Αρχική » Διδακτορικές Σπουδές
Οι Διδακτορικές Σπουδές της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017 (πατήστε εδώ) και του 
εν γένει θεσμικού πλαισίου, όπως κάθε φορά ισχύει. Αποσκοπούν στην προαγωγή της πρωτότυπης 
επιστημονικής έρευνας, στην ουσιαστική συνεισφορά στην εξέλιξη της γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό 
κλάδο και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στη Νομική Επιστήμη (Δ.Ν.)

 

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ (ΦΕΚ 1006/21.3.2018, τεύχος Β΄) 
 
Αίτηση εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής
 
Δήλωση περί μη προσβολής πνευματικής ιδιοκτησίας για τους υποψήφιους διδάκτορες

 

 

Παράταση για ολοκλήρωση διδακτορικών διατριβών

 

 Η Συνέλευση της Σχολής (συν. 18.4.2018) αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 14 παρ. 2 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής (ΦΕΚ 1006/21.3.2018) αποφάσισε ομόφωνα ότι στους Υ.Δ. που έχουν ήδη συμπληρώσει πενταετία από την εγγραφή τους κατά την θέση σε ισχύ του παρόντος Κανονισμού, παρέχεται διάστημα κατά μέγιστο τριών (3) ετών για την ολοκλήρωσή της διατριβής, χωρίς δικαίωμα αναστολής ή περαιτέρω παράτασης του χρόνου αυτού. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ως άνω διορίας ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 8 για τη διαγραφή του Υ.Δ.

 

 

Επισημαίνεται ότι οι ανακοινώσεις σχετικά με τις Διδακτορικές Σπουδές, αναρτώνται ηλεκτρονικά 
στις ανακοινώσεις του Ενιαίου Μεταπτυχιακού Προγράμματος.