Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 Ενιαίο Εντατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.).

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) αποσκοπεί στην εμβάθυνση και την προαγωγή της γνώσης και στην προώθηση της έρευνας, με συνεκτίμηση των αναγκών ανάπτυξης της χώρας, ειδικότερα η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας αποβλέπει στην παραγωγή επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου και στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης και της διδασκαλίας.

Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση δύο εξαμήνων υποχρεωτικής φοίτησης ενός κύκλου συστηματικών εξειδικευμένων σπουδών με παράλληλη ερευνητική εργασία και η συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις παρακάτω επιμέρους επιστημονικές κατευθύνσεις:

α) Αστικό Δίκαιο

β) Αστικό Δίκαιο & Νέες Τεχνολογίες

γ) Αστικό Δίκαιο & Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές

δ) Εταιρείες & Χρηματοδότηση

ε) Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός

στ) Ναυτικό Δίκαιο           

ζ) Εργατικό Δίκαιο

η) Πολιτική Δικονομία

θ) Ποινικό Δίκαιο & Ποινική Δικονομία

ι) Εγκληματολογία & Αντεγκληματική Πολιτική

ια) Δημόσιο Δίκαιο

ιβ) Φορολογικό Δίκαιο

ιγ) Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας

ιδ) Δίκαιο του Περιβάλλοντος

ιε) Φιλοσοφία Δικαίου

ιστ) Ιστορία Δικαίου

ιζ) Εκκλησιαστικό Δίκαιο

ιη) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

ιθ) Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ) Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο & Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών

κα) Συγκριτικές Νομικές Σπουδές 

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχόλης 

Η Πράξη Πρύτανη για το Μεταπτυχιακό (2016)

Τροποποίηση της Πράξης Πρύτανη για το Μεταπτυχιακό (2017)

Προκήρυξη

Μορφή Αξιολογησής

Αίτηση συμμετοχής 

Πρόγραμμα Μαθημάτων