Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 λειτουργεί στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών  «Ενιαίο Εντατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Π.Μ.Σ.). Το Ενιαίο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) αποσκοπεί στην εμβάθυνση και την προαγωγή της γνώσης και στην προώθηση της έρευνας, με συνεκτίμηση των αναγκών ανάπτυξης της χώρας, ειδικότερα η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας αποβλέπει στην παραγωγή επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου και στη δημιουργία επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης και της διδασκαλίας. Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απαιτείται αφενός η επιτυχής ολοκλήρωση δύο εξαμήνων υποχρεωτικής φοίτησης ενός κύκλου συστηματικών εξειδικευμένων σπουδών με παράλληλη ερευνητική εργασία, αφετέρου η συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μ.Δ.Ε. στις παρακάτω επιμέρους επιστημονικές κατευθύνσεις με τα μαθήματα (υποχρεωτικά και επιλογής) που αναφέρονται στον οικείο σύνδεσμο:

α) Αστικό Δίκαιο

β) Αστικό Δίκαιο & Νέες Τεχνολογίες

γ) Αστικό Δίκαιο & Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές

δ) Εταιρείες & Χρηματοδότηση

ε) Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός

στ) Ναυτικό Δίκαιο           

ζ) Εργατικό Δίκαιο

η) Πολιτική Δικονομία

θ) Ποινικό Δίκαιο & Ποινική Δικονομία

ι) Εγκληματολογία & Αντεγκληματική Πολιτική

ια) Δημόσιο Δίκαιο

ιβ) Φορολογικό Δίκαιο

ιγ) Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας

ιδ) Δίκαιο του Περιβάλλοντος

ιε) Φιλοσοφία Δικαίου

ιστ) Ιστορία Δικαίου

ιζ) Εκκλησιαστικό Δίκαιο

ιη) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

ιθ) Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ) Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο & Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών

κα) Συγκριτικές Νομικές Σπουδές 

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχόλης 

Η Πράξη Πρύτανη για το Μεταπτυχιακό (2016)

Τροποποίηση της Πράξης Πρύτανη για το Μεταπτυχιακό (2017)

Προκήρυξη

Μορφή Αξιολογησής

Αίτηση συμμετοχής 

Πρόγραμμα Μαθημάτων

 

Περαιτέρω, η Νομική Σχολή έχει οργανώσει και προσφέρει, από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008, Κοινό Ελληνογαλλικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο»  σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Bordeaux.

  • Γενικές Πληροφορίες - Μαθήματα
  • Ανακοινώσεις - Νέα
  • Διδάσκοντες
  • Εκδηλώσεις - Απόφοιτοι
  • Αξιολόγηση