Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Προγράμματα » ΠΜΣ- Διεθνών Σπουδών

ΠΜΣ- Διεθνών Σπουδών

Αντικείμενο - Σκοπός
Το ΠΜΣ του Τομέα Διεθνών Σπουδών απευθύνεται σε πτυχιούχους νομικών, πολιτικών και οικονομικών τμημάτων που ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν και να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους σε κάθε μία από τις κατευθύνσεις του προγράμματος σε θεωρητικό επίπεδο και σε επίπεδο πρακτικών εφαρμογών.
Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παροχή εξειδικευμένων νομικών γνώσεων στις κατευθύνσεις του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και του Ιδιωτικού Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου, υπό το φως των μετασχηματισμών της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, καθώς και η μεθοδολογική εμβάθυνση στους τομείς αυτούς.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι η ανάπτυξη μιας ολιστικής και διεπιστημονικής σκέψης με άξονα το Δίκαιο και η προβολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και της ελληνικής επιστημονικής σκέψης στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο.

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ εξειδικεύεται σε τρεις κατευθύνσεις: α. Δημόσιο Διεθνές, β. Ευρωπαϊκό Δίκαιο και γ. Ιδιωτικό Διεθνές και Συγκριτικό Δίκαιο και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) του Τμήματος Νομικής Τομέας Διεθνών Σπουδών με τίτλο «Νομικές Διεθνείς Σπουδές» και ειδικότερη μνεία της εξειδίκευσής κατεύθυνσής του.
Ο Τομέας Διεθνών Σπουδών απονέμει επίσης Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στις κατευθύνσεις του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και του Ιδιωτικού Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου.

Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Νομικού, Πολιτικού και Οικονομικού Τμήματος Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή κάτοχοι αντίστοιχου αναγνωρισμένου πτυχίου της αλλοδαπής.

Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή των τίτλων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι:
α) Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, τρία (3) εξάμηνα, εκ των οποίων τα δύο (2) διδακτικά και ένα εξάμηνο με παράλληλη παρακολούθηση μαθημάτων σεμιναριακής μορφής για τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας.
β) Για το Διδακτορικό Δίπλωμα, ελάχιστος χρόνος έξι (6) εξαμήνων από τη λήψη του ΜΔΕ".

Πρόγραμμα Μαθημάτων
1. Ι. Ειδίκευση στο Διεθνές Δημόσιο Δίκαιο
Α` Εξάμηνο:

α) Οι βάσεις του Διεθνούς Δικαίου στην πρακτική.
β) Διεθνείς δικαιοδοτικοί θεσμοί.
γ) Διεθνής προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
δ) Ένα εκ των μαθημάτων ειδίκευσης των άλλων δύο κατευθύνσεων (Ευρωπαϊκό Δίκαιο ή Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο).
Δύο (2) ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως και μία (1) ώρα εμπέδωσης ανά μάθημα.

Β΄ Εξάμηνο:
α) Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο.
β) Διεθνές δίκαιο περιβάλλοντος.
γ) Η πρακτική της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.
δ) Ένα εκ των μαθημάτων ειδίκευσης των άλλων δύο κατευθύνσεων (Ευρωπαϊκό Δίκαιο ή Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο).
Δύο (2) ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως και μία (1) ώρα εμπέδωσης ανά μάθημα.

II. Ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Α` Εξάμηνο:
α) Ευρωπαϊκό Δίκαιο εμβάθυνσης Ι.
β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο εμβάθυνσης II.
γ) Δικαιοδοτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
δ) Ένα εκ των μαθημάτων ειδίκευσης των άλλων δύο κατευθύνσεων (Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο ή Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο).
Δύο (2) ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως και μία (1) ώρα εμπέδωσης ανά μάθημα.

Β΄ Εξάμηνο:
α) Κοινοτικό Φορολογικό Δίκαιο.
β) Κοινοτικό Δίκαιο Ανταγωνισμού.
γ) Κοινές Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
δ) Ένα εκ των μαθημάτων ειδίκευσης των άλλων δύο κατευθύνσεων (Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο ή Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο).
Δύο (2) ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως και μία (1) ώρα εμπέδωσης ανά μάθημα.

III. Ειδίκευση στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
Α` Εξάμηνο

α) Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο.
β) Συγκριτικό Δίκαιο.
γ) Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών.
δ) Ένα εκ των μαθημάτων ειδίκευσης των άλλων δύο κατευθύνσεων (Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο ή Ευρωπαϊκό Δίκαιο).
Δύο (2) ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως και μία (1) ώρα εμπέδωσης ανά μάθημα.

Β΄ Εξάμηνο
α) Ειδικά θέματα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου και Συγκριτικού Δικαίου.
β) Ειδικά Θέματα Δικονομικού Διεθνούς Δικαίου.
γ) Δίκαιο Κατάστασης Αλλοδαπών.
δ) Ένα εκ των μαθημάτων ειδίκευσης των άλλων δύο κατευθύνσεων (Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο ή Ευρωπαϊκό Δίκαιο).
Δύο (2) ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως και μία (1) ώρα εμπέδωσης ανά μάθημα.

2. Οι διδακτικές μονάδες για τα μαθήματα των τριών κατευθύνσεων του ΜΔΕ και τη διπλωματική εργασία καθορίζονται ως εξής: Για τα μαθήματα των ειδικεύσεων: πέντε (5) μονάδες ανά μάθημα. Για τη σύνταξη και υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας: δέκα (10) μονάδες".

Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται ετησίως σε πενήντα (50) κατ` ανώτατο όριο.

Προσωπικό
Το ΠΜΣ υποστηρίζεται από το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό του Τομέα Διεθνών Σπουδών του Τμήματος Νομικής και το επιστημονικό προσωπικό των συνεργαζομένων Πανεπιστημίων. Επίσης μπορούν να συμμετέχουν στην διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων διακεκριμένοι επιστήμονες ή εκπρόσωποι της νομικής πρακτικής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 παρ. 3α του Ν. 2083/1992 και στο ειδικό πρόγραμμα συνεργασίας των διακρατικών ή διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων.

Κόστος λειτουργίας
Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου (ειδική επιχορήγηση για τη λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων).


Το περιεχόμενο των μαθημάτων των ΠΜΣ του Τομέα έχει εν συντομία ως εξής:

Ι. Ειδίκευση στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
Α’ Εξάμηνο

Οι βάσεις του Διεθνούς Δικαίου στην πρακτική
Ανάπτυξη, διαμόρφωση και εφαρμογή των πηγών του διεθνούς δικαίου στην επίλυση διαφορών από εθνικά και διεθνή δικαστήρια, με έμφαση στη νομολογία του Διεθνούς Δικαστηρίου του ΟΗΕ και των διεθνών διαιτητικών δικαστηρίων


Διεθνείς δικαιοδοτικοί θεσμοί
Αναλύονται οι διάφορες όψεις της λειτουργίας των δικαιοδοτικώνν θεσμώνν στο πλαίσιο ορισμένων διεθνών οικονομικών οργανισμών: Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, ICSID, διμερείς συμβάσεις προστασίας των ξένων επενδώσεων.

Διεθνής προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Business and human rights
Στις σύγχρονες συνθήκες παγκοσμιοποιημένης αγοράς η δράση των διεθνικών επιχειρήσεων αποκτά ιδιαίτερη και βαρύνουσα σημασία με άμεσες επιπτώσεις στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδίως των σχετικών με την προστασία των εργασιακών σχέσεων, του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Μέσα στο 2015 το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αρχίζει κύκλο διαβουλεύσεων "on an international legally binding instrument on transantion corporations and other businesses with respect to human rights". Η συζήτηση αυτή στηρίζεται στις Κατευθυντήριες Γραμμές του ΟΗΕ για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (UN Guiding Principles on Business and Human Rights), οι οποίες τονίζουν την κρατική υποχρέωση προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την εταιρική υποχρέωση σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ανάγκη δημιουργίας δικαστικών και μη μέσων αποκατάστασης κάθε σχετικής παράβασης. Οι Κατευθυντήριες Γραμμές έχουν ήδη ενσωματωθεί σε υποχρεώσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (corporate social responsibility - CSR) στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης και μεταφράζονται σε εθνικές πολιτικές και εταιρικές δράσεις.

Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο
Εξετάζονται οι ρυθμίσεις και η νομολογία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου σε σχέση με τα εξής θέματα: α. προστασία του περιβάλλοντος, β. προστασία της υγείας, γ. προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, δ. το διεθνές εμπόριο και η προστασία των πολιτιστικών αγαθών.

Διεθνές δίκαιο περιβάλλοντος
Εισαγωγή στο Διεθνές Δίκαιο Περιβάλλοντος. Πηγές (η διάδραση συμβατικού και εθιμικού δικαίου). Διαδικαστικές υποχρεώσεις στο σύστημα προστασίας του περιβάλλοντος. Το ζήτημα της περιβαλλοντικής ευθύνης. Περιβαλλοντική δικαιοσύνη. Κλασσικές συμβατικές προσεγγίσεις: η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Προγραμματικές συμβάσεις: βιοποικιλότητα, προστασία του κλίματος. Συμβατικές προσεγγίσεις συνεργασίας: βιώσιμη ανάπτυξη υδάτινων πόρων.

Η πρακτική της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής
Αναλύονται τα μειονοτικά προβλήματα της Ελλάδος αλλά και οι ελληνικές μειονότητες στη Βαλκανική υπό την αιγίδα του συστήματος μειονοτικής προστασίας της Κοινωνίας των Εθνών


ΙΙ. Ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο

Α’ Εξάμηνο
Ευρωπαϊκό Δίκαιο Εμβάθυνσης Ι
Θεσμολογική πρωτοτυπία της Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης υπό διεπιστημονική άποψη με άξονα το δίκαιο, μεταμορφώσεις του κράτους μέλους, εννοιολόγηση της Αγοράς, σχέση Οικονομίας-Ασφάλειας, εισαγωγή στο σύστημα των κυρώσεων

Ευρωπαϊκό Δίκαιο Εμβάθυνσης ΙΙ
Μελετώνται οι θεμελιώδεις έννοιες και αρχές που διέπουν τους επιμέρους τομείς δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έμφαση στο δίκαιο της ελεύθερης κυκλοφορίας.

Δικαιοδοτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ανάλυση και εμβάθυνση της δικαστικής οργάνωσης και της διαδικασίας ενώπιον των δικαιοδοτικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην έρευνα των φοιτητών όσον αφορά στις κυρώσεις που επιβάλλονται κατόπιν ασκήσεως ενδίκων βοηθημάτων από τα κράτη μέλη, τα όργανα και φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Β’ Εξάμηνο
Κοινοτικό Φορολογικό Δίκαιο
Μελετάται η κοινοτική νομοθεσία και νομολογία στο πεδίο της άμεσης και έμμεσης φορολογίας, ιδιαίτερα δε, η απαγόρευση επιβολής διακριτικών ή προστατευτικών φορολογικών επιβαρύνσεων (δασμών, εσωτερικών φόρων κλπ) από τα κράτη μέλη και η ανάληψη θετικής κοινοτικής δράσης ,με αντικείμενο την εναρμόνιση των εθνικών φορολογικών διατάξεων (κατάργηση φορολογικών εμποδίων, ΦΠΑ, Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης).

Κοινοτικό Δίκαιο Ανταγωνισμού
Μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων anti-trust στον τομέα των συμπράξεων και της κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης επί τη βάσει test cases

Κοινές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Κάθε ακαδημαϊκό έτος επιλέγεται ειδικότερη θεματική από τις κοινές πολιτικές και ελευθερίες για ανάλυση ή εμβάθυνση.


ΙΙΙ. Ειδίκευση στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

Α’ Εξάμηνο
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

Θέματα επικαιρότητας του Ιδ. Διεθνούς Δικαίου όπως οι σημαντικές εξελίξεις που παρατηρούνται κατά τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τη ρύθμιση των σχέσεων με στοιχεία αλλοδαπότητας στο πεδίο του κοινοτικού δικαίου.

Συγκριτικό Δίκαιο
Εξετάζονται εις βάθος βασικά ζητήματα του Συγκριτικού Δικαίου και κυρίως οι διάφορες προταθείσες προσεγγίσεις: αφενός η κλασσική, λειτουργική, προσέγγιση, αφετέρου εναλλακτικές προσεγγίσεις, όπως π.χ. Συγκριτικό Δίκαιο και Οικονομικά, Συγκριτικό Δίκαιο ως Ερμηνευτική Άσκηση, Συγκριτικό Δίκαιο και Συγκριτική Λογοτεχνία, Ανθρωπολογία του Δικαίου.

Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο αφερεγγυότητας και ιδιωτικό διεθνές δίκαιο κατασκευαστικών έργων.


Β’ Εξάμηνο

Ειδικά θέματα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου και Συγκριτικού Δικαίου
Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος αντικείμενο του μαθήματος είναι το πρόσωπο και η προστασία του και ρόλος των παραγόντων αυτών ως προς τη διαμόρφωση της ρυθμίσεως των σχέσεων με στοιχεία αλλοδαπότητας. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται διάφορες επί μέρους εκφάνσεις του ευρύτερου αυτού προβληματισμού, ο οποίος και αποτελεί τμήμα της συζητήσεως για την (υποτιθέμενη) ουδετερότητα του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Ειδικότερα ζητήματα που είναι αντικείμενο μελέτης είναι η επίδραση στο δικαιϊκό αυτό κλάδο ιεραρχικά ανώτερων αρχών και κανόνων, συχνά διεθνούς προελεύσεως, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι κοινοτικές ελευθερίες (σκοπός των οποίων είναι η προστασία του προσώπου), επί μέρους λύσεις του εν στενή εννοία ιδιωτικού διεθνούς δικαίου αλλά και του δικονομικού διεθνούς δικαίου με αντικείμενο την προστασία του ασθενούς μέρους καθώς και η σημασία της σχετικής συζητήσεως ως προς την μέθοδο που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του σκοπού αυτού.


Ειδικά Θέματα Δικονομικού Διεθνούς Δικαίου
Κανονισμός Βρυξέλλες Ι, αγγλοσαξονικός δικονομικός κανόνας forum non conveniens.

Δίκαιο Κατάστασης Αλλοδαπών
Αντικείμενο του μαθήματος αυτού είναι ορισμένα ειδικότερα θέματα της ρυθμίσεως της καταστάσεως αλλοδαπών, όπως η ελεύθερη κυκλοφορία των κοινοτικών υπηκόων εν σχέσει προς αυτή των υπηκόων τρίτων κρατών, η παροχή ασύλου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας καθώς και η επίδραση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο δίκαιο των αλλοδαπών.


Διδακτορικό Σχολείο
Ο Τομέας Διεθνών Σπουδών οργανώνει, επίσης, Διδακτορικό Σχολείο στο οποίο συναντώνται σε τακτά χρονικά διαστήματα οι υποψήφιοι διδάκτορες. Οι συναντήσεις αυτές αποσκοπούν στην ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών από το ερευνητικό τους έργο υπό την επίβλεψη των μελών ΔΕΠ του Τομέα και διακεκριμένων επισκεπτών. Κάθε υποψήφιος διδάκτορας οφείλει να παρουσιάσει την πρόοδο της εργασίας του τουλάχιστον μία φορά κάθε ακαδημαϊκό έτος.