Αρχική » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Προγράμματα » ΠΜΣ- Διεθνών Σπουδών

ΠΜΣ- Διεθνών Σπουδών

Αντικείμενο- Σκοπός 

Η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διεθνείς Νομικές Σπουδές», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ. Α’) και τις διατάξεις της υπ’αριθμόν 175434/Β7 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3045, τ. Β’), όπως ισχύει και τροποποιείται.

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η παροχή εκειδικευμένων νομικών γνώσεων στις κατευθύνσεις ειδίκευσης του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και του Ιδιωτικού και Συγκριτικού Δικαίου, υπό το φώς των μετασχηματισμών της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, καθώς και η μεθοδολογική εμβάθυνση στους τομείς αυτούς.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη μιας ολιστικής και διεπιστημονικής σκέψης με άξονα το Δίκαιο και η προβολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και της ελληνικής επιστημονικής σκέψης στον ευρύτερο διεθνή και ευρωπαϊκό χώρο.

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι 

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις «Διεθνείς Νομικές Σπουδές» στις εξής κατευθύνσεις:

α) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο

γ) Ιδιωτικό Διεθνές και Συγκριτικό Δίκαιο

Κατηγορίες Πτυχιούχων 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πρτυχιούχοι Νομικών Σχολών, Τμημάτων Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών καθώς και άλλων τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου ΑΕΙ της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

Χρονική διάρκεια 

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Πρόγραμμα μαθημάτων 

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε ανέρχονται σε 90.

Ως γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων ορίζεται η Ελληνική. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., κατόπιν πρότασης του Τομέα Διεθνών Σπουδών, είναι δυνατόν να ορισθεί ως γλώσσα διδασκαλίας και άλλη γλώσσα και να διαφοροποιείται και σε επίπεδο μαθήματος.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται κατά κατεύθυνση ως εξής:

 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

 Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 ΥΠΟΧΡ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 ECTS

ΥΠΟΧΡ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 ECTS

Οι Βάσεις του Διεθνούς Δικαίου στην Πρακτική

 8

Δίκαιο Διεθνών Επενδύσεων

 8

Η Διεθνής Δικαιοδοτική Λειτουργία

 8

Διεθνές Δίκαιο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 8

Διεθνής Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο

 8

Ελληνική Εξωτερική Πολιτική

 8

Ένα μάθημα επιλογής:

1. Ειδικά Θέματα Διεθνούς Δικαίου: Οριοθετήσεις Θαλασσίων Ζωνών

2. Εμβάθυνση στο Θεσμικό Δίκαιο της ΕΕ

3. Εμβάθυνση στο Ουσιαστικό Δίκαιο της ΕΕ

4. Δικαιοδοτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5. Αρχές της Ενωσιακής Έννομης Τάξης

6. Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

7. Συγκριτικό Δίκαιο

8. Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών

9. Φορολογικό διεθνές δίκαιο

 6

Ένα μάθημα επιλογής:

1. Δίκαιο των διεθνών χώρων και περιοχών

2. Δίκαιο Διεθνούς Εμπορίου

3. Φορολογικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4. Δίκαιο Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5. Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6. Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης

7. Ειδικά Θέματα Ιδιωτικού Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου

8. Ειδικά Θέματα Δικονομικού Διεθνούς Δικαίου

9. Δίκαιο Καταστάσεως Αλλοδαπών

10. Διεθνής Εμπορική Διαιτησία

 6

ΣΥΝΟΛΟ

 30

ΣΥΝΟΛΟ

 30

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 ECTS

ΥΠΟΧΡ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 ECTS

Εμβάθυνση στο Θεσμικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 8

Δίκαιο Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 8

Εμβάθυνση στο Ουσιαστικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 8

Φορολογικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 8

Δικαιοδοτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 8

Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 8

Ένα μάθημα επιλογής:

1. Αρχές της Ενωσιακής Έννομης Τάξης

2. Οι Βάσεις του Διεθνούς Δικαίου στην Πρακτική

3. Η Διεθνής Δικαιοδοτική Λειτουργία

4. Διεθνής Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο

5. Ειδικά Θέματα Διεθνούς Δικαίου: Οριοθετήσεις Θαλασσίων Ζωνών

6. Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

7. Συγκριτικό Δίκαιο

8. Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών

9. Φορολογικό διεθνές δίκαιο

 

 6

 

Ένα μάθημα επιλογής:

1. Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης

2. Δίκαιο Διεθνών Επενδύσεων

3. Διεθνές Δίκαιο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

4. Ελληνική Εξωτερική Πολιτική

5. Δίκαιο των διεθνών χώρων και περιοχών

6. Δίκαιο Διεθνούς Εμπορίου

7. Ειδικά Θέματα Ιδιωτικού Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου

8. Ειδικά Θέματα Δικονομικού Διεθνούς Δικαίου

9. Δίκαιο Καταστάσεως Αλλοδαπών

10. Διεθνής Εμπορική Διαιτησία

 6

ΣΥΝΟΛΟ

 30

ΣΥΝΟΛΟ

 30

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

ΥΠΟΧΡ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

 8

Ειδικά Θέματα Ιδιωτικού Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου

 8

Συγκριτικό Δίκαιο

 8

 Ειδικά Θέματα Δικονομικού Διεθνούς Δικαίου

 8

Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών

 8

Δίκαιο Καταστάσεως Αλλοδαπών

 8

Ένα μάθημα επιλογής:

1. Φορολογικό διεθνές δίκαιο

2. Οι Βάσεις του Διεθνούς Δικαίου στην Πρακτική

3. Η Διεθνής Δικαιοδοτική Λειτουργία

4. Διεθνής Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο

5. Ειδικά Θέματα Διεθνούς Δικαίου: Οριοθετήσεις Θαλασσίων Ζωνών

6. Εμβάθυνση στο Θεσμικό Δίκαιο της ΕΕ

7. Εμβάθυνση στο Ουσιαστικό Δίκαιο της ΕΕ

8. Δικαιοδοτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9. Αρχές της Ενωσιακής Έννομης Τάξης

 

 

 6

Ένα μάθημα επιλογής:

1. Διεθνής Εμπορική Διαιτησία

2. Δίκαιο Διεθνών Επενδύσεων

3. Διεθνές Δίκαιο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

4. Ελληνική Εξωτερική Πολιτική

5. Δίκαιο των διεθνών χώρων και περιοχών

6. Δίκαιο Διεθνούς Εμπορίου

7. Δίκαιο Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8. Φορολογικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9. Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

10. Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης

 6

ΣΥΝΟΛΟ

 30

ΣΥΝΟΛΟ

 30

 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ)

Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας

 30 ECTS

 

Αριθμός Εισακτέων 

Ο αριθμός των εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται, κατ’ανώτατο όριο, σε πενήντα (50) κατ’ έτος.

Προσωπικό 

Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ.. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Νομικής του ΕΚΠΑ και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ιδίου Πανεπιστημίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008.

Υλικοτεχνική Υποδομή 

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. η Νομική Σχολή διαθέτει: α) τους απαραίτητους χώρους διδασκαλίας β) τις βιβλιοθήκες και τα σπουδαστήρια του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και του Ιδιωτικού Διεθνούς και του Συγκριτικού Δικαίου.

Κόστος Λειτουργίας

H φοίτηση στο ΠΜΣ προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων ύψους 1.200 ευρώ.