Αρχική » Προβολή ανακοίνωσης

Προβολή ανακοίνωσης

28.06.2018

Προκήρυξη 4 θέσεων ερευνητών - Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)

 

 

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) ανακοινώνει ότι με τις υπ’ αριθμ. 1435/1.6.2018 (ΑΔΑ: ΩΕ1Ι469ΗΚΖ-ΠΦΕ) και 1437/1.6.2018 (ΑΔΑ: 6ΨΗΥ469ΗΚΖ-ΒΡ5) αποφάσεις του Προέδρου του Δ.Σ. & Επιστημονικού Διευθυντή, προκηρύσσεται η πλήρωση τεσσάρων (4) οργανικών θέσεων ερευνητών ως εξής:

 

 

  • Μία θέση  Β΄ βαθμίδας στο γνωστικό  αντικείμενο «Οικονομικά των Επιχειρήσεων και των Αγορών».

 

  • Μία θέση Δ΄ ή Γ΄ βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Μακροοικονομική Ανάλυση με ειδίκευση στις Ενδογενείς Οικονομικές Διακυμάνσεις και στη Χρήση Μεθόδων Εισροών-Εκροών».

 

  • Μία θέση Δ΄ ή Γ΄ βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Πολιτική (Φτώχεια-Εισοδηματικές Ανισότητες-Περιφερειακές Ανισότητες)».

 

  • Μία θέση Δ΄ ή Γ΄ βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Τραπεζική Ρύθμιση-Αναπτυξιακή Χρηματοοικονομική».

 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 16η Ιουλίου 2018.

 

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν για τις ανωτέρω θέσεις όσοι έχουν τα κατά νόμο προσόντα για διορισμό, σύμφωνα με το Π.Δ. 94/2000 (απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα).

 

Οι υποψήφιοι καλούνται vα υποβάλουν στη Διεύθυvση Διoικητικoύ τoυ ΚΕΠΕ (Αμερικής 11 – 3ος όροφος, γραφείο 301, τηλ. και 210 3676350, 210 3676404), σχετική αίτηση καθώς και τα απαιτoύμεvα δικαιoλoγητικά.

 

Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες κείμεvo της πρoκήρυξης παρέχovται από τη Διεύθυvση Διoικητικoύ τoυ ΚΕΠΕ, στηv παραπάvω διεύθυvση.

 

 

                                                                                                                                    Αθήνα, 21 Ιουνίου 2018

                                                            

 

                                                                                                                 

                                                                                              Νικόλαος Ι. Θεοχαράκης 

                                                                                                Πρόεδρoς τoυ Δ.Σ. &

                                                                                            Επιστημovικός Διευθυvτής