Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Κατατακτήριες

Κατατακτήριες

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4186/2013 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ268/τΑ/10-12-2013)  και την Υ.Α. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ3185/τΒ/16-12-2013) για τις κατατακτήριες εξετάσεις 2014 ανακοινώνεται ότι:

  • Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
  • Yποβολή Αιτήσεων:

Οι  αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για τις κατατάξεις υποβάλλονται στη Γραμματεία της Σχολής από 1  έως 15 Νοεμβρίου κάθε έτους, (ημέρες και ώρες υποδοχής κοινού, θυρίδα 4, Ακαδημίας 45). Οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικά με σφραγίδα ταχυδρομείου έως 15/11 ή με courier στη διεύθυνση: Γραμματεία Νομικής, Ακαδημίας 45, Τ.Κ.10672, Αθήνα.

  • Δικαιολογητικά:

1) Αίτηση του ενδιαφερομένου

2) Πτυχίο ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών (τα δικαιολογητικά να είναι με πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδες από το φορέα έκδοσής τους).

Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

3) Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

  • Xρόνος εξετάσεων:

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής του Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Προκειμένου να ενημερώνεστε για τις ανακοινώσεις των κατατακτήριων εξετάσεων του τρέχοντος ακαδ. έτους, θα πρέπει μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος www.law.uoa.gr να ακολουθείτε  τα παρακάτω βήματα:

Ανακοινώσεις

          Γραμματεία Τμήματος-Προπτυχιακό