Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Κατατακτήριες

Κατατακτήριες

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4186/2013 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ268/τΑ΄/10-12-2013)  και την Υ.Α. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ3185/τΒ΄/16-12-2013) για τις κατατακτήριες εξετάσεις  ανακοινώνεται ότι:

  • Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
  • Yποβολή Αιτήσεων:

Οι  αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για τις κατατάξεις υποβάλλονται στη Γραμματεία της Σχολής από 1  έως 15 Νοεμβρίου κάθε έτους, (ημέρες και ώρες υποδοχής κοινού, θυρίδα 4, Ακαδημίας 45). Οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικά με σφραγίδα ταχυδρομείου έως 15/11 ή με courier στη διεύθυνση: Γραμματεία Νομικής, Ακαδημίας 47, Τ.Κ.10672, Αθήνα.

  • Δικαιολογητικά:

1) Αίτηση του ενδιαφερομένου

2) Πτυχίο ή πιστοποιητικό περάτωσης ενώ για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

3) Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

  • Xρόνος εξετάσεων:

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία της Σχολής τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος (Υ.Α. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ3185/τΒ΄/16-12-2013).

Προκειμένου να ενημερώνεστε για τις ανακοινώσεις των κατατακτήριων εξετάσεων του τρέχοντος ακαδ. έτους, θα πρέπει μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος www.law.uoa.gr να ακολουθείτε  τα παρακάτω βήματα:

Ανακοινώσεις

          Γραμματεία Σχολής-Προπτυχιακό

 

ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ" ΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 - 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 2019-2020  (ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ