Αρχική » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρόγραμμα Erasmus για φοιτητές του Τμήματος

Πρόγραμμα Erasmus για φοιτητές του Τμήματος

Το Πρόγραμμα Erasmus+ δίνει την δυνατότητα σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αλλά και σε όσους εκπονούν διδακτορική διατριβή να φοιτήσουν για ένα διάστημα σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, με τα οποία έχουν συναφθεί διμερείς συμφωνίες. Οι σπουδές στο εξωτερικό είναι για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο και αναγνωρίζονται πλήρως από το Πανεπιστήμιο προέλευσης. Στους φοιτητές παρέχεται υποτροφία. Το ύψος της μηνιαίας υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 θα κυμανθεί από 400 ως 500 € ανάλογα με τη χώρα υποδοχής. Οι φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες δικαιούνται, σύμφωνα με κριτήρια που έχουν καθοριστεί,  προσαύξηση 100 ευρώ , ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές Επιπλέον χρηματοδότηση προβλέπεται από το Πρόγραμμα για τους Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ). 

Σημειώνεται ότι η υποτροφία δεν αποσκοπεί στην κάλυψη του συνόλου των δαπανών για σπουδές στο εξωτερικό, αλλά προορίζεται να καλύψει το «κόστος κινητικότητας», δηλαδή τις πρόσθετες δαπάνες που συνεπάγεται μία περίοδος σπουδών σε ένα άλλο κράτος. Επιπλέον υποτροφίες που πιθανώς λαμβάνουν φοιτητές από εθνικές πηγές για σπουδές στην Ελλάδα, διατηρούνται καθ’ όλη την διάρκεια των σπουδών τους στο εξωτερικό κατά την οποία λαμβάνουν και υποτροφία ERASMUS+. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές στη Σχολή μας ανεξαρτήτως υπηκοότητας. Οι φοιτητές πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στη Σχολή μας είτε για προπτυχιακές είτε για μεταπτυχιακές σπουδές. Μπορούν επίσης να μετακινηθούν όσοι εκπονούν διδακτορική διατριβή. Οι προπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα μόνο αν  έχουν περάσει τόσα μαθήματα όσα αντιστοιχούν αριθμητικά σε ένα έτος σπουδών (10) συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής Σεπτεμβρίου του προηγούμενου ακαδ. έτους από αυτό της αίτησης. Δεν θα γίνονται δεκτές βεβαιώσεις για επιτυχή εξέταση περιόδου Φεβρουαρίου τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους προκειμένου οι φοιτητές να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό των δέκα (10) μαθημάτων.

(απόφαση Δ. Σ Σχολής της 6.11.2012).

Οι φοιτητές πρέπει να έχουν ως ελάχιστο απαιτούμενο την επαρκή γνώση της γλώσσας, δηλ. το επίπεδο Β2, της γλώσσας της χώρας του Πανεπιστημίου υποδοχής, σύμφωνα με τις αρχές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες (ΚΕΠΑ) του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Επίπεδο Β2: 

Αγγλικά: First Certificate in English (FCE) του Πανεπιστημίου Cambridge ή άλλο ισότιμο,

Γαλλικά: DELF B2 ή DELF 1er Degre ή Sorbonne B2 ή άλλο ισότιμο,

Γερμανικά: Goethe-ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDFB) ή Goethe-ZERTIFIKAT Β2 ή άλλο ισότιμο,

Ιταλικά: Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello 3 (CELI 3) του Πανεπιστημίου της Perugia ή άλλο ισότιμο,

Ισπανικά: Diploma de Espanol como Lengua Extranjera (Nivel Intermedio) ή Diploma dele Basico de Espanol, ή άλλο ισότιμο.

Και για τις πέντε παραπάνω γλώσσες η καλή  γνώση ή η πολύ καλή γνώση αποδεικνύεται επίσης και με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2  ή Γ1 ή του ν.2740/1999. 

Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν μέσω του Προγράμματος Erasmus+  μόνο για να διανύσουν μία περίοδο σπουδών σε ξένο Ίδρυμα σε αντικατάσταση αντίστοιχης περιόδου σπουδών στη Σχολή  μας. Σύμφωνα με την νέα απόφαση της Γ.Σ του Σχολής της 14.3.12, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να παρακολουθήσουν μαθήματα που να αντιστοιχούν σε 30 ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες για ένα εξάμηνο ή 60 για ένα ακαδημαϊκό έτος. Οι φοιτητές οφείλουν να εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν και να εξασφαλίσουν ικανοποιητική επίδοση αξιοποιώντας το  χρόνο σπουδών τους στο εξωτερικό, με στόχο πάντα την αναγνώριση των σπουδών τους.  Σε περίπτωση κατά την οποία ο φοιτητής δεν έχει καν παρακολουθήσει ή δεν έχει προσέλθει  σε εξετάσεις στο Ίδρυμα Υποδοχής σε κανένα μάθημα από αυτά τα οποία θα έχουν καταγραφεί στη Συμφωνία Μάθησης (Learning Agreement) ή την τροποποίηση αυτής, θα ζητείται η επιστροφή  του ποσού της υποτροφίας  που θα έχει προεισπράξει το οποίο ανέρχεται στο 80% της συνολικής υποτροφίας του. Εάν ο φοιτητής έχει τουλάχιστον εξεταστεί  σε μαθήματα  από αυτά που αναγράφονται στη Συμφωνία Μάθησης (Learning Agreement)  και έχει λάβει λιγότερες από 10 πιστωτικές μονάδες  ( ECTS)  ανά εξάμηνο, δε θα του χορηγείται το υπόλοιπο 20% της υποτροφίας μετά την επιστροφή του από το εξωτερικό. Τα παραπάνω δε θα ισχύουν σε περίπτωση που η μερική ή ολική αποτυχία θα οφείλεται σε διαπιστωμένους λόγους ανωτέρας βίας. 

Οι προπτυχιακοί φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο έτος φοίτησης ή είναι στο πτυχίο, για να λάβουν μέρος στο Πρόγραμμα πρέπει να χρωστούν αρκετά μαθήματα, ώστε να επιλέξουν από αυτά αντίστοιχα μαθήματα για να τα παρακολουθήσουν στο Ίδρυμα υποδοχής και τέλος να τα αναγνωρίσουν. Επομένως φοιτητές που χρωστούν ελάχιστα μαθήματα δεν μπορούν εκ των πραγμάτων να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα εις βάρος άλλων φοιτητών που έχουν την δυνατότητα επιλογής παρακολούθησης και αναγνώρισης περισσοτέρων μαθημάτων. 

Οι φοιτητές μετά την επιλογή τους, δεν πρέπει (ούτε πριν ούτε κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο εξωτερικό) να εξεταστούν στην Ελλάδα στα μαθήματα που αντιστοιχούν σε αυτά που έχουν δηλώσει ότι θα παρακολουθήσουν στο εξωτερικό. 

Βασικά κριτήρια επιλογής είναι κυρίως: 

α) ο μέσος όρος της βαθμολογίας των μαθημάτων και 

β) το καλό επίπεδο της γλώσσας 

Οι φοιτητές επιτρέπεται να επιλέξουν μέχρι δύο (2) Πανεπιστήμια κατά σειρά προτίμησης.

Για να δείτε τα Πανεπιστήμια τα οποία θα δεχθούν φοιτητές µας το ακαδημαϊκό  έτος 2017-2018 κάντε κλικ εδώ