Αρχική » Τομείς » Β' Ιδιωτικού Δικαίου

Τομέας Β' Ιδιωτικού Δικαίου

Ο Τομέας Β΄ Ιδιωτικού Δικαίου έχει ως αποστολή, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, τη διδασκαλία και την έρευνα σε ολόκληρο σχεδόν το φάσμα του παραδοσιακού, αλλά και του σύγχρονου Εμπορικού Δικαίου, της Πολιτικής Δικονομίας και του Εργατικού Δικαίου.

Στο πλαίσιο του Β΄ Ιδιωτικού Τομέα διδάσκονται τα ακόλουθα Υποχρεωτικά μαθήματα του προπτυχιακού (ενδεικτικού) Προγράμματος Σπουδών:

  • Εμπορικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος, Βιομηχανική Ιδιοκτησία (Γ΄ εξάμηνο)
  • Πολιτική Δικονομία Ι (Οργάνωση των Δικαστηρίων, Διαγνωστική Διαδικασία, Απόδειξη) (Δ΄ εξάμηνο)
  • Δίκαιο των Εμπορικών Εταιριών (Ε΄ Εξάμηνο)
  • Δίκαιο Αξιογράφων (ΣΤ΄ Εξάμηνο),
  • Ατομικό Εργατικό Δίκαιο (ΣΤ΄ Εξάμηνο),
  • Πολιτική Δικονομία ΙΙ (Ένδικα Μέσα, Αναγκαστική Εκτέλεση) (ΣΤ΄ Εξάμηνο),
  • Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο (Ζ΄ Εξάμηνο),
  • Εφαρμογές Πολιτικής Δικονομίας (Η΄ Εξάμηνο)

Ο Τομέας προσφέρει επιπλέον, αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους Τομείς, σειρά μαθημάτων Υποχρεωτικής και Ελεύθερης Επιλογής: Ασφαλιστικό Δίκαιο (Δ΄ Εξάμηνο) (ΥΕ), Ναυτικό Δίκαιο (Ε΄ Εξάμηνο) (ΥΕ), Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων (ΣΤ΄ Εξάμηνο) (ΥΕ), Ασφαλιστικά Μέτρα, Εκούσια Δικαιοδοσία - Ειδικές Διαδικασίες (ΣΤ΄Εξάμηνο) (ΥΕ), Τραπεζικό Δίκαιο (ΣΤ΄ Εξάμηνο) (ΕΕ), Ειδικά θέματα Δικαίου Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Ανταγωνισμού (ΣΤ΄ Εξάμηνο) (ΕΕ), Αεροπορικό Δίκαιο (ΣΤ΄ Εξάμηνο) (διατομ. ΕΕ), Πτωχευτικό Δίκαιο (Ζ΄Εξάμηνο) (ΥΕ), Δίκαιο Εκμεταλλεύσεως (Ζ΄ Εξάμηνο) (ΥΕ), Διαιτησία – Διεθνές και Ευρωπαϊκό (κοινοτικό και συγκριτικό) Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Ζ΄ Εξάμηνο) (ΕΕ), Σεμινάριο Εργατικού Δικαίου (Ζ΄ Εξάμηνο) (ΕΕ), Σεμινάριο Εμπορικού Δικαίου (Ζ΄ Εξάμηνο) (ΕΕ), Σεμινάριο Πολιτικής Δικονομίας (Ζ΄ Εξάμηνο) (ΕΕ).

Για περισσότερες πληροφορίες σε ό,τι αφορά τον υποτομέα του εμπορικού δικαίου μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://emporiko.law.uoa.gr.