ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ17518).

Η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης θέσης καθηγητή πρώτης βαθμίδας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 922/18.6.2020 (τ. Γ΄).

ΤΟΜΕΑΣ Α΄ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Αριθμός Προκήρυξης: 1920024589/6.4.2020/1.4.2020, (ΑΔΑ: Ω21Τ46ΨΖ2Ν-ΒΧΤ)

Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ17518

-Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο» (κατόπιν αιτήσεως του αναπληρωτή καθηγητή κ. Αντώνιου Καραμπατζού για εξέλιξη).

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 05.10.2020

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Νομικής Σχολής (τηλ. 210368 8655)