ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ-ΓΝ. ΑΝΤΙΚ. "ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ" (ΑΡΡ 17989)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1368/9.9.2020 (τ. Γ΄).

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Αριθμός Προκήρυξης: 1920028352/22.5.2020  (ΑΔΑ: 66ΖΤ46ΨΖ2Ν-ΙΚ6)

Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ17989

Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ποινικό Δίκαιο-Ποινική Δικονομία» (Απόφαση Συγκλήτου 11.7.2019).

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 26.11.2020.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας, καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία της Νομικής Σχολής (τηλ. 2103688647).