ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ανακοίνωση για τη λειτουργία της Γραμματείας

 Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/ Φ.69/126/16316/20-9-2020
(ΑΔΑ:ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών από 23.9.2020 και
έως τη λήξη των περιοριστικών μέτρων:
•    Η υποβολή αιτήσεων/αιτημάτων προς τη Γραμματεία και τους Τομείς της
Σχολής θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
https://eprotocol.uoa.gr
•    Η εξυπηρέτηση του κοινού δια ζώσης, στους χώρους της Γραμματείας και των
Τομέων θα γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προηγούμενου
ραντεβού.
•    Η επικοινωνία με το προσωπικό της Γραμματείας και των Τομέων της Σχολής
θα γίνεται μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στα τηλέφωνα και
mail των αρμοδίων υπαλλήλων, όπως αυτά αναγράφονται στην ιστοσελίδα της
Σχολής https://www.law.uoa.gr/prosopiko/techniko_kai_dioikitiko_prosopiko/

Από τη Γραμματεία της Σχολής