ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Ανακοινώνεται ότι οι φοιτητές του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής που επιθυμούν να ενταχθούν σε καθεστώς μερικής φοίτησης μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους στην Γραμματεία της Σχολής από 15.06 έως 30.07 (κάθε έτος) μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου στην ιστοσελίδα https://eprotocol.uoa.gr επιλέγοντας την αίτηση 01.Γενική Αίτηση για Φοιτητικά Θέματα και συμπληρώνοντας στο ελεύθερο κείμενο: Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την αίτηση μου για υπαγωγή σε καθεστώς μερικής φοίτησης αναφέροντας το λόγο (σύμφωνα με το Νόμο) και επισυνάπτοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ανά περίπτωση.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για μερική φοίτηση έχουν:

α) οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα,

β) οι φοιτητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

γ) οι φοιτητές που είναι παράλληλα αθλητές και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ανήκουν σε αθλητικά σωματεία εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: γα) για όσα έτη καταλαμβάνουν διάκριση 1ης έως και 8ης θέσης σε πανελλήνια πρωταθλήματα ατομικών αθλημάτων με συμμετοχή τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητών και οκτώ (8) σωματείων ή αγωνίζονται σε ομάδες των δύο (2) ανώτερων κατηγοριών σε ομαδικά αθλήματα ή συμμετέχουν ως μέλη εθνικών ομάδων σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, παγκόσμια πρωταθλήματα ή άλλες διεθνείς διοργανώσεις υπό την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, ή γβ) συμμετέχουν έστω άπαξ, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο πρόγραμμα σπουδών για το οποίο αιτούνται την υπαγωγή τους σε καθεστώς μερικής φοίτησης, σε ολυμπιακούς, παραολυμπιακούς αγώνες και ολυμπιακούς αγώνες κωφών. Οι φοιτητές της παρούσας υποπερίπτωσης δύνανται να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης, μετά από αίτησή τους που εγκρίνεται από την Κοσμητεία της Σχολής.

Σημείωση: Οι νεοεισαχθέντες φοιτητές θα υποβάλλουν τη σχετική αίτηση την ημέρα της εγγραφής τους.

Για να δείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία πατήστε εδώ