ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΗΓ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ- ΑΝΑΠΛΗΡ. ΚΑΘ. -ΓΝΩΣΤ. ΑΝΤΙΚ. «ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» - ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΡΡ17044

Το Εκλεκτορικό Σώμα, το οποίο συγκροτήθηκε στη Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Νομικής Σχολής (συνεδρία 23.9.2020) για την πλήρωση μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Δίκαιο και ιδίως Διοικητικό Δίκαιο» του Τομέα Δημοσίου Δικαίου (ΦΕΚ προκήρυξης 909/17.06.2020 τ. Γ΄, κωδικός θέσης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17044) και μοναδική υποψήφια την επίκουρη καθηγήτρια Αικατερίνη Ηλιάδου, στη συνεδρίαση της 14ης Οκτωβρίου 2020 όρισε την τριμελή εισηγητική επιτροπή ως εξής:

 

  1. Σιούτη Γλυκερία (ΚΑ 18983), Καθηγήτρια, «Δημόσιο Δίκαιο και ιδίως Διοικητικό Δίκαιο», glyksioutis[at]law.uoa[dot]gr
  2. Δελλή Γεώργιο (KA 9688), Καθηγητής, «Δημόσιο Δίκαιο με έμφαση στο Διοικητικό Δίκαιο», gdellis[at]law.uoa[dot]gr
  3. Ρέμελη Κωνσταντίνο (ΚΑ 7672), Καθηγητής, ΔΠΘ, Νομική Σχολή, «Διοικητικό Δίκαιο», kremelis@law.duth.gr