ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ-ΓΝΩΣΤ. ΑΝΤ. "ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ" ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17038

Το Εκλεκτορικό Σώμα, το οποίο συγκροτήθηκε στη Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Νομικής Σχολής (συνεδρία 23.9.2020), για την πλήρωση μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Δικονομία» του Τομέα Β΄ Ιδιωτικού Δικαίου (ΦΕΚ προκήρυξης 898/16.6.2020 τ.Γ΄, κωδικός θέσης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17038) και μοναδικό υποψήφιο τον μόνιμο επίκουρο καθηγητή Νικόλαο Κατηφόρη,  στη συνεδρίαση της 14ης Οκτωβρίου 2020  όρισε την τριμελή εισηγητική επιτροπή ως εξής:

 

  1. Στέφανος-Σπυρίδων Πανταζόπουλος (ΚΑ 10793), Καθηγητής, «Πολιτική Δικονομία»,  stefpantaz@yahoo.gr, spantaz@law.uoa.gr
  2. Δημήτριος Τσικρικάς (ΚΑ 6804), Καθηγητής, «Πολιτική Δικονομία», dtsikr@law.uoa.gr 
  1. Ευαγγελία Ποδηματά (ΚΑ 1730), Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, «Αστικό Δικονομικό Δίκαιο», podimata[at]law.auth[dot]gr