Menu

Νομική Σχολή

ΗΛΙΑΣ ΣΟΥΦΛΕΡΟΣ

 

Σπουδές

1.  Πτυχιούχος Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1973).

2. Πτυχιούχος Τμήματος Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών (1976).

3. Διδακτορικό δίπλωμα του Πανεπιστημίου του Μονάχου (1982), με Θέμα διδακτ. διατριβής: «Ausschliessung und Abfindung eines GmbH–Gesellschafters» («Αποκλεισμός εταίρου ΕΠΕ και καταβολή της αξίας της μερίδας συμμετοχής του»).

Ακαδημαϊκή  Θέση

Καθηγητής

Τομέας

Β΄ Ιδιωτικού Δικαίου

Τηλέφωνο

2107654079

FAX

 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

esoufler[at]cosmotemail[dot]gr,  hsoufler[at]law.uoa[dot]gr

'Ωρες Γραφείου

 

Διδασκαλία Μαθημάτων

Προπτυχιακό επίπεδο:

1. Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

2. Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων

3. Σεμινάριο Εμπορικού Δικαίου

Μεταπτυχιακό επίπεδο:

1. Δίκαιο Ελεύθερου Ανταγωνισμού

2. Ειδικά Θέματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Αθέμιτου Ανταγωνισμού

Διοικητικό Έργο

 
 1. Επανειλημμένα εκπρόσωπος του Β΄ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου στη Γεν. Συνέλευση του Τμήματος Νομικής.
 2. Εκπρόσωπος του Τμήματος Νομικής στην Πανεπιστημιακή Σύγκλητο για το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007.
 3. Διευθυντής Τομέα Β΄ Ιδιωτικού Δικαίου (2016-2017)

 

 

 

Συγγραφικό Έργο

 

1. Βιβλία:

 1. Ausschliessung und Abfindung eines GmbH–Gesellschafters (διδακτ. διατριβή), Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln 1983, σελ. ΧΧV+329.
 2. Η εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού της Συνθήκης ΕΟΚ στην παραγωγή και εμπορία γεωργικών προϊόντων. Παρουσίαση, ανάλυση και ερμηνεία του Κανονισμού αριθμ. 26/1962, Εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1987. 154 σελ.
 3. Οι συμβάσεις franchising στο ελληνικό δίκαιο και στο κοινοτικό δίκαιο ανταγωνισμού, Εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1989 (ανατ. 1995), σελ. XXXII+390.
 4. Η αθέμιτη εκμετάλλευση ξένης φήμης και οργάνωσης στο πλαίσιο της γενικής ρήτρας του άρθρου 1 Ν. 146/1914 περί αθέμιτου ανταγωνισμού, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1996, 145 σελ. και σε συλλογικό έργο «Αθέμιτος Ανταγωνισμός» (επιμ. Ν.Κ. Ρόκα), Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1996, σελ. 100-199.
 5. Η ετερόρρυθμη εταιρία. Συμβολή στο δίκαιο των εταιριών, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2003, σελ. 287.
 6. Ο Κανονισμός 1/2003 για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ (άρθρα 101-102 ΣΛΕΕ) - Κατ’ άρθρο ερμηνεία, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2015, σελίδες  XXXV + 572.

 

2. Άρθρα/Συμβολές:

 1. Η εφαρμογή του άρθρου 85 της συνθήκης ΕΟΚ στην απόκτηση συμμετοχής σε ανταγωνιστική επιχείρηση και στις συγκεντρώσεις επιχειρήσεων – Σχόλια και σκέψεις με αφορμή την απόφαση του ΔΕΚ της 17.11.1987 στις υποθέσεις 142 και 156/84, BAT-REYNOLDS/Επιτροπή (συμφωνίες μεταξύ PHILIP MORRIS και REMBRANDT GROUP), Δελτίο Συνδέσμου ΑΕ και ΕΠΕ, τεύχ. 1622, Ιαν. 1988, 37-40.
 2. Η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών από δικηγόρους μετά την πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ΝοΒ 1988, 1158-1166.
 3. Επιδράσεις της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης (ΕΕΠ) σε προϋπάρχουσες διατάξεις της Συνθήκης ΕΟΚ και στις εθνικές νομοθεσίες, ΝοΒ 1989, 972-980.
 4. Θέσεις και απόψεις για το ν/σ περί ανταγωνισμού, εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ, 26.8.1990, σελ. 9 επ.
 5. Σύγχρονες μορφές εμπορικής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή κοινότητα, σε συλλογικό τόμο «Οι ελληνικές επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τις ανατολικές χώρες» 1990, σελ. 35-45.
 6. Παρατηρήσεις στο νομοσχέδιο για την τροποποίηση του Ν.703/77 «Περί προστασίας του Ανταγωνισμού», εφημερίδα Ναυτεμπορική της 15.9.1990, σελ. 5-7.
 7. Δημόσιες προσφορές απόκτησης εταιρικών μεριδίων (Takeover Bids) στα πλαίσια της Πρότασης 13ης Οδηγίας (Δίκαιο των Εταιριών) και του Δικαίου του Ανταγωνισμού, εις: Ευαγγέλου Περάκη (επιμ.), «Το Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας», Τόμος Δεύτερος, Ειδικοί Τύποι Ανωνύμων Εταιριών-Ειδικές Ρυθμίσεις, Αθήνα 1991, σελ. 639-662.
 8. Griechenland: Fusionskontrolle - Lockvogel für gezielte Investitionen, Εφημερίδα “Handels Zeitung“ (ελβετική) της 17.1.1991, Beilage Griechenland, σελ. 13 και 15.
 9. Κριτικές παρατηρήσεις στο νέο σ.ν. περί ανταγωνισμού, εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ της 17.11.1991 και 19.11.1991, σελ. 10 και 11 αντίστοιχα.
 10. Η εφαρμογή του άρθρου 2 του Ν. 703/77 (καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης) στην πρακτική της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού(ΕΠΑ) και της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ), σε συλλογικό τόμο «Η προστασία του Ελεύθερου Ανταγωνισμού - Πρακτική ΕΠΑ/ΕΑ» (επιμ.Ι.Σχινά), Αθήνα 1992, σελ. 185-242.
 11. Τρόποι πραγμάτωσης της ενιαίας εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου σε όλη την έκταση της Κοινότητας, σε συλλογικό τόμο «Εθνική Διοίκηση και Κοινοτικό Δίκαιο», Αθήνα 1993, σελ. 340-344.
 12. Franchising in Greece, σε συλλογικό τόμο «International Franchising Law» (Gen. editor Dennis Cambell), Matthew Bender & Co Inc, New York 1993 (μαζί με τον συνάδελφο κ. Δημ. Τσιμπανούλη).
 13. Σχέδιο Νόμου για την τροποποίηση του Ν.703/77 με Σχέδιο Εισηγητικής Έκθεσης, εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ της 29.4.1993 (Συλλογικό έργο που εκπονήθηκε από Ομάδα Εργασίας).
 14. Die GmbH in Griechenland, σε συλλογικό τόμο «Die GmbH - Rechte in den EG-Staaten», hrsg. von der Centrale für GmbH Dr. Otto Schmidt, Köln 1993, σελ. 99-127 = GmbH-Rundschau 1992,  276 επ. (υπό τον τίτλο «Die GmbH im griechischen Recht»).
 15. Νέες μορφές συμβάσεων: Οι συμβάσεις Franchising-Συνοπτική Παρουσίαση, Περιοδικό «Ο δικηγόρος», τεύχος αριθ. 9 (Φεβρουάριος 1994) σελ. 1-4 και 12 και τεύχος αριθ. 10 (Μάρτιος 1994), σελ. 1-4 και 12.
 16. Οι συμφωνίες Franchising, εφημερίδα Ναυτεμπορική, ειδική ετήσια έκδοση, Μάρτιος 1994, «Franchising-Leasing», σελ. 4 επ.
 17. Έξοδος εταίρου και αποκλεισμός εταίρου ΕΠΕ. Ερμηνεία του άρθρου 33 Ν.3190/1955, εις: Ευαγγέλου Περάκη (επιμ.), Το Δίκαιο της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, 1994, σελ. 685-779.
 18. CompetitionLaw Implications of Deregulation and Privatisation (Wettbewerbsrechtiliche Auswirkungenvon Deregulierungund Privatisierung), TeilB, Wettbewerbsaspekte, σε συλλογικό τόμο F.I.D.E., XVIe Congres, Vol. III, Le processus de libéralisation d’ activités économiques et de privatisation d’entreprises face au droit de la concurrence, Rome 1994, σελ. 329-349.
 19. Η πολιτική ανταγωνισμού σε νέες βάσεις-Παρατηρήσεις στο νέο νομοσχέδιο για την τροποποίηση του Ν.703/1977 «Περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού», ΕΕμπΔ 1994, σελ. 489-498.
 20. Änderung des griechischen Kartellrechts, GRUR Int 1995, σελ. 539 επ.
 21. Η υποχρεωτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τραπεζικής ανώνυμης εταιρίας ως μέσο εξυγίανσης πιστωτικού ιδρύματος και το άρθρο 25 §1 της  δεύτερης εταιρικής οδηγίας (οδηγία 77/91/ΕΟΚ) - Συμβολή στη διερεύνηση της έκτασης εφαρμογής της  νομολογίας του ΔΕΚ για τις ελληνικές προβληματικές επιχειρήσεις στην περίπτωση της εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων, Ενθύμημα Άλκη Αργυριάδη, 1996 σελ. 919-966 =  ΕΕΕυρΔ 1994, σελ. 289-338.
 22. Αθέμιτη εκμετάλλευση ξένης φήμης και οργάνωσης, σε συλλ. έργο «Αθέμιτος Ανταγωνισμός» (επιμ. Ν. Κ. Ρόκα), 1996, σελ. 100-199 (βλ. και βιβλίο αριθμ. 4).
 23. Η γενική αρχή της απαγόρευσης κατάχρησης δικαιώματος και οι προϋποθέσεις εφαρμογής της προς απόκρουση δικαιωμάτων που απορρέουν από το κοινοτικό δίκαιο, ΔΕΕ 1996, σελ. 1133-1142.
 24. Το πρόβλημα της κοινής θυγατρικής επιχείρησης στο πλαίσιο του ελέγχου των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων, σε συλλογικό έργο «Ο έλεγχος των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού», Δημοσιεύματα της Εταιρίας Δικαίου Ανταγωνισμού, έκδ. Νομικής Βιβλιοθήκης, 1998, σελ. 119-139.
 25. Όψεις του καθέτου και του οριζοντίου αμέσου αποτελέσματος των κοινοτικών οδηγιών και συναφή ζητήματα, ΕΕμπΔ 1998, σελ. 429-450.
 26. Agricultural Credit in Greece, Revue Hellénique de Droit International (RHDI) 1/1998, σελ. 157-161.
 27. Παράλληλο εμπόριο και δικαίωμα στο σήμα κατά την οδηγία 89/104/ΕΟΚ, ΕΕμπΔ 1999, σελ. 431-444 = Μνήμη Μιχ. Μηνούδη, 2004, σελ. 661-678.
 28. Η απαγόρευση της κατάχρησης δικαιώματος και η σχέση της με τις αρχές της ασφάλειας δικαίου, της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της αναλογικότητας στο κοινοτικό εταιρικό δίκαιο, ΕΕμπΔ 2000, σελ. 607-638.
 29. Η ετερόρρυθμη εταιρία. Εισφορά στο συλλογικό έργο «Το δίκαιο των προσωπικών εταιριών» (επιμ. Ν. Κ. Ρόκα), 2001, 2ος τόμος, σελ. 635-755.
 30. Απόκτηση ελέγχου επιχείρησης μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών ή μέσω δημόσιας προσφοράς αγοράς ή ανταλλαγής και προληπτικός έλεγχος συγκεντρώσεων. Η ρύθμιση του Ν. 703/1977 και η πρακτική της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ΕΕμπΔ 2002, 694-707.
 31. Μεταβίβαση ιδανικής μερίδας επί σήματος από συνδικαιούχο σε τρίτο – ανταγωνιστή. Το ζήτημα της εγκυρότητας της μεταβίβασης και του επιτρεπτού της χρήσης του σήματος από τον τρίτο (γνωμοδ.), ΔΕΕ 2004, 390-405.
 32. H οδηγία 86/653/ΕΟΚ για τους εμπορικούς αντιπροσώπους και η αναλογική εφαρμογή του εθνικού νομοθετήματος που τη μεταφέρει στο εσωτερικό δίκαιο, ΔΕΕ 2004, 976 επ. = Γενέθλιον Απ. Γεωργιάδη, τόμος ΙΙ, 2006, σελ. 1999-2013.
 33. Η κοινή θυγατρική επιχείρηση στο εταιρικό δίκαιο και στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού, Πρακτικά 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εμπορικού Δικαίου με γενικό θέμα: «Η οργάνωση της επιχείρησης των κεφαλαιουχικών εταιριών», 2004, σελ. 125-179 = ΧρΙΔ 2004, 865-884.
 34. Η εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού, από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), στην τιμολογιακή πολιτική του φορέα παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας (ΕΛΤΑ) υπό το καθεστώς της οδηγίας 97/67/εκ και του ν. 2668/1998 (γνωμοδ.), ΕΕμπΔ 2005, 177-194.
 35. Vertical Restraints of Competition under Greek Law, Revue Hellénique de Droit International (RHDI) 2006, 305-351.
 36. Η νομοθετική θέσπιση της ανάλογης εφαρμογής του Π.Δ. 219/91 για τους εμπορικούς αντιπροσώπους σε ορισμένες άλλες διαρκείς συμβάσεις διαμεσολάβησης στο εμπόριο (άρθρο 14 παρ. 4 Ν. 3557/2007). Μια πρώτη αποτίμηση υπό το φως της πρόσφατης νομολογίας του ΑΠ και του ΔΕΚ, ΔΕΕ 2008, 496-502.
 37. Ο κανονισμός 1/2003 και η βάσει αυτού αποκεντρωμένη εφαρμογή των άρθρων 81 και 82 ΣυνθΕΚ – Επιπτώσεις στο ελληνικό δίκαιο ανταγωνισμού, ΝοΒ 2009, 257-277 = Τιμητ. Τόμος Κ.Δ. Κεραμέως, ΙΙ, 2010, σελ. 1342-1372.
 38. Η απόφαση Cartesio του ΔΕΚ της 16.12.2008 - Επιβεβαίωση της νομολογίας DailyMail, ρητή υπαγωγή της διασυνοριακής μετατροπής στην ελευθερία εγκατάστασης (άρθρα 43 και 48 ΣυνθΕΚ) και επέκταση της νομολογίας SEVIC σε άλλους διασυνοριακούς μετασχηματισμούς κοινοτικών εταιριών, Ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων - Forum Μελών (http://www.syneemp.gr), 3.2.2009.
 39. Προοπτικές του κοινοτικού εταιρικού δικαίου, Πρακτικά 18ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εμπορικού Δικαίου, με γενικό θέμα: «Τάσεις και προοπτικές του δικαίου της ΑΕ», 2009, 285-329 = Τιμητ. Τόμος Μιχ. Σταθόπουλου, ΙΙ, 2010, σελ. 2525-2570.
 40. Ο προσδιορισμός της αποζημίωσης πελατείας του εμπορικού αντιπροσώπου βάσει του άρθρου 17 παρ. 2 της οδηγίας 86/653/ΕΟΚ στη νομολογία του ΔΕΚ. Σχόλια και σκέψεις με αφορμή την απόφαση του ΔΕΚ της 26.3.2009, υπόθ. C-348/07, Semen/DeutscheTamoil, ΔΕΕ 2009, 1169-1183.
 41. Προβληματικές επιχειρήσεις: Ο ν. 2685/1999 (άρθρο 28), η 2η εταιρική οδηγία 77/91/ΕΟΚ (άρθρο 25 § 1) και η «μετέωρη» κίνηση της διαδικασίας κατά της Ελλάδος (άρθρο 226 ΣυνθΕΚ), NoB 2010, 23-50 = Αναμν. Τόμος Θαν. Λιακόπουλου, 2010, σελ. 883-934.
 42. Καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης (πρώην άρθρο 2α Ν. 703/1977 και τώρα άρθρο 18α Ν. 146/1914). Το ζήτημα της ύπαρξης ή προΰπαρξης εμπορικών σχέσεων ως προϋπόθεσης για την εφαρμογή της σχετικής απαγόρευσης. Σχόλια και σκέψεις με αφορμή την απόφαση 429/V/2009 (ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ/ODEON) της Επιτροπής Ανταγωνισμού και τη «μεταστέγαση» της ρύθμισης στον Ν. 146/1914, ΔΕΕ 2010, σελ. 408-417.
 43. Η ρύθμιση του περιορισμού προστασίας του σήματος στο Σχέδιο Νόμου «Περί σημάτων» - Μερικές παρατηρήσεις σχετικά με τη «μη χρήση εν είδει σήματος» και την αποδυνάμωση δικαιώματος, Ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων - Forum Μελών (http://www.syneemp.gr), 19.5.2011.
 44. Ο νέος Νόμος 3959/2011 για την Προστασία του Ελεύθερου Ανταγωνισμού. Κριτική παρουσίαση των κυριότερων νέων ρυθμίσεών του, ΝοΒ 2012,σελ1108-1141.
 45. Η ρύθμιση του περιορισμού προστασίας του σήματος στον Ν. 2239/1994, στο Σ/Ν «Περί σημάτων» της 6.5.2011 και στο κατατεθέν Πολυνομοσχέδιο της 22.3.2012 - Κριτικές παρατηρήσεις, σκέψεις και προτάσεις για τη χρήση «όχι εν είδει σήματος», την αποδυνάμωση δικαιώματος, την «παραποίηση» και την «απομίμηση», υπό το φώς της οδηγίας 89/104/ΕΟΚ (τώρα οδηγίας 2008/95/ΕΚ), Τιμητικός Τόμος Νικ. Κ. Ρόκα, 2012, σελ. 942-982.
 46. Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ανταγωνιστών. Η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις συμφωνίες οριζόντιας συνεργασίας και οι εξελίξεις στο αμερικανικό δίκαιο, Πρακτικά 21ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εμπορικού Δικαίου με γενικό θέμα: «Η ανταγωνιστική δραστηριότητα και η προστασία της», 2012, σελ. 187-236 = ΧρΙΔ 2013, σελ. 166 -184.
 47. Η ρύθμιση της διαγραφής του σήματος λόγω ακυρότητας στο Πολυνομοσχέδιο της 11.4.2013 και η ανάγκη συμπλήρωσής της – Παρατηρήσεις, σκέψεις και προτάσεις με αφορμή την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 162 του Ν. 4072/2012, Ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων - Forum Μελών (http://www.syneemp.gr), 8.5.2013.
 48. Η απόφαση  14/2013 του ΑΕΔ – Συνταγματικότητα του άρθρου 28 Ν. 2685/1999 για τις προβληματικές επιχειρήσεις και τις αφερέγγυες τραπεζικές ΑΕ. Το οριστικό (;) τέλος μιας μακράς δικαστικής αντιπαράθεσης ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων και του ΔΕΚ (τώρα ΔΕΕ), Τιμητικός Τόμος Φ. Δωρή, 2015, σελ. 1519-1538.
 49. Η Οδηγία 2014/104/ΕΕ για τις αγωγές αποζημίωσης λόγω παράβασης της νομοθεσίας ανταγωνισμού και η σχέση της με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1/2003 (εκτελεστικό Κανονισμό των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ) και άλλα σχετικά με την εφαρμογή του ενωσιακά κείμενα, ΝοΒ 2015, σελ. 921-952 = Τιμ. Τόμος Ν. Κλαμαρή, 2016, σελ. 1075-1113.
 50. Οι αποφάσεις της ΑΠ Ολ 15/2013 και 16/2013 για την αναλογική εφαρμογή του ΠΔ 219/1991 για τους εμπορικούς αντιπροσώπους σε άλλες διαρκείς συμβάσεις διαμεσολάβησης στο εμπόριο. Το οριστικό τέλος μιας μακρόχρονης αντιπαράθεσης στην επιστήμη και τη νομολογία, ΔΕΕ 2016, 614-629 = Τιμ. Τόμος Ι. Καράκωστα, 2017, σελ. 1300-1328.
 51. Η υπόθεση Paribas (μετέπειτα «Banque Artesia», μετέπειτα «Dexia Bank Belgium») κατά Τράπεζας της Ελλάδος και οι αρχές του αμέσου αποτελέσματος των οδηγιών, της σύμφωνης προς το πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο ερμηνείας τους και της ευθύνης του κράτους (ή των κρατικών φορέων) προς αποζημίωση λόγω παράβασης του ενωσιακού δικαίου - Σχόλια και σκέψεις με αφορμή την απόφαση του ΔΕΚ της 27.10.2005 (υπόθεση C-329/03) και τις αποφάσεις 1492/2008 του Αρείου Πάγου και 4172/2001 του ΕφΑθ, σε Αναμνηστικό Τόμο Λεων. Γεωργακόπουλου, έκδοση Κέντρου Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης Τράπεζας της Ελλάδος, 2016, Τόμος ΙΙ, σελ. 851-895, διαθέσιμο σε: https://www.bankofgreece.gr/Publications/Georgakopoulos_vol_II.pdf.
 52. Οι ιδιαιτερότητες της διαδικασίας ασφαλιστικής αποζημίωσης στην αγορά των ασφαλιστικά καλυπτόμενων επισκευών αυτοκινήτων και τα όρια της δυνατότητας εφαρμογής των άρθρων 1 Ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ στις σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων στην ως άνω διαδικασία. Σχόλια και σκέψεις με αφορμή την απόφαση 460/2009 της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην υπόθεση AUDAΤEX ΕΛΛΑΣ, ΕΕμπΔ 2016, 507-542 = Τιμ. Τόμος Ι. Ρόκα, 2017, σελ. 811-851.
 53. Νομική βάση και παραγραφή της ευθύνης του ομορρύθμου εταίρου για φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας, ΔΕΕ 2017, 1291-1302.
 54. Ο όμιλος επιχειρήσεων στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού, Πρακτικά 26ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εμπορικού Δικαίου με γενικό θέμα: «Οι όμιλοι επιχειρήσεων», 2017, σελ. 389-434 = ΝοΒ 2017, σελ. 2193-2219.
 55. Αστική ευθύνη για παραβάσεις του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού. Ζητήματα από τον νέο Νόμο 4529/2018. Εισήγηση στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Δικαστικών Λειτουργών Της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών με γενικό θέμα: «Ελεύθερος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός / Πνευματική Ιδιοκτησία», Θεσσαλονίκη, 6-7 Δεκεμβρίου 2018, διαθέσιμο σε:
 56. www.esdi.gr/nex/images/stories/pdf/epimorfosi/2018/souvleros_dec_2018.pdf.
 57. Η ρητή ρύθμιση, στον Ν. 4072/2012 (αρ. 127), της αποδυνάμωσης (απώλειας λόγω ανοχής) του δικαιώματος του δικαιούχου προγενέστερου σήματος ή άλλου δικαιώματος να απαγορεύσει τη χρήση μεταγενέστερου σήματος, η συμβολή της στην ορθή οριοθέτηση της έκτασης της δέσμευσης των πολιτικών δικαστηρίων από τις αποφάσεις της Υπηρεσίας Σημάτων, της ΔΕΣ και των διοικητικών δικαστηρίων (άρ. 158 Ν. 4072/ 20/12) και οι σχετικές ρυθμίσεις του νέου Ν. 4679/2020 για τα εμπορικά σήματα - Σχόλια και σκέψεις με αφορμή τις πρόσφατες αποφάσεις ΠΠρΑθ 1806/2018, ΕφΘεσ 1662/2018, ΕφΑθ 4519/2018, ΠΠρΑθ 2741/2019 και ΜΠρΑθ 781/2019, την απόφαση του ΔΕΕ της 21.2.2013 στην υπόθεση C‑561/11, τη διάταξη του ΔΕΕ της 10.3.2015 στην υπόθεση C-491/14, καθώς και τον νέο Ν. 4679/2020 για τη μεταφορά της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436, ΕΕμπΔ 2020, 1-32 = Τιμ. Τόμος Δημ. Τραυλού - Τζανετάτου, 2020, σελ. 1245-1282.

 

3. Σχόλια σε αποφάσεις:

 1. Η άρνηση πώλησης στο πλαίσιο συστήματος επιλεκτικής διανομής ως περίπτωση τριμερούς μποϋκοτάζ και ως περίπτωση μη προσήκουσας εφαρμογής συστήματος επιλεκτικής διανομής (Παρατηρήσεις στην ΜΠρΑθ. 458/1990),  ΕΕμπΔ 1990, σελ 155-160.
 2. Ανάκληση αρνητικής πιστοποίησης για τυποποιημένη συμφωνία επιλεκτικής διανομής λόγω μεταβολής του οικονομικού πλαισίου (παρατηρήσεις στην Γνωμοδότηση υπαριθ. 66/1989 της Επιτροπής Ανταγωνισμού), ΕΕμπΔ 1990, σελ. 323-334.
 3. Έξοδος εταίρου ΕΠΕ και τρόπος υπολογισμού της καταβλητέας αξίας της μερίδας συμμετοχής του (παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 3434/1990), ΕΕμπΔ 1991, σελ. 645-653.
 4. Προβληματικές επιχειρήσεις του Ν. 1386/1983, άμεσο αποτέλεσμα της οδηγίας 77/91/ΕΟΚ και διάκριση από παρεμφερείς έννοιες (παρατηρήσεις στην απόφαση του ΔΕΚ της 30ης Μαΐου 1991 στις συνεκδ. υποθέσεις C -19/90 και  C-20/90, Καρέλλα  και Καρέλλας κατά Υπουργού Βιομηχανίας και Ο.Α.Ε.), ΕΕμπΔ 1991, σελ 735-740.
 5. Ιδιότυπη Μεταφορική Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης. Βασικά χαρακτηριστικά. Έξοδος εταίρου, χαρακτήρας της δικαστικής απόφασης που επιτρέπει την έξοδο και τρόπος υπολογισμού της αξίας της μερίδας συμμετοχής του (παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 4551/1993), ΕΕμπΔ 1994, σελ. 432-441
 6. Έξοδος εταίρου ΕΠΕ για σπουδαίο λόγο. Τρόπος καταβολής της αξίας της μερίδας συμμετοχής του. Προϋποθέσεις υπό τις  οποίες ο εξερχόμενος εταίρος μπορεί να ζητήσει τη δικαστική λύση της εταιρίας προκειμένου να ικανοποιήσει την απαίτησή του για καταβολή της αξίας της μερίδας συμμετοχής του (παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 3723/1995),ΕΕμπΔ 1995, σελ.623-630.
 7. Απομίμηση προϊόντος ξένης εργασίας, το οποίο παρουσιάζει επιπλέον ιδιαίτερο διασχηματισμό (παρατηρήσεις στην ΕφΘεσ 4098/1995), ΕπισκΕΔ 1996, σελ. 663-672.
 8. Η κατάχρηση δικαιώματος στο κοινοτικό δίκαιο (Παρατηρήσεις στην απόφαση του ΔΕΚ της 12.5.1998, υπόθ. C-367/96, Α. Κεφάλας κλπ. κατά Ελληνικού Δημοσίου και ΟΑΕ), ΕΕμπΔ 1998, σελ. 412-421.
 9. Η αποζημίωση των θιγομένων ως μέσο επίτευξης του σκοπού μιας οδηγίας που δεν προβλέπει κυρώσεις για την περίπτωση παράβασής της (Παρατηρήσεις στην ΑΠ(Ολ) 13/2001), ΕΕμπΔ 2001, σελ. 698-712.
 10. Στοιχεία βάσει των οποίων εκτιμάται ο καταχρηστικός χαρακτήρας της άσκησης δικαιώματος που απορρέει από το κοινοτικό δίκαιο στη νομολογία για τις προβληματικές επιχειρήσεις, ΕΕμπΔ 2001,σελ. 713-714 (Παρατηρήσεις στην ΠΠρΑθ 95/2001), ΕΕμπΔ 2001, σελ.712.
 11. Η αναλογική εφαρμογή του ΠΔ 219/1991 για τους εμπορικούς αντιπροσώπους σε άλλες διαρκείς συμβάσεις διαμεσολάβησης στο εμπόριο, υπό το πρίσμα του ελληνικού και του κοινοτικού δικαίου (παρατηρήσεις στην ΑΠ 139/2006), ΔΕΕ 2006, 653-658.
 12. Η απόκλιση των νομολογιακών προϋποθέσεων της αναλογικής εφαρμογής του ΠΔ 219/1991 στη σύμβαση αποκλειστικής διανομής από τις αντίστοιχες νομοθετικές προϋποθέσεις (άρθρο 14 παρ. 4 στοιχ. β΄ Ν. 3557/2007) και το ζήτημα της υποχρέωσης μη ανταγωνισμού ως προϋπόθεσης για την αποζημίωση πελατείας (παρατηρήσεις στην ΑΠ 53/2007), ΔΕΕ 2009, 1236-1239.
 13. Όταν η εσφαλμένη ερμηνεία της απάντησης του ΔΕΚ σε προδικαστικά ερωτήματα και η συνακόλουθη εσφαλμένη αντίληψη, όσον αφορά τη δεσμευτικότητα της τελευταίας για το εθνικό δικαστήριο, οδηγούν σε παράβαση τόσο του κοινοτικού, όσο και του εθνικού δικαίου (παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 4863/2007), ΔΕΕ 2009, 1241-1244.
 14. Η σημασία της ερμηνείας του (πρώην) άρθρου 2α του Ν. 703/1977 από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και τα διοικητικά δικαστήρια για την ερμηνεία της αντίστοιχης διάταξης του (νέου) άρθρου 18α του Ν. 146/1914 από τα πολιτικά δικαστήρια (παρατηρήσεις στην ΔΕφΑθ 2498/2010), ΔΕΕ 2013, 49-50.
 15. Προβληματικές επιχειρήσεις του Ν. 1386/1983, αφερέγγυες τραπεζικές ΑΕ, συνταγματικότητα του άρθρου 28 Ν. 2685/1999 και η απόφαση 14/2013 του ΑΕΔ. Το οριστικό(;) τέλος μιας μακράς δικαστικής αντιπαράθεσης ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων και του ΔΕΚ (ΔΕΕ) (παρατηρήσεις στην ΑΕΔ 14/2013), ΔΕΕ 2014, 48-56.
 16. Ζητήματα από τις ρυθμίσεις του ΠΔ 219/1991 περί εμπορικών αντιπροσώπων όσον αφορά τον προσδιορισμό της αποζημίωσης πελατείας του εμπορικού αντιπροσώπου, την αναλογική εφαρμογή τους σε άλλες διαρκείς συμβάσεις διαμεσολάβησης στο εμπόριο, τη δυνατότητα συνομολόγησης εναλλακτικών μορφών αποζημίωσης, καθώς και την εφαρμογή του (νέου) άρθρου 18α του Ν. 146/1914 (πρώην άρθρο 2α του προϊσχύσαντος Ν. 7031977) στις ως άνω συμβάσεις (παρατηρήσεις στην ΠΠρΑθ 3734/2014), ΧρΙΔ 2015, σελ. 60-63 (σε συνεργασία με Μ.-Θ. Μαρίνο).