Menu

Νομική Σχολή

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ

Σπουδές

Νομικά, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Ιστορία, Πανεπιστήμιο Paris I, Παρίσι.
Μεταπτυχιακές Σπουδές: Ρωμαϊκό Δίκαιο, νομική παπυρολογία, αρχαία ελληνική επιγραφική, ελληνιστικό δίκαιο, πολιτικοί και οικονομικοί θεσμοί του Βυζαντίου (École Pratique des hautes Études, Section IV, VI- Παρίσι. Βυζαντινή και μεταβυζαντινή ιστορία και πολιτισμός στο Πανεπιστήμιο Paris I, από όπου και πήρα μεταπτυχιακό δίπλωμα με βαθμό “très bien”.
Έρευνα για τους θεσμούς και το δίκαιο στο Βυζάντιο στο Dumbarton Oaks (Centre for Byzantine Studies- Trustees for Harvard University), Washington D.C.
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, (Νομική Σχολή).

Ακαδημαϊκή  Θέση

Καθηγήτρια

Τομέας

Ιστορίας και Θεωρίας Δικαίου

Τηλέφωνο

2103688601

FAX

2103688669

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

kbourd@law.uoa.gr

'Ωρες Γραφείου

Δευτέρα, 13.00-14.00

Διδασκαλία Μαθημάτων

Ιστορία του Δικαίου,

Ρωμαϊκό Δίκαιο,

Βυζαντινό Δίκαιο

Διοικητικό Έργο

Διευθύντρια του Τομέα Ιστορίας και Θεωρίας Δικαίου

Δραστηριότητες

Συμμετοχή σε πολλά διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Μαθήματα-Σεμινάρια-Διαλέξεις: στο State University of Columbus Ohio, U.C.L.A. (University of California Los Angeles), Loyolla University (Los Angeles), University of Seattle, University of Portland (Oregon), στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ορθόδοξου Κέντρου του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Chambésy Ελβετίας, στο Κέντρο Βυζαντινών Σπουδών της Ακαδημίας Επιστημών Βελιγραδίου, στο Slavonic Institute Πράγας, στη Βιβλιοθήκη Αλεξανδρείας κ.ά.

Παρουσιάσεις βιβλίων Ιστορίας Δικαίου, ιστορικών και πολιτικών.

Ομιλίες επιστημονικές, εκλαϊκευμένες, που οργανώνουν σωματεία και εταιρείες στην Αθήνα και στην περιφέρεια.

Συνεργάτις με ωριαία εκπομπή με τίτλο «Βυζαντινοί Διάλογοι» στον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος (1998-2010) κ.ά.

 

Συγγραφικό Έργο

1. Βιβλία - Μονογραφίες:

 1. Καθοσίωσις και τυρρανίς κατά τους μέσους Βυζαντινούς χρόνους. Μακεδονική δυναστεία (867-1056), εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα, 1981.
 2. Καθοσίωσις και τυρρανίς κατά τους μέσους Βυζαντινούς χρόνους (1056-1081). Αθήνα 1984.
 3. Το δίκαιο στα αγιολογικά κείμενα, [Forschungen zur Byzantinischen Rechtsgeschichte, Athener Reihe ], εκδ. Αντ. Σάκκουλα. Αθήνα-Κομοτηνή, 1987.
 4. Λεξιλόγιο Λατινικών νομικών όρων (με ελληνική μετάφραση), Αθήνα 19942.
 5. Εικονομαχία και Δίκαιο. Νομική Θεώρηση των αγιολογικών κειμένων, [Forschungen zur Byzantinischen Rechtsgeschichte, Athener Reihe], εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2004.
 6. Η διάκριση των φύλων ως κριτήριο στις ρυθμίσεις των Νεαρών Λέοντος ΣΤ΄ του Σοφού, [Forschungen zur Byzantinischen Rechtsgeschichte, Athener Reihe], εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2011.
 

2. Ανακοινώσεις σε συνέδρια:

 1. Quelques cas de damnatio memoriæ à l’ époque de la dynastie macédonienne. Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 32/2 (1982), σ. 337-346.
 2. Lettres inédites d’ Eugène d’ Étolie. Ελληνικές Ανακοινώσεις στο Ε’ Διεθνές Συνέδριο Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Βελιγράδι 11-17 Σεπτεμβρίου 1984, Αθήνα 1985, σ. 99-108.
 3. Ανέκδοτες επιστολές Ευγενίου του Αιτωλού. “Σύναξις Ευγένιος ο Αιτωλός και η εποχή του”. Πρακτικά Α’ Πανελληνίου Συνεδρίου. Αθήνα 1986, σ. 169-185.
 4. Η άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος από τη γυναίκα στο Βυζάντιο και η νομική της κατοχύρωση. “Πρακτικά του Α’ Διεθνούς συμποσίου, Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο”. (1988, Αθήνα 1989, σ. 121-134).
 5. Les crimes contre l’ état selon le droit byzantine. Byzantine Law Proceedings of the International Symposium of Jurists. (Thessaloniki, 10-13 Δεκεμβρίου 1998), Θεσσαλονίκη 2001, σ. 219-227.
 6. Βίοι μαρτύρων της Θεσσαλονίκης του 4ου αιώνα ως πηγή νομικών πληροφοριών. Πρακτικά Β’ Διεθνούς Συμποσίου: Βυζαντινή Μακεδονία (26-28 Νοεμβρίου 1999), Θεσσαλονίκη 2003, σ. 107-119 (με αγγλική περίληψη).
 7. Ο Παρθενώνας του Διονυσίου στη Φουρνά. Πρακτικά Συνεδρίου “Διονύσιος ο εκ Φουρνά και το έργο του”, Καρπενήσιον, 11-14 Οκτωβρίου 1996, Αθήνα 2003, σ. 275-285.
 8. Βυζαντινό Αιγαίο. Πρακτικά Διεθνούς Συνάντησης με θέμα “Βενετία και Αιγαίο. Συνέργειες λαών και πολιτισμών”. (Άνδρος 8-9/9/2001), Αθήνα 2005, σ. 59-92.
 9. Νομική Θεώρηση των βίων Αγίων της εποχής του Ρωμανού Λακαπηνού (920-944) Α’. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου “Η συμβολή του Sir Steven Runciman στην ανάδειξη του Βυζαντινού Πολιτισμού” (Μυστράς 27-28/5/2001), Αθήνα 2005, σ. 133-144.
 10. Ο ρόλος των Βουλγάρων σε δράσεις εναντίον του Βυζαντινού αυτοκράτορα και οι νομικές συνέπειες”. Πρακτικά Συμποσίου “Βυζάντιο και Βούλγαροι (1018-1185)”. Αθήνα 2008, σ. 99-110.
 11. Ο ευρυτανικός χώρος στη διαδρομή του χρόνου. Πρακτικά Συνεδρίου “Η Ευρυτανία στις περιγραφές Ελλήνων και ξένων περιηγητών από την αρχαιότητα ως την εποχή μας” (Καρπενήσι 12-15/7/2007) [Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρυτανικών Σπουδών και Έρευνας, 1], Αθήνα 2008, σ. 27-33.
 12. Η «Αραβική Άνοιξη» και η Ορθοδοξία, (Πατριαρχείου Αλεξανδρείας), Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου «Αι Αραβικαί εξεγέρσεις και η αναδιαμόρφωσις του αραβοϊσλαμικού κόσμου», (Αθήνα, 10-12 Δεκεμβρίου 2012, Αθήνα, 2013, σ. 297-301.
 

3. Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά:

 1. Η οικονομική δραστηριότητα της Ελληνίδας στο Βυζάντιο και στην Τουρκοκρατία (η γυναικεία συντεχνία των Τρικάλων). Τρικαλινά 6 (1986), σ. 123-135.
 2. Le dossier byzantin de Sainte Euphémie: quelques aspects juridiques. Revue historique de droit français et étranger (R.H.D.) 66 (1988), σ. 383-389.
 3. Το διαζύγιο στην περιοχή των Τρικάλων στον 17ο και 18οαιώνα (με γαλλική περίληψη). Τρικαλινά 8 (1988), σ. 137-158.
 4. Die ordination der Frau gesehen mit den Augen einer orthodoxen Frau. “Bild Christi und Geschlecht”, JKZ 88 (1998), Heft 2, σ. 279-285.
 5. Η λαϊκή αντίδραση στην έναρξη της εικονομαχικής πολιτικής του Λέοντος Γ’. Νομική θεώρηση των αγιολογικών κειμένων. Βυζαντινά 21 (2000) [αφιέρωμα στη μνήμη του καθηγητή Ι. Καραγιαννόπουλου], σ. 459-473.
 6. Τα εγκλήματα κατά της πολιτείας στο Βυζαντινό δίκαιο. Αρμενόπουλος 21 (2000), σ. 257-262.
 7. “Είναι ο Δωδεκάδελτος κωδικοποιητικό έργο; ” Επετηρίς Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου (Ε.Κ.Ε.Ι.Ε.Δ.) 36 (2002), σ. 323-327.
 8. Σκέψεις για τις αραβικές σπουδές στην Ελλάδα. Εκκλησιαστικός Φάρος: Επιστημονικό θεολογικό περιοδικό σύγγραμμα του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, 80 (2009), σ. 41-50.
 

4. Συλλογικοί Τόμοι:

 1. Το έγκλημα καθοσιώσεως στην εποχή των Κομνηνών (1081-1185), “Αφιέρωμα στον Νίκο Σβορώνο”, τ. 1, Ρέθυμνο 1986, σ. 211-229.
 2. Οι βυζαντινές φυλακές. «Έγκλημα και τιμωρία στο Βυζάντιο», Αθήνα 1997, σ. 317-336.
 3. Le modèle du bon souverain a l’ époque de Léon le Sage et la Vie de Sainte Euphosyné. “Ευψυχία. Mélanges offerts à Hélène Ahrweiller”. Paris 1998, σ. 109-117.
 4. Το έγκλημα καθοσιώσεως κατά την περίοδο της βασιλείας των Αγγέλων (1185-1204). “Τιμαί Ι. Τριανταφυλλόπουλου”, Αθήνα 2000, σ. 437-464.
 5. Ο βίος και τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου ως πηγή νομικών πληροφοριών. “Σύμμεικτα προς τιμήν Παναγιώτη Δ. Δημάκη”. Αθήνα 2002, σ. 133-145 (με γερμανική περίληψη).
 6. Πρόταση για Επιτομές του μεταβυζαντινού νομολογιακού υλικού. “Η ανάγκη και η τεχνική των επιτομών”, Βενετία 2003, σ. 119-128 (με γαλλική περίληψη).
 7. Νομική Θεώρηση των βίων των Αγίων της εποχής του Ρωμανού Λακαπηνού (920-944) Β’. “Γενέθλιον Αποστόλου Σ. Γεωργιάδη”, Αθήνα-Κομοτηνή 2006, τ. 2, σ. 2511-2523.
 8. Το Σχέδιο της Συνθήκης για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συντάγματος και εθνική κυριαρχία. (Constitution for Europe and national sovereignity). “Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα (Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και τοπική Αυτοδιοίκηση). Constitution for Europe (European Integration and Local Administration)”. Αθήνα 2006, σ. 11-12, σ. 28-34 (το αγγλικό κείμενο), σ. 89-94.
 9. Ειρήνη η Αθηναία και Οικογενειακό Δίκαιο, «Τιμητικός Τόμος Μιχαήλ Π. Σταθόπουλου», τ. Β΄, Αθήνα, 2010, σ. 1705-1725.
 10. «Κεκωλυμένα αντικείμενα» και σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις Λέοντος ΣΤ΄ του Σοφού, «Φιλοτιμία, Τιμητικός Τόμος για την Ομότιμη Καθηγήτρια Αλκμήνη Σταυρίδου-Ζαφράκα», Θεσσαλονίκη, 2011, σ. 465-479 (με εκτενή γαλλική περίληψη).
 11. Δίκαιο και πολιτική: Η Νεαρά 109 Λέοντος ΣΤ΄ του Σοφού για τη νόμιμη ηλικία σύναψης μνηστείας, «Πνεύματος Δώρημα Γεωργίω Νάκω», ΝΟΜΟΣ, Επ. Επετ. ΝΟΠΕ ΑΠΘ, τ. 13, (2011), σ. 265-278.
 12. Το έγκλημα καθοσιώσεως την περίοδο της Εικονομαχίας, «Αντικήνσωρ», Τιμητικός Τόμος Σπύρου Ν. Τρωιάνου, Αθήνα, 2013, σ. 1035-1110.
 

5. Άλλη συγγραφική δραστηριότητα:

 1. Λήμματα σε εγκυκλοπαιδείες (Πάπυρος-Λαρούς-Μπριττάνικα).
 2. Πρόλογοι εκτενείς κυρίως σε ιστορικά βιβλία.