Menu

Νομική Σχολή

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΛΑΜΑΡΗ

Σπουδές

 
 • Αποφοίτηση 1974 από το Η΄ Γυμνάσιο Θηλέων Αθηνών Βαθμός «΄Αριστα» (18 11/13)
 • Νομική Σχολή Αθηνών (1974-πτυχιούχος 1978 βαθμός «΄Αριστα» 9)
 • Διδάκτορας 1992 (Βαθμός «Άριστα»)
 

Ακαδημαϊκή  Θέση

Καθηγήτρια

Τομέας

Α’ Ιδιωτικού Δικαίου

Τηλέφωνο

210 3688547

FAX

210 3688353

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

dpapadop[at]law.uoa[dot]gr

'Ωρες Γραφείου

 

Διδασκαλία Μαθημάτων

 

 

 

 

 

 

Προπτυχιακό επίπεδο:

Αυτοτελώς ή σε σύμπραξη με άλλους ή ως υπεύθυνη μαθήματος όλο το Αστικό Δίκαιο, όπως αυτό προβλέπεται στο πρόγραμμα της Σχολής από τον διορισμό μου (1980) μέχρι σήμερα.

    Ειδικότερα:

    Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, Οικογενειακό Δίκαιο, Κληρονομικό Δίκαιο, Συνθέσεις Αστικού Δικαίου, Σεμινάρια Αστικού Δικαίου.

Μεταπτυχιακό επίπεδο:

Από το 1991 σε διάφορες περιόδους έχω διδάξει: «Κοινοτικό Αστικό Δίκαιο Ενωσιακής Προέλευσης», «Γενετική Τεχνολογία και Αστικό Δίκαιο», «Ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής σε συγκριτική επισκόπηση», «Ιατρικό Δίκαιο», «Βιοηθική».

      Στη β΄ κατεύθυνση του μεταπτυχιακού κύκλου έχω συμμετάσχει στο μάθημα «Ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες ιατρικές, δικηγορικές, επενδυτικές, τραπεζικές, ξενοδοχειακές» (περίοδος 2001–2003) και έχω κατευθύνει ερευνητικές ομάδες με τα εξής θέματα: «Νομολογία του ΔΕΚ σε θέματα Αστικού Δικαίου» (2008–2010), και «Σύγχρονα ζητήματα του      δικαίου της Αποζημίωσης» (2009–2011). Τη διετία 2011–2013 καθοδήγησα ερευνητική ομάδα με θέμα «Ειδικά ζητήματα Κληρονομικού Δικαίου», και συμμετείχα στην ερευνητική ομάδα «Ιδιωτική αυτονομία και Οικογενειακό Δίκαιο».

      Στο Ενιαίο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών διδάσκω μέχρι σήμερα: «Ενωσιακό Αστικό Δίκαιο», «Ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής σε συγκριτική επισκόπηση», «Ειδικά θέματα Κληρονομικού Δικαίου», «Αστικό Δίκαιο και Βιοηθική» και το trust (στο πλαίσιο του Βορειοαμερικανικού Δικαίου).

     Από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 διεξάγω σεμινάριο υποψηφίων διδακτόρων.

 

Διοικητικό Έργο

 

 • Μέλος της Γ.Σ. του Τμήματος ως εκπρόσωπος του Α΄ Τομέα επανειλημμένως. Εξετάστρια ΔΟΑΤΑΠ, κατατακτηρίων εξετάσεων, εξετάστρια στους διαγωνισμούς και επόπτης μεταπτυχιακών φοιτητών εξωτερικού του ΙΚΥ από πολλών ετών, αξιολογήτρια μεταδιδακτορικών υποψηφίων υποτρόφων.
 • Μέλος της επιτροπής υποτροφιών (διαφόρων κληροδοτημάτων) και της επιτροπής αναμόρφωσης της νομοθεσίας κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος της επιτροπής αναμόρφωσης προπτυχιακού προγράμματος σπουδών και μεταγραφών παλαιότερα.
 • Εποπτεία και συνεποπτεία πτυχιακών εργασιών και μέλος επταμελών επιτροπών και τριμελών εισηγητικών επιτροπών, επιβλέπουσα υποψηφίων διδακτόρων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και σε άλλα ΑΕΙ.
 • Συμμετοχή στα εκλεκτορικά σώματα για την εξέλιξη μελών ΔΕΠ της Σχολής μας και των Νομικών Σχολών ΑΠΘ και ΔΠΘ καθώς και ΤΕΙ (Ηρακλείου, Καβάλας, Χαλκίδας).
 • Μέλος και στις τρεις Νομικές Σχολές Εισηγητικών Επιτροπών Εκλογής Μελών ΔΕΠ.
 • Διευθύντρια του Α΄ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου για τον Σεπτέμβριο 2010 μέχρι τον Ιανουάριο 2013 και από 1.9 έως 30.11.2017.
 • Μέλος ΔΣ του Τμήματος Νομικής 2010–2013, 2018-2019.
 • Μέλος της επιτροπής εκδόσεως τιμητικών τόμων Μ. Σταθόπουλου, Ι. Ανδρουλιδάκη – Δημητριάδου, Ι. Σπυριδάκη (με ενεργό συμμετοχή και στους τρεις τόμους), Π. Παπανικολάου και Θ. Παπαχρίστου.

 

 

 

Συγγραφικό Έργο

1. Βιβλία:

 1. Σύμβαση με απαγορευμένη παροχή, 1991 (διδακτορική διατριβή), σ. 1–260. Μονογραφία, στη σειρά «Βιβλιοθήκη Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου», εκδόσεις Α. Σάκκουλα.

 2. Η Αυτοσύμβαση κατά τον ΑΚ 2000, σ. ΧΧ + 364, Μονογραφία, στη σειρά «Βιβλιοθήκη Αστικού και Αστικού Δικονομικού Δικαίου», Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα.

 3. Ο εκτελεστής διαθήκης κατά το δίκαιο του ΑΚ, 2005, σελ. ΧΧ+420 Μονογραφία, στη σειρά «Πραγματείες Αστικού Δικαίου», Εκδόσεις Α. Σάκκουλας.

 4. Η συγγένεια (Θεμελίωση, Καταχώριση, Προστασία), 2010, σ. 1–314, Μονογραφία, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα.

 

2. Άρθρα/Συμβολές:

  1. Αποζημίωση δικαστικού λειτουργού λόγω μη προαγωγής του (σχόλιο σε δικαστική απόφαση) ΝοΒ 1984, σ. 106-111.
  2. Ερμηνεία άρθρων 1183-1188 ΑΚ  (Οίκηση)
  3. Ερμηνεία άρθρων 1463-1464 ΑΚ  (Συγγένεια)
  4. Ερμηνεία άρθρων 1563-1564 ΑΚ (Επιγενόμενος  Γάμος)  Τα 3, 4, 5 στο συλλογικό έργο Γεωργιάδη-Σταθόπουλου ΑΚ Ερμηνεία κατ’ άρθρο - Τόμος VI σ. 188-202, τόμος VII σ. 499-536, τόμος VII σ. 590-594 αντίστοιχα.
  5. Συγκατάθεση σε τεχνητή γονιμοποίηση-άρθρο (ΚριτΕ 1994 τ. 2, σ. 115-127).
  6. Monetary compensation for pain and suffering to the mentally handicapped- σχολιασμός απόφασης στην European Review of Private Law 1996, σ. 248-261.
  7. Συνεργασία με την εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Larousse- Brittanica και την Εκδοτική Αθηνών, σε διάφορα λήμματα.
  8. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, πνευματικά ανάπηρου ατόμου (ΚριτΕ 1997 τ. 1 σ. 263-291).
  9. Wiederverkaufsrecht (Το δικαίωμα επαναπω-λήσεως) στα γερμανικά. Σχολιασμός της αποφάσεως  BGH 11.12.1998 European Review of Private Law, Vol. 9/ 4 (2001) σ. 656-663.
  10. Η διασυνοριακή εκτέλεση αποφάσεων επικοινωνίας γονέων-τέκνων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προβληματισμοί (τ. τ. Κουμάντου σ. 885-907 και ΕλλΔικ 43 (2002) σ. 995-1006).
  11. Εκούσια αναγνώριση εκτός γάμου τέκνων στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή κατά τον ν. 3089/2002 (τ.τ. Μπέη και ΚριτΕ  2002 τ. 2 σ. 151-163.
  12. Gesetzeswidrig Entgangener Gewinn («Παράνομο διαφυγόν κέρδος) στα γερμανικά. Σχόλιο σε απόφαση του Cour de Cassation français 24.12.2002, European Rewiew of Private Law 2004/4 σ. 533-542.
  13. Σκέψεις για θέματα «παράνομου» διαφυγόντος κέρδους στον τ.τ. Απόστολου Γεωργιάδη, σ. 651-662.
  14. «Η θεμελίωση της μητρότητας στην τεχνητή γονιμοποίηση» Νομική  Επιθεώρηση  ιη΄ 32 (2005) σ. 23-30.
  15. Ιατρικό απόρρητο, ιατρικό Αρχείο, προσωπικά δεδομένα υγείας στα Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, αρ. 1. Ο νέος Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (σε συνεργασία με τον Καθηγητή Θ. Παπαχρίστου).
  16. Χρησικτησία επί ακινήτων παραμεθορίων περιοχών (τ.τ. Σταθόπουλου).
  17. Πειραματισμός στον άνθρωπο-Κλινικές δοκιμές. Μια πρώτη προσέγγιση (υπό έκδοση τ.τ. Γέμτου).
  18. Πειραματισμός  στον άνθρωπο -νομοθετικό πλαίσιο και προβλήματα. (στον τ.τ. Καλλιμόπουλου).
  19. Medical assisted reproduction in Greek Law, στην Revue hellenique du droit international, 2008 σ. 521-531 (στα αγγλικά).
  20. Erlöschen des Amtes der Testamentsvollstreckers nach dem griechischen bürgerlichen Recht στον τιμητικό τόμο Harm-Peter Westermann, 2007, σ. 553-561 (στα γερμανικά).
  21. Εκτελεστής διαθήκης στον Αστικό Κώδικα-Ειδικά θέματα. Digesta 2007, (Γ-Δ) σ. 159-173.
  22. Αστικός Κώδικας Γεωργιάδη-Σταθόπουλου τόμος VII2 2007. ΄Αρθρα 1473-1474 (επιγενόμενος γάμος σ. 841-850).
  23. Αστικός Κώδικας Γεωργιάδη-Σταθόπουλου τόμος VII2 2007, Άρθρα 1461-1462 (Συγγένεια) σ. 673-698.
  24. Αστικός Κώδικας Γεωργιάδη-Σταθόπουλου τόμος VII2 2007. Εισαγωγή άρθρων 1455-1460 (μέρη Ι και ΙΙ σ. 529-537).
  25. Θεμελίωση της συγγένειας στην τεχνητή γονιμοποίηση (στον τ.τ. Ανδρουλιδάκη-Δημητριάδου).
  26. Ανωνυμία του δότη γεννητικού υλικού στον τόμο: Η διεθνής Επιτροπή προσωπικής καταστάσεως και ο οικογενειακός βίος 2010, σ. 73-83 (σε συνεργασία με τον Καθηγητή Θ. Παπαχρίστου).
  27. Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα. Δωρηθέντα, κληρονομηθέντα και κληροδοτηθέντα στους συζύγους· Αύξηση αξίας, εισόδημα και αντάλλαγμα από αυτά, στον τόμο: Το οικογενειακό δίκαιο στον 21ο αιώνα, 2012, σ. 53-66.
  28. Σκέψεις για τον ν. 3500/2006 (ενδοοικογενειακή βία). Τα προστατευόμενα πρόσωπα και ο σκοπός του νόμου, ΝοΒ 2012, 233-244.
  29. Η σύμβαση θαλάσσιας περιήγησης (κρουαζιέρα), στον τόμο: η Διεθνής και Ευρωπαϊκή Διάσταση του Τουρισμού, 2012, σ. 192-209.
  30. Η αδυναμία προς τεκνοποιϊα ως προϋπόθεση ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (σε συνεργασία με τον Καθηγητή Θ. Παπαχρίστου).
  31. Entwicklungsphasen des griechischen Zivilrechts bis zur Einführung des griechischen BGBs (υπό έκδοση) σε συλλογικό τόμο από το Max-Plank Institut Φρανκφούρτης.
  32. Σύμβαση μίσθωσης ξενοδοχείου και σύμβαση διαχείρισης ξενοδοχείου (management), [στον τόμο (επιμ.) Κουτσουράδη: Σύγχρονα νομικά και αναπτυξιακά προβλήματα του ελληνικού τουρισμού, 2012, σ. 127– 138].

  33. Απόκτηση ακινήτων παραμεθορίων περιοχών με χρησικτησία (γνμδ.,- ΝοΒ 2013, 1399).

  34. Η νέα ρύθμιση για την διακοπή της παραγραφής με την έγερση της αγωγής. Μία πρώτη προσέγγιση των προβλημάτων (ΕΠολΔ 2013, 441–453 = τ.τ. Δωρή, σ. 1177–1200).

  35. Σχόλιο στην απόφαση του ΕΔΔΑ Ahrens κατά Γερμανίας (ΕφΔΔ 2012–2013, 53 Δικαιώματα βιολογικού πατέρα).

  36. Σχόλιο στην Γνμδ ΝΣΚ 261/2010, Απόκτηση τέκνου από άγαμο άνδρα (ΕφΑΔ 2010, 1205).

  37. Σχόλιο στην ΑΠ 51/2008, Πληρεξουσιότητα για κτήση ακινήτων παραμεθορίων περιοχών (ΕΠολΔ 2008, σ. 509–513). 

  38. Ερμηνεία Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας Λασκαρίδη, (επιμ.) 2013 Νομική Βιβλιοθήκη–Πρόλογος.

  39. Παραμύθι: «Χωρίζουν οι γονείς μου» με τον Θ. Παπαχρίστου, 2014, Παιδική Νομική Βιβλιοθήκη.

  40. Κλινικές μελέτες [στο συλλογικό τόμο (επιμ.) Μ. Κανελλοπούλου – Μπότη και Φερ. Παναγοπούλου–Κουτνατζή, Ιατρική ευθύνη και βιοηθική Πασχαλίδης, 2013, 163–172].

  41. Η ιδιόγραφη διαθήκη στο στόχαστρο (ΝοΒ 2014, 229–232).

  42. Η αναζήτηση της βιολογικής ταυτότητας (ΕφΑΔ 2013, 703 = τ.τ. Βρέλλη).

  43. Ανατροπή ή εξαφάνιση απόφασης εκούσιας δικαιοδοσίας (ΧρΙΔ 2013, 549–553).

  44. Προοπτικές και προκλήσεις του οικογενειακού δικαίου (στον τόμο Τριάντα χρόνια εφαρμογής του ν. 1329/1983, ΕΝΑΣ, 10ο Συνέδριο, Σάκκουλας, Αθήνα–Θεσσαλονίκη, 2016, σ. 177–187).

  45. Θεμελίωση της συγγένειας επί εφαρμογών μεθόδων τεχνητής γονιμοποίησης (στον τόμο Σύγχρονες τάσεις του οικογενειακού δικαίου, Εταιρία Δικαστικών Μελετών, 2013, σ. 8–15).

  46. Die Umsetzung der Verbrauncherrechte – Richtlinie in Griechenland (στον τόμο Welser (hrsg): Die Umsetzung der Verbraucherrechte – Richtlinie in den Staaten Zentral – und Osteuropas, Forschungsstelle für europäische Rechtsentwicklung und Privatrechtsreform an der Rechtswissenschaftlichen Fakulrät der Universität Wien, Manz, 2015, σ. 121–130).

  47. Fie Haftung für Rat, Auskunft, Gutachten und Anfklärung nach griechischen Recht (στον τόμο Welser (hrsg): Haftung bei Wertpapierveräusserung Teil I, Forschungsstelle für europäische Rechtsentwicklung und Privatrechtsreform an der Rechtswissenschaftlichen Fakulrät der Universität Wien, Manz, 2016, σ. 123–154).

  48. Die Veräusserung von Wertpapieren nach griechischen Recht, Rechtsnarur und Haftung (στον τόμο Welser (hrsg): Haftung bei Wertpapierveräusseung Teil 2, Forschungsstelle für europäische Rechtsentwicklung und Privatrechtsreform an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien, Manz, 2017 σ. 175–189).

  49. Κλινικές δοκιμές και αποζημίωση συμμετέχοντος (στον τόμο Βιοηθική και ανθρώπινα δικαιώματα – Τα 10 χρόνια της σύμβασης του Οβιέδο (επιμ. Ι.Παπαδημητρίου–Μ.Δρακοπούλου), Αντ.Σάκκουλας, 2010, σ. 73 – 83).

  50. Κλινικές μελέτες–Νομοθετικό πλαίσιο και ειδικά προβλήματα (στον τόμο Κλινικές μελέτες στον Άνθρωπο – Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, Σάκκουλας, Αθήνα–Θεσσαλονίκη 2010, σ. 31–48).

  51. Συνεργασία ιατρών και συνεργαζόμενη ιατρική ομάδα, στον τόμο προς τιμή του Ιωάννη Καράκωστα, 2017, σ. 1036-1045 (προδημοσίευση στον τόμο Βιοηθικοί προβληματισμοί (επιμ. Κανελλοπούλου–Μπότη και Παναγοπούλου–Κουτνατζή), Παπαζήσης, 2014, σ. 371–387).

  52. Αστικές διατάξεις του ν. 3500/2006 για την ενδοοικογενειακή βία [στον τόμο Ενδοοικογενειακή βία: Προοπτικές μετά τον ν. 3500/2006, (επιμ. Φ. Μηλιώνη), Αντ. Σάκκουλας, 2008, σ. 197–200].

  53. Private enforcement and collective Redress in European Competition Law, στο συνέδριο της F.I.D.E, 2016 (συνεργασία με την Α. Μικρουλέα, Εθνική εισήγηση, δημοσιευμένη στον τόμο πρακτικών).  

  54. Die Entwicklung des Privatrechts in Griechenland nach Befreiung von der osmanischen Besatzung [στον τόμο Konflikt und Koexistenz – Die Rechtsordnungen Südosteuropas im 19 und 20 Jahrhundert, (hrsg. Stolleis), B. 1, Klostermann, F.am M., 2015, σ. 221–263].

  55. Σχόλιο στην ΑΠ 326/2008 τετραετής διάσταση συζύγων (ΕΠολΔ 2008, 532–533).

  56. Unterhalt zwischen den Ehegatten während der Trennung nach griechischen Zivilrecht (τ.τ. D. Coester – Waltjen, 2015 σ. 161–171).

  57. Ερμηνεία διαθήκης α.ν. 2039/1939. Αυτοτελές και Υποτελές Ίδρυμα (γνμδ. ΝοΒ 2014 (62), σ. 1790–1801).

  58. Experimentation on people: concerns and thoughts on Clinical Trials (στον τόμο Annuaire international des Droits de l’ homme, τόμος VIII 2014, σ. 353 – 368).

  59. Το δικαίωμα του παιδιού να πληροφορηθεί την καταγωγή του [στο ηλεκτρονικό περιοδικό «Ανθρώπινη αναπαραγωγή» (υπό έκδοση) – Κουμεντάκης - από εκδήλωση στο ΔΣΑ, 31 Μαρτίου 2017].

  60. Επικήδειος λόγος Θανάση Παπαχρίστου (ΝοΒ 2015, 1171).

  61. Η μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση και η παρένθετη μητρότητα στην πράξη (στον τόμο: Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ευρώπη: Κοινωνικά, ηθικά και νομικά ζητήματα, Σάκκουλας Αθήνα–Θεσσαλονίκη 2015, σ. 117–124). Και στα αγγλικά: Post mortem artificial fertilization and surrogacy in practice (στον τόμο Assisted reproduction in Europe: social ethical and legal issues, Σάκκουλας, Αθήνα–Θεσσαλονίκη, 2015, σ. 113–120).

  62. Η κυοφορία από παρένθετη μητέρα – Επίκαιρα ζητήματα Οικογενειακού Δικαίου (ΧρΙΔ 2015, 634–636).

  63. Contractualisation in Greek Family Law (Revue hellenique de droit international, 2014, σ. 339 – 359 - πρακτικά ΧΙΧ συνεδρίου της εταιρείας Συγκριτικού Δικαίου, Βιέννη 2014–Εθνική Εισήγηση).

  64. Η παραγραφή των οικογενειακών αξιώσεων, στον τόμο Π. Παπανικολάου, Ζητήματα του Δικαίου της παραγραφής, Α. Σάκκουλα 2015, σελ. 571-630.

  65. Η παραγραφή των κληρονομικών αξιώσεων, στον τόμο Π. Παπανικολάου, Ζητήματα του Δικαίου της παραγραφής, Α. Σάκκουλας, 2015, 631–664.

  66. Παρέμβαση στο 37ο Συνέδριο Ενώσεως Ελλήνων Δικονομολόγων (Κεφαλλονιά, 2012), Ζητήματα ασφαλιστικών μέτρων, Σάκκουλας σ. 289-290.

  67. Εφημερίδα Ιατρικό Δίκαιο και Βιοηθική Απρίλιος–Μάιος–Ιούνιος 2010 – Κλινικές Δοκιμές, Νομοθετικό πλαίσιο και ειδικά προβλήματα.

  68. Συμπεράσματα 4ου Συνεδρίου Ε.Ο.Δ. 11–12 Νοέμβριος 2016 Δελφοί. Πρακτικά, σ. 123-130, Νομική Βιβλιοθήκη.

  69. Αστικός Κώδικας Γεωργιάδη-Σταθόπουλου, τόμος ΙΒ, 2016, Άρθρα 255-270 (Διακοπή και Αναστολή παραγραφής), σ. 1374–1452.

  70. Καθορισμός διαμονής και μετακίνηση ανηλίκων (τ.τ. Κουνουγέρη – Μανωλεδάκη, σ. 313-354 = Αρμ. επετηρίδα).

  71. Η νέα σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και επίλυση διαφορών σχετικά με την μετακίνηση του παιδιού (στο συνέδριο: Το πρόσωπο και η οικογένεια στο Δίκαιο και την Κοινωνία 9 Μαΐου 2016 – μνήμη Θανάση Παπαχρίστου C.I.E.C., ομώνυμος τόμος, σ. 45–55, Σάκκουλα 2017).

  72. Εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα του Δημοσίου, του ΤΑΙΠΕΔ και της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ επί του ακινήτου του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού  (τ.τ. Παναγιώτη Κανελλόπουλου, 2015, σ. 665–680).

  73. Πρόλογος στο: Διβριώτη Άρτεμις, Η ξενοδοχειακή σύμβαση (Νομική Βιβλιοθήκη), 2016.

  74. Πρόλογοι στις δημοσιευμένες διπλωματικές εργασίες των Κούρτη Ι., Λάμπρου Φ., Σκουτέλη Αικ., Παπαδοπούλου Ελ. στη σειρά: Νομικά Μελετήματα, Αντ. Σάκκουλα.

  75. Πρόλογος και επιμέλεια στο: Κρικέτου – Σκουτέλη: Αστική Ευθύνη από ελαττωματικό φάρμακο, Π.Ν. Σάκκουλας 2017.

  76. Αστικός Κώδικας Γεωργιάδη-Σταθόπουλου, τόμος VII2, 2007, εισαγ. πρτ. 1386 – 1416 (Σχέσεις συζύγων από τον γάμο), σε συνεργασία με τον Καθηγητή Μ. Σταθόπουλο, σ. 163-172.

  77. Αστικός Κώδικας Γεωργιάδη-Σταθόπουλου, τόμος VII2, 2007, άρθρα 1386-1388 (Υποχρέωση προς συμβίωση, ρύθμιση του συζυγικού βίου, επώνυμο συζύγων), σε συνεργασία με τον Καθηγητή Μ. Σταθόπουλο, σ.  173-200.

  78. Αστικός Κώδικας Γεωργιάδη-Σταθόπουλου, τόμος VII2, 2007, άρθρα 1400-1404 (αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα), σε συνεργασία με τον Καθηγητή Μ. Σταθόπουλο, σ. 320-355.

  79. Die Erbfolge nach dem friechischen Zivilrecht (τ.τ. Sutter-Somm, 2016, S. 951-960).

  80. Der Einfluss des EU-Rechts auf die griechische Privatrechtsordnung, [υπό δημοσίευση στον τόμο Welser (Hrsg.), ………… Veröffentlichungen der Forschungsstelle für europäische Rechtsentwicklung und Privatrechtsreform an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien, Manz…..]

  81. Ειδικά προβλήματα στη μονάδα εντατικής θεραπείας (υπό δημοσίευση στο τόμο «Ευ ζην και ευ θνήσκειν», Συνέδριο Κολυμπάρι Χανίων, Απρίλιος 2018).

  82. Η διαφάνεια, η νομιμότητα και η αποτελεσματικότητα στο επίκεντρο των αρμοδιοτήτων του ΕΣΡ. Σημεία τομής με αρμοδιότητες άλλων Αρχών (υπό δημοσίευση, τ.τ. Π. Λαδά).

  83. Η άδεια για παρένθετη μητέρα με βάση νομολογιακά δεδομένα του Πρωτοδικείου Αθηνών 2005–2015, (συνεργ. Κοκκινάκη–Σαλάμ Οικονόμου), σ. 970–972.

  84. Η μέσω των κοινοτικών κειμένων προσέγγιση των κανόνων του εσωτερικού Δικαίου των Κρατών–Μελών, τ.τ. Ηλία Κρίσπη, εκδόσεις Σάκκουλα, 2015, σ. 851–858.

  85. Lobbying: Από την ελευθερία της γνώμης μέχρι τη διαφθορά, τ.τ. Α. Παπαχρίστου (υπό δημοσίευση) = ΧρΙΔ 2018, σ. 391-397.

  86. Ο Βασίλειος Οικονομίδης ως νομικός (υπό δημοσίευση, Επίσημοι λόγοι Πανεπιστημίου Αθηνών), 2018…..

  87. Griechisches Erbrecht, υπό δημοσίευση, στο συλλογικό τόμο Internationales Erbrecht, σε συνεργασία με το Christian F. Majer.

  88. Θεμελίωση και κατάργηση της συγγένειας, υπό δημοσίευση, Πρακτικά συνεδρίου ΕΟΔ, Χαλκίδα, Νοέμβριος 2018.