Menu

Νομική Σχολή

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ - ΠΟΥΛΟΥ

Σπουδές

 

 

 

 

Πτυχίο: Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών - Διδακτορικό: Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Ακαδημαϊκή Θέση

ΛΕΚΤΟΡΑΣ

Τομέας

Α΄ ΤΟΜΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τηλέφωνο

210 3688405

FAX

210 6134108

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

eleconom[at]law.uoa[dot]gr

'Ωρες Γραφείου

 

Διδασκαλία Μαθημάτων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προπτυχιακά μαθήματα: Γενικές Αρχές, Εμπράγματο Δίκαιο, Εφαρμογές Αστικού Δικαίου, Δίκαιο Περιβάλλοντος

Μεταπτυχιακά μαθήματα : Κοινοτικό Αστικό Δίκαιο, Ανώμαλη  εξέλιξη της ενοχής σε συγκριτική επισκόπηση, β΄ κατεύθυνση μεταπτυχιακού προγράμματος (Απαλλακτικές ρήτρες, Αυτονομία της ιδιωτικής βούλησης και Εμπράγματο Δίκαιο)

Διδασκαλία μαθημάτων στο πλαίσιο προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών άλλων Τμημάτων πλην της Νομικής Σχολής: Ιατρική Σχολή (Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία - Διαχείριση και Οικονομική αποτίμηση μάθημα:Δίκαιο Περιβάλλοντος), Διατμηματικό Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μουσειακές Σπουδές" (μάθημα: Ελληνικό και διεθνές δίκαιο για την προστασία του περιβάλλοντος και των πολιτιστικών αγαθών), Τμήμα Γεωλογίας ( Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία μάθημα: Μέθοδοι περιβαλλοντικής έρευνας - περιβαλλοντικές μελέτες) κατά το παρελθόν στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (προπτυχιακό μάθημα: Αστικό δίκαιο - μεταπτυχιακό μάθημα: Θεσμικό πλαίσιο προστασίας περιβάλλοντος και μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων)

Διοικητικό Έργο

 

 

 

 

 

 

 

Μέλος επταμελούς επιτροπής διδακτορικών διατριβών Επιβλέπουσα και μέλος διπλωματικών εργασιών του ΠΜΣ του Α΄ Τομέα Ιδ. Δικαίου, της Ιατρικής Σχολής και του Διατμηματικού ΠΜΣ "Μουσειακές σπουδές"

Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής (Νικολοπούλου - Σταμάτη, Οικονόμου, Πούλου) Ημερίδας με θέμα "Περιβάλλον και Υγεία" που έλαβε χώρα την 29.11.2007 στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

 

Διεθνείς Δραστηριότητες

 

 

 

 

Συμμετοχή από το 1995 ως εθνικός εκπρόσωπος στο πρόγραμμα υπό τον τίτλο Common Core of European Private Law που αφορά στην ενοποίηση του Ευρωπαϊκού Ιδιωτικού Δικαίου και λαμβάνει χώρα ετησίως στην Ιταλία (Τρέντο και Τορίνο)

Συγγραφικό Έργο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μονογραφίες:

"Δικαιοπρακτικές απαγορεύσεις διαθέσεως" δ.δ. (2009).

Άρθρα:

 1. "Δικονομικά ζητήματα στις αστικές περιβαλλοντικές διαφορές", ΠερΔικ 2000 σ. 326 επ.
 2. "Η υποθηκική κάλυψη των τόκων κατά το άρθρ. 1289 ΑΚ" σε: Γενέθλιον Α. Γεωργιάδη Ι (2006), 753
 3. "Μονομερώς αναγκαστικοί κανόνες. Κανόνες στο μεταίχμιο ενδοτικού και αναγκαστικού δικαίου" σε: Τ.Τ. Μ. Σταθόπουλου (υπό δημοσίευση)
 4. "Προστασία του περιβάλλοντος με τα μέσα του ιδιωτικού δικαίου" σε: Τ.Τ. Γ. Καλλιμόπουλου (υπό δημοσίευση).
 5. "Θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τα νομικά πρόσωπα" σε: Νομικά Πρόσωπα (συλλογικό έργο προς τιμήν Φ. Δωρή εκδ. Κλ. Ρούσσος υπό δημοσίευση)
 6. Μετάφραση στην ελληνική της "Διακήρυξης για την Κοινωνική Δικαιοσύνη στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο των συμβάσεων" της Ομάδας μελέτης για την Κοινωνική Δικαιοσύνη στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, ΕφΑΔ 2008, 1025.

 

Σχόλια:

 1. ΕφΑθ 9334/1984 ΝοΒ 33, 1428 (σύμβαση ακριβόχρονης εκτέλεσης)
 2. ΑΠ 1280/1986 ΝοΒ 35, 1382 (διαμαρτυρία κατά ΑΚ 594 με αγωγή)
 3. ΑΠ 1950/1986 ΝοΒ 36, 103 (υπαγωγή των διαφορών από άκυρη μίσθωση στις ΚπολΔ 647  επ.)
 4. ΑΠ 343/1998 ΔΕΕ 1998, 1233 (τόκοι επί μη χρηματικής οφειλής)
 5. ΕφΘεσ 21/1999 ΔΕΕ 1999, 640 (συρροή ενδοσυμβατικήε και εξωσυμβατικής ευθύνης)
 6. ΑΠ 21/1999 ΔΕΕ 2001, 519 (ο κανόνας falsa demonstratio non nocet στις τυπικές δικαιοπραξίες)
 7. ΑΠ 1226/2007 ΕφΑΔ 2008, 61 (ευθύνη προστήσασας κλινικής)
 8. ΑΠ 1218/2007 ΕφΑΔ 2008, 76 (υποθηκική κάλυψη τόκων)
 9. ΕφΑθ 250/2007 ΕφΑΔ 2008, 305 (κατάσχεση αμεταβίβαστης επικαρπίας)
 10. ΕφΠατρ 89/2007 ΕφΑΔ 2008, 309 (προστασία από επεμβάσεις στην αισθητική εμφάνιση κτηρίου)
 11. ΑΠ 41/2008 ΕφΑΔ 2008, 406 (η ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος ως γνήσια ένσταση)
 12. ΜΠρΑθ 1488/2007 ΕφΑΔ 2008, 537 (η οικογένεια του θανόντος ως πρόκριμα για την ικανοποίηση της ψυχικής οδύνης)
 13. ΜΠρΑθ 790/2007 ΕφΑΔ 2008, 672 (σύσταση με χρησικτησία αποκλειστικού δικαιώματος στάθμευσης σε pilotis)
 14. ΠΠρΑθ 4108/2007 ΕφΑΔ 2008, 777 (Διάκριση της πλάνης ως προς τις ιδιότητες από την πλάνη ως προς τα παραγωγικά αίτια)
 15. ΜΠρΑθ 2915/2007 ΕφΑΔ 2008, 909 (απόρρητο διαγωνιζομένων σε δημόσιο διαγωνισμό)
 16. ΑΠ 1198/2008 ΕφΑΔ 2008, 1069 (ακυρότητα μεταβίβασης λόγω απαγόρευσης με προσωρινή διαταγή της νομικής μεταβολής πράγματος)
 17. ΑΠ 214/2008, ΕΠολΔ 2008, 654 (Μη επιτρεπτή η λήψη υπόψη από το Εφετείο ένστασης απορριφθείσας πρωτοδίκως ως αόριστης αν η σχετική κρίση δεν προσβληθεί με κύριο ή πρόσθετο λόγο έφεσης)

 

Συμμετοχή σε συλλογικά έργα στην Αγγλική γλώσσα

 1. "Mistake, fraud and duties to inform in European contract law" edited by R. Sefton - Green (2004).
 2. με τον K. Christodoulou "Security rights in movable property in European private law" edited by E. - M. Kieninger (2004).
 3. "Hellas - Family and Succession Law" στη σειρά International Encyclopedia of Laws Kluwer το τμήμα Part I Persons (1η έκδ. 2003, 2η  αναθ. έκδοση 2009)
 4. Security in immovable property (υπό δημοσίευση από εκδόσεις Cambridge University Press)