Menu

Νομική Σχολή

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Σπουδές

 

 

 

Πτυχίο (1977): Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής (βαθμός "Άριστα").

Διδακτορική Διατριβή Doctorat d' Etat en Droit (1985) του Université de Paris X - Nanterre (βαθμός "Άριστα"). Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: "Les libertés individuelles du salarié en France, en Italie et  en Grèce"

Ακαδημαϊκή Θέση

Καθηγητής

Τομέας

Β' Ιδιωτικού Δικαίου

Τηλέφωνο

210 3688398

FAX

 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

kdpapadi[at]hotmail[dot]com

'Ωρες Γραφείου

 

Διδασκαλία Μαθημάτων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προπτυχιακό επίπεδο:

Ατομικό Εργατικό Δίκαιο  
Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο
Δίκαιο της Εκμετάλλευσης

ΙΙ. Μεταπτυχιακό επίπεδο:

Η δυναμική των πηγών του εργατικού δικαίου

Ειδικές μορφές συμβάσεων εργασίας

Διοικητικό Έργο

Αναπληρωτής Πρόεδρος Νομικής Σχολής

Διεθνείς Δραστηριότητες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέλος του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων στην Ε.Ε.

Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εργατικού Δικαίου

Αναπλ μέλος Ακαδημαϊκού Δικτύου "Odysseus"

Επισκέπτης Καθηγητής στο Université Montrsquieu-Bordeaux IV (Séminaire international de Droit Comparé du Travail, des Relations Professionnelles et de la Sécurité Sociale)

Συγγραφικό Έργο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Βιβλία:

1.Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη, 2018

2. Ατομικό Εργατικό Δίκαιο (σε συνεργασία με Γ. Λεβέντη), ΔΕΝ, 2011

3. Η προσωρινή απασχόληση (Ο κατ' επάγγελμα δανεισμός εργαζομένων), Εκδ. Α.Ν. Σάκκουλα, 2007

4. Η συλλογική παρέμβαση των εργαζομένων στην επίλυση ατομικών διαφορών  εργασίας, Αθήνα,  Α.Ν.Σάκκουλα,  1998

5.Η επίλυση των συλλογικών διαφορών εργασίας, Αθήνα 1992, Εκδ. Α.Ν.Σάκκουλα.

6. Πληροφορική-Εργασία-Εργατικό Δίκαιο, Αθήνα, 1987, Εκδ. Α.Ν.Σάκκουλα

7. Βασικοί Εργατικοί νόμοι,  Νομική Βιβλιοθήκη, 2018 (2η εκδ.)

 

2. Άρθρα/Συμβολές:                                                

1. Η χρησιμοποίηση οπτικο-ακουστικών μέσων στην επιχείρηση για την παρακολούθηση των εργαζόμενων, Επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου 1986,   σ. 153-160

2. Η παραχώρηση χώρου για συνδικαλιστικό γραφείο στην επιχείρηση, Επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου  1986, σ. 465-473.

3. Η συνταγματική προστασία της προσωπικότητας των εργαζομένων στο “Σύνταγμα και Εργασιακές Σχέσεις”, Εισήγηση στο Γ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΔΕΚΑ-  Πρακτικά , σ. 99-112.

4. Το πρόβλημα του βάρους της απόδειξης στις εργατικές διαφορές, Δίκη 1987, σ. 206-223.

5. Η υποχρέωση για διαπραγμάτευση, Επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου 1988, σ. 433-450 και 481-497,  Εισήγηση στο Συνέδριο της ΕΔΕΚΑ  29/30.1.1988.

6. Η παρέμβαση τρίτων για επίλυση συλλογικών διαφορών εργασίας, Επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου  1988, σ. 285-287. 

7. Η νομιμοποίηση των επαγγελματικών σωματείων σύμφωνα  με  τη διάταξη του άρθρου 669 § 1 ΚΠολΔ - Δίκη  Ιούνιος 1990 σ. 497-518 και Επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου  1990,  σ. 705 επ..

8. Le  travail à temps partiel σε  A. Mitsou, Le travail atypique et sa protection sociale en  Grèce, Αθήνα, Μάρτιος 1990 σ. 67-72.

9. Η χρησιμοποίηση ηλεκτρονικής μαγνητικής κάρτας για τον έλεγχο του προσωπικού (Η ενδιαφέρουσα περίπτωση  της  Ειδικής  σ.σ.ε. Τρ. Πίστεως 5.2.88), Συνδικαλιστική Επιθεώρηση τ. 47/48, σ. 70-71.

10.  Εθνική Εισήγηση στο 13ο Παγκόσμιο Συνέδριο Εργατικού Δικαίου και Κοινωνικής Ασφαλίσεως (Αθήνα 18-21/9/1991) Θέμα 2ο: Les modalités de règlement des conflits collectifs d’ interêts τ. ΙΙ,  σ.  267 επ.   

11Επαγγελματική επιμόρφωση και εργασιακή σχέση, Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών 1997, σ. 136-149.

12Η μερική απασχόληση, Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, Απρίλιος 1998, σ. 28-34.

13. La politique sociale dans l’ordre juridique communautaire et  dans l' espace  économique européen. Eθνική Εισήγηση στο ΧVI Συνέδριο της  F.I.D.E. (Fédération  internationale  pour le  droit européen), Ρώμη, 1994,  σ. 305-328  (σε συνεργασία με την Ευαγγ. Παλαιολόγου).

14Οι διευθύνοντες υπάλληλοι και το Εργατικό Δίκαιο,  Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας 1994,  σ. 1137-1150

15.  L’ étranger dans la vie du travail, Εθνική ελληνική εισήγηση στις  Journées Luxembourgeoises  26-29      Μαίου 1997 της Association Henri Capitant des amis de la Culture juridique francaise

16. Οι κοινωνικές ρήτρες και η απελευθέρωση του Διεθνούς Εμπορίου, Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας  1998, σ. 753-762

17.  Κρατική πολιτική και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε «Η πολιτική της απασχόλησης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Α.Ν. Σάκκουλα, 2001, σ. 11-22.

18.  Η μερική απασχόληση στο Δημόσιο, Δ.Ε.Ν. 2004, σ. 1505-1528.

19.  L’ ordre public dans les relations du travail, Travaux de l’Association Henri Capitant, τ. XLIX, σ. 743-752.

20. Το δικαίωμα μεταθέσεως, ΔΕΝ 2003, σ. 1361-1384 (σε συνεργασία με τον Καθηγητή Γ. Λεβέντη)

21. Eξαίρεση των παροχών σε είδος του εργοδότη για λόγους υγιεινής και ασφάλειας από ασφαλιστικές εισφορές, Αρμενόπουλος 2001, σ. 295-297

22. Εθνική εισήγηση στο Διεθνές Συνέδριο με αντικείμενο τους  «Μηχανισμούς επίλυσης των συλλογικών διαφορών εργασίας», Ο.ΜΕ.Δ 2002, σ. 4-17

23. Το κοινωνικό δικαίωμα στην εργασία σε «Κοινωνικά δικαιώματα και κρίση του Κράτους Πρόνοιας», Ομιλος Αριστόβουλος Μάνεσης, 2006,  σ. 93-125.              

24. Risques psychosociaux au travail. L’esquisse d’encadrement par le droit grec. σε Risques psychosociaux au travail. Etude comparé Espagne, Grèce, Italie, Portugal (sous la direction de L. Lerouge), L’Harmattan, 2009, σ. 179-194

25. Εργοδοτικές αποφάσεις εν όψει της οικονομικής κρίσεως, Δ.Ε.Ν. 2009, σ. 1377-1384.

26. Les travailleurs pauvres, σε “Droit Social et travailleurs pauvres”, Presses  Bruylant, 2013

27Les libertés individuelles du salarié en Grèce, σε “Libertés individuelles et relations de travail: le permis, le possible et l’interdit” Presses Universitaires de Bordeaux, 2011 .

28. Η απόσπαση εργαζομένων και η εφαρμογή κατωτάτων ορίων προστασίας (πρώτες σκέψεις) σε Οικονομικές ελευθερίες, κοινωνικά δικαιώματα και η απαγόρευση των διακρίσεων στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Σάκκουλα, 2010, σ. 19-35.

29. Η απόφαση Viking για το δικαίωμα απεργίας των ναυτικών ενόψει αλλαγής της σημαίας του πλοίου και η σημασία της για την πορεία της κοινωνικής Ευρώπης, ΕΕργΔ 2012, σ. 1-10 επ

30. Συνδικαλιστικές παροχές και διευκολύνσεις σε επίπεδο επιχείρησης (Γνωμοδότηση), ΕΕργΔ 2011, σ. 1348-1357.

31. Εθνική Εισήγηση σε The prohibition of Age Discrimination in Labour Relations, Reports to the XVIIIth International Congress of Comparative Law Washington D.C., Nomos, 2011, σ. 285-291.

32. The Managerial prerogative and the right and duty to collective bargaining in Greece, Comparative Labor Law and Policy Journal, 2009, 273-281

33. Les transformations récentes du droit du travail en Grèce, Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali 2012

34. La droit grec face à la crise: un passage dangereux vers une nouvelle physionomie juridique,  Révue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 2012/2 6 επ.

35. Οι προαγωγές, Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, 2008, σ.1665-1676.

36. Η προσωρινή απασχόληση (ν. 2956/2001) σε Η διάσπαση της επιχείρησης, Νομική Βιβλιοθήκη, 2009, 117-135

37. Η προστασία της μητρότητας, Ευρίπειος Νομολογία, 2007, σ. 25-36

38. Η απώλεια  των σημείων ισορροπίας και η αποδόμηση στις συλλογικές εργασιακές σχέσεις υπό το φως των ρυθμίσεων των ν.  4024/2011 και 4046/2012, ΕΕργΔ 2013.  699 επ.

39.Η απαξίωση των διαδικασιών μεσολάβησης και οι συλλογικές εργασιακές σχέσεις σήμερα, ΔΕΝ 2014, 897 επ .

40.Ο «νομοθετημένος» κατώτατος μισθός, ΕΕργΔ 2014, 5 επ.

41. Η διεθνοποίηση της κινητικότητας των εργαζομένων,  σε το Νέο Εργατικό Δίκαιο, Τιμ. Τ. Καθ. Ι. Κουκιάδη, 2014, 395 επ.

42. La protection ambiguë des salariés en congé pour raisons familiales en Grèce, Πανεπιστήμιο  Bordeaux Comptrasec,  2015.

43. Η συλλογική διαπραγμάτευση στις ΔΕΚΟ, σε Η συλλογική διαπραγμάτευση σήμερα, 2015, 117 επ.

44. Η συλλογική διαπραγμάτευση και τα αποτελέσματά της στην πράξη τα έτη 2012-2014 (σε συνεργασία με Χρ. Ιωάννου) σε Η συλλογική διαπραγμάτευση σήμερα, 2015, 103 επ. 45. Το σύστημα επίλυσης συλλογικών διαφορών εργασίας (μεσολάβηση-διαιτησία) σύμφωνα με το ν. 4303/2014, Ελληνική Δικαιοσύνη 2015,10 επ.

46.Οι προϋποθέσεις κήρυξης απεργίας και ανταπεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, ΔΕΝ 2015, 465 επ.

47. Πληροφορική και Εργατικό Δίκαιο-Γενική Εισαγωγή, 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΔΕΚΑ, ΝΒ, 2018

48. New forms of Employment in Greece σε New forms of Employment in Europe, Kluwer, 2016, 229 επ.

49. The Concept of “Employee”: The Position in Greece in  B. Waas – G. Heerma van Voss, Restatement of Labour in Europe, vol. I The concept of Employee,2017, σ. 275 επ. 

50. Αρθρα 22 -23 σε Φ. Σπυρόπουλου κλπ, Σύνταγμα-Κατ’ άρθρο ερμηνεία, 2017

51. The Particularities of the ‘Job’ Performance of the Professional Athlete: Rights and Obligations of the Parties to the Employment Contract, Kluwer2018.

52. Νέες μορφές απασχόλησης, ΔΕΕ 2018, 689 επ.

53Les Péripéties d'une institution du droit du travail en temps de crise: le paradigm du travail temporaire en Grèce, Mélanges A. Lyon-Caen, Dalloz, 651 επ.

 

3. Σχολιασμοί Αποφάσεων:

1. Σχόλιο στην Α.Π. 223/2001, ΧρΙΔ 2001, σ. 854-855
2. Σχόλιο στην  Α.Π. 106/2003, Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών 2004, σ. 948-950

4. Γνωμοδοτήσεις:

1.Το δικαίωμα μεταθέσεως, ΔΕΝ 2003, σ. 1361-1384.

2. Eξαίρεση των παροχών σε είδος του εργοδότη για λόγους υγιεινής και ασφάλειας από ασφαλιστικές εισφορές, Αρμενόπουλος 2001, σ. 295-297