Menu

Νομική Σχολή

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΡΒΕΣΟΣ

Σπουδές

 

 

 

 

1993-Πτυχιο: Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου των Αθηνών

1993-1994: Erasmus: Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης

1994 - LL.M.: Μεταπτυχιακό: Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Αμβούργου

2000 - Διδακτορικός τίτλος: Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κολωνίας

Ακαδημαϊκή Θέση

Λέκτορας

Τομέας

Β’ Ιδιωτικού Δικαίου

Τηλέφωνο

 

FAX

210 3202324

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

vervessosnikos[at]gmail[dot]gr

'Ωρες Γραφείου

 

Διδασκαλία Μαθημάτων

 

 

 

 

 

Διοικητικό Έργο

 

Διεθνείς Δραστηριότητες

 

Συγγραφικό Έργο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μονογραφία:

Das Eigenkapitalersatzrecht, 2000,

 

Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά:

 1. Η παροχή οικονομικής βοήθειας προς απόκτηση ιδίων μετοχών. Σκέψεις με αφορμή την απόφαση του ΠολΠρωτΠειραιώς 31/2002, ΕΕμπΔ 2002, 77, ΕΕμπΔ 2002, 737
 2. Η προβληματική της ονομαστικής υποκεφαλαιοδότησης στο δίκαιο της Ε.Π.Ε. Σκέψεις de lege lata και de lege ferenda με αφορμή την απόφαση 2845/2001 του Εφετείου Θεσσαλονίκης, ΕΕμπΔ 2003, 455.
 3. Οι ειδικές μετοχές (Golden shares) υπό το πρίσμα της ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων, ΧρΙΔ 2003, 275.
 4. Η σύγκληση της γενικής συνέλευσης της ΑΕ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2005, 719.
 5. Η αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 219/1991 για τον εμπορικό αντιπρόσωπο εμπορευμάτων στον εμπορικό διανομέα, (Παρατηρήσεις εξ αφορμής της απόφασης 139/2006 του Αρείου Πάγου) ΧρΙΔ 2006, 855.
 6. Νομικά ζητήματα από τη δήλωση πατρωνίας, ΕπισκΕΔ 2006, 19.
 7. Παρατηρήσεις στην απόφαση της 13.12.2005-Υπόθεση C-411/2003, SEVIC Systems AG, ΧρΙΔ 2005, 925.
 8. Η ελαττωματική σύμβαση ανάληψης μετοχών κατά την αύξηση κεφαλαίου μίας ανώνυμης εταιρίας. Παρατηρήσεις στην ΕφΑθ. 6048/2005, ΔΕΕ 2007, 191.
 9. Η αντίθετη άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου (umgekehrter Durchgriff)-Συγχρόνως παρατηρήσεις στην υπ΄αριθμ. 348/2005 απόφαση του Εφετείου Πειραιώς, ΔΕΕ 2007, 319.
 10. Κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών, χειραγώγηση της αγοράς και συναλλαγές face to face (face to face transactionsface to face Geschäfte). Παρατηρήσεις στην απόφαση του ΔΕΚ, 10.5.2007, C-391/04, Υπουργός Οικονομικών, Προϊστάμενος ΔΟΥ Άμφισσας κατά Χ. Γεωργάκη., ΔΕΕ 2007, 1317.
 11. Παρατηρήσεις στην υπ΄αριθμ. 573/2006 απόφαση του Αρείου Πάγου, ΕΕμπΔ 2007, 321.
 12. Παρατηρήσεις στην υπ΄αριθμ. 3489/2006 απόφαση του ΣΤΕ, ΕΕμπΔ 2007, 574.
 13. Εξωεταιρική συμφωνία μεταξύ πλειοψηφίας και μειοψηφίας. Νομική φύση-έννομες συνέπειες. Σημείωση στην υπ΄αριθμ. 569/2007 απόφαση του ΠολΠρωτ. Αθηνών, ΕΕμπΔ 2008, 80.
 14. Εξωεταιρική συμφωνία ανάμεσα σε όλους τους μετόχους της εταιρίας (OMNILATERALE GESELLSCHAFTERVEREINABARUNGκαι ακυρότητα της απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων. Συγχρόνως παρατηρήσεις στην απόφαση 1121/2006 του Αρείου Πάγου, ΕΕμπΔ 2007, 928.
 15. Το σχέδιο νόμου Σύσταση Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής και άλλες διατάξεις και η προβληματική της ειδικής μετοχής, ΕΕμπΔ 2007, 940.
 16. Ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων και εταιρικό δίκαιο. Σκέψεις εξ αφορμής της απόφασης του ΔΕΚ της 28ης Σεπτεμβρίου 2006 επί των υποθέσεων C-282/04 και C-283/04 ΔΕΕ 2008, 32
 17. Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2002/92/ΕΚ σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση στο ελληνικό δίκαιο, ΔΕΕ 2008, 417.
 18. Εξωεταιρική συμφωνία μεταξύ πλειοψηφίας και μειοψηφίας. Νομική φύση-έννομες συνέπειες. Σημείωση στην υπ΄αριθμ. 569/2007 απόφαση του ΠολΠρωτ. Αθηνών, ΕΕμπΔ 2008, 80.
 19. Συνέπειες από την μη τήρηση του εγγράφου τύπου κατά το άρθρο 79 του Ν. 2238/1994, ΔΕΕ 2008, 1257.
 20. Αστική ευθύνη για πλημμελή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού στη δευτερογενή αγορά, Σχόλιο στην ΑΠ 1093/2008, ΕΕμπΔ 2009, 375.

Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους

 1. Ερμηνεία του άρθρου 8β του κ.ν. 2190/1920 στην κατ΄ άρθρο ερμηνεία του δικαίου της ανωνύμου εταιρίας (Επιμέλεια ύλης Ευ. Περάκης).
 2. Η υποκεφαλαιοδότηση στην ανώνυμη εταιρία. Παράρτημα στο άρθρο 8 του κ.ν. 2190/1920 στην κατ΄ άρθρο ερμηνεία του δικαίου της ανωνύμου εταιρίας (Επιμέλεια ύλης Ευ. Περάκης).
 3. Ερμηνεία των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 και 20 του Ν. 3156/2003 στην κατ΄ άρθρο ερμηνεία του δικαίου της ανωνύμου εταιρίας (Επιμέλεια ύλης Ευ. Περάκης).
 4. Ερμηνεία των άρθρων 888-900 ΑΚ, εις Επίτομη Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα, Επιμέλεια Απ. Γεωργιάδης, υπό δημοσίευση 2010.
 5. Ερμηνεία των άρθρων 3, Εισ. 3α-3β, 3α, 3β, 8, 8β, Εισ. στην υποκεφαλαιοδότηση της Α.Ε., 9, 9α, 10 του κ.ν. 2190/1920, εις Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρίας, (Επιμέλεια ύλης Ευ. Περάκης), υπό δημοσίευση 2010.

Ανακοινώσεις σε επιστ. συνέδρια

 1. Έξοδος από το χρηματιστήριο της εταιρίας (delisting) ή των μετόχων. Δημοσιευμένη στο συλλογικό τόμο Ανώνυμη εταιρία & Κεφαλαιαγορά/Προστασία του Επενδυτή.
 2. Σκέψεις για το μη εναρμονιζόμενο τμήμα του εταιρικού δικαίου. Κοινοτικό & Εμπορικό Δίκαιο, 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, Βόλος, 3-5 Νοεμβρίου 2006.
 3. Από την τριχοτόμηση του δικαίου της ανώνυμης εταιρίας (μικρή, μεγάλη, εισηγμένη) στη διάκριση μεταξύ εισηγμένης και μη εισηγμένης α.ε., εις Καστοριά στις αρχές Νοεμβρίου του 2008.
 4. Οι ταχυδρομικοί πράκτορες-Η σύμβαση πρακτορείας, ΕΕμπΔ 2006, 543=Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες-Απελευθέρωση-Ανταγωνισμός, 2006, σελ. 31.
 5. Η παράλληλη εισαγωγή (Dual ή multiple listing) μετοχών αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιριών στο ΧΑ., εισήγηση στο συνέδριο που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου στη Χίο στις 9-10 Μαϊου 2008, εις Ναυτιλία και Χρηματιστήριο, 2009.
 6. Το μετοχικό κεφάλαιο. Οι αρχές της πραγματικής καταβολής και διατήρησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά το νέο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας, εις : Ζητήματα από το νέο Δίκαιο της ΑΕ, Κομοτηνή, 2009.