ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ-ΓΝΩΣΤ. ΑΝΤ. "ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ" ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17041

Το Εκλεκτορικό Σώμα, το οποίο συγκροτήθηκε στη Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Νομικής Σχολής (συνεδρία 23.9.2020), για την πλήρωση μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο» του Τομέα Β΄ Ιδιωτικού Δικαίου (ΦΕΚ προκήρυξης 898/16.6.2020 τ.Γ΄, κωδικός θέσης στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17041) και μοναδικό υποψήφιο τον μόνιμο επίκουρο καθηγητή Δημήτριο Χριστοδούλου,  στη συνεδρίαση της 14ης Οκτωβρίου 2020  όρισε την τριμελή εισηγητική επιτροπή ως εξής:

 

  1. Γαρυφαλλιά Αθανασίου (ΚΑ 10746), Καθηγήτρια, «Εμπορικό Δίκαιο», garathan@law.uoa.gr
  2. Γεώργιος Μιχαλόπουλος (ΚΑ 10901), Καθηγητής, «Εμπορικό Δίκαιο», gmichal@law.uoa.gr
  3. Χρήστος Μαστροκώστας (ΚΑ 77000), Καθηγητής, ΔΠΘ, Νομική Σχολή, «Εμπορκό Δίκαιο», cmastrok@law.duth.gr