Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Νομική Σχολή

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Ι. Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ιστορία του Δικαίου-κωδ. 2000 (α’ εξάμηνο)

Ελευθερία Παπαγιάννη,  Α. Δημοπούλου, Μ. Τάνταλος

Ανάπτυξη θεμελιωδών ζητημάτων του δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου από τις έννομες τάξεις της ελληνικής και ρωμαϊκής αρχαιότητας, του Βυζαντίου και των νεότερων χρόνων. Στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη της φύσης, προέλευσης και ιστορικής εξέλιξης των διαφόρων μορφών πολιτεύματος, των θεσμών του δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, της δημόσιας διοίκησης, των γενικών αρχών του δικαίου, των ειδικότερων ανά κλάδους διατάξεων του δικαίου, των επιμέρους νομοθεσιών και των κωδικοποιήσεων του δικαίου, που εφαρμόστηκαν στον ελλαδικό χώρο, από την αρχαιότητα έως τους νεότερους χρόνους.

Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου – κωδ. 2003 (α΄ εξάμηνο)

Βασίλης Βουτσάκης, Φίλιππος Βασιλόγιαννης

Το μάθημα διεξάγεται υπό τη μορφή παραδόσεων με συνεχή συζήτηση με τους φοιτητές. Εξετάζονται τα θεμελιώδη ερωτήματα που τίθενται προκειμένου να ορισθεί το δίκαιο (η σχέση του δικαίου με την κοινωνική ηθική και τις συνήθειες, η δεσμευτικότητα του δικαίου, η σύνδεση του δικαίου με το κράτος και η θετικότητά του, το ιδανικό θεμέλιο του δικαίου, το εξαναγκαστό του δικαίου) και να προσδιορισθούν οι μέθοδοι προσέγγισής του κατά την εφαρμογή και την ερμηνεία του (αντικείμενο ερμηνείας, μέθοδοι κατά την παραδοσιακή διδασκαλία – η ενότητα της ερμηνείας). Παρουσιάζονται και συζητούνται και οι σημαντικότερες θεωρίες που έχουν διατυπωθεί ως προς τα ερωτήματα αυτά (κλασικό και νεότερο φυσικό δίκαιο – κρατικός, κοινωνιολογικός και νομικός θετικισμός).

Φιλοσοφία του Δικαίου-κωδ. 2024 (ζ΄ εξάμηνο)

Βασίλης Βουτσάκης, Φίλιππος Βασιλόγιαννης

Η διδασκαλία περιλαμβάνει μια γενική εισαγωγή στη φιλοσοφία του δικαίου. Στην εισαγωγή εξηγείται τί είναι γενικά η φιλοσοφία και ειδικά η φιλοσοφία του δικαίου και γιατί η εισαγωγή σε αυτήν είναι ευκολότερο να γίνει με ιστορικό τρόπο. Επίσης, παρουσιάζονται οι περίοδοι στις οποίες διακρίνεται η ιστορία του φιλοσοφικού στοχασμού για το δίκαιο και τη δικαιοσύνη. Ο στόχος όμως μιας ιστορικής εισαγωγής δεν είναι ιστορικός, αλλά φιλοσοφικός. Τα μαθήματα αποβλέπουν στην ανάδειξη των φιλοσοφικών προβλημάτων, μέσω της παρουσιάσεως της διδασκαλίας ορισμένων μεγάλων φιλοσόφων του παρελθόντος. Εξετάζονται οι απαρχές του φιλοσοφικού στοχασμού για το δίκαιο από τη γένεση της φιλοσοφίας και εν συνεχεία οι Σοφιστές και οι αντινομίες του σχετικισμού. Ακολούθως, εξετάζεται η ανανέωση της ηθικής φιλοσοφίας από τον Σωκράτη, η ιδανική πολιτεία του Πλάτωνος και η θεωρία περί πολιτικής αρετής του Αριστοτέλους. Τέλος, από την Αρχαιότητα εξετάζονται και οι θεωρίες φυσικού δικαίου κατά την ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο. Από τη Νεωτερικότητα εξετάζονται οι θεωρίες του νεότερου φυσικού δικαίου και του κοινωνικού συμβολαίου με επίκεντρο εκείνες των Hobbes, Locke, Rousseau και Kant και εν κατακλείδι του John Rawls.

 

ΙΙ. Μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής

Ρωμαϊκό Δίκαιο-κωδ. ΥΕ02 (γ’ εξάμηνο)

Αθηνά Δημοπούλου, Δημήτριος Καράμπελας

Δημόσιο και ιδιωτικό ρωμαϊκό δίκαιο. Πολιτειακοί θεσμοί του ρωμαϊκού κράτους κατά τους δημοκρατικούς και αυτοκρατορικούς χρόνους. Το ιδιωτικό ρωμαϊκό δίκαιο (Εισηγήσεις) και οι διακρίσεις του: Τα πρόσωπα (στοιχεία γενικών αρχών και οικογενειακού δικαίου) και τα πράγματα (στοιχεία ενοχικού, εμπράγματου και κληρονομικού δικαίου). Δίκαιο των αγωγών: Ιστορική εξέλιξη και χαρακτηριστικά του δικαστικού αγώνα. Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με θεμελιώδεις θεσμούς του ρωμαϊκού δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, οι οποίοι αποτελούν την ιστορική βάση του σύγχρονου δικαίου.

Κοινωνιολογία Δικαίου - κωδ. ΥΕ 10 (δ΄ εξάμηνο)

Ελένη Ρεθυμιωτάκη

Το δίκαιο ως φαινόμενο της κοινωνικής ζωής του ανθρώπου. Η κοινωνιολογική προσέγγιση του δικαίου. Το θεωρητικό πλαίσιο της κοινωνιολογίας του δικαίου. Η εμπειρική έρευνα. Πρακτικές εφαρμογές της κοινωνιολογίας του δικαίου.

Εκκλησιαστικό Δίκαιο-κωδ. ΥΕ27 (ε’ εξάμηνο)

Γεώργιος Ανδρουτσόπουλος, Β. Τρομπούκης

Το μάθημα αυτό έχει ως αντικείμενο την εξέταση του δικαίου που διέπει τις σχέσεις της Πολιτείας και των θρησκευτικών κοινοτήτων γενικώς, ιδίως δε της Πολιτείας και της επικρατούσας Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος.

Μία πρώτη ματιά στη διδασκαλία του μαθήματος συνιστά η θρησκευτική ελευθερία, όπου αναλύεται το περιεχόμενό της και οι φραγμοί στην άσκηση της λατρείας.

Μια δεύτερη ενότητα αφιερώνεται στη εξέταση των σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας. Σε αυτήν ερευνώνται εποπτικώς τα επιμέρους συστήματα σχέσεων, εξετάζονται δε διεξοδικώς οι σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας στη νεότερη Ελλάδα και μάλιστα τόσο ιστορικώς όσο και δογματικώς υπό το ισχύον Σύνταγμα.

Ακολούθως παρουσιάζεται συστηματικώς η ύλη του Δικαίου της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος, σε τέσσερα μέρη, τα οποία αναφέρονται αντιστοίχως στην οργάνωση της Εκκλησίας, τη διοίκηση της Εκκλησίας, το εκκλησιαστικό ποινικό δίκαιο και τα εκκλησιαστικά δικαστήρια και δικονομία.

Τέλος εξετάζονται συνοπτικώς τα ιδιαίτερα εκκλησιαστικά καθεστώτα στην ελληνική επικράτεια, δηλαδή η Εκκλησία της Κρήτης, το Άγιον Όρος και οι εκκλησιαστικές επαρχίες της Δωδεκανήσου.

Μεθοδολογία του Δικαίου- κωδ. ΥΕ09 (η’ εξάμηνο)

Βασίλης Βουτσάκης, Φίλιππος Βασιλόγιαννης

Η διδασκαλία χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος προτάσσεται η ανάπτυξη των θεωρητικών θεμελίων. Εξετάζεται η σχέση της μεθοδολογίας προς τη φιλοσοφία του δικαίου και οι τρόποι θεωρήσεως της νομικής ως επιστήμης. Ακολούθως, εξετάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της μεθοδολογίας του δικαίου, ιδίως τα προβλήματα της εφαρμογής της σημειολογίας στη γλώσσα του δικαίου, του νοήματος των γλωσσικών σημείων, της ασάφειας των νομοθετικών κειμένων και του χαρακτήρα της γλώσσας του δικαίου. Επίσης, εξετάζονται τα θεωρητικά (πραγματολογικά, σημασιολογικά και συντακτικά) προβλήματα των κανόνων δικαίου, το νόημα και η γλωσσική διάρθρωσή τους, καθώς και το ζήτημα της τέλεσης συλλογισμών με κανόνες. Στο δεύτερο μέρος εξετάζεται η δυνατότητα γνώσεως του δικαίου. Διακρίνονται τα ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής του δικαίου και εξετάζεται η παραδοσιακή αντίληψη των μεθόδων ερμηνείας. Εν συνεχεία, εξετάζεται μια μη παραδοσιακή αντίληψή τους, η οποία εστιάζει στο ζήτημα της ενότητας της ερμηνείας. Τέλος, εξετάζονται τα ζητήματα των ορίων της ερμηνείας και των κενών του δικαίου, καθώς και ο δικανικός συλλογισμός.

Νομική Πληροφορική - κωδ. 2095 (η’ εξάμηνο)

Γεώργιος Γιαννόπουλος, Αλέξανδρος Βαρβέρης

Από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2016-17 διδάσκεται στο Η’ Εξάμηνο της Σχολής, ως υποχρεωτικής επιλογής, το μάθημα  Νομική Πληροφορική (διδασκόταν ως ελεύθερης επιλογής από το 1999-2000). Το μάθημα εστιάζει στα προβλήματα που γεννώνται από την προσέγγιση δικαίου και νέων τεχνολογιών και, με επίκεντρο την πληροφορία ως έννομο αγαθό, διαχωρίζεται σε δύο επιμέρους κλάδους: α) τον κλάδο του ουσιαστικού δικαίου, στον οποίο αναπτύσσονται τα νέα ατομικά δικαιώματα (δικαίωμα στην κοινωνία της πληροφορίας και οι περιορισμοί του, όπως η προστασία των προσωπικών δεδομένων του  απορρήτου των επικοινωνιών και της πνευματικής ιδιοκτησίας) και τα προβλήματα επιβολής ρυθμίσεων και ελέγχου της νόμιμης χρήσης των νέων τεχνολογιών – με κύριο παράδειγμα το Internet. Εξετάζονται επίσης οι νέες διαδικασίες που καλείται να αντιμετωπίσει ο νομοθέτης (πχ. αποδεικτική δύναμη ηλεκτρονικών δεδομένων, ηλεκτρονικά έγγραφα και ηλεκτρονικές υπογραφές, ηλεκτρονική υποβολή δικογράφων κλπ.) και β) τον κλάδο των εφαρμογών της πληροφορικής για το δίκαιο, όπου  διερευνώνται ειδικότερα τα νέα τεχνολογικά εργαλεία από τα οποία εξαρτάται πλέον η γνώση του ισχύοντος δικαίου (πχ. σχεδιασμός, ανάλυση και χρήση βάσεων δεδομένων νομοθεσίας και νομολογίας, ηλεκτρονική αναδίφηση και επεξεργασία νομικών πληροφοριών, βελτίωση των μεθόδων έρευνας σε ηλεκτρονικά μέσα  κλπ.). Γίνονται επίσης αναφορές στις ερευνητικές προσπάθειες εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης στο χώρο του δικαίου και τα νομικά συστήματα - εμπειρογνώμονες.

Διδάσκονται οι ακόλουθες ενότητες: 1. Εισαγωγή στη Νομική Πληροφορική. 2. Εισαγωγή στην τεχνολογία. 3. Δίκαιο και Internet. 4.Προστασία των προσωπικών δεδομένων 5. Κοινωνία της Πληροφορίας και πνευματική ιδιοκτησία 6. Κρυπτογραφία, ηλεκτρονικές υπογραφές και ηλεκτρονικά έγγραφα. 7.Νομικά πληροφοριακά συστήματα. 8. Επεξεργασία και αναδίφηση νομικών πληροφοριών. Βασική παραδοχή, για τη διδασκαλία του μαθήματος, είναι ότι οι φοιτητές δεν διαθέτουν τεχνικές γνώσεις υπολογιστών. Για το σκοπό αυτό διεξάγεται παράλληλα και ειδικό προαιρετικό σεμινάριο στο Εργαστήριο Νομικής Πληροφορικής της Σχολής.

Δίκαιο και Οικονομία YE31 (δ' εξάμηνο)

(Ενότητες: Ιδιωτικού Δικαίου, Δημοσίου Δικαίου, Γενικής Θεωρίας, Ιστορίας και Εκκλησιαστικού Δικαίου)

Φίλιππος Βασιλόγιαννης 

Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται σε δύο κατευθύνσεις· οι φοιτητές είναι ελεύθεροι να επιλέξουν την κατεύθυνση που επιθυμούν.

Α' Κατεύθυνση (Οικονομική ανάλυση και Δίκαιο): Στο πλαίσιο της Α΄Κατεύθυνσης παρουσιάζονται, εν πρώτοις, τα βασικά στοιχεία της οικονομικής ανάλυσης του δικαίου (law & economics), ενός σχετικά νέου διεπιστημονικού κλάδο που, αξιοποιώντας τα εργαλεία και τη μεθοδολογία της οικονομικής επιστήμης, μελετά το δίκαιο και τους θεσμούς γενικότερα. Αφού παρουσιαστούν τα βασικά εργαλεία και οι θεωρίες της οικονομικής ανάλυσης του δικαίου, θα εξεταστεί ο τρόπος εφαρμογής τους στην ανάλυση επιμέρους κλάδων του ιδιωτικού και του δημοσίου δικαίου, καθώς και πώς χρησιμεύουν οι θεωρίες αυτές στη θεμελίωση ενός αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου κατάλληλου για οικονομική ανάπτυξη και ευημερία. Από την άλλη πλευρά, θα εξεταστεί και η κριτική που έχει ασκηθεί στο ορθόδοξο υπόδειγμα της οικονομικής ανάλυσης του δικαίου μέσα από την έρευνα στον κλάδο των λεγόμενων συμπεριφορικών οικονομικών (behavioral economics).

Β΄ Κατεύθυνση (Θεωρία και πράξη της διορθωτικής δικαιοσύνης): Στο πλαίσιο της Β´ Κατεύθυνσης εξετάζονται κριτικά και αναστοχαστικά, από την οπτική γωνία της σύγχρονης θεωρίας της διορθωτικής (corrective) (ή μη διανεμητικής) δικαιοσύνης, οι θεσμικοί τρόποι μέσω των οποίων το δίκαιο διαπλάθει τις οικονομικές σχέσεις, την αγορά και τους δημοσιονομικούς θεσμούς. Εξετάζεται, κατ’ αρχάς, μέσω συγκριτικών νομολογιακών παραδειγμάτων, τόσο από το κοινοδίκαιο (common law) όσο και από το ηπειρωτικό (civil law), το θεσμικό υπόβαθρο των αρχών της διορθωτικής δικαιοσύνης στο πεδίο του ιδιωτικού δικαίου, ιδίως του δικαίου των συμβάσεων και των αδικοπραξιών. Εν συνεχεία, εκτίθενται οι μεθοδολογικές προεκτάσεις της εν λόγω θεωρίας και, τέλος, ερευνάται το ζήτημα της εναρμόνισης του ίδιου θεσμικού υποβάθρου με εκείνο της διανεμητικής δικαιοσύνης, δηλαδή με τα δημοσιονομικά θεσμικά μορφώματα (ιδίως της φορολογίας και των δημοσίων δαπανών).

 

ΙΙΙ. Μαθήματα ελεύθερης επιλογής

Γενική Κοινωνιολογία - κωδ. 2059 (α΄ εξάμηνο)

Ελένη Ρεθυμιωτάκη

Τι είναι η Κοινωνιολογία και ποια είναι η μεθοδολογία της. Το επιστημονικό παράδειγμα της Κοινωνιολογίας. Το κοινωνικό σύστημα και ο λειτουργισμός . Οι κοινωνιολογικές θεωρίες για την κοινωνική σύγκρουση. Η έννοια της διαντίδρασης και η κατασκευή του κοινωνικού (κονστρουκτιβισμός). Η έννοια της κοινωνικής δομής και οι σύγχρονες, συναρθρωτικές θεωρήσεις για τη σχέση της με τους φορείς δράσης (Bourdieu & Giddens). Η έννοια της κοινωνικής αλλαγής και η ιστορική κοινωνιολογία. Oι Μέθοδοι της Κοινωνιολογίας: η έμμεση & η άμεση παρατήρηση της κοινωνικής πραγματικότητας. Η ερευνητική στρατηγική ανακάλυψης συσχετίσεων και η κατασκευή κοινωνιολογικών εννοιών και τύπων. Τα αίτια της πολλαπλότητας των κοινωνιολογικών θεωριών. Η επιστημονική μέθοδος ως συντελεστής ενότητας.

Αρχαία Ελληνικά Δίκαια - κωδ. 2060 (β’ εξάμηνο)

Αθηνά Δημοπούλου, Δημήτριος Καράμπελας

Στο μάθημα εξετάζονται θεσμοί του αρχαίου ελληνικού και ελληνιστικού δικαίου. Ανάμεσα στις ειδικότερες θεματικές περιλαμβάνονται: πλειονότητα δικαίων στον ελλαδικό χώρο· πηγές των αρχαίων ελληνικών δικαίων· προφορικά και γραπτά δίκαια· σχέση δικαίου και θρησκείας· μορφές αρχαίων πολιτευμάτων· χαρακτηριστικοί θεσμοί της πόλεως-κράτους.

Βυζαντινό Δίκαιο και Δίκαιο των Νεοτέρων Χρόνων-κωδ. 2066 (δ’ εξάμηνο)

Ελευθερία Παπαγιάννη

Συστηματική παρουσίαση και ανάλυση των γενικών χαρακτηριστικών και των πηγών του δικαίου στο ανατολικό κράτος από τον Μ. Κωνσταντίνο μέχρι την Άλωση. Η επιβίωση του βυζαντινού δικαίου κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας και στο νεότερο ελληνικό κράτος. Η μελέτη των πηγών του βυζαντινού δικαίου αποτελεί την προσφορότερη μέθοδο για την κατανόηση της μετάβασης από το ρωμαϊκό στο βυζαντινό δίκαιο, όχι μόνον λόγω του εξελληνισμού και της προσαρμογής τους στις νέες συνθήκες, αλλά και λόγω της παραγωγής νέου δικαίου, κυρίως μέσω της έκδοσης αυτοκρατορικών νεαρών. Ιδιαίτερη χρησιμότητα για τη μελέτη της δημιουργίας «γηγενούς» βυζαντινού δικαίου έχει το ποινικό δίκαιο, το οποίο με την Εκλογή των Ισαύρων (έτος 741) αναμορφώνεται ως προς την ουσία και τις κατευθυντήριες γραμμές του και εκτοπίζει οριστικά τις παλαιότερες σχετικές διατάξεις. Έτσι μέρος περίπου το 1/3 του χρόνου των παραδόσεων αφιερώνεται αποκλειστικά στη μελέτη του κλάδου αυτού. Όσο αφορά τις μεταβυζαντινές εξελίξεις εξετάζεται η επιβίωση του βυζαντινού δικαίου μέσω τις χρήσης των πηγών και της λειτουργίας του στο πλαίσιο των θεσμών που προέβλεψε η οθωμανική διοίκηση για τους χριστιανούς υπηκόους της. Η επιβίωση του δικαίου αυτού στο νεώτερο κράτος, πού αφορά κυρίως το αστικό δίκαιο, εξετάζεται κυρίως με βάση την πορεία προς τη δημιουργία ελληνικού Αστικού Κώδικα και τους σχετικούς επιστημονικούς προβληματισμούς.

Φεμινισμός και Δίκαιο - κωδ. 2102 (δ΄εξαμηνο)

Ελένη Ρεθυμιωτάκη

Πρώτη ενότητα: Εισαγωγή στη φεμινιστική νομική θεωρία και τα επιμέρους ρεύματα σκέψης που την συγκροτούν, τις ιδιαίτερες θεματικές και μεθοδολογικές τους επιλογές. Οι έννοιες του κοινωνικού φύλου και του έμφυλου καταμερισμού κοινωνικών ρόλων και θέσεων. Δεύτερη ενότητα: οι κοινωνικές διαδικασίες παραγωγής έμφυλων ταυτοτήτων και η συμβολή του δικαίου ως μηχανισμού παγίωσης ή μεταβολής αντιλήψεων περί φύλου και έμφυλων ρόλων μέσα από την εξέταση ιστορικών μορφών οργάνωσης της οικογένειας και της συγγένειας στον ελληνικό χώρο.

Εξετάζονται τοπικά εθιμικά συστήματα, η πρώιμη νεωτεριστική νομοθεσία για τον οικογενειακό θεσμό, η παγίωση της πατριαρχικής πυρηνικής οικογένειας στον Ελληνικό Αστικό Κώδικα και η αναθεώρηση του Οικογενειακού Δικαίου του 1982. Τέλος, εξετάζονται σύγχρονα νομοθετήματα (ιατρική υποβοήθηση της ανθρώπινης αναπαραγωγής, σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης κλπ) για να αναδειχθεί η σύγχρονη προβληματική του φύλου που παρακολουθεί τα νέα οικογενειακά μορφώματα και τις εξελίξεις στο χώρο της συγγένειας.

Συνταγματική Θεωρία και Πολιτική Φιλοσοφία  - κωδ.2114 (ε΄εξαμ.)

(Δημοσίου Δικαίου, Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου)

Βασίλης Βουτσάκης

Σεμινάριο Ιστορίας, Φιλοσοφίας, Κοινωνιολογίας και Εκκλησιαστικού Δικαίου (η’ εξάμηνο) -κωδ. 2087

 

 Κατεύθυνση: Κοινωνιολογία του Δικαίου

Δίκαιο και τέχνη

Ελένη Ρεθυμιωτάκη

Το σεμινάριο προσφέρεται στο πλαίσιο του μαθήματος «Σεμινάριο θεωρίας και ιστορίας δικαίου», με ειδικότερο αντικείμενο τη σχέση του δικαίου με την τέχνη, ιδίως με τη λογοτεχνία. Τα θέματα του σεμιναρίου περιστρέφονται γύρω από την εικόνα του δικαίου στην τέχνη, την κειμενικότητα του δικαίου (γλώσσα του νόμου, υφολογικά στοιχεία), καθώς και με την επέμβαση του δικαίου στην τέχνη (ζητήματα ελευθερίας τέχνης).

Κατεύθυνση: Εκκλησιαστικού Δικαίου

Ιδιαίτερα εκκλησιαστικά καθεστώτα στην ελληνική επικράτεια

Γεώργιος Ανδρουτσόπουλος

Αντικείμενο του σεμιναρίου θα είναι τα ιδιαίτερα εκκλησιαστικά καθεστώτα στην ελληνική επικράτεια, τα οποία προβλέπονται και κατοχυρώνονται ήδη στο άρθρο 3 παρ. 2 του Συντάγματος. Εξετάζονται δηλαδή το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως  και ειδικότερα οι εκκλησιαστικές επαρχίες Δωδεκανήσου, η ημιαυτόνομη Εκκλησία της Κρήτης και το Άγιον Όρος, αυτοδιοίκητο τμήμα του Ελληνικού Κράτους (άρθρο 105 Σ.)

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

Για την προαγωγή του ερευνητικού και διδακτικού αντικειμένου του ο Τομέας διοργανώνει τακτικά επιστημονικές εκδηλώσεις (ομιλίες, σεμινάρια, διαλέξεις, ημερίδες, συμπόσια, εκπαιδευτικές επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία) με τη συμμετοχή νομικών όχι μόνον από τον ελληνικό χώρο, αλλά και από την αλλοδαπή. Οι εκδηλώσεις αυτές είναι ανοιχτές τόσο σε μεταπτυχιακούς όσο και σε προπτυχιακούς φοιτητές.

α) Ιστορία του Δικαίου

Διοργανώνονται εκδηλώσεις σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ιστορικών του Δικαίου, καθώς επίσης και με τις Νομικές Σχολές άλλων Πανεπιστημίων της χώρας ή της αλλοδαπής. Διοργανώνεται επίσης εβδομαδιαίο σεμινάριο Ιστορίας του Δικαίου με τη συμμετοχή μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλων Πανεπιστημίων του εσωτερικού και του εξωτερικού, του Κέντρου Ερεύνης του Ελληνικού Δικαίου της Ακαδημίας Αθηνών και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Με πρωτοβουλία του Τομέα έχουν ανακηρυχθεί επίτιμοι διδάκτορες του Πανεπιστημίου Αθηνών οι Jean Gaudemet, Joseph Mélèze Modrzejewski, Gerhard Thür και έχουν κληθεί να δώσουν διαλέξεις οι Joseph Mélèze Modrzejewski (École Pratique des Hautes Études), Gerhard Thür (Graz, Βιέννη), Eva Jacab (Szeged), Michael Gagarin (Austin Texas), Edward Harris (Durham), Sima Avramovic (Βελιγράδι), Robert Wallace (Evanston), Soazick Kerneis (Paris Ouest-La Défense-Nanterre). Με πρωτοβουλία του Τομέα, διοργανώνεται κάθε δεύτερο έτος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Διεθνής Συνάντηση Νέων Ιστορικών του Αρχαίου Ελληνικού Δικαίου.

β) Φιλοσοφία του Δικαίου

Διοργανώνεται επίσης διαρκές σεμινάριο Φιλοσοφίας του Δικαίου με τη συμμετοχή διδασκόντων από άλλους τομείς του Τμήματος ή άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου ή άλλα πανεπιστήμια του εσωτερικού ή του εξωτερικού (όπως οι V. Tsouna-McKirahan [Santa Barbara] και G.C. Christie [Durham], που έχουν διδάξει και στο ΠΜΣ).  Με πρωτοβουλία του Τομέα έχουν ανακηρυχθεί επίτιμοι διδάκτορες του Πανεπιστημίου Αθηνών οι Ι. Κουτσουράδη, R. Dworkin, J. Habermas και T. Scanlon και έχουν κληθεί να δώσουν διαλέξεις και να συμμετάσχουν στο ανωτέρω σεμινάριο μεταξύ των άλλων οι T. Christiano, G. C. Christie, Α. Duff, R. Dworkin, J. Habermas, D. von der Pfordten, Ph. Pettit, G. Postema και T. Scanlon.