Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Νομική Σχολή

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΕΡΓΑΜΟΣ

"ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"
 

Η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασία παρέχει την ευκαιρία για σύνθεση και αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών. Το βασικό και απαραίτητο χαρακτηριστικό της είναι η πρωτοτυπία, που εξασφαλίζει σημαντική προστιθέμενη αξία στις αποκτηθείσες γνώσεις και εκφράζει την προσωπική συμβολή και ικανότητα του φοιτητή.

Η διπλωματική εργασία κατατίθεται το αργότερο έως την 30η Σεπτεμβρίου του έτους στο οποίο διδάσκεται το δεύτερο εξάμηνο σπουδών. Μαζί με τη διπλωματική εργασία ο υποψήφιος υποβάλλει «Δήλωση περί μη προσβολής πνευματικής ιδιοκτησίας», η οποία προσαρτάται σε όλες τις υποβαλλόμενες διπλωματικές εργασίες.

Η ΜΔΕ πρέπει να είναι ατομική, πρωτότυπη, να έχει ερευνητικό χαρακτήρα.

 

Ύστερα από αίτηση του υποψηφίου στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο επιβλέπων και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, η Συνέλευση ορίζει τον επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων.

Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες εφόσον εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στο Ψηφιακό Αποθετήριο "ΠΕΡΓΑΜΟΣ", σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ.

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του ελέγχου της αυθεντικότητας (originality check) και της λογοκλοπής (plagiarism) των προπτυχιακών εργασιών, καθώς και των διπλωματικών και διδακτορικών διατριβών που κατατίθενται από τους φοιτητές και τους σπουδαστές, χρησιμοποιείται από το ΕΚΠΑ το λογισμικό TURNITIN, το οποίο διατίθεται και στα μέλη ΔΕΠ της Σχολής μας. Πληροφορίες για το TURNITIN και τη χρήση του υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ.


"ΠΕΡΓΑΜΟΣ"

Σύγκλητος, στη συνεδρία της 22ας - 9 - 2016, αποφάσισε ομόφωνα την υποχρεωτική κατάθεση της παραγόμενης στο Ε.Κ.Π.Α. "Γκρίζας Βιβλιογραφίας", και συγκεκριμένα Πτυχιακές Εργασίες, Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες και Διδακτορικές Διατριβές, στην πλατφόρμα «ΠΕΡΓΑΜΟΣ» η οποία αποτελεί το Ιδρυματικό Αποθετήριο του Ε.Κ.Π.Α.

Με βάση την εφαρμογή της ενιαίας πολιτικής υποχρέωσης ηλεκτρονικής κατάθεσης των εργασιών στην παραπάνω πλατφόρμα, η ορκωμοσία μεταπτυχιακών και υποψήφιων διδακτόρων συνδέεται άμεσα με τη διαδικασία αυτή (υποχρεωτική η κατάθεση των εργασιών, προκειμένου να υποβληθούν αιτήσεις ορκωμοσίας).

Συγκεκριμένα:

  • Η κατάθεση γίνεται σε ψηφιακή μορφή και αποτελεί από 01 - 02 - 2017 προαπαιτούμενο για τη χορήγηση του αντίστοιχου τίτλου σπουδών.
  • Οι εργασίες καταχωρίζονται στο Αποθετήριο με αυτό-απόθεση μετά την έγκρισή τους αρμοδίως.
  • Ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων της εργασίας είναι ο δημιουργός αυτής και υπογράφει το σχετικό έντυπο υποβολής, σύμφωνα με το οποίο εκχωρεί στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Ε.Κ.Π.Α. το δικαίωμα διάθεσής της μέσω του διαδικτύου.
  • Στις περιπτώσεις Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.) και Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.), οι κάτοχοι των πνευματικών δικαιωμάτων δύνανται να ορίζουν το χρονικό διάστημα, μετά την παρέλευση του οποίου, η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) μπορεί να διαθέτει ελεύθερα το πλήρες κείμενο της Μ.Δ.Ε. και Δ.Δ.. Για τις Πτυχιακές Εργασίες θεωρείται δεδομένο ότι το πλήρες κείμενο θα διατίθεται ελεύθερα χωρίς περιορισμούς (ανοιχτή πρόσβαση).
  • Η διάθεση και πρόσβαση  στο ψηφιακό περιεχόμενο (Πτυχιακές Εργασίες, Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες και Διδακτορικές Διατριβές) επιτρέπεται μόνο για προσωπική μελέτη και ιδιωτική χρήση, καθώς και για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση για εμπορικούς σκοπούς, καθώς και για άμεσο ή έμμεσο εμπορικό ή οικονομικό όφελος.

Η Σύγκλητος προέβη στη λήψη της παρούσας απόφασης, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και της αναβάθμισης των προσφερομένων υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης και του Κέντρου Πληροφόρησης του Ιδρύματος, με σκοπό τη γνωστοποίηση/προβολή της παραγόμενης επιστημονικής εργασίας τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα, όσο και στο ευρύ κοινό μέσω του διαδικτύου, σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τα ανοιχτά δεδομένα (Open Data).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική ανακοίνωση της Συγκλήτου.

Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσου οι ενδιαφερόμενοι για την κατάθεση της Μ.Δ.Ε. ή Δ.Δ. στο ψηφιακό αποθετήριο (πλατφόρμα) «ΠΕΡΓΑΜΟΣ» μπορείτε να βρείτε στο σχετικό έγγραφο εδώ. Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία καταχώρησης και μορφοποίησης της Μ.Δ.Ε. ή Δ.Δ. θα βρείτε εδώ.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις σχετικές βεβαιώσεις που πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος και τη Βιβλιοθήκη της Σχολής σε μορφή word.

Αίτηση Μεταπτυχιακού εδώ