ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤ. ΑΝΤΙΚ. "ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ" (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ17728)

Η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1316/27.08.2020 (τ. Γ΄).

 

ΤΟΜΕΑΣ Α΄ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Αριθμός Προκήρυξης: 1920028349/22.5.2020/19.5.2020, (ΑΔΑ:ΨΥΣΡ46ΨΖ2Ν-ΓΧ6)

Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ17728

-Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αστικό Δίκαιο».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 09.11.2020.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Νομικής Σχολής (τηλ. 2103688655).