ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ-ΓΝ. ΑΝΤΙΚ. "ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ" (ΑΡΡ 17986)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την προκήρυξη της ακόλουθης θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1345/3.9.2020 (τ. Γ΄).

ΤΟΜΕΑΣ Β΄ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Αριθμός Προκήρυξης: 1920028351/22.5.2020  (ΑΔΑ: 9ΩΥΦ46ΨΖ2Ν-3ΔΙ)

Κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17986

Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Δικονομία» (Απόφαση Συγκλήτου 11.7.2019).

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 26.11.2020.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας, καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία της Νομικής Σχολής (τηλ. 2103688647).