Menu

Νομική Σχολή

ΜΙΧΑΗΛ ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΝΑΚΗΣ

Σπουδές

Πτυχίο Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1977)

Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Φρανκφούρτης (Γερμανία, 1981-1982)

Διδακτορικό δίπλωμα Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Αστικό δίκαιο, 1991)

Ακαδημαϊκή  Θέση

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τομέας

Α΄ Ιδιωτικού Δικαίου

Τηλέφωνο

210-8824712

6979179028

FAX

 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

maugoust[at]law.uoa[dot]gr

'Ωρες Γραφείου

 

Διδασκαλία Μαθημάτων

Ι. Προπτυχιακό επίπεδο:

 • Γενικό Ενοχικό Δίκαιο
 • Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο
 • Εφαρμογές Αστικού Δικαίου
 • Σεμινάριο Αστικού Δικαίου

 

ΙΙ. Μεταπτυχιακό επίπεδο:

 • Κοινοτικό Αστικό Δίκαιο
 • Ανώμαλη εξέλιξη των συμβάσεων σε συγκριτική εξέταση
 • Καθοδήγηση ερευνητικών ομάδων φοιτητών στη β΄ κατεύθυνση του ΜΠΣ σε διάφορα θέματα του Αστικού Δικαίου
 

Διοικητικό Έργο

Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών

Μέλος διάφορων ειδικών εξεταστικών επιτροπών, όπως εξετάσεων Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, συμβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων κλπ.

Συγγραφικό Έργο

1. Βιβλία:

 1. Η διάρρηξη της καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης (Τρόπος επέλευσης και αποτελέσματα), 1991.
 2. Συνεισφορά Συνεισφορά κατιόντων στην εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή (ΑΚ 1895-1900), 1998.
 3. Το δικαίωμα προς ακύρωση δικαιοπραξίας, 2011.
 4. Συμμετοχή στη συγγραφή του βιβλίου: Μιχ. Σταθόπουλος - Αρ. Χιωτέλλης - Μιχ. Αυγουστιανάκης, Κοινοτικό Αστικό Δίκαιο Ι, Επιπτώσεις κοινοτικών οδηγιών στο δίκαιο του ΑΚ, 1995.

 

2. Άρθρα/Συμβολές (επιλεκτικά):

 1. Αποζημίωση χρήσεως και αδικαιολόγητος πλουτισμός σε περίπτωση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης (σχόλιο στην απόφαση ΜΠρΚιλκ 40/1984), ΝοΒ 33 (1985), 1227 επ.
 2. Συνεργασία στη σύνταξη του κειμένου που αφορά την Ελλάδα (“Greece υπό N.S.Fotakis σε συνεργασία με M.AugustianakisS.FlogaitisL.KotsalisA.Siogas-Sakkas), στο έργο: Medical Responsability in Western EuropeResearch Study of the European Science Foundation, edited by E.Deutsch & H.-L.Schreiber, Springer-Verlag (1985), σ. 285 επ.
 3. Έκπτωση των γονέων, παύση της γονικής μέριμνας και συνέπειες παύσης (άρθρα 1537-1541 ΑΚ), στον Αστικό Κώδικα Γεωργιάδη-Σταθόπουλου, τόμ. VIII, Οικογενειακό Δίκαιο, έκδ. 2.
 4. Η έννοια της ανίσχυρης δικαιοπραξίας και οι ειδικότερες μορφές της, ΝοΒ 39 (1991), σ. 1340 επ.
 5. Υποκείμενα δικαίου (Πρόσωπα), στο: Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο (επιμ. Μ.Σταθόπουλου - Μ.Αυγουστιανάκη), 1992, σ. 127 επ.
 6. Παρέμβαση [Ζητήματα σχετικά με τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών (ΓΟΣ) και τις συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος] στο 1ο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Αστικολόγων, Ένωση Ελλήνων Αστικολόγων, Σύγχρονα ζητήματα Αστικού Δικαίου πέρα από το σύστημα του Αστικού Κώδικα, 1ο Συνέδριο (Ναύπακτος 1994), 1995, σ. 187 επ.
 7. Συνέπειες σύστασης οροφοκτησίας σε τμήμα οικοπέδου με έκταση μικρότερη από την απαιτούμενη κατά τις πολεοδομικές διατάξεις για την ανέγερση οικοδομής (Με αφορμή την απόφαση ΑΠ 7/1992 Ολομ.), ΚριτΕ 1996/1, 253 επ.
 8. Αστικός Κώδικας και Εθνικό Κτηματολόγιο: Έννοια και σκοπιμότητα του αμάχητου τεκμηρίου, Σχόλιο στο Σχέδιο Νόμου για το Εθνικό Κτηματολόγιο (Παρέμβαση στο 3ο Συνέδριο της Ένωσης Αστικολόγων), ΚριτΕ 1998/2, 149 επ.
 9. Διάρρηξη καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης, Σημείωση στην απόφαση ΕφΘεσ 937/1998, ΔΕΕ 4 (1998), 1244 επ.
 10. Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων: Προβλήματα και αντιμετώπιση από το δίκαιο, Δικαιώματα του Ανθρώπου 11/2001, 673 επ.
 11. Αντιλήψεις για την πλήρωση των κενών του δικαίου στις προπαρασκευαστικές εργασίες σύνταξης του ΑΚ, Τιμητικός Τόμος Κώστα Μπέη, τόμος τρίτος, 2003, σ. 2001 επ.
 12. Λειτουργία των γενικών αρχών του δικαίου, ιδίως των αρχών της ισότητας, της ασφάλειας δικαίου και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης στο πεδίο του ιδιωτικού δικαίου (Με αφορμή την απόφαση ΣτΕ 1508/2002), Δικαιώματα του Ανθρώπου, τόμος εκτός σειράς Ι/2003, 141 επ.
 13. Παραγραφή – Παροχή εγγύησης – Αναγωγικά δικαιώματα του πωλητή, Ένωση Αστικολόγων – Δικηγορικός Σύλλογος Κέρκυρας, Η πρόσφατη τροποποίηση του δικαίου των πραγματικών ελαττωμάτων στην πώληση (Ν. 3043/2002), 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο (Κέρκυρα 2002), 2004, σ. 23 επ.
 14. Προστασία και ανάδειξη κινητών μνημείων – Ιδιωτικές συλλογές, Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου, Η πολιτιστική κληρονομιά και το Δίκαιο (επιμ. Ε.Τροβά), 2004, σ. 415 επ.
 15. Ζητήματα αστικής ευθύνης κατά τη διοργάνωση αθλητικών αγώνων, Ολυμπιακοί Αγώνες και Δίκαιο (επιμ. Ν.Κλαμαρή - Α.Μπρεδήμα - Α.Μαλάτου), 2005, σ. 361 επ.
 16. Κύρος ρήτρας απαλλαγής από την αντικειμενική ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων, Γενέθλιον Απ. Γεωργιάδη, τόμ. Ι, 2006, σ. 43 επ.
 17. Ασφάλεια τροφίμων και προστασία καταναλωτών, στο συλλογικό έργο: Ασφάλεια τροφίμων και δίκαιο (επιμ. Αντ. Μπρεδήμα), 2007, σ. 35 επ.
 18. Παρατηρήσεις με αφορμή την απόφαση ΟλομΑΠ 12/2008 [Αδυναμία προσβολής αναγκαστικού πλειστηριασμού με διάρρηξη και προϋποθέσεις αξίωσης από αδικοπραξία λόγω καταδολίευσης δανειστών], ΕΠολΔ 2008, 649 επ.
 19. Εισαγωγή: Έννοια και διακρίσεις των νομικών προσώπων, στο συλλογικό έργο: Δίκαιο Νομικών Προσώπων (Liber Amicorum Φίλ. Δωρή, επιμ. Κλ. Ρούσσου), 2010, σ. 1-13
 20. Συνέπειες υπαναχώρησης κατά τις γενικές διατάξεις και συνέπειες υπαναχώρησης λόγω ελλείψεων στη σύμβαση πώλησης, Τιμητικός Τόμος Μ.Σταθόπουλου, τόμ. Ι, 2010, σ. 73 επ.