ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΩΡΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝ. ΚΑΘΗΓ. Γ. ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗ 23/5/2024

Η ώρα ακρόασης του Αν. Καθηγ. Γ. Λαδογιάννη της 23/5/2024 δεν θα πραγματοποιηθεί.