ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΩΡΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ & ΑΝΑΠΛ. ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ Κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η σημερινή ώρα ακροάσεως του Καθηγητή και Αναπλ. Κοσμήτορα Κ. Χριστοδούλου μετατίθεται την Πέμπτη 6.6.2024 στις 19:00μμ.

Εκ της Γραμματείας

Δευτέρα, 3.6.2024