Menu

Νομική Σχολή

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΗΛΙΑΔΟΥ

Σπουδές

1992: Πτυχίο Νομικής – Τμήμα Νομικής Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Βαθμός «Άριστα 8,94»

1996: Δίπλωμα του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών - Κλάδος Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών του Τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ. – Βαθμός: «Άριστα» (9)

1998: Διδακτορικό Δίπλωμα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Regensburg– Βαθμός: «magna cum laude»

 

Ακαδημαϊκή  Θέση

Λέκτορας (υπό διορισμό)

Τομέας

Δημοσίου Δικαίου

Τηλέφωνο

 

FAX

 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Katerina.iliadou[at]gmail[dot]com

Ώρες Γραφείου

 

 Διδασκαλία Μαθημάτων

Προπτυχιακό επίπεδο:

Συνταγματικό δίκαιο, Γενικό διοικητικό δίκαιο

ΙΙ. Μεταπτυχιακό επίπεδο:

Διοικητικό δίκαιο

Διοικητικό Έργο

 

Συγγραφικό Έργο

1. Βιβλία:

 1. Forschungsfreiheit und Embryonenschutz - Eine verfassungs- und europarechtliche Untersuchung der Forschung an Embryonen, Duncker & Humblot, SöR Bd. 799, Berlin 1999. (Διδακτορική διατριβή)
 2. Η Διείσδυση του Δημοσίου Δικαίου στη Ρύθμιση Αγορών Δικτύου, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2010.

2. Άρθρα/Συμβολές:

 1. Βιοϊατρική και Ανθρώπινα Δικαιώματα – Παρατηρήσεις με αφορμή τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Βιοϊατρική, ΤοΣ 2000, σ. 257-295.
 2. Το Σύνταγμα και οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές – Σκέψεις σχετικά με την πρόταση για τη συνταγματική τυποποίηση των ΑΔΑ, ΔιΔικ 2000, σ. 784-797.
 3. Η προστασία του ανθρώπου από τις εξελίξεις της βιοτεχνολογίας ενόψει της αναθεώρησης του Συντάγματος (άρθρο 5Γ), Υπερ 2000, σ. 973-982.
 4. Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην ελληνική έννομη τάξη, Εν ολίγοις 2001 - Ενημερωτική έκδοση ΚΔΕΟΔ.
 5. Ο ρόλος του Κράτους στην απελευθερωμένη αγορά ενέργειας και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σε: Ε. Αδαμαντίδου (Επιμ.), Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, (Κείμενα Έρευνας ΚΔΕΟΔ 10), Αθήνα-Κομοτηνή 2001, σ. 57-69.
 6. Η σημασία και οι συνέπειες της κατοχύρωσης ανεξάρτητων αρχών στο νέο Σύνταγμα, σε: Δ. Τσάτσος/Ε.Βενιζέλος/Ξ. Κοντιάδης (Επιμ.), Το νέο Σύνταγμα – Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα-Κομοτηνή 2001, σ. 387-404.
 7. Η επικράτηση του μοντέλου των ανεξάρτητων αρχών στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού συστήματος, σε: Κ. Γώγος (Επιμ.), Η πορεία προς το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα και η πρόσφατη αναθεώρηση του Ελληνικού Συντάγματος: Σκέψεις, τάσεις και προοπτική, Αθήνα-Κομοτηνή 2002, σ. 235-248.
 8. Το προοίμιο των Συνταγμάτων, ΔτΑ 2002, σ. 1041-1058.
 9. Η «Ανεξαρτησία» των Ανεξάρτητων Αρχών και η Άσκηση Ελέγχου επί των Πράξεών τους, σε: Φ. Ι. Κοζύρης/Σ. Μεγγλίδου (Επιμ.), Η «ανεξαρτησία» των Aνεξάρτητων Αρχών. Προβληματισμοί και ελπίδες ενός νέου θεσμού - Πρακτικά Ημερίδας 29 Οκτωβρίου 2002 (Κείμενα Έρευνας ΚΔΕΟΔ 11), Αθήνα-Κομοτηνή 2003, σ. 149-155.
 10. Άρθρα 5 (Βασικές αρχές κατανομής και άσκησης αρμοδιοτήτων), 70-80 (Οι μεταφορές), 151 (Πολιτισμός), 153 (Προστασία των καταναλωτών), 154-156 (Διευρωπαϊκά Δίκτυα), 158-162 (Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη), 163-173 (Οικονομική και κοινωνική συνοχή), σε: Β. Σκουρής (Eπιμ.), Ερμηνεία Συνθηκών για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Αθήνα-Κομοτηνή 2003.
 11. The right to life, the right to physical and mental integrity, Human Dignity και The protection of the marriage and the family, σε: A. Weber (Ed.), Fundamental Rights in Europe and North America, Kluwer Law International, The Hague-London-New York 2003, σελ. GR/9-GR/28 και GR/101-GR/106.
 12. Γενικό Μέρος Ατομικών Δικαιωμάτων – Μελέτη η οποία εντάχθηκε στη βάση δεδομένων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) «Αναβάθμιση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών» – Συνεργασία με Ομ. Καθηγ. κ. Γ. Κασιμάτη.
 13. Καλή νομοθέτηση στον τομέα της ενέργειας, Ενέργεια & Δίκαιο 2004, σ. 35-42.
 14. Η κοινή πολιτιστική κληρονομιά κατά τη Συνθήκη ΕΚ και ο πολιτιστικός πλουραλισμός, σε: Ε. Τροβά (Επιμ.), Η πολιτιστική κληρονομιά και το Δίκαιο, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2004, σ. 589-605.
 15. Βιοηθική και δίκαιο, σε: Λ. Κοτσαλής - Γ. Τριανταφύλλου (Επιμ.), Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ποινικό Δίκαιο, Αθήνα-Κομοτηνή 2007, σ. 381-402.
 16. Ρύθμιση αγοράς ενέργειας, Ενέργεια & Δίκαιο 2007, σ. 37-49 /ΔΕΕ 2007, σ. 406-415.
 17. Ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική και προστασία του περιβάλλοντος, ΠερΔικ 2008, σ. 394-398.
 18. Greece - Electricity market reform in South East Europe, Utilities Policy 17 (2009), σ. 76-87.
 19. «Το πετρέλαιο», στο βιβλίο του Θ. Φορτσάκη, Δίκαιο της ενέργειας, Αθήνα-Κομοτηνή 2009, σ. 245-278.
 20. Petroleum, σε: Th. Fortsakis, Energy Law in Greece, The Netherlands 2009, σ. 183-203.
 21.  «Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας και κλιματική αλλαγή», σε: ΑΠΘ, Νόμος – Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, 10, Χαριστήριο εις Λουκά Θεοχαρόπουλο και Δήμητρα Κοντόγιωργα-Θεοχαρόπουλου, Θεσσαλονίκη 2009, Τόμος ΙΙ, σελ. 161-172.
 22. Constitutional aspects of the “Regulatory State”, σε: Essays in Honor of Halûk Konuralp Anisina– Yetkin Yayinari, Ankara 2009, Tόμος 2, σ. 961-977.
 23. Ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική και αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής, Συνήγορος 2010, σ. 32-33.
 24. Εξυπηρέτηση κοινής ωφέλειας σε απελευθερωμένες αγορές δικτύου, σε: Το Δημόσιο Δίκαιο σε εξέλιξη – Σύμμεικτα Π. Παραρά, Αθήνα-Κομοτηνή 2012 σ. 237-256.
 25. Radiation and electromagnetic effects, σε: Greek Law Digest, 2012. (http://greeklawdigest.gr/dr-ekaterini-n-iliadou)
 26. Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας κατά το ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο, σε: Ν. Φαραντούρης (Επιμ.), Ενέργεια – Δίκαιο, Οικονομία & Πολιτική, Αθήνα 2012, σ. 17-32.
 27. Άρθρα 5 ΣΕΕ (βασικές αρχές), 13 ΣΛΕΕ (προστασία των ζώων), 90-100 ΣΛΕΕ (μεταφορές), 167 ΣΛΕΕ (πολιτισμός), 170-172 ΣΛΕΕ (διευρωπαϊκά δίκτυα), 174-178 ΣΛΕΕ (οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή), 179-190 ΣΛΕΕ (έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και διάστημα), υπό δημοσίευση σε: Β. Σκουρής (Eπιμ.), Ερμηνεία Συνθηκών – β’ έκδοση.
 28. Άρθρο 11 Σ (δικαίωμα συνάθροισης), υπό δημοσίευση σε: Π.Ι. Παραράς, Το Σύνταγμα (corpus ΙΙ), 2η έκδοση.
 29. Τα δικαιώματα των ζώων, υπό δημοσίευση στο περιοδικό ΔτΑ.
 30.  «Το πετρέλαιο», στο βιβλίο του Θ. Φορτσάκη, Δίκαιο της ενέργειας, β΄έκδοση (υπό δημοσίευση).