Menu

Νομική Σχολή

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΙΒΑΔΑ

Σπουδές

1990-1995: Νομική Σχολή Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (υπότροφος του Ιδρύματος Λάτση) 

1995-1996: Diplôme d’ Études Approfondies (D.E.A.) de Droit International (Droit International Privé et du Commerce International), Université Panthéon-Assas (Paris II) (υπότροφος του Ιδρύματος Λάτση)

1999-2004: Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Κώδικες δεοντολογίας του χρηματοοικονομικού τομέα. Νομική φύση και λειτουργία». 

Ιανουάριος-Ιούνιος 2000: Ερευνητική υποτροφία του Ελβετικού Ινστιτούτου Συγκριτικού Δικαίου (Swiss Institute of Comparative Law), Λωζάνη

 

Ακαδημαϊκή  Θέση

Επίκουρη Καθηγήτρια Τομέα στο γνωστικό αντικείμενο «Εμπορικό Δίκαιο»

Τομέας

Τομέας Β΄ Ιδιωτικού Δικαίου

Τηλέφωνο

 

FAX

 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

clivada@law.uoa.gr

'Ωρες Γραφείου

Σύμφωνα με τις Ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της Νομικής Σχολής

Διδασκαλία Μαθημάτων

Προπτυχιακό επίπεδο:

Εμπορικό Δίκαιο Ι (Γενικό Μέρος – Αξιόγραφα)

Σεμινάριο Εμπορικού Δικαίου

Τραπεζικό Δίκαιο

Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς

Μεταπτυχιακό επίπεδο:

Εισαγωγή στη Λογιστική

Εταιρική Διακυβέρνηση

Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών

Erasmus

Banking Law

Διοικητικό Έργο

Μέλος της Γενικής Συνέλευσης της Νομικής Σχολής (2012-2018)

Μέλος της ΟΜΕΑ της Νομικής Σχολής (έως το 2018)

Ημερίδα «Ανοικτών Πυλών» στις Σχολές και τα Τμήματα του Ε.Κ.Π.Α., 3 Νοεμβρίου 2017, 2018

Διεύθυνση Κληροδοτημάτων Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Υποτροφιών και Βραβείων: Αναπληρωματικό μέλος σε ό,τι αφορά το Εμπορικό Δίκαιο στη διεξαγωγή διαγωνισμών πανεπιστημιακών ετών 2013-2014 και 2014-2015 για την ανάδειξη υποτρόφων για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό (2016-2018)

Τακτικό Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον εισαγωγικό διαγωνισμό υποψηφίων συμβολαιογράφων έτους 2012, Απόφαση Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αριθμ. 10520, ΦΕΚ Τεύχος υπαλλήλων ειδικών θέσεων και οργάνων διοίκησης φορέων του Δημοσίου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, αρ. φ. 63/15.2.2013

 

 

Συγγραφικό Έργο

 

1. Βιβλία:

1. Το ΔΣ της ανώνυμης εταιρείας και οι κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης. Η επίδραση του θετικού δικαίου, Πρόλογος Ε. Περάκη, Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, σελ. VII-XXIX και 1-425, 2016

2. Εισαγωγή στις διεθνείς τραπεζικές συναλλαγές. Ζητήματα εφαρμοστέου δικαίου, Σειρά Μελετών Δικαίου Επιχειρήσεων & Εταιριών, Διεύθυνση σειράς: Ε. Περάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, σελ. 1-147, 2008

3. Το νέο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για την καταναλωτική πίστη, Σειρά Μελετών Δικαίου Επιχειρήσεων & Εταιριών, Διεύθυνση σειράς: Ε. Περάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, σελ. 1- 424, 2008

4. Κώδικες δεοντολογίας του χρηματοοικονομικού τομέα. Νομική φύση και λειτουργία, Μελέτες Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου 32, Ιδρυτής: Καθηγητής Α. Αργυριάδης, Διεύθυνση: Καθηγητής Ν. Ρόκας, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, σελ. ΙΧ-XXVI και 1-453, 2005

  

2. Άρθρα/Συμβολές (επιλεκτικά):

 1. Άρθρο 1 (σε συνεργασία με τον Καθηγητή Ε. Περάκη), εις Δίκαιο προστασίας καταναλωτή. Ελληνικό – Ενωσιακό. Κατ’ άρθρο ερμηνεία του Ν 2251/1994 και άλλων σχετικών νομοθετημάτων (επιμ. Ε. Αλεξανδρίδου), Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 35-41, 2018
 
 1. Άρθρο 1α (σε συνεργασία με τον Καθηγητή Ε. Περάκη), εις Δίκαιο προστασίας καταναλωτή. Ελληνικό – Ενωσιακό. Κατ’ άρθρο ερμηνεία του Ν 2251/1994 και άλλων σχετικών νομοθετημάτων (επιμ. Ε. Αλεξανδρίδου), 3η έκδοση, Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 42-82, 2018
 2. Προστασία του δανειολήπτη ως καταναλωτή, εις Δίκαιο προστασίας καταναλωτή. Ελληνικό – Ενωσιακό. Κατ’ άρθρο ερμηνεία του Ν 2251/1994 και άλλων σχετικών νομοθετημάτων (επιμ. Ε. Αλεξανδρίδου), 3η έκδοση, Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 915-956, 2018
 3. Πτυχές της εταιρικής διακυβέρνησης στους ομίλους επιχειρήσεων, εις Οι όμιλοι επιχειρήσεων, 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 619-649, 2017
 4. Απλοποιήσεις και απαλλαγές, Το προσάρτημα (Σημειώσεις), Η έκθεση διαχείρισης, Ευθύνη των μελών του ΔΣ ΑΕ σχετικά με την κατάρτιση και τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων -σε συνεργασία με τον Σ. Δρίτσα: Ο τακτικός έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εις Το Δίκαιο της Λογιστικής (Ε. Περάκης, Γ. Σωτηρόπουλος, Χ. Λιβαδά, Σ. Δρίτσας), Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 88-90, 219-233, 234-241, 357-371, 291-356, 2017
 5. The Over-Indebtedness of European Consumers Under EU Policy and Law (with Federico Ferretti), in Comparative Perspectives of Consumer Over-Indebtedness – A View from the UK, Germany, Greece, and Italy (Ed. F. Ferretti), Eleven international publishing, pp. 11-37, 2016
 6. The Greek Regulatory Framework on Responsible Lending, in Comparative Perspectives of Consumer Over-Indebtedness – A View from the UK, Germany, Greece, and Italy (Ed. F. Ferretti), Eleven international publishing, pp. 249-260, 2016
 7. Η επίδραση των νόμων 3723/2008 και 3864/2010 στην εταιρική διακυβέρνηση των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία έλαβαν κρατική ενίσχυση, εις Τιμητικός Τόμος Λεωνίδα Γεωργακόπουλου, Έκδοση Τράπεζα της Ελλάδος, σελ. 499-520, 2016
 8. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Ο καταναλωτής τραπεζικών υπηρεσιών, Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, Πιστωτικές συμβάσεις, Επενδυτικές υπηρεσίες, εις Στοιχεία Τραπεζικού Δικαίου. Δημόσιο & Ιδιωτικό Τραπεζικό Δίκαιο (Ν. Ρόκας, Χρ. Γκόρτσος, Α. Μικρουλέα, Χ. Λιβαδά), Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 219-238, 495-505, 505-509, 551-590, 659-711, 2016
 9. Εποπτεία της εταιρίας μέσω των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης στο πλαίσιο της αρχής «συμμόρφωση ή αιτιολόγηση» εις Κράτος, Οικονομία & Επιχείρηση, 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, Εκδ. Νομική βιβλιοθήκη, Αθήνα, σελ. 291-320, 2015
 10. Greek National Report on Personal Guarantees. Between Commercial Law and Consumer Protection, Renue Hellénique de Droit International 1/2014, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, pp. 523-566, 2014
 11. Le gouvernement d’ enterprise du secteur financier: evolutions et perspectives suite à la crise financière au niveau européen. L’ exemple du conseil d’ administration, Renue Hellénique de Droit International 1/2012, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, pp. 53-79, 2012
 12. «Η εξέλιξη της αρχής του «υπεύθυνου δανεισμού» στο ενωσιακό δίκαιο με έμφαση στις ρυθμίσεις της υπό υιοθέτηση πρότασης Οδηγίας για τις συμβάσεις πίστωσης σε ακίνητα κατοικίας», Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο, τεύχος 2, Εκδ. Νομική βιβλιοθήκη, Αθήνα, σελ. 203-217 (προδημοσίευση από τον τιμητικό τόμο Α. Αντάπαση), 2012
 13. «Νεότερες αντιλήψεις για την εμπορική ιδιότητα στο παράδειγμα του Ν 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων», Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο, 2011, τεύχος 2, σελ. 204-226 = Τιμητικός Τόμος Ν. Ρόκα, Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, σελ. 410-449), 2012
 14. Στοιχεία Τραπεζικού Δικαίου, Ν. Ρόκας, Χρ. Βλ. Γκόρτσος, Μέρος δεύτερο, Κεφάλαιο τρίτο, Επενδυτικές υπηρεσίες, σελ. 299-346, Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2012
 15. Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 18-22β, Άρθρα 18-22β στο Το Δίκαιο της ανώνυμης Εταιρίας. Κατ’ άρθρο ερμηνεία του ΚΝ 2190/1920 (Επιμ. Ε. Περάκης), Γ΄ έκδοση, Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, σελ. 863-914, 921-936, 939-1023, 2010
 16. Η έννοια της προνομιακής πληροφορίας υπό το ισχύον κοινοτικό ρυθμιστικό πλαίσιο για την κατάχρηση αγοράς, στο Κοινοτικό Δίκαιο & Εμπορικό Δίκαιο, 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 423-448=Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο 2/2007, σελ. 206-217, 2007
 17. Η έννοια του προστατευτέου καταναλωτή σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, Δίκαιο Επιχειρήσεων & Εταιριών 11, σελ. 1137-1148, 2005