Menu

Νομική Σχολή

ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Σπουδές

 

Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1972-1977) και στο Πανεπιστήμιο του Saarbrücken (1977-1981), όπου αναγορεύθηκε διδάκτωρ με το βαθμό summa cum laude. Κατά τα έτη 1985-1987 εργάσθηκε ως ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου με υποτροφία του ιδρύματος  Α. v. Humboldt - Stiftung.

Ακαδημαϊκή Θέση

Τακτικός Καθηγητής Νομικού Τμήματος Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τομέας

Ποινικού Δικαίου, Ποινικού Δικονομικού Δικαίου και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου

Τηλέφωνο

210 - 3611337

FAX

210 - 3612509

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

chrimyl1[at]otenet[dot]gr

'Ωρες Γραφείου

09.00 - 17.00

Διδασκαλία Μαθημάτων

 

 

 

 

Προπτυχιακό επίπεδο:
Ποινικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος (Β΄εξ.)
Ποινικό Δίκαιο, Ειδικό Μέρος  (Γ΄εξ.)
Εφαρμογές Ποινικού Δικαίου (Η΄εξ.)
Διεθνές Ποινικό Δίκαιο (Ε΄εξ.)

Μεταπτυχιακό επίπεδο:
Ειδικά θέματα ουσιαστικού ποινικού δικαίου
Από το 2007 διδάσκει επίσης στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Διοικητικό Έργο

 

 

Διευθυντής Τομέα Ποινικών Επιστημών,Mέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ελληνικού Κοινοβουλίου, τ. μέλος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, Πρόεδρος της Επιτροπής για τον νέο ελληνικό Ποινικό Κώδικα, συνεκδότης του νομικού περιοδικού «Ποινικός Λόγος».

Διεθνείς Δραστηριότητες

 

 

 

 

 

Διατέλεσε επισκέπτης Καθηγητής Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου (1991-1994) κατόπιν προσκλήσεως του Καθηγητή Claus Roxin (Μέλους της Βαυαρικής Ακαδημίας Επιστημών). Έχει διδάξει επίσης στο Σεμινάριο Ποινικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Φρανκφούρτης (Ιανουάριος 2008)Έχει εκπροσωπήσει πολλάκις την Ελλάδα, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και στο Συμβούλιο της Ευρώπης και διετέλεσε μέλος της επιτροπής, η οποία επεξεργάσθηκε την Ευρωπαϊκή Συνθήκη για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Σύμβαση P.I.F.).

Εργασίες του έχουν μεταφραστεί στην αγγλική, ιαπωνική και κινεζική γλώσσα.

 

Συγγραφικό Έργο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ι. Μονογραφίες και διδακτικά έργα

 1. Über das Verhältnis von Handlungs- und Erfolgsunwert im Strafrecht (Karl-Heymanns Verlag), Köln 1982, σελ.145
 2. Τα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα, Αθήνα 1984,σελ. 400
 3. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ποινικό δίκαιο, Αθήνα 1989
 4. Διεθνές Ποινικό Δίκαιο, α΄εκδ. 1987, β΄ έκδ. Αθήνα 1993,σελ. 310
 5. Εφαρμογές Ποινικού Δικαίου, Αθήνα 1997, σελ.220
 6. Komparative und Dispositionsbegriffe im Strafrecht (Lang), Frankfurt 1998, σελ. 184
 7. Ποινικό Δίκαιο, Ειδικό μέρος: Τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας και περιουσίας, α΄εκδ. 2001, β΄έκδ. 2006, σελ. 810.
 8. Ποινικό Δίκαιο, Ειδικό μέρος: Τα εγκλήματα περί τα υπομνήματα, Αθήνα 2005, σελ. 210.
 9. Ποινικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος, τ. Ι, σελ. 715, 2007, τ. ΙΙ, Αθήνα 2008, σελ. 402.

 

ΙΙ. Μελέτες σε επιστημονικά περιοδικά

Α. Σε διεθνή έντυπα

 1.  Strafrechtsdogmatik in Europa nach dem Vertrag von Lissabon – Zur materiellen Legitimation des Europäischen Strafrechts, ZStW 123 (2011), S. 633 ff.
 2. Die „Vernunft des rechtstreuen Bürgers“ als Freiwilligkeitskriterium beim Rücktritt vom unbeendeten Versuch, σε: Imme Roxin Festschr. 2012, S.    ff.
 3. Versuchsbeginn und Mittäterschaft, Goltdammer’s Archiv für Strafrecht 2011, S. 462 ff.
 4. Telekommunikationsüberwachung nach Griechischem Strafrecht, Fasikül 2010, σελ.. 13 επ. ( στα γερμανικά και σε τουρκική μετάφραση)
 5. Corporate Criminal Liability and Greek Law, Revue Hellénique de Droit International 2010, p. 471 ccp.
 6. Internationalisierung des Strafrechts und Strafrechtsdogmatik. Legitimationsdefizit und Anarchie als Hauptcharakteristika der Strafrechtsnormen mit internationalem Einschlag, ZStW 121 (2009) Heft 1, S. 68 ff.
 7. Die Endgültigkeit der Enteignung als Merkmal des Unterschlagungstatbestandes, Versuch einer dispositionellen Erklärung, Festschrift für Claus Roxin, WG 2001 S. 918 ff
 8. Τhe Greek Criminal Procedure, in : Wingaert (ed.)  Criminal procedure systems in the European Community p. 163 επ.
 9. Dogmatische Grunderfordernisse eines Allgemeinen Teils aus griechischer Sicht, Schriften zum Strafrecht, Heft 129 (2001), Krise des Strafrechts und der Kriminalwissenschaften?, Tagungsbeiträge eines Symposiums der Alexander von Humbolt-Stiftung, Bonn-Bad Godesberg, veranstaltet vom 1. Bis 5. Oktober 2000 in Bamberg, S. 174 ff
 10. Computer-related crimes in Greece, Substantive Law Aspects, Extrait de la REVUE HELLENIQUE DE DROIT INTERNATIONAL, 44ème et 39ème année (1991), p. 121 ccp
 11. Das Verhältnis von Vorsatz und Fahrlässigkeit und der Grundsatz in dubio pro reo, Eine strafrechtlich-rechtstheoretische Untersuchung,, ZStW 99 (1987) Heft 4, S. 685 ff.
 12. L’ influence du droit communautaire sur le droit penal Grec, La protection Juridique des intérêts financiers de la communauté, p. 251 et seq.
 13. Die „Vernunft des Rechtstreuen Bürgers“ als Freiwilligkeitskriterium beim Rücktritt vom unbeendeten Versuch, I. Roxin –Festschrift, 2012, S. 165 ff.
 14. Vorsatz als Dispositionsbegriff, Frisch-Festschrift (υπό έκδοση).

 

Β. Στην ελληνική γλώσσα

 1. Εφαρμόζεται η αρχή ne bis in idem όταν η ποινική δίωξη έχει παύσει στην Ο.Δ. της Γερμανίας με βούλευμα του δικαστηρίου σύμφωνα με την § 153 II γερμΚΠΔ; ΠοινΧρον. 2012, τ. 2

 

 1. Το Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας – Η ουσιαστική νομιμοποίηση του Ευρωπαϊκού Ποινικού Δικαίου και η σημασία της ποινικής δογματικής για τη διαμόρφωσή του, Ποινικά Χρονικά 2011, σελ. 1 επ.
 2. Κοινοτικό Ποινικό Δίκαιο και Γενικές Αρχές του Κοινοτικού Δικαίου, Ποινικά Χρονικά 2011, σελ. 1 επ.
 3. Η «ικανοποίηση του παθόντος» και η «ποινική συνδιαλλαγή» στο Ν. 3904/2010, Ποινική Δικαιοσύνη 2011, σελ. 53 επ.
 4. Διάρκεια κράτησης επί σκοπώ εκδόσεως – Έλεγχος αυτής και αρμόδιο δικαστήριο, Ποινικά Χρονικά 2010, σελ. 503 επ.
 5. «Περί του προβλήματος των υποκειμενικών στοιχείων της δικαιολογήσεως», ΠοινΧρ ΚΗ’ (1978), σελ. 561-578.
 6. «Το πρόβλημα της συνυπαιτιότητας του θύματος στην απάτη», Μνήμη Ν. Χωραφά, Η. Γάφου, Κ. Γαρδίκα, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα 1986, σελ. 141-188.
 7. «Ο τόπος τέλεσης του εγκλήματος (άρθρ. 16 ΠΚ) από πλευράς διεθνούς ποινικού δικαίου», ΝοΒ 1988, σελ. 285-303.
 8. «Η ποινική προστασία του λογισμικού κατά το ελληνικό δίκαιο», ΠοινΧρ ΛΗ’ (1988), σελ. 3-27.
 9. «Γεγονότα και προσωπικές κρίσεις ως αντικείμενα της μαρτυρικής κατάθεσης στην ποινική δίκη», ΠοινΧρ ΛΘ’ (1989), σελ. 673-694.
 10. «Η υπεξαίρεση ως συντιμωρητή ύστερη πράξη», ΠοινΧρ ΛΘ’ (1989), σελ. 284-294.
 11. «Η δυνατότητα παραγωγής εννόμων συνεπειών ως στοιχείο της αντικειμενικής υπόστασης της νόθευσης εγγράφου» (Με αφορμή την ΑΠ 1072/1988 ΝοΒ 36(1988), σ. 1265), ΠοινΧρ ΛΘ’ (1989) σελ. 268-270.
 12. «Ο τόπος χρήσης του πλαστού από τον πλαστογράφο ως τόπος τέλεσης της πλαστογραφίας (άρθρ. 216 παρ.1ΠΚ)» (Με αφορμή το υπ’ αρ. 128/88 βούλευμα του ΕφΠατρών ΠοινΧρον ΛΗ 546), ΠοινΧρ Μ’ (1990), σελ. 241-245.
 13. «Η επίδραση του κοινοτικού δικαίου στο ελληνικό ποινικό δίκαιο», Υπερ 1991, σελ. 1061-1077.
 14.  «Κλοπή και απάτη διωκόμενες κατ’ έγκληση κατά τα άρ. 378 εδ. γ’ περ. β’ και 393 ΠΚ», Ιδιωτική γνωμοδότηση – ΠοινΧρ ΜΑ’ (1991) σελ. 1311-1317.
 15.  Υπόθεση παραπομπής του Πρύτανη του Μετσοβίου Πολυτεχνείου», Ιδιωτική Γνωμοδότηση – Υπερ 1992, σελ. 439-442.
 16.  «Διαθετικές έννοιες και Ποινικό Δίκαιο», Υπερ 1993, σελ. 243-265.
 17.  «Η αρχή της ειδικότητας στην έκδοση», ΠοινΧρ ΜΓ’ (1993), σελ. 117-125.
 18. «Γλωσσικό νόημα» του ποινικού κανόνα και «αληθής βούληση» του ιστορικού νομοθέτη. Η περίπτωση του άρθρου 263Α ΠΚ, ΠοινΧρ ΜΓ’ (1993), σελ. 353-359.
 19.  «Η συμβολή του Διεθνούς Ποινικού Δικαίου στην προστασία του περιβάλλοντος», Νόμος και Φύση, εξαμηνιαία επιθεώρηση περιβαλλοντικού δικαίου, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα 1995, σελ. 423-434.
 20.  «Η συμβολή της θεωρίας των αποφάσεων στον υπολογισμό της περιουσιακής βλάβης της απιστίας», ΠοινΧρ ΜΔ’ (1994), σελ. 705-718.
 21.  «Η αιτιολόγηση της αθωωτικής απόφασης και του απαλλακτικού βουλεύματος», ΠοινΧρ ΜΔ’ (1994), σελ. 433-439.
 22.  «Αλλοδαπή ποινική απόφαση και “ne bis in idem”», ΠοινΧρ ΜΣΤ’ (1996), σελ. 727-731).
 23.  «Ληστεία κατά του Δημοσίου και απάτη με παράλειψη. H πρόσφατη νομολογία του Αρείου Πάγου στα εγκλήματα κατά περιουσιακών εννόμων αγαθών (ΑΠ 223/1996 και 208/1996)», ΠοινΧρ ΜΖ’ (1997), σελ. 1105-1115.
 24.  «Σύμβαση T.I.R. και απόπειρα λαθρεμπορίας», Ποινικό Δίκαιο – Ελευθερία – Κράτος Δικαίου, Τιμητικός Τόμος για τον Γ. Α. Μαγκάκη, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1999, σελ. 361-370.
 25. «Η αρχή ne bis in idem και το άρθρ. 14 παρ. 7 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά δικαιώματα», ΠοινΛογ 2001, σελ. 1157-1169.
 26.  Η «Η πράξη, παράλειψη ή ανοχή» ως στοιχείο της εκβίασης, ΠοινΛογ 2001, σελ. 240-257.
 27.  «Ο εφαρμοστής του ποινικού δικαίου μπροστά στη σύγχρονη νομική πραγματικότητα», ΠοινΛογ 2001, σελ. 805-808.
 28.  «Ο Ποινικός Κώδικας ανάμεσα στο παρόν και το μέλλον. Απολογισμός και Προοπτικές», ΠοινΛογ 2002, σελ. 5-10.
 29.  «Η σύμβαση έκδοσης μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης», ΠοινΛογ 2003, σελ. 1341-1343.
 30. «Ενδεχόμενος Δόλος και Fuzzy Logic», ΠοινΛογ 2003, σελ. 451-465.
 31.  «Η αμφισβήτηση των ατομικών δικαιωμάτων στο νέο διεθνές περιβάλλον», ΝοΒ 2004, σελ. 769-772.
 32.  «Η Κοινοτική Απάτη», ΠοινΛογ 2004, σελ. 7-17.
 33.  «Ποινικό δόγμα και διεθνοποίηση της ποινικής δικαιοσύνης – Πρόοδος ή οπισθοδρόμηση;», ΠοινΧρ ΝΔ’ (2004), σελ. 865-869.
 34.  «Καταχρηστική αίτηση έκδοσης και ne bis in idem», ΠοινΧρ ΝΔ’ (2004), σελ. 1-4.
 35.  «Απόπειρα κατά συναυτουργία», Ποινικές Επιστήμες Θεωρία και Πράξη, Προσφορά Τιμής στην Άννα Μπενάκη – Ψαρούδα, σελ. 385-408.
 36.  Έκθεση επί του Σχεδίου Νόμου (Ν. 2331/1995) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις» σελ. 227-235.
 37.  Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου (Ν. 2408/1996) «Τροποποίηση διατάξεων του ποινικού κώδικα βασικών κανόνων για τη μεταχείριση των κρατουμένων και άλλες διατάξεις», σελ. 419-438.
 38. Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, τροποποίηση του ν. 2928/2001 για τις εγκληματικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις», σελ. 1-10.
 39.  «Ο ν. 2928/2001 για την προστασία του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληματικών οργανώσεων», ΠοινΛογ 2001, σεκ. 793-795.
 40.  «Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης», ΠοινΛογ 2003, σελ. 2259-2260.
 41.  «Μνήμη Χρίστου Μπάκα», ΠοινΛογ 2002, σελ. 2171-2172.
 42.  «Θεωρία, Πράξη και Δεοντολογία», ΠοινΛογ 2002, σελ. 431-432.

 

Σχολιασμός ποινικών αποφάσεων

 1.  Ελληνική Δικαιοσύνη 1988, σελ. 1000-1001.
 2.  Ελληνική Δικαιοσύνη 1988, σελ. 1007-1008.
 3.  Ελληνική Δικαιοσύνη 1989, σελ. 1493-1495.
 4.  Ελληνική Δικαιοσύνη 1988, σελ. 798.
 5.  ΠοινΛογ 2001, σελ. 40-44.
 6.  ΠοινΧρ ΜΒ’ (1992), σελ. 1005-1006.
 7.  ΠοινΧρ  ΜΣΤ’ (1996), σελ. 408-410.
 8. ΠοινΧρ ΜΑ’ (1991), σελ. 567-570.