Menu

Νομική Σχολή

ΧΡΥΣΑΦΩ ΤΣΟΥΚΑ

Σπουδές

 

 

Απόφοιτος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και το δίκαιο του διεθνούς εμπορίου στο Πανεπιστήμιο «Paris I – Panthéon Sorbonne» (D.E.A.)

Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με θέμα «Οι αλλοδαποί κανόνες αμέσου εφαρμογής και η σημασία τους για την μεθοδολογική ταυτότητα του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου»

Ακαδημαϊκή Θέση

Επίκουρη καθηγήτρια ιδιωτικού διεθνούς δικαίου

Τομέας

Διεθνών Σπουδών

Τηλέφωνο

210-3688633

FAX

 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

chtsouca[at]law.uoa[dot]grchtsouca[at]otenet[dot]gr

'Ωρες Γραφείου

 

Διδασκαλία Μαθημάτων

 

 

 

 

Προπτυχιακά

Δίκαιο Αλλοδαπών 
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο 
Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών

Μεταπτυχιακά

Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο 
Δίκαιο Κατάστασης Αλλοδαπών
Ειδικά θέματα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου και Συγκριτικού Δικαίου

Διοικητικό Έργο

Γενική Συνέλευση Τμήματος Νομικής, μέλος, 2009-2010

Διεθνείς Δραστηριότητες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 • Μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Καταστάσεως (Commission Internationale de l’État Civil) (www.ciec1.org).
 • Εθνικός εμπειρογνώμονας στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για την επεξεργασία των κανονισμών «Ρώμη ΙΙ» (εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές) και «Ρώμη ΙΙΙ» (διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο στις γαμικές διαφορές).
 • Συντάκτης των ελληνικών απαντήσεων στο πράσινο βιβλίο της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τη διεθνή δικαιοδοσία και το εφαρμοστέο δίκαιο στις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων.
 • Μέλος της επιτροπής που συνέταξε τις απαντήσεις στο πράσινο βιβλίο της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τις αγωγές αποζημίωσης για παράβαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΚ.
 
 • Μέλος της επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την υιοθέτηση από την Ελλάδα των Συμβάσεων της Συνδιασκέψεως της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία των ανηλίκων (1996) και των ενηλίκων (2000).
 • Μέλος της ελληνικής επιτροπής ιδιωτικού διεθνούς δικαίου του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
 

Συγγραφικό Έργο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α. Βιβλία

 1. Ρήτρες διεθνούς δικαιοδοσίας – Ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, Αθήνα/Κομοτηνή, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Ελληνική Εταιρία Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου – Δημοσιεύματα, 1990, σελ. 63.
 2. Οι αλλοδαποί κανόνες αμέσου εφαρμογής και η σημασία τους ως προς την μεθοδολογική ταυτότητα του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, Αθήνα/Κομοτηνή, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Βιβλιοθήκη Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου, 1997, σελ. ΧΧV + 385.
 3. Η προστασία των εργαζομένων και οι εγκριτικές πράξεις νηολογήσεως πλοίων ως κεφαλαίων εξωτερικού, Αθήνα/Κομοτηνή, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Ελληνική Ενωση Ναυτικού Δικαίου Δημοσιεύματα, 2000, σελ. 120
 4. Η διασυνοριακή μόλυνση ως αντικείμενο ρυθμίσεως του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Ελληνική Εταιρία Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου – Δημοσιεύματα, 2000, σελ. 91.
 5. Η μεταβολή του προσώπου του εργοδότη ως αντικείμενο ρυθμίσεως του κοινοτικού και του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου – Συμβολή στο εργατικό διεθνές δίκαιο της ευρωπαϊκής εννόμου τάξεως, Αθήνα/Κομοτηνή, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Βιβλιοθήκη Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου, 2001, σελ. ΧΙΙ + 119.
 6. Oι ατομικές σχέσεις εργασίας στο πεδίο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου – Προς ένα ειδικό ουσιαστικό δίκαιο των διεθνών σχέσεων, Αθήνα/Κομοτηνή, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Βιβλιοθήκη Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου, 2003, σελ. XV + 830.
 7. Θ. Παπαχρίστου/Ν. Κουμουτζής/Χρ. Τσούκα, Το σύμφωνο συμβίωσης – Ερμηνευτικό οδηγός στα άρθρα 1-13 του Ν. 3719/2008 (2009).
 8. R. Blanpain/M. Colucci (Eds), International Encyclopaedia of Laws – Greece (2009) σ. 55-64, 72-80, 88-91.

 

Β. Άρθρα

 1. Αναζητώντας τις ρίζες του σύγχρονου ιδιωτικού διεθνούς δικαίου: Ο διαχρονικός χαρακτήρας του έργου του Franz Kahn (1861-1904), Επιστημονική Επετηρίδα Δ.Σ.Θ. 13 (1992) σ. 137-152.
 2. Versicherungsvertragsrecht im IPR, in: Kolloquium über Privatisierung öffentlicher Unternehmen und vertragliche Shuldverhältnisse im Internationalen Privatrecht (1994) σ. 89-95.
 3. L’amalgame de systèmes divers et les systèmes en transition: L’importation et l’exportation de modèles juridiques, Revue Hellénique de Droit International 1998 σ. 9-36.
 4. Η ιθαγένεια ως συνδετικό στοιχείο και η σημασία της για την προστασία της πολιτιστικής ταυτότητας, Αρμενόπουλος 53 (1999) σ. 1332-1347.
 5. Δικαιϊκή ετερότητα και παγκοσμιοποίηση – Σκέψεις με αφορμή τον τιμητικό τόμο DTallon, Κοινοδίκιον 6 (2000) σ. 367-417.
 6. Régimes matrimonaux successions et libéralités dans les relations internationals et internes – Grèce, in : M. Verwilghen (dir.), « Livre bleu du Notariat Latin », 20033, σ. 1320-1310.
 7. Προσωπική κατάσταση και μηχανοργάνωση των ληξιαρχείων, σε: Ηλεκτρονική Δημοκρατία κοινωνία της πληροφορίας και δικαιώματα του πολίτη, πρακτικά του 1ου Συνεδρίου του Επιστημονικού Συμβουλίου για την κοινωνία της πληροφορίας (2004).
 8. Το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο της κοινοτικής εννόμου τάξεως – Προβλήματα και ιδιομορφίες, Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 2005 σ. 786-801.
 9. Η ενοποίηση του κοινοτικού οικογενειακού διεθνούς δικαίου – Σύντομες σκέψεις με αφορμή το πράσινο βιβλίο σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο και τη διεθνή δικαιοδοσία σε υποθέσεις διαζυγίου, Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 2006 σ. 772-783.
 10. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 864/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές («Ρώμη ΙΙ») και η ελληνική ναυτιλία, Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου 2008 σ. 253 επ.
 11. Οι αδικοπραξίες ως αντικείμενο ρυθμίσεως του κοινοτικού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου – Σύντομη εισαγωγή στην ρύθμιση του Κανονισμού 864/2007 («Ρώμη ΙΙ») για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές, Τιμητικός Τόμος Σταθόπουλου (υπό δημοσίευση).
 12. Η προστασία του ασθενούς μέρους στο πλαίσιο του Κανονισμού 593/2008 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι), Τιμητικός Τόμος Ανδρουλιδάκη (υπό δημοσίευση).
 13. H ρύθμιση του Κανονισμού 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές («Ρώμη Ι») σχετικά με τις συμβάσεις που αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα και υπηρεσίες, Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 2/2010 σ. 86-94.
 14. Ο σκοπός εις το πεδίο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, σε: Πεπραγμένα της Εταιρείας Δικαιοφιλοσοφικής και Δικαιοïστορικής Ερεύνης Τ. 4 «Σκοπός, Τελεολογία και Δίκαιο» (2010) σ. 435-484.

 

Γ. Σχολιασμός αποφάσεων

 1. Σχόλιο στην απόφαση ΕφΠειρ 1193/1995, Κοινοδίκιον 2 (1996) σ. 87-103.
 2. Σχόλιο στις αποφάσεις του Δ.Ε.Κ. Data Delecta της 26.9.1996 (C-43/96), Charles Hayes της 20.3.1997 (C-323/95) και Stephen Austin Saldanha της 2.10.1997 (C-122/96), Κοινοδίκιον 4 (1998) σ. 65-104 – Ο ρόλος της cautio judicatum solvi στο πλαίσιο της κοινοτικής εννόμου τάξεως.
 3. Σχόλιο στην απόφαση ΑΠ (Β΄) 1302/1998, Κοινοδίκιον 6 (2000) σ. 37-68 - Καταστρατήγηση και εργασιακές σχέσεις: Προς διαμόρφωση ενός νέου κανόνα του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου;
 4. Le droit international privé dans la jurisprudence hellénique - Conflit de lois et conflits de juridictions année 1997, Revue hellénique de droit international 1997 σ. 609-631.
 5. Le droit international privé dans la jurisprudence hellénique - Conflit de lois et conflits de juridictions année 1998-1999, Revue hellénique de droit international 1999 σ. 535-575.
 6. Σχόλιο στην απόφαση ΑΠ 186/2008, Εφαρμογές Πολιτικής Δικονομίας 2008 σ. 520 επ.
 7. Σχόλιο στην απόφαση ΕφΘεσ/κης 116/2009, Εφαρμογές Πολιτικής Δικονομίας 2010 σ. 792-798.

 

ΔΒιβλιοκρισίες

 1. A. Kassis, Le nouveau droit européen des contrats internationaux (1993), Κοινοδίκιον 2 (1996) σ. 223-236.
 2. M. Goré, L’administration des successions en droit international privé (1994), Κοινοδίκιον 2 (1996) σ. 505-518.
 3. Τιμητικός Τόμος Ηλ. Κρίσπη (1995), Κοινοδίκιον 2 (1996) σ. 518-533.
 4. P. Merciai, Les entreprises multinationales en droit international, RHDI 1998 σ. 301-312.
 5. J. Fetsch, Eingriffsnormen und EG-Vertrag – Die Pflicht zur Anwendung der Eingriffsnormen anderer EG-Staaten, coll. Studien zum ausländischen und internationalen Privatrecht no 91, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, 2002/O. Remien, Zwingendes Vertragsrecht und Grundfreiheiten des EG-Vertrages, coll. Beiträge zum ausländischen und internationalen Privatrecht no 77, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Mohr Siebeck, 2003, Revue Critique de Droit International Privé 93 (2004) σ. 713-720.
 6. A. Tassikas, Dispositives Recht und Rechtswahlfreiheit als Ausnahmebereiche der EG-Freiheiten – Ein Beitrag zur Privatautonomie, Vertragsgestaltung und Rechtsfindung im Vertragsverkehr des Binnenmarktes, coll. Studien zum ausländischen und internationalen Privatrecht no 114, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Mohr Siebeck, 2004, Revue Critique de Droit International Privé 93 (2004) σ. 922-925.
 7. G. Dannemann, Die ungewollte Diskriminierung in der internationalen Rechtsanwendung – Zum Anwendung, Berücksichtigung und Anpassung von Normen aus unterschiedlichen Rechtsordnungen, coll. Beiträge zum ausländischen und internationalen Privatrecht no 78, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Mohr Siebeck, 2004, Revue Critique de Droit International Privé 94 (2005) σ. 248-252.
 8. M. Weller, Ordre-public-Kontrolle internationaler Gerichtsvereinbarungen im autonomen Zuständigkeitsrecht, coll. Studien zum ausländischen und internationalen Privatrecht n143, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Tübingen, Mohr Siebeck, 2005, Revue Critique de Droit International Privé 95 (2006) σ. 991-994.
 9. C. Müller, International zwingende Normen des deutschen Arbeitsrechts (2005), Revue Critique de Droit International Privé 97 (2008) σ. 720-724.
 10. J. Beulker, Die Eingriffsnormenproblematik im internationalen Schiedsverfahren – Parallelen und Besonderheiten im Vergleich zur staatlichen Gerichtsbarkeit (2005), Revue Critique de Droit International Privé 97 (2008) σ. 973-978.
 11. K. Funken, Das Anerkennungsprinzip im internationalen Privatrecht – Perspektiven eines europäischen Anerekennungskollisionsrechts für Statusfragen, Revue Critique de Droit International Privé 98 (2009) σ. 903-910.