Menu

Νομική Σχολή

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΠΠΗΣ

Σπουδές

Πτυχίο: Τμήμα Νομικής Εθνικού & Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών («Άριστα»)

Διδακτορικό δίπλωμα: Πανεπιστήμιο J.W. Goethe - Frankfurt a.M. - επιβλέπων Καθηγητής Manfred Wolf («Άριστα», “summa cum laude”)

Ακαδημαϊκή Θέση

Καθηγητής

Τομέας

Α’ Ιδιωτικού Δικαίου

Τηλέφωνο

210 3688668, 210 3688651

FAX

 210 3688353

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

dliappis[at]law.uoa[dot]gr

'Ωρες Γραφείου

 

Διδασκαλία Μαθημάτων

Ι. Προπτυχιακά

 • Γενικό Ενοχικό Δίκαιο (Υποχρεωτικό – Γ΄εξάμηνο)
 • Εμπράγματο Δίκαιο (Υποχρεωτικό – Γ΄ εξάμηνο)
 • Εφαρμογές Αστικού Δικαίου (Υποχρεωτικό – Ζ΄εξάμηνο)
 • Einführung in das griechische Zivilrecht (Erasmus – γερμανόγλωσσο – εαρινό εξάμηνο)

 

ΙΙ. Μεταπτυχιακά

 • Οικονομική Κρίση και Ιδιωτικό Δίκαιο (Α΄ εξάμηνο ΠΜΣ)
 • Νομική Μεθοδολογία και Ιδιωτικό Δίκαιο (Β΄ εξάμηνο ΠΜΣ)
 • Ενέργεια και Αστικό Δίκαιο (Β΄ εξάμηνο ΠΜΣ)
 

Διοικητικό Έργο

 

Διεθνείς Δραστηριότητες

 

Συγγραφικό Έργο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ι. Μονογραφίες

 1. Ηλεκτρική Ενέργεια και Δίκαιο των Συμβάσεων – Από το Μονοπώλιο στο Unbundling και στο Χρηματιστήριο Ενέργειας, Αθήνα (2018).
 2. Αποζημίωση των επενδυτών και δίκαιο της κεφαλαιαγοράς – Μια συμβολή στην προστασία από βασικούς κινδύνους της κεφαλαιαγοράς, Αθήνα (2012).
 3. Η γνώση στα νομικά πρόσωπα – Προς μια θεωρία του καταλογισμού για τις ανάγκες της πράξης, Αθήνα-Κομοτηνή (2009).
 4. Η διαμόρφωση των συμβάσεων, Αθήνα-Θεσσαλονίκη (2003).
 5. Das System der Haftung der Banken bei Aktienemissionen über die Börse - Von den börsenrechtlichen Grundlagen zur Haftung aus ungeregelten Informationsdienstleistungen (IPO-Studie, Unternehmenspräsentation), Duncker & Humblot Verlag, Berlin, 2003 (Διδακτορική διατριβή Φρανκφούρτης).

 

ΙΙ. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

 1. Η κατ’ άρθρο 109 Συντ. προστασία κοινωφελούς διαθήκης ή δωρεάς στο μεταίχμιο μεταξύ Πολιτικής και Διοικητικής Δικαιοσύνης (Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου, 2017, 410-423).
 2. Ο προστατευτικός σκοπός των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού και η ευθύνη κατ’ ΑΚ 914 και 919 - Παρατηρήσεις στην ΑΠ 650/2016 (Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, 2017, 229-231).
 3. Έννοιες του αστικού δικαίου στο δίκαιο των οικονομικών καταστάσεων - Σκέψεις σε ένα πεδίο συγκεκαλυμμένων εντάσεων (Νομικά Χρονικά, τεύχος 93, 2017, 1-2).
 4. Τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο – Η διαγραφόμενη από το ΔικΕΕ και την Οδηγία 2014/17/ΕΕ προσέγγιση και η κυμαινόμενη ελληνική νομολογία (Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 2016, 241-250).
 5. Η εμπράγματη διάθεση των αυθαιρέτων υπό το καθεστώς των ν. 4014/2011 και ν. 4178/2013 - Νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις (Εφαρμογές Αστικού Δικαίου 2014, 647-659).
 6. Η εμπράγματη διάθεση των αυθαιρέτων υπό το καθεστώς του ν. 4014/2011 – Μια πρώτη ανίχνευση (Ελληνική Δικαιοσύνη 2013, 54-66).
 7. Η διαθήκη καρκινοπαθούς (Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 2012, 460-467)
 8. Η εξουσία διάθεσης του εξ αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κυρίου ακινήτου – Η αστική ευθύνη Ο.Τ.Α. λόγω προσχηματικής άσκησης αίτησης ακύρωσης, (Ενέργεια και Δίκαιο 2012, 32-42, από κοινού με τον Καθ. κ. Πρ. Δαγτόγλου).
 9. Η οικονομική κρίση και το δίκαιο των συμβάσεων (Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών 2011, 11-22).
 10. Οι παροχές γονέων προς τέκνα και τα κριτήρια του άρθρου 1509 ΑΚ – Μια συμβολή στη διάκριση γονικής παροχής και δωρεάς, (Νομικό Βήμα 2011, 28-36).
 11. Ανεπίδεκτο χρησικτησίας απαλλοτριωθέντων υπέρ της ΔΕΗ ακινήτων – Ισχύς προνομίων του Δημοσίου υπέρ της ΔΕΗ – Καταχρηστική επίκληση της κτήσεως κυριότητας δια χρησικτησίας (ΑΚ 281), (Ενέργεια και Δίκαιο 2008, 10-20, από κοινού με τον Καθ. κ. Π. Παπανικολάου).
 12. Συμβατική υποχρέωση Τράπεζας για εγγύηση των παροχών Επικουρικού Ταμείου υπαλλήλων της (ΔΕΕ 2008, 653-664, από κοινού με τον Καθ. κ. Π. Παπανικολάου).
 13. Άρνηση παρατάσεως συμβάσεως προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας υπό ευνοϊκούς όρους (Ενέργεια και Δίκαιο 2007, 9-22, από κοινού με τον Καθ. κ. Π. Παπανικολάου).
 14. Η αρχιτεκτονική της τιτλοποίησης επιχειρηματικών απαιτήσεων – Οι συμβατικές σχέσεις (ΕΕμπΔ 2006, 786-797).
 15. Ο Γεώργιος Μπαλής και ο Δικαστής – τότε και σήμερα – Από τη συζήτηση του μεσοπολέμου για τον ρόλο του δικαστή στην απήχηση του Μπαλή στη νομολογία του 21ου αιώνα (ΝοΒ 2006, 1447-1455).
 16. Η ευθύνη τρίτου από διαπραγματεύσεις – Εσφαλμένη πληροφόρηση, ίδιο συμφέρον και εμπιστοσύνη ως κριτήρια αστικής ευθύνης (ΝοΒ 2003 (51), 422-439 = Σύμμεικτα Γεωργίου Κουμάντου, 2004, 623-648).
 17. Η αιτιώδης συνάφεια στην ευθύνη από ενημερωτικό δελτίο – Συμβολή στις έννοιες της θεμελιωτικής, πληρωτικής και τυποποιημένης αιτιότητας (ΔΕΕ, 2003 (9), 138-149).
 18. Η εμπορικότητα της εκτέλεσης τεχνικών έργων σε ακίνητα (ΠειρΝ 1992 (14), 695-729).
 19. Το δικαίωμα διορισμού συμβούλων από μετόχους (ΕΕΝ 1992, 591-600).
 20. Η συνταγματική αρχή της ίσης αμοιβής και η έκταση της δέσμευσης από συλλογική σύμβαση εργασίας, Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου 1995 (54), 433-457.

 

ΙΙΙ. Συμμετοχές σε συλλογικούς τόμους

 1. Τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο στο δίκαιο των ΓΟΣ και της MiFID - Ευρωπαϊκές εξελίξεις από τη νομολογία του ΔικΕΕ μέχρι την Οδηγξία 2014/17/ΕΕ, σ. 451 επ. (Τιμητικός Τόμος Νικ. Κ. Κλαμαρή (2016), σ. 451 επ.).
 2. Ερμηνεία του άρθρου 109 του Συντάγματος - Ερμηνευτική συμβολή δημοσιευμένη στον Τόμο “Σύνταγμα – Κατ’ άρθρο ερμηνεία” (επιμ. Καθηγητών κ.κ. Φ. Σπυρόπουλου, Ξ. Κοντιάδη, Χ. Ανθόπουλου, Γ. Γεραπετρίτη), 2017, σ. 1748-1762.
 3. Το δίκαιο των προσωπικών δεδομένων – Κατακτήσεις, αμφισβητήσεις, προκλήσεις και προοπτικές (σε Προσωπικά Δεδομένα - Ανάλυση-Σχόλια-Εφαρμογή - επιμ. Λ. Κοτσαλής – 2016), σ. 457-464.
 4. Η εμπράγματη διάθεση των αυθαιρέτων υπό το καθεστώς των ν. 4014/2011 και ν. 4178/2013 - Νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις (Τιμητικός Τόμος Φιλ. Δωρή [2014], σ. 665-689).
 5. Vertragsgestaltung, -auslegung und -anpassung – Insbesondere in Krisenzeiten (Eine rechtsvergleichende und praxisorientierte Einführung), σε Gestaltung und Anpassung von Verträgen in Krisenzeiten (Hrsg. Tröger/Karampatzos, 2013), σ. 23-41.
 6. Informationshaftung und Anlageberatung im Hinblick auf das MiFID-Regelwerk, σε Riesenhuber/ Klinck/ Karakostas, Information als Schutzinstrument – Grundlagen und Grenzen, Bochumer Juristische Studien zum Zivilrecht, Band 1, Nomos Verlag (2013), σ. 111 επ.
 7. Η ευθύνη των τραπεζών και των εποπτικών αρχών έναντι των επενδυτών – Οι βασικοί άξονες, Πρακτικά Συνεδρίου Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, Ηράκλειο Κρήτης 2009, (2010), σ. 235-264.
 8. Die neue Prospekthaftung in Griechenland – Zwischen Anlegerschutz und Haftungsbegrenzung, Festschrift (liber amicorum) Klaus Hopt (2010), σ. 3234-3249 (από κοινού με τον Καθ. Κ. Π. Παπανικολάου).
 9. Οι κανόνες γνώσης στο ιδιωτικό δίκαιο – Μια συμβολή στην ανίχνευση της δομής και της λειτουργίας τους (Τιμητικός Τόμος Μιχ. Σταθόπουλου (2010), σ. 1393-1409).
 10. Πληροφόρηση και προστασία των επενδυτών στην πρωτογενή κεφαλαιαγορά, σε «Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτών – Ευρωπαϊκό δίκαιο και ελληνική εναρμόνιση», Αθήνα –Θεσσαλονίκη (2008), σ. 1239-1332.
 11. Η αρχιτεκτονική της τιτλοποίησης επιχειρηματικών απαιτήσεων, σε Ενιαία Εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα – Τιτλοποίηση απαιτήσεων – Πρακτικά 1ου ετήσιου συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & και Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς, Αθήνα (2008), σ. 91-103.

 

IV. Διαλέξεις

 1. Νομολογιακές εξελίξεις στα δάνεια σε ελβετικό φράγκο (Η χρηματική οφειλή στο σύγχρονο δίκαιο – Ένωση Αστικολόγων και Δικηγορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης – Αλεξανδρούπολη 2018).
 2. Οι συμβατικές σχέσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Θεσμικές επιλογές και πρακτικές επιπτώσεις (Αγορές ενέργειας και Προστασία του Καταναλωτή – ΛΑΓΗΕ, Χρηματιστήριο, Ένωση Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή, ΕΒΕΑ, Αθήνα 2018).
 3. Κανόνες συμπεριφοράς και ευθύνης έναντι των ληπτών της ασφάλισης: σε Το νέο καθεστώς στα ασφαλιστικά προϊόντα επενδυτικού χα-ρακτήρα (Ένωση Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή, Αθήνα 2018).
 4. Η «Μεγάλη Χίμαιρα» και μια σκηνή στη Νομική Σχολή – Ο Έλληνας Νομικός στο σταυροδρόμι Δύσης και Ανατολής, σε Η επιρροή και η ακτινοβολία της Νομικής Σχολής στους θεσμούς και τον πολιτισμό (Εκδήλωση του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία για τον εορτασμό της 180ης επετείου από την ίδρυση του Πανεπιστημίου, Αθήνα 2017).
 5. Το δίκαιο των προσωπικών δεδομένων – Κατακτήσεις, αμφισβητήσεις, προκλήσεις και προοπτικές: σε Οι Πέντε Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές με Συνταγματική Κατοχύρωση, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2016).
 
 1. Ελεύθερος ανταγωνισμός, ιδιωτικό δίκαιο και αδικοπρακτική ευθύνη [Η εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού ως πρόκληση για το αστικό δίκαιο (Οδηγία 2014/104/ΕΕ) – Ένωση Αστικολόγων- Αθήνα 2016].
 
 1. To PSI των ομολόγων του Δημοσίου και οι συνέπειές του από τη σκοπιά του ιδιωτικού δικαίου (Εταιρεία Μελέτης Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου, Σούνιο 2016).
 2. Εκμετάλλευση (μη) εξυπηρετούμενων δανείων - συγκρουόμενα συμφέροντα και εύθραυστες ισορροπίες (Νομικά ζητήματα Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων -Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων  - Ένωση Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή – Αμφ. Μεγάρου Καρατζά - Αθήνα 2016).
 3. Εφαρμοστέο Δίκαιο και αρμόδια Δικαστήρια στις Ξενοδοχειακές Συμβάσεις - ιδίως στο πεδίο των σχέσεων Ξενοδόχων και Tour Operators (Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου - Ρόδος 2015).
 4. Η επέμβαση του Δικαστή στη σύμβαση - Αναζητώντας τη χρυσή τομή μεταξύ συμβατικής ελευθερίας και επιείκειας (Εταιρία Δικαστικών Μελετών - Αθήνα 2015).
 5. Συνυπολογισμός ζημίας και κέρδους - Γενικές αρχές και πρακτικές εφαρμογές (Ένωση Νομικών Δικαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης και Αστικής Ευθύνης Τροχαίων Ατυχημάτων - Λουτράκι 2014).
 6. Επισκόπηση του νέου ευρωπαϊκού δικαίου της κεφαλαιαγοράς από την άποψη του αστικού δκαίου (Ελληνική Εταιρεία Τραπεζικού Δικάιου και Δικαίου Κεφαλαιαγοράς - Αθήνα 2014).
 7. Τα πλεονεκτήματα της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών για τις επιχειρήσεις σε συνθήκες οικονομικής κρίσης (Ελληνογερμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο - ΑΗΚ - Αθήνα 2013).
 8. Η αστική ευθύνη των οίκων αξιολόγησης - Credit Rating Agencies (Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, 2013).
 9. Δικαιοπραξίες σε αυθαίρετα σύμφωνα με τον ν. 4178/2013 (Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου & Δωδεκανήσων, Αθήνα 2013).
 10. Η ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης παροχής επενδυτικών συμβουλών (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: Ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης, Διδάσκοντες: Καθ. κα Δ. Κλαβανίδου, Αν. Καθ. κ. Αν. Βαλτούδης, 2013).
 11. Οικονομική κρίση και ιδιωτικό δίκαιο (Ένωση Αστικολόγων, Αθήνα 2012).
 12. Προσωπικά δεδομένα και Marketing (ACC Europe & Lambadarios Law Firm, Αθήνα 2011).
 13. Ευθύνη των Τραπεζών και των Εποπτικών Αρχών έναντι των καταθετών και των επενδυτών (Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων, Ηράκλειο Κρήτης 2009).
 14. Ενημερωτικό δελτίο (prospectus) – Οι αξιώσεις αποζημίωσης των επενδυτών (Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων – Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Λουτράκι 2007).
 15. Κυρωτική αποζημίωση και υπολογισμός της αποζημίωσης στις αγωγές για παραβάσεις των κανόνων περί ελεύθερου ανταγωνισμού (ΙΔΜΕ, Αθήνα, Υπουργείο Εξωτερικών, 2007).
 16. Ο Γεώργιος Μπαλής και ο Δικαστής – Τότε και σήμερα (Νομική Σχολή Αθηνών και Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Αθήνα 2006).
 17. Ιατρική ευθύνη – Νομικοί κίνδυνοι της ιατρικής πράξης (Ιατρική Σχολή Αθηνών και Ιατρικός Σύλλογος Λακωνίας – Λιμένι Οιτύλου Λακωνίας 2005).
 18. Η διαμόρφωση των συμβάσεων: Μια άλλη όψη της νομικής σκέψης (Ένωση Αστικολόγων, Αθήνα 2005).
 19. Η επικοινωνία επιχείρησης και δικηγόρου κατά την προετοιμασία συμβάσεων (Σύνδεσμος Υποτρόφων Ιδρύματος Ωνάση, Αθήνα 2005).

 

V. Συμμετοχές σε διεθνή συμπόσια

 1. Die neugewonnene Bedeutung klassischer Vertragsrechtstheorien angesichts der aktuellen europӓischen Wirtschaftskrise (Universitӓt Fribourg - Institut für Europarecht - Ελβετία 2014).
 2. Vertragsgestaltung, -auslegung und –anpassung – Insbesondere in Krisenzeiten – Einführung in die Problematik (Συμπόσιο Νομικής Σχολής Αθηνών και Goethe – Universität Frankfurt am Main – Αθήνα 2013).
 3. Informationshaftung und Anlageberatung im Hinblick auf das MiFID-Regelwerk (Συμπόσιο Νομικής Σχολής Αθηνών και Ruhr-Universität Bochum με θέμα Information als Schutzinstrument – Grundlagen und Grenzen – Bochum 2011).
 4. Kontrahierungszwang im Energieversorgungsvertrag: zivil- und wettbewerbsrechtliche Überlegungen (Συμπόσιο Νομικής Σχολής Αθηνών και Freie Universität Berlin – Αθήνα 2008).
 5. Die Prospekthaftung in Griechenland, Συμπόσιο Νομικής Σχολής Αθηνών και Βιέννης - Βιέννη 2007).