Menu

Νομική Σχολή

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ

 

Σπουδές

Πτυχίο Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Διδακτορικό Δίπλωμα Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Konstanz

Ακαδημαϊκή Θέση

Καθηγητής

Τομέας

Β΄ Ιδιωτικού Δικαίου

Τηλέφωνο

210 3688358, 3633405

Fax

210 3688359, 3616125

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

dtsikr[at]law.uoa[dot]gr

Ώρες Γραφείου

 

 

Διδασκαλία Μαθημάτων

Πολιτική Δικονομία, Διεθνές και Συγκριτικό Δικονομικό Δίκαιο, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Διοικητικό έργο

Μέλος επιτροπών της Νομικής Σχολής, Μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών

 

Διεθνείς δραστηριότητες

Μέλος διεθνών επιστημονικών ενώσεων, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικά έργα στο εξωτερικό.

Συγγραφικό έργο

 

ΙΜονογραφίες

 1. Die Wirkungen der Urteile des EuGH im Vertragsverletzungsverfahren, 1990.
 2. Η δημόσια τάξη ως μέτρο ελέγχου αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων, 1992.
 3. Το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της εφέσεως στην πολιτική δίκη, 1996.
 4. Συγκριτικές και ιστορικές αναφορές στη διαδικασία για την ικανοποίηση ενυποθήκων απαιτήσεων, 1998.
 5. Ζητήματα από την επίδοση πράξεων της αναγκαστικής εκτελέσεως, 2002.
 6. Ο ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος, 2008.

 

ΙΙ. Αυτοτελείς μελέτες-σχόλια δικαστικών αποφάσεων-άλλες επιστημονικές συμβολές.

 

 1. Προληπτική προστασία τρίτων προσώπων, που θίγονται από τις έννομες συνέπειες των αποφάσεων του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Δ 19 (1988) σ. 532-550.
 2. Θέματα από το δίκαιο της διαιτησίας, Δ  20 (1989), σ. 718-742
 3. Οι έννομες συνέπειες των ακυρωτικών αποφάσεων του Δικαστηρίου  των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Επιθεώρηση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 1989, τεύχος 6, σ.15-41
 4. Ανακοπή τρίτων κατά αποφάσεων του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων, ΕλλΔνη 31 (1990), σ. 16-31.
 5. Εφαρμογή του αυτόνομου ημεδαπού δικαίου, ή του διεθνούς συμβατικού δικαίου για την κήρυξη εκτελεστής στην Ελλάδα διαταγής πληρωμής γερμανικού δικαστηρίου Δ  22 (1991) σ. 263-273.
 6. Η αναγνώριση αλλοδαπών αποφάσεων της εκούσιας δικαιοδοσίας κατά το αυτόνομο ημεδαπό και το διεθνές συμβατικό δίκαιο, Δ 22 (1991), σ. 593-610.
 7. Η θεμελίωση της διεθνούς δικαιοδοσίας των ημεδαπών δικαστηρίων για την εκδίκαση υποθέσεων ασφαλίσεων κατά το δίκαιο της Συμβάσεως των Βρυξελλών, Δ  24 (1993), σ. 140-166.
 8. Σκέψεις για την εφαρμογή της συγκριτικής μεθόδου κατά την ερμηνεία και τη διάπλαση του δικαίου, ΕλλΔνη 34 (1993), σ. 1259-1272
 9. Σκέψεις για την επέκταση του ουσιαστικού δεδικασμένου και επί των στο αιτιολογικό μιας δικαστικής αποφάσεως διαπιστωθέντων πραγματικών περιστατικών  Δ 24 (1993), σ. 1041-1048.
 10. Die Grenzen der Befriedigung wegen einer Forderung, die durch eine Hypothek auf dem Grundstück eines Nichtschuldners gesichert ist, Dike International 1994, 142-147.
 11. Συνυπολογισμός του χρόνου καθυστερήσεως της αναγκαστικής εκτελέσεως στις προθεσμίες ανατροπής της κατασχέσεως κατά τη διάταξη του άρθρου 1019 ΚΠολΔ λόγω διορθώσεως του προγράμματος πλειστηριασμού, Δ 26 (1995), σ. 98-101.
 12. Η προσωρινή δικαστική προστασία κατά τη Σύμβαση των Βρυξελλών και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Δικανικοί Διάλογοι ΙΙ (Η δραστικότητα της προσωρινής δικαστικής προστασίας), 1995, σ. 212-237.
 13. Probleme der notwendigen Streitgenossenschaft in rechtsvergleichender Betrachtung, Zeitschrift für den Zivilprozess 1995, σ. 503-523.
 14. «Dike» und «Polis» in der alten griechischen Tragödie, Dike International 1995, σ. 83-94.
 15. Voraussetzungen und Wirkungen der Einlegung von Rechtsmitteln im Rahmen der notwendigen Streitgenossenschaft, Dike International 1995, σ. 249-260.
 16. Προσβολή περιλήψεως κατακυρωτικής εκθέσεως, που χορηγήθηκε παράνομα, Δ  27(1996), σ.  981-985.
 17. Bemerkungen zur Struktur und Funktion des griechischen Vollstreckungs-rechts, Zeitschrift für Zivilprozess International 1996, σ. 119-143.
 18. Η προθεσμία ασκήσεως πρόσθετων λόγων ανακοπής κατά διαδικαστικών πράξεων της αναγκαστικής εκτελέσεως, Δ 28 (1997), σ. 378-394.
 19. Η δικαστική πληρεξουσιότητα στην πολιτική δίκη,  Δ 28 (1997), σ.  879-904.
 20. Neuere Entwicklungen im nationalen und europäischen Zivilprozeßrecht in Griechenland, ZZPInt 1998, σελ. 161 επ.
 21. Kassation und Revision im europäischen Vergleich, Eine rechts- vergleichende und rechtshistorische Skizze, ZZPInt 1999, σελ. 171-204.
 22. Η θεμελίωση της διεθνούς δικαιοδοσίας του δικαστηρίου του τόπου λειτουργίας ενός υποκαταστήματος, πρακτορείου, ή άλλης εγκαταστάσεως μιας ασφαλιστικής επιχειρήσεως κατά τις διατάξεις των Συμβάσεων Βρυξελλών και Λουγκάνο, Δ 1999, σελ. 357 επ.
 23. Χαρακτηριστικά της διαδικασίας εναρμονίσεως του Ευρωπαϊκού Δικαίου-Το ιστορικό προηγούμενο, σε: Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Ελληνική Πολιτική Δικονομία (Πρακτικά του 24ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ενώσεως Ελλήνων Δικονομολόγων), σελ. 41-49.
 24. Η επίδραση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στη διαμόρφωση της προσωρινής δικαστικής προστασίας στην ευρωπαϊκή πολιτική δίκη, Δ 2001, σελ. 65-82.
 25. Η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση σε περίπτωση διαμονής του καθού η εκτέλεση στο εξωτερικό, Digesta 5,  σελ.69-90.
 26. Παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 4490/1992, ΕλλΔνη 36 (1995), 1540-1545.
 27. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1775/1999, Digesta 2,  σελ. 127-133.
 28. Ius commune europaeum (Απόπειρα ιστορικής και συγκριτικής προσεγγίσεως της διαδικασίας εναρμονίσεως του ευρωπαϊκού δικαίου), περιοδικό Κοινοδίκιον, 2001, σελ.447-473.
 29. Προϋποθέσεις ισχύος των παρεπόμενων συνεπειών αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων στην ημεδαπή έννομη τάξη, ΕλλΔνη 2002, σελ. 980-994.
 30. Probleme der Zustellung durch die Post im europäischen Rechtsverkehr, ZZPInt 2003, σελ. 309-327.
 31. Verfahrensrechtliche Fragen der Staatshaftung wegen gemeinschafts-rechtswidriger Gerichtsentscheidungen, ZZPInt 2004, 123-140.
 32. Αποδεικτικά ζητήματα από τη διαδικασία εκδόσεως διαταγής πληρωμής, Δίκη 2005, σελ. 601-614
 33. Τα θεμελιώδη δικονομικά δικαιώματα κατά την πρόσφατη νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων, ΤοΣ 2006, σελ. 339-359.
 34. Σκέψεις για τη θεμελίωση και τη λειτουργία της ετεροδικίας των κρατών, Δίκη, 2006, σελ. 373-380.
 35. Η ελευθερία του ενάγοντος προς επιλογή forum («άγρα δικαστηρίου») – Σκέψεις για τη θεμελίωση και τη λειτουργία των βάσεων διεθνούς δικαιοδοσίας, ΕλλΔνη 2006 σελ. 51-65.
 36. Die Einlegung von Rechtsbehelfen im Volstreckungsverfahren aufgrund eines europäischen Vollstreckungstitels, ZZPInt 2006,  σελ.733-750.
 37. Les actions collectives en droit grec, Studia in honorem Pelayia Yessiou-Faltsi, 2007, σελ. 733-750.
 38. Örtliche und internationale Zuständigkeit der griechischen Gerichte bei einer Klage auf Akteneinsicht und Urkundenvorlage, ZZPInt 2007, σελ. 109-117.
 39. Δυσχέρειες εφαρμογής του άρθρου 693 ΚΠολΔ επί του ασφαλιστικού μέτρου της επιδείξεως εγγράφων, ΕφΑΔ 2008, σελ. 264-268.
 40. Ζητήματα από την ευρωπαϊκή δικονομική ενοποίηση, ΕΠολΔ 2008, σελ. 618-628.
 41. Χρόνος επελεύσεως των εννόμων συνεπειών μιας δικαστικής αποφάσεως, η οποία κάνει δεκτή συλλογική Αγωγή, ΔΕΕ 2008, σελ. 530-532.
 42. Παρατηρήσεις στις ΜονΠρΞανθ 347/2003 και ΠολΠρΞανθ 67/2004, σε: Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο (Σχολιασμένη Νομολογία ), 2008, σελ. 224-228.
 43. Παρατηρήσεις στις ΑΠ 266/2004 και ΜονΠρΑθ 1264/2006, σε: Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο (Σχολιασμένη Νομολογία), 2008,  σελ. 259-268.
 44. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 1117/2007, ΕΠολΔ 2008, σελ. 468-472.
 45. Einige Gedanken über die “autonome” Bestimmung des Streit- und Urteilsgegenstandes im europäischen Zivilprozessrecht, σε: Festschrift für D. Leipold, 2009, σελ. 351-357.
 46. Σχετικά με την δυνατότητα επιβολής αναγκαστικής κατασχέσεως σε επιχείρηση, ΕφΑΔ 2009, σελ. 779-783.
 47. Η εξέταση λόγων αναιρέσεως που παρέμειναν αδίκαστοι, ΕΠολΔ 2009, σελ. 306-312.
 48. The European Dimension of Prοvisional Measures, Revue Hellénique de Droit International 2009, σελ. 699-710.
 49. Εισηγήσεις και παρεμβάσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια, οι οποίες έχουν καταχωρισθεί στα οικεία πρακτικά.