Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Νομική Σχολή

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ

Σπουδές

 

 

Πτυχίο Νομικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών
LL.M. University of Michigan Law School
Dr. iur. Universität Tübingen

 

Ακαδημαϊκή Θέση

Καθηγητής

Τομέας

Β' Ιδιωτικού Δικαίου

Τηλέφωνο

210 36 88 413, 210 36 26 855

FAX

210 36 88 362, 210 36 10 134

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

dtzougan[at]otenet[dot]gr

'Ωρες Γραφείου

 

Διδασκαλία Μαθημάτων

 

 

 

Εμπορικό (Γενικό Μέρος/Βιομηχανική Ιδιοκτησία), Ειδικά Θέματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Ανταγωνισμού.
Μεταπτυχιακό ΠΣ: Τραπεζικό και Χρηματιστηριακό Δίκαιο
Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησία και Ανταγωνισμού

Διοικητικό Έργο

Διευθυντής Β' Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου

Διεθνείς Δραστηριότητες

 

Συγγραφικό Έργο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μονογραφίες:

 1. Zur Rezeption fremden Rechtsguts im Bereich des Wirtschaftsrechts, 1983
 2. Ανεπαρκής κεφαλαιοδότηση κεφαλαιουχικών εταιριών, 1994.
 3. Οι συμφωνίες αποκλειστικής και επιλεκτικής διανομής στο δίκαιο του ανταγωνισμού (ελεύθερου και αθέμιτου), 2001.
 4. Ολιγοπώλιο και συλλογική δεσπόζουσα θέση στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού, 2004.

Έκδοση συλλογικών τόμων:

 1. Hopt, Klaus J./ Tzouganatos, Dimitris (Hgb.), Europäisierung des Handels- und Wirtschaftsrechts, 2006.

Μελέτες σε νομικά περιοδικά:

 1. Προβλήματα προσανατολισμού της πολιτικής προστασίας του ανταγωνισμού, Νομικό Βήμα 1983.
 2. Η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και η πρακτική της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου 1984.
 3. Προβλήματα νομικού ελέγχου των πολυεθνικών επιχειρήσεων, Αφιέρωμα εις Κ. Ρόκα, 1985.
 4. Η εισδοχή ξένων νομοθετημάτων σαν μέσο για τη διεθνή εναρμόνιση του δικαίου, Το Σύνταγμα, 1985.
 5. Private International Law as a Means to Control the Multinational Enterprise, Vanderbilt Journal of Transnational Law 1986.
 6. H εξωεδαφική εφαρμογή της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου 1986.
 7. Σκέψεις με αφορμή γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου 1986.
 8. Κώδικες συμπεριφοράς πολυεθνικών επιχειρήσεων, Εφημερίς Ελλήνων Νομικών 1986.
 9. Τα ασφαλιστικά μέτρα του ν. 703/77, Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου 1987.
 10. Η εφαρμογή του ν. 703/77: Εμπειρίες από την πρώτη δεκαετία, Αφιέρωμα Ν. Δελούκα, 1989.
 11. Ο έλεγχος συγκεντρώσεων με τον Κανονισμό 4064/89, Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου 1990.
 12. Zur Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen nach griechischem Wettbewerbsrecht, FIDE, Madrid 1990 (εθνική εισήγηση).
 13. Περί της προστασίας του καταναλωτή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου 1991.
 14. Μετατροπή ανωνύμων εταιριών σε: Ευαγγ. Περάκη, Το Δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας, 1992.
 15. Οι πρόσφατες τροποποιήσεις του ν. 703/77 και η προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού, Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου 1992.
 16. Η έκταση ισχύος της εγγύησης παραγωγού στα συστήματα επιλεκτικής διανομής - Παρατηρήσεις στην απόφαση του ΔΕΚ της 13.1.1994, Κριτική Επιθεώρηση 1994.
 17. Ελευθερία εγκατάστασης νομικών προσώπων (άρθρα 52, 58 ΣυνθΕΟΚ) και εταιρικό διεθνές δίκαιο, Ενθύμημα Α. Αργυριάδη 1995.
 18. Περιορισμοί του ανταγωνισμού προκαλούμενοι με κρατική παρέμβαση και κοινοτική έννομη τάξη, Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών 1996.
 19. Δίκαιο των διακριτικών γνωρισμάτων σε Ν. Ρόκα, Αθέμιτος ανταγωνισμός, 1996.
 20. Αθέμιτη και παραπλανητική διαφήμιση σε Καράκωστα, Δίκαιο προστασίας καταναλωτή, 1997.
 21. Η Επίδραση του κοινοτικού στον εθνικό έλεγχο συγκεντρώσεων επιχειρήσεων στο συλλογικό τόμο Ο έλεγχος συγκεντρώσεων επιχειρήσεων στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού, 1997.
 22. Πληρεξουσιότητα και οργανική εκπροσώπηση εμπορικών εταιριών, Δίκη 1997.
 23. Η μετάθεση του κινδύνου κατά τα άρθρα 66-70 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων, Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου 1998.
 24. Protecting competition in Greece 1995-1998, Global Competition Review 1998.
 25. Ζητήματα ανταγωνισμού στη διανομή κινηματογραφικών ταινιών, Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου 1999.
 26. Ο έλεγχος της εξαγοράς επιχειρήσεων στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού σε Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, Εξαγορά επιχειρήσεων (10ο Πανελλήνιο Συνέδριο), 2001.
 27. The Control of Collective Dominance under the EC Competition Law in UAE ,V Antitrust between EC Law and National Law, 2003.
 28. Jurisdictional and substantive issues of the EC Merger Regulation 139/04 in Festschrift für Apostolos Georgiades, 2005.
 29. Ο Κανονισμός 1400/02 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κάθετες συμφωνίες στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας: Εφαρμογή σε συμφωνίες εμπορικής αντιπροσωπείας και σε ρήτρες καθορισμού της λιανικής τιμής αυτοκινήτων; Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών 2005.
 30. Ο στόχος της αναβάθμισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού και οι αστοχίες του ν.3373/05 για την τροποποίηση του ν.703/77, Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών 2005.
 31. Σύγκρουση κοινοτικού σήματος και εθνικών διακριτικών γνωρισμάτων του τυπικού και του ουσιαστικού συστήματος, Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου 2005.
 32. Τηλεοπτική διαφήμιση: Το ζήτημα της υποχρέωσης ίσης μεταχείρισης θυγατρικών επιχειρήσεων και τρίτων από τηλεοπτικό σταθμό, Δίκαιο Μέσων Επικοινωνίας και Ενημέρωσης 2005.
 33. Fragen zum neuen EG-Kartellverfahrensrecht - Verordnung (EG) 1/2003 in Hopt/Tzouganatos (Hgbr.), Europäisierung des Handels- und Wirtschaftsrechts, 2006, 265.
 34. Modernization of Competition Law and Policy: The Greek Example in Katsoulakos, Abuse of Dominance, 2007, 173.
 35. Η «δήλωση προστασίας προς αόριστα πρόσωπα» ως μέσο εξασφάλισης των πιστωτών θυγατρικής εταιρίας, Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου 2006, 863.
 36. Χρήση ονομασίας γεωγραφικής προέλευσης ως σήμα, Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου 2007, 702.
 37. Νεότερες αντιλήψεις για τις ευθύνες των μετόχων αε: αποχαιρετισμός της ευθύνης λόγω άρσης της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου; Πρακτικά 18ου Συνεδρίου Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων 2008, 2009
 38. διάφορες παρατηρήσεις σε αποφάσεις σε θέματα δικαίου ανταγωνισμού (ελεύθερου και αθέμιτου), σημάτων, εταιριών, αστικού, κοινοτικού δικαίου και δικαίου προστασίας καταναλωτή σε ελληνικά και ξένα νομικά περιοδικά.

Υπό δημοσίευση:

 1. Zusammenschlusskontrolle und „Sanierungsfusionen"in Zeiten der Wirtschaftskrise, Τιμητικός Τόμος καθηγητή Klaus J. Hopt
 2. Das griechische Wettbewerbsgesetz: Immer noch auf der Suche nach einer effektiven Wettbewerbsbehörde, 50 Jahre Wettbewerbsgesetz (Hgb. W. Moeschel)