Menu

Νομική Σχολή

ΕΦΗ ΚΙΝΙΝΗ

Σπουδές

2003: Διδάκτωρ Εμπορικού Δικαίου Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών με θέμα «Η άρνηση παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης άυλων αγαθών στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού»
2008: Master of Arts in Economics for Competition Law (University of London)
2000: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Αστικό Δίκαιο Παν/μίου Αθηνών
1998: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Εμπορικό Δίκαιο Παν/μίου Αθηνών
1996: Πτυχίο Νομικής (υπότροφος Ιδρύματος Ι. Λάτση)

Ακαδημαϊκή  Θέση

Επίκουρη Καθηγήτρια στο Εμπορικό Δίκαιο

Τομέας

Β’ Ιδιωτικού Δικαίου

Τηλέφωνο

 

FAX

 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

ekinini[at]otenet[dot]gr

Ώρες Γραφείου

 

 

Διδασκαλία Μαθημάτων

Προπτυχιακό επίπεδο:

Συνδιδασκαλία στα εξής μαθήματα: Εμπορικό Δίκαιο Ι (Δίκαιο Αξιογράφων), Εμπορικό Δίκαιο ΙΙΙ (Βιομηχανική Ιδιοκτησία), Δίκαιο Ελεύθερου Ανταγωνισμού, Insurance Law (Erasmus)

 

Μεταπτυχιακό επίπεδο:

Συνδιδασκαλία στα εξής μαθήματα: Δίκαιο Ελεύθερου Ανταγωνισμού, Ανταγωνισμός και Ρύθμιση: Τα παραδείγματα της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών, Δίκαιο Θαλάσσιας Ασφάλισης

Διοικητικό Έργο

 

Συγγραφικό Έργο

1. Βιβλία:

 1. Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας & Δίκαιο Ελεύθερου Ανταγωνισμού, Εταιρεία Δικαίου Ανταγωνισμού αριθ. 3, Νομική Βιβλιοθήκη 2001, σελ. 112.
 2. Η άρνηση παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης άυλων αγαθών στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού (διδ.διατριβή), Μελέτες Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου, αριθ. 31 Διεύθυνση: Καθηγητής Νικόλαος Κ. Ρόκας, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα 2004, σελ. ΧΧV + 458.
 3. Ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας στο ευρωπαϊκό δίκαιο αφερεγγυότητας, Μελέτες Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου, αριθ. 36, Διεύθυνση: Καθηγητής Νικόλαος Κ. Ρόκας, Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα 2007, σελ. ΧΙΧ + 255.
 4. Υπηρεσίες Πληρωμών. Οι ιδιωτικού δικαίου πτυχές του ν. 3862/2010, Σειρά Μελετών Δικαίου Επιχειρήσεων & Εταιριών (Διεύθυνση Σειράς: Καθ. Ευάγγελος Εμμ. Περάκης), 2016, σελ. ΧΧ και 316.

 

2. Άρθρα/Συμμετοχή σε συλλογικά έργα:

 1. Η ενίσχυση των ερευνητικών εξουσιών της Επιτροπής με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2003 και τα δικαιώματα υπεράσπισης των επιχειρήσεων, ΔΕΕ 2004, σελ. 734-747.
 2. Η απαγόρευση χρήσης διακριτικών γνωρισμάτων με ασφαλιστικά μέτρα, εις «Τα ασφαλιστικά μέτρα στο εμπορικό δίκαιο», 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη 2005, σελ. 195-255.
 3. Ζητήματα από την αλλαγή συστήματος στο κοινοτικό δίκαιο ανταγωνισμού για τα εθνικά δικαστήρια, ΕΕμπΔ 2005, σελ. 219-253.
 4. Ελευθερία εγκατάστασης κοινοτικών εταιριών και προστασία των εταιρικών δανειστών, ΔΕΕ 2005, σελ. 905-917.
 5. Συγκρούσεις διεθνών δικαιοδοσιών στο ευρωπαϊκό δίκαιο αφερεγγυότητας, ΕΕμπΔ 2006, σελ. 270-290.
 6. Ανάληψη δεσμεύσεων στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού  ΧρΙΔ 2007, σελ. 561-571 = Δίκαιο, Οικονομία, Κοινωνία. Αναμνηστικός Τόμος Θ. Λιακόπουλου, 2010, σελ.323-352.
 7. Οι πρακτικές tying και bundling: αντικείμενο ex post και ex ante ελέγχου του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού, Παρέμβαση στο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Η Μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού και Ελληνικού Δικαίου του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», Αθήνα 1-2 Ιουνίου 2007, ΔΕΕ 2008, σελ. 1204-1213 = Η Μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού και Ελληνικού Δικαίου του Ελεύθερου Ανταγωνισμού (επιμέλεια: Ι. Κόκκορης, Ι. Λιανός), σελ. 215-237.
 8. Περιορισμοί στην έξοδο των κοινοτικών εταιριών. Τελευταίες εξελίξεις ενόψει και της Απόφασης Cartesio, εις «Τάσεις και Προοπτικές του Δικαίου της Ανώνυμης Εταιρίας», 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη 2009, σελ.443-474 =  ΕΕμπΔ 2008, σελ. 729-757.
 9. Ο κανόνας εξουδετέρωσης των αμυντικών μέτρων στις δημόσιες προτάσεις αγοράς κινητών αξιών, δημοσιευμένο στο Forum Μελών του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων www.syneempo.gr
 10. Έκταση προστασίας του σήματος κατά της χρήσης σε συγκριτική διαφήμιση. Συγχρόνως παρατηρήσεις στην από 18.6.2009 Απόφαση του ΔΕυρΚ στην υπόθεση C-487/07 «L’Oréal/Bellure», ΔΕΕ 2010, σελ. 19-24.
 11. Ο νόμος 3862/2010 για τις υπηρεσίες πληρωμών, ΔΕΕ 2011, σελ.771-786 = Τιμητικός Τόμος Ν.Κ.Ρόκα, 2011, σελ.347-377.
 12. To δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος στη διελκυστίνδα μεταξύ εταιρικού δικαίου και δικαίου προστασίας του καταναλωτή, ΕΕμπΔ 2011, σελ. 783-794 = Τιμητικός Τόμος Ομ.Καθ. Β. Αντωνόπουλου (υπό έκδοση).
 13. Συγκρούσεις συμφερόντων κατά την παροχή επενδυτικών συμβουλών  στο παράδειγμα των «αντιπαροχών», Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο 4/2011, σελ.362-373 = Τιμητικός Τόμος Ι. Σπυριδάκη, 2014, σελ. 411-433.
 14. Η έννοια της προνομιακής πληροφορίας στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς. Σκέψεις με αφορμή την από 28.6.2012 απόφαση του ΔικΕΕ υπόθ. C-19/11 Markus Geltl vs. Daimler AG, ΕΕμπΔ 2012, σελ.758-770 = Τιμητικός Τόμος Ελ. Αλεξανδρίδου, 2016, σελ. 237-250.
 15. Η σύγκρουση των μηχανισμών επιβολής των κανόνων ανταγωνισμού με μέσα του δημοσίου και του ιδιωτικού δικαίου κατά τη λειτουργία των προγραμμάτων επιείκειας, ΕΕμπΔ 2012, σελ.824-846= Αναμνηστικός Τόμος Α.Αντάπαση, 2013, σελ. 389-410.
 16. Η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εταιρίες - συμβολή στο συλλογικό έργο για το Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας υπό την επιμέλεια του Ομότιμου Καθηγητού Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης Β. Αντωνόπουλου και του Δ.Ν., Δικηγόρου Σπ.Μούζουλα, Τόμος Ι, 2013, σελ. 121-215.
 17. Η διεθνής συνεργασία για την αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας, Εισήγηση στο 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, Αλεξανδρούπολη, 1-3 Νοεμβρίου 2013, ΧρηΔικ 3/2013, σελ. 406-434 = Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων, 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, Η αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας, Νομική Βιβλιοθήκη 2014, σελ.137-198.
 18. IEL, Competition Law in Greece (edited by Dimitris Tzouganatos), 2015, σελ. 42-51, 58-79, 86-91, 142-143, 164-173, 182-193, 204-229.
 19. Οι break up fee συμφωνίες στις εξαγορές επιχειρήσεων, Αναμνηστικός Τόμος Λ. Γεωργακόπουλου Ι, 2016, σελ. 377-394.
 20. Ο νέος Κανονισμός 848/2015 για τις διασυνοριακές διαδικασίες αφερεγγυότητας, ΔΕΕ 2016, σελ. 1344-1358.
 21. Ζητήματα αποζημιωτικής ευθύνης για παραβάσεις του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού με αφορμή την Οδηγία 2014/104/ΕΕ, ΕΕμπΔ 2017, σελ. 1-31.
 22. Η δεύτερη Οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD 2). Η απάντηση του ενωσιακού νομοθέτης στις τεχνολογικές εξελίξεις στην αγορά της παροχής υπηρεσιών πληρωμών, τ.τ. Ι. Ρόκα, 2017, σελ. 541-560.
 23. Η υποχρέωση προς δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών κατά τον Κανονισμό 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς (MAR), Εισήγηση στο 3ο Συνέδριο της Εταιρείας Μελέτης Εμπορικού & Οικονομικού Δικαίου (ΕΜΕΟΔ), Καλαμπάκα, 5 και 6 Οκτωβρίου 2018, σελ. 1-47 (υπό δημοσίευση).

 

3. Παρατηρήσεις σε δικαστικές αποφάσεις:

 1. 1.Παρατηρήσεις στην απόφ. του ΔΕΚ της 16.8.1998, Υπόθεση C-355/96, Silhouette International Schmied GmbH & Co.KG κατά Hartlauer Handelsgesellschaft GmbH (οδηγία 89/104/ΕΟΚ, Ανάλωση του δικαιώματος επί σήματος), ΕΕμπΔ 1998, σελ. 870-875.
 2. Ένταξη μονομερών μέτρων του προμηθευτή σε κάθετη συμφωνία. Εκτίμηση συμφωνιών για πραγματοποίηση ελάχιστων πωλήσεων και συστημάτων πριμοδότησης. Έννομες συνέπειες της μη τήρησης των όρων των Κανονισμών Ομαδικής Απαλλαγής (Σημ. στην απόφ. της ΕπΑνταγΟλ 288/IV/2005), ΔΕΕ 2005, σελ. 1059-1064.
 3. Προϋποθέσεις και έκταση εφαρμογής του άρθρου 81ΣυνθΕΚ στη σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας (Παρατ. στην απόφ. του  ΠΕΚ  της 15ης Σεπτεμβρίου 2005, υπόθ. Τ-325/2004, DaimlerChrysler AG κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων), ΔΕΕ 2007, σελ. 181-183.
 4. Η Αρχή ne bis in idem στο δίκαιο του ανταγωνισμού (Παρατ. στην απόφ. του ΔΕΚ της 29.6.2006, υπόθ. C-308/04P, SGL Carbon AG κατά Επιστροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων), ΕΕμπΔ 2007, σελ. 197-201.
 5. Αποτελέσματα της έναρξης αλλοδαπής διαδικασίας αφερεγγυότητας στην εκκρεμή ημεδαπή δίκη κατά τον Καν 1346/2000 (Σημ. στην απόφ. του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου 83/2007), ΔΕΕ 2007, σελ. 1198-1200.
 6. Η νομολογιακή εφαρμογή του άρθρ. 82 ΣυνθΕΚ σε συστήματα εκπτώσεων και η νέα μεθοδολογία που προωθεί η Ε.Επιτροπή στο Discussion Paper της 19.12.2005 (Παρατ. στην απόφ. του ΔΕΚ της 15.3.2007, υπόθ.  C-95/04 P, British Airways plc κατά Επιτροπής ΕΚ), ΔΕΕ 2007, σελ. 1068-1070.
 7. Η διαμετακόμιση των εμπορευμάτων ως χρήση του σήματος κατά το άρθρ. 18 παρ. 1 ν.2239/1994 (Παρατ. στην απόφ. του ΔΕΚ της 9.11.2006, υπόθ. C-281/05 Montex Holdings Ltd κατά Diesel SpA), ΕΕμπΔ 2008, σελ. 169-174.
 8. Η σύγκρουση μεταξύ της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων και του δικαιώματος στο σήμα στο παράδειγμα της ανασυσκευασίας των προϊόντων (Παρατ. στην απόφ. του ΔΕΚ της 26.4.2007, υπόθ. C-348/04 Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG κ.λπ. κατά Swingward Ltd κ.λπ.), ΕΕμπΔ 2008, σελ. 175-179.
 9. Διεθνής δικαιοδοσία για τις Αγωγές Πτωχευτικής Ανάκλησης (Παρατ. στην απόφ. του ΔΕΚ της 12.2.2009 Christopher Seagon κατά Deko Marty Belgium NV), ΕΕμπΔ 2009, σελ.141-144.
 10. Οι πρόσθετες παροχές υπό το πρίσμα της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (Σημ. στην απόφ. του ΔΕΚ της 23.4.2009 συνεκδ. υπόθ. C-261/07 και C-299/07, VTB-VAB NV κατά Total Belgium NV και Galatea BVBA κατά  Sanoma Magazines Belgium NV), ΔΕΕ 2009, σελ. 942-943.
 11. Υπαγωγή της απαγόρευσης χρήσεως στο νομολογιακό κανόνα Dassonville ή Keck; (Παρατ. στην απόφ. του ΔΕΚ υπόθ. C-110/05 Επιτροπή κατά Ιταλίας), ΔΕΕ 2009, σελ. 1210-1212.
 12. Εφαρμογή του Καν 44/2001 επί αγωγής αποχωρισμού του πωλητή κατά του οφειλέτη αγοραστή σε περίπτωση αγοράς με επιφύλαξη κυριότητας (Παρατ. στην απόφ. του ΔΕΚ υπόθ. C-292/08 German Graphics Graphische Maschinen GmbH/Alice van der Schee), ΕΠολΔ 2009, σελ.815.
 13. Η ανάκτηση της ζημίας (recoupment) ως προϋπόθεση για την καταδίκη της επιθετικής τιμολόγησης (Παρατ. στην απόφ. του ΔΕΚ της 2.4.2009, υπόθ.C-202/07P, France Telecom SA κατά Επιτροπής Ευρ.Κοινοτήτων), ΕΕμπΔ 2009, σελ.918-920.
 14. Η Ευρ. Επιτροπή ως amicus curiae (Παρατ. στην απόφ. του ΔΕΚ της 11.6.2009, υπόθ. C-429/07 Inspecteur van de Belastingdienst κατά X BV), ΕΕμπΔ 2009, σελ. 929-930.
 15. Συνέπειες της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης στις συμβάσεις από απόσταση (Παρατ. στην απόφ. του ΔΕΚ της 3.9.2009, υπόθ. C-489/07 Pia Messner κατά Firma Stefan  Krüger), ΕΕμπΔ 2009, σελ. 802-803.
 16. Η γεωγραφική έκταση της «φήμης» του κοινοτικού σήματος φήμης (Παρατ. στην απόφ. του ΔικΕΕ της 6.10.2009, υπόθ.C-301/07 Pago International GmbH/Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH), ΕΕμπΔ 2010, σελ. 476-477.
 17. Έμμεσος καθορισμός της τιμής μεταπώλησης δια μέσου καθορισμού του περιθωρίου κέρδους του διανομέα  σε ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο (Παρατ. στη ΔΕφΑθ  458/2011), ΕΕμπΔ 2011, σελ.210-213.
 18. Η εφαρμογή της διάκρισης μεταξύ «ενεργητικής» και «παθητικής» πώλησης στη διανομή στο διαδίκτυο ιδίως υπό το φως των νέων κατευθυντήριων γραμμών για τους κάθετους περιορισμούς του ανταγωνισμού (Παρατ. στην από 13.10.2011 απόφ. του ΔικΕΕ Υπόθ. C-439/09) ΔΕΕ 2012, σελ.231-234.
 19. Η έκταση της ρυθμιστικής αυτονομίας του κράτους υποδοχής στη διασυνοριακή μετατροπή με μεταφορά της καταστατικής και πραγματικής έδρας της εταιρίας (Παρατ. στην απόφ. της 12.7.2012 του ΔικΕΕ Υπόθ. C-378/10 VALE),  ΔΕΕ 2012, σελ. 776-778.
 20. Ζητήματα από την πώληση «μεταχειρισμένου» λογισμικού (Παρατ. στην απόφ. της 3.7.2012 του ΔικΕΕ Υπόθ. C-128/11 (τμήμα μείζονος συνθέσεως) UsedSoft GmbH κατά Oracle International Corp., ΔΕΕ 1/2013, 35-38.
 21. Παρατηρήσεις στην απόφαση του ΣτΕ  2811/2012, Ε.Ν.Δ. Τόμος 41 (2013), σελ. 97-99.
 22. Επέκταση της vis attractiva concursus σε αγωγή πτωχευτικής ανάκλησης κατά εναγομένου που κατοικεί σε τρίτη χώρα (Παρατ. στην απόφαση του ΔΕΕ της 16.1.2014, C-328/12, Ralph Schmid κατά Lilly Hertel), ΕΕμπΔ 2014, σελ. 441-445.
 23. Η υποχρέωση αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειζόμενου καταναλωτή: προστατευτικός σκοπός και έννομες συνέπειες (Παρατ. στην απόφαση του ΔΕΕ της 27.3.2014 υπόθ. C-565/12, LCL Le Crédit Lyonnais SA κατά Fesih Kalhan), ΕΕμπΔ 2014, σελ. 592-597.
 24. Ζητήματα διαχείρισης και εκπροσώπησης στην ο.ε. (Παρατ. στην απόφαση του ΑΠ 1333/2017), ΔΕΕ 2017, σελ. 1462-1465.