Menu

Νομική Σχολή

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΤΟΜΑΝΩΛΗΣ

 

Σπουδές

 

 

 

 

 

1) Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, πτυχίο (1988).
2) Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Pennsylvania, Η.Π.Α. Master of Laws (LL.M.) (1989).
3) Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Pennsylvania, Η.Π.Α  (S.J.D., διδακτορικό δίπλωμα νομικής) (1994)

Θέμα διδακτορικής διατριβής «Ρήτρες αποκλειστικής διανομής και εδαφικής προστασίας και οικονομική αποτελεσματικότητα: συγκριτική μελέτη του Δικαίου του Ελεύθερου Ανταγωνισμού των Η.Π.Α. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

 

Ακαδημαϊκή Θέση

ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τομέας

Β' ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Τηλέφωνο

210-3688424

FAX

 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

emastrom[at]law.uoa[dot]gr

'Ωρες Γραφείου

 

 

Διδασκαλία Μαθημάτων

 

 

 

 

Συνδιδασκαλία  στα εξής μαθήματα προπτυχιακού προγράμματος σπουδών:
Δίκαιο των Εμπορικών Εταιριών
Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 
Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων 
Ειδικά Θέματα Δικαίου Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Ανταγωνισμού 
Συνδιδασκαλία μαθήματος μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Ζητήματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Ανταγωνισμού» 
Διδασκαλία των μαθημάτων  Competition Law και Banking Law στο πρόγραμμα Erasmus.

  
  

Συγγραφικό Έργο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΜονογραφίες

 1. Εxclusive Distribution and Efficiency in the Competition Law of the European Union, 1998

 

Β. Μελέτες / Συμμετοχές σε συλλογικά έργα

 1. Καταλογισμός σε μητρική εταιρία παράβασης κανόνων ανταγωνισμού θυγατρικής της. Σύγχρονες τάσεις και συγκριτικές προσεγγίσεις , ΔΕΕ 2009, 1304 επ (με Λ. Ι.Αθανασίου)
 2. Ερμηνεία άρθρων 81-89 ν 2190 (διάσπαση) εις Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρίας (υπό έκδοση, 2010)
 3. EU and US competition law systems compared: the paradigm of maritime trade, εις Competition and Regulation in Shipping and Shipping-Related Industries (2009), 115 επ.
 4. Το δίκαιο της καταστατικής έδρας: σύγχρονες εξελίξεις, εις «Το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο του Εμπορίου», 17ο Συνέδριο Ελλήνων Εμπορικολόγων, Νομική Βιβλιοθήκη  (2008), 55 επ.
 5. Μέσα αποκατάστασης στρεβλώσεων του ανταγωνισμού από παραβάσεις των άρθρων 81 και 82 στα πλαίσια παράλληλων διαδικασιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΕμπΔ 2007, 767 επ.
 6. Οι δευτερεύουσες διαδικασίες αφερεγγυότητας του Κανονισμού 1346/2000: ικανός μηχανισμός διασφάλισης της εφαρμογής του εθνικού δικαίου, εις «Κοινοτικό Δίκαιο και Εμπορικό Δίκαιο», , 16ο Συνέδριο Ελλήνων Εμπορικολόγων, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2007, 449 επ.
 7. Θέσπιση ομοιόμορφων όρων και λοιπές αντιανταγωνιστικές πρακτικές στην αγορά της θαλάσσιας ασφάλισης, εις Πρακτικά Διημερίδας Πανεπιστημίου Αιγαίου «Ναυτιλία και Θαλάσσια Ασφάλιση», Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2007, 241 επ.
 8. Peak Holding και Class International. Δύο νέες αποφάσεις του ΔΕΚ με επιπτώσεις στο ζήτημα της ανάλωσης των δικαιωμάτων από το σήμα: διασφάλιση ή περιορισμός της προστασίας του σηματούχου; ΔΕΕ 2006, 725 επ.
 9. Χρηματοδότηση της καθολικής υπηρεσίας ή κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης; Η Κοινοτική πολιτική στην υπό απελευθέρωση ταχυδρομική αγορά, ΕΕμπΔ 2005, 494 επ. =Πρακτικά Διημερίδας Πανεπιστημίου Αιγαίου και ΕΛΤΑ: "Ταχυδρομικές Υπηρεσίες--απελευθέρωση--ανταγωνισμός", Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2006, 217 επ.
 10. Lingering Between Public Law and Business Efficiency: Realities and Uncertainties under the Greek Concession Regime, Public Procurement Law Review (Sweet & Maxwell), Τόμος 13ος (2005), 319 επ.
 11. H ρύθμιση των συμφωνιών μετόχων της ναυτικής εταιρείας του νόμου 959/1979: πρότυπο για το Ελληνικό Εταιρικό Δίκαιο; εις Πρακτικά Διημερίδας Πανεπιστημίου Αιγαίου: «Ναυτική εταιρεία-- σύγχρονα ζητήματα", Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2004, 205 επ.
 12. O νέος Κανονισμός 1346/2000: από την αποσπασματικότητα των εθνικών ρυθμίσεων προς ένα ενιαίο Ευρωπαϊκό Δίκαιο της αφερεγγυότητας, ΔΕΕ 2001, 1220 επ.
 13. Κεφαλαιοποίηση χρεών προβληματικής επιχείρησης (άρθρο 44 ν. 1892/90): σύμφωνη με τις Κοινοτικές διατάξεις περί κρατικών ενισχύσεων; ΔΕΕ 1999, 133 επ.
 14. Κάποιες συμπληρωματικές σκέψεις σχετικά με την αποκλειστική διανομή: συμπεράσματα από την Αμερικανική εμπειρία, η Πράσινη Βίβλος, η Ανακοίνωση του 1998 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι λοιπές πρόσφατες εξελίξεις. Συνέδριο Εταιρείας Δικαίου Ανταγωνισμού: "Συστήματα Διανομής: Εμπορική Αντιπροσωπεία, Συμβάσεις Διανομής, Franchising" (1998).
 15. Predatory Pricing Strategies in the European Union: A Case For Legal Reform, Εuropean Competition Law Review (Sweet & Maxwell), Tόμος 19ος(1998), 211 επ.
 16. Insights from U.S. Antitrust Law on Exclusive and Restricted Territorial Distribution: The Creation of a New Legal Standard for European Union Competition Law, University of Pennsylvania Journal of International Business Law, Τόμος 15ος , (1995), σελίδα 559.

 

Γ. Σχόλια/ Γνωμοδοτήσεις

 1. H χορήγηση ατομικής εξαίρεσης προκειμένου για όρο ενιαίου τιμήματος και η απόρριψη εφαρμογής του «κανόνα της λογικής» 
  Σημείωση στην απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισμού 376/V/2008
 2. H απόσπαση εργαζομένων ως παράβαση της υποχρέωσης πίστης ομόρρυθμου εταίρου και ως πρακτική αθέμιτου ανταγωνισμού
  Σημείωση στην απόφαση ΕφΑθ 3594/2008, ΔΕΕ 2009, 50 επ.
 3. Έλλειψη διοίκησης ΑΕ κατ΄άρθρο 69 ΑΚ και οι προοπτικές εφαρμογής αυτού μετά τον ν. 3604/2007
  Σημείωση στην απόφαση ΜΠρΑθ 1227/2007 ΔΕΕ 2009, 191
 4. Η δικονομική αντιμετώπιση της κοινοπραξίας κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
  Σημείωση στις αποφάσεις ΑΠ 1511/2006, ΕφΑθ 4379/2006, ΔΕΕ 2007, 313 επ.
 5. Η επιβεβαίωση δύο κρίσιμων πτυχών της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης «παλαιού» μετόχου ανώνυμης εταιρίας
  Σημείωση στην απόφαση ΑΠ 1300/2006, ΔΕΕ 2007, 447 επ.
 6. Ο καθορισμός δύο κρίσιμων πτυχών για τη γένεση της μετοχικής σχέσης: προϋποθέσεις γένεσης και τιμή διάθεσης των μετοχών
  Σημείωση στην απόφαση ΕφΑθ 4293/2006, ΔΕΕ 2007, 678 επ.
 7. Εννοιολογικές οριοθετήσεις και κρίσιμες παράμετροι του «κινδύνου σύγχυσης» στην παραποίηση και στην απομίμηση σήματος: ο «αρχικός» (εξ αποστάσεως) κίνδυνος σύγχυσης, ο κρίσιμος κύκλος καταναλωτών και η ατελής από μνήμης διαμόρφωση συνολικής εντύπωσης
  Σημείωση στην απόφαση ΠΠρΑθ 2275/2007, ΔΕΕ 2007, 915 επ.
 8. Η κατ' απόκλιση από τον κανόνα του άρθρου 4 του Κανονισμού 1346/2000 εφαρμογή του δικαίου Κράτους-Μέλους προκειμένου για πράγμα ή δικαίωμα της πτωχευτικής περιουσίας
  Σημείωση στην απόφαση ΠΠρΡόδου 83/2007, ΔΕΕ 2007, 942 επ.
 9. O περιορισμός της διεθνούς διάστασης της αρχής ανάλωσης των δικαιωμάτων από το σήμα και η ενδυνάμωση του Κοινοτικού προστατευτισμού
 10. Παρατηρήσεις στην απόφαση του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 20.11.2001, επί των υποθέσεων C-414, 415, 416/99, Zino Davidoff κατά A & G Ιmports Ltd, Levi Strauss & Co, Levi Strauss Ltd κατά Tesco Stores Tesco plc, Costco Wholesale Ltd, ΕΕμπΔ 2002, 187 επ.