Menu

Νομική Σχολή

ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΑΚΟΡΩΝΙΑ

Σπουδές

 

- 1975: Απολυτήριο ΙΣΤ΄ Γυμνασίου Θηλέων Αθηνών με το βαθμό  "΄Αριστα".

- 1979:  Πτυχίο Νομικής Σχολής  με το βαθμό  "΄Αριστα".

- 1981:  Παρακολούθηση με υποτροφία στο Amsterdam Ολλανδίας προγράμματος  αμερικανικού δικαίου που οργανώνουν  τα Πανεπιστήμια  Leyden

- Amsterdam -Columbia.- 1984:  Υποτροφία Βρετανικού Συμβουλίου και μετάβαση στο Λονδίνο για ένα εξάμηνο (παρακολούθηση μαθημάτων στο King's  College και πρακτική εξάσκηση σε γραφεία barristers και solicitors).

- 1988: Παρακολούθηση επί τετράμηνο μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο Tulane της Ν. Ορλεάνης Η.Π.Α. κοντά στον Καθηγητή Αστικού Δικαίου κ. Α. Ν. Γιαννόπουλο.

- 1994: Απονομή του διδακτορικού διπλώματος του Τμήματος Νομικής του  Πανεπιστημίου Αθηνών με το βαθμό "΄Αριστα".

Ακαδημαϊκή  Θέση

  Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου

Τομέας

         

 

Α΄ Ιδιωτικού Δικαίου

Τηλέφωνο

210- 3688432

FAX

210-3639601

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

         

 

dacoronia[at]yahoo[dot]com, edakoron[at]law.uoa[dot]gr

'Ωρες Γραφείου

 

Διδασκαλία Μαθημάτων

Προπτυχιακό επίπεδο:

Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, Εμπράγματο Δίκαιο, Ιδιωτικό Δίκαιο Περιβάλλοντος, Εφαρμογές Αστικού Δικαίου, Σεμινάριο Αστικού Δικαίου

Μεταπτυχιακό επίπεδο:

Συγκριτική Επισκόπηση θεσμών Βορειοαμερικανικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Αδικοπρακτικό Δίκαιο

 

Μαθήματα στην αγγλική γλώσσα στην Ελλάδα και το εξωτερικό

- στο Πρόγραμμα Erasmus: Introduction to the Greek Civil Law.

-      Μαθήματα σχετικά με το Ελληνικό Αδικοπρακτικό Δίκαιο, στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών ανταλλαγών, στο Πανεπιστήμιο Mykolas Romeris στο Βιλνιους Λιθουανίας, στο Πανεπιστήμιο Carlos III της Μαδρίτης, στο Πανεπιστήμιο Paris X Nanterre La Défence και στο Πανεπιστήμιο του Innsbruck Αυστρίας καθώς και στη Λισσαβώνα Πορτογαλίας με θέμα "Περιβαλλοντική Ευθύνη και Οικολογική ζημία: μία συγκριτική προσέγγιση"

Διοικητικό Έργο

Συμμετοχή, μεταξύ άλλων, στη Γενική Συνέλευση του Τομέα και του Τμήματος, σε εξετάσεις κατατακτήριες, κληροδοτημάτων, δικαστικών επιμελητών κλπ., στην επιτροπή μετάφρασης του Οδηγού Σπουδών στην αγγλική, σε επιτροπές μετεγγραφών, αξιολόγησης βραβείων. Μέλος του Τεχνικού Συμβουλίου του ΕΚΠΑ και του Δ.Σ. της εταιρίας «Νοσοκομείο Κ. Τσαγκάρης Α.Ε.».

 

 

Συγγραφικό Έργο και Διεθνείς Δραστηριότητες

 
  1.  Βιβλία:

-      2015. «Καταστροφικές ζημίες και συστήματα αποκατάστασής τους».

- 2011. Επιστημονική επιμέλεια του Αγγλοελληνικού και Ελληνοαγγλικού Λεξικού Νομικών όρων (Μετάφραση από τους Χ. Σταμέλο και Δ. Χατζησταμάτη), Σύνολο σελ 1195.

- 2005. «Το ζήτημα της ερμηνείας των διαθηκών στο ελληνικό δίκαιο»

- 2002. «Ερμηνεία της διαθήκης. Συλλογή νομολογίας 1970-2000» (σε συνεργασία με Γ. Εριφυλλίδη)

- 1994. «Υπομίσθωση  πράγματος», διδακτορική διατριβή.

  1. Άρθρα/Συμβολές:

-      ΑΚ Γεωργιάδη/Σταθόπουλου, Γενικές Αρχές, 2η έκδ., Τόμος ΙΑ, άρθρα 1-126, Π.Ν. Σάκκουλας, 2016. Άρθρα 92 - 100 ΑΚ,  σ. 1061-1086.

-      «Civil Liability of the Greek State for Policemen’s Acts or Omissions», Τιμ. Τόμος Ομότιμου Καθηγητή Φίλ.Δωρή, 2015, σ. 195-2002

-      «Προτάσεις για την Ευρωπαϊκή εναρμόνιση στο πεδίο του Αδικοπρακτικού Δικαίου. Δύο παραδείγματα: α) Οι Θεμελιώδεις Κανόνες του Ευρωπαϊκού Αδικοπρακτικού Δικαίου (PETL, Principles of Eurοpean Tort Law) της Ευρωπαϊκής Ομάδας για το Αδικοπρακτικό Δίκαιο (Εuropean Group on Tort Law, EGTL) β) Οι κανόνες για την εξωσυμβατική ευθύνη για ζημία που προκλήθηκε σε άλλον (Νοn- contractual liability arising out of damage caused to another) του Σχεδίου Κοινού Πλαισίου Αναφοράς (DCFR, Draft Common Frame of Reference)», Τιμητικός Τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή κ. Ιωάννη Σπυριδάκη, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2014 σ. 123-144.

-       «Θέματα από την επιμήκυνση του χρόνου παραγραφής σε περίπτωση βεβαίωση της αξίωσης με τελεσίδικη δικαστική απόφαση κατ' ΑΚ 286 εδ. α΄», στον Τιμητικό Τόμο του Ομότ. Καθ. Κων/νου Κεραμέως, σ. 169-193. σ. 169-193.

-      «Δυνατότητα προβολής της ένστασης της μη εκπλήρωσης της σύμβασης (ΑΚ 374) στη μίσθωση πράγματος- Το πρόβλημα της συρροής γενικών και ειδικών διατάξεων» στο Γενέθλιον Απ. Σ. Γεωργιάδη, Τόμος Ι, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2006, σελ. 209-220.

-      « Το δικαίωμα στο Νερό: Το νομικό πλαίσιο προστασίας» ΠερΔικ 2/2011, σ. 239-244.

-      «Το ηθικό δικαίωμα του πνευματικού δημιουργου ως ειδική έκφανση του δικαιώματος στην προσωπικότητα: Η οπτική γωνία ενός αστικολόγου, Αφιέρωμα στην Ισμήνη Ανδρουλιδάκη - Δημητριάδη,          Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα,   Αθήνα-Κομοτηνή 2011, σ. 39-49.

-      «Η αστική ευθύνη στο κοινοτικό δίκαιο περιβάλλοντος. Η νέα Οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ε.Κ. και του Συμβουλίου της 21/4/2004 σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας», Ενέργεια και Δίκαιο, Τεύχος 3/2005, σ. 44-49.

-      "Τort Law in Greece. The state of art" (= «Το Ελληνικό Αδικοπρακτικό Δίκαιο σήμερα»), Studia in honorem Pelayia Yessiou-Faltsi, Athens-Thessaloniki 2007, σ. 57-78.

-      «Interpretation under a will» στο London Law Review, Volume I, October 2005, Issue 2, σ. 339-348 και συλλογικό τόμο των I. Androulidaki-Dimitriadi/N. Klamaris/I. Spyridakis (ed.), "Hereditary relations and testament law in the European Union", Δημοσιεύματα Ερευνητικού Ινστιτούτου Δικονομικών Μελετών, Τόμος 36, Aθήνα-Κομοτηνή 2008, 145-163.

-      “Karakostas/E. Dacoronia, "Environment and Private Law in Greece" (= «Περιβάλλον και Ιδιωτικό Δίκαιο στην Ελλάδα») στον Τόμο Annuaire international des droits de l' homme, Vol. 1 (2006), εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα , σ. 479 - 493.

-      “Damage caused by GMOs under Greek Law” (= «Ζημία που προκλήθηκε από ΓΤΟ κατά το Ελληνικό Δίκαιο»), στον συλλογικό τόμο Bernhard A. Koch (ed.), “Damage caused by Genetically Modified Organisms” (= «Ζημία που προκλήθηκε από Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς», De Gruyter Berlin/NewYork 2010, σ. 247-272 .

 - "Economic Loss Caused by GMOs in Greece" (= «Οικονομική Ζημία που προκαλείται από ΓΤΟ στην Ελλάδα»), στον συλλογικό τόμο Bernhard A. Koch (ed.), "Economic Loss Caused by Genetically Modified Organisms. Liability and Redress for the Adventitious Presence of GMOs in Non-GM crops", Springer Wien New York 2008, σ. 233-257.

 - Eθνική εισηγήτρια για το ελληνικό δίκαιο στον συλλογικό τόμο των B. Winiger/H. Koziol/B. A. Koch/R. Zimmermann (eds.): "Causation - C.S.Q.N.",  Digest of European Tort Law, Vol. 1: Essential Cases on Natural Causation (= «Θεμελιώδεις υποθέσεις για τη Φυσική Αιτιότητα»), Springer Wien NewYork 2007.

    - "Greece" (= «Ελλάδα»), σε Jan Smits (ed.), Elgar Encyclopedia of Comparative Law, Cheltenham UK, Northampton, Ma, USA, 2006, σ. 289-293 και στη 2η έκδ., 2012, σ. 371-376..

   - "PECL III- Plurality of creditors. A comparison with the Greek Civil Code" (= «Αρχές του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων ΙΙΙ - Πλειονότητα Πιστωτών. Σύγκριση με τον Ελληνικό Αστικό Κώδικα»), στο A. Vaquer (ed.), La Tercera Parte de los principios de derecho contractual europeo. The Principles of European Contract Law Part Three, Tirant monografías 361, Valencia 2005, σ.  51-67.

- Eθνική εισηγήτρια για το ελληνικό αδικοπρακτικό δίκαιο στους συλλογικούς τόμους των Koziol/ Steininger (eds.), Oliphant/Steininger (eds.), Karner/Steininger (eds.), European Tort Law, από το  2001 έως σήμερα.

Επίσης από το 2001 μέχρι και σήμερα περιοδική ενημέρωση  του τόμου "Ιnternational Succession Laws" σχετικά με το καθεστώς που διέπει την εξ αδιαθέτου διαδοχή στην Ελλάδα «Intestate Succession Law. Greece», Society of Trust and Estate Practitioners, εκδοτικός οίκος αρχικά  Lexis Nexis UK  και μετά Tottel Publishing.

  1. Διεθνείς Δραστηριότητες

-      Από το 2001 τακτική συνεργάτις και από το 2004 εταίρος (fellow) του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αδικοπρακτικού και Ασφαλιστικού Δικαίου (European Centre of Tort and Insurance Law) που εδρεύει στη Βιέννη.

-      Συμμετοχή ως μέλος των συμβουλευτικών επιτροπών για τις αδικοπραξίες και τη μίσθωση κινητών στην Ευρωπαϊκή Ομάδα Μελέτης για την κατάρτιση ενος Ευρωπαϊκου Αστικού Κώδικα υπο τον Καθηγητη  κ. Chr. v. Bar.

Συμμετοχή σε Διεθνή Συνέδρια

-          Εθνική εισηγήτρια σε όλα τα Ετήσια Συνέδρια που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αδικοπρακτικού και Ασφαλιστικού Δικαίου που εδρεύει στη Βιέννη (European Centre of Tort and Insurance Law)με θέμα «Εξελίξεις στο δίκαιο των Αδικοπραξιών στην Ευρώπη»  και που έλαβαν χώρα στη Βιέννη από το 2002 μέχρι σήμερα.

-          Από το 1997 μετέχω ανελλιπώς, ως μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας, στο πρόγραμμα «Ο κοινός πυρήνας του Ευρωπαϊκού Ιδιωτικού Δικαίου» ("The common core of the European Private Law.”). Ειδικότερα μετέσχα ως εθνική εισηγήτρια σε επιτροπές με θέματα: «Απόβλητα και Μόλυνση του Eδάφους», «Ιδιοκτησία και Περιβάλλον» «Περιβαλλοντική Ευθύνη και Οικολογική ζημία», «Περιορισμένα στο χρόνο δικαιώματα σε ακίνητα», «H αποκατάσταση της μη περιουσιακής ζημίας στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Συμβάσεων». Το αποτέλεσμα των διάφορων αυτών συγκριτικών ερευνών δημοσιεύθηκε στους τόμους "Barbara Pozzo (ed.), Property and Environment", "Monika Hinterreger (ed.), Εnvironmental Liability and Ecological Damage in European Law", v. Der Merwe/Verbeke (eds.), "Τime-limited interests in land", Palmer (ed.), “The Recovery of Non-pecuniary Loss in European Contract Law”.  

-         27/4/2015 Συμμετοχή στην ελληνολιβανέζικη ημερίδα  Colloque Greco- libanais που οργανώθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου Institut hellénique de droit international et étranger και το Πανεπιστήμιο Saint-Joseph της Βηρυτού με θέμα “Réparation du préjudice moral: Notion de "famille" selon la jurisprudence grecque face au droit international privé»

-      26/5/2014, Βιέννη, Aυστρία,  Διάλεξη στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αδικοπρακτικού και Ασφαλιστικού Δικαίου (European Centre of Tort and Insurance Law ECTIL), στο πλαίσιο των Juristenrunde με θέμα «Non-pecuniary damage in Greek law» («= Mη περιουσιακή ζημία στο Ελληνικό Δίκαιο») Δημοσίευση στον Τιμητικό Τόμο Ν. Κλαμαρή, 2016, σ. 143-162

-       9 Απριλίου 2013. Ομιλία στο Πανεπιστήμιο του Graz, Aυστρία, στο πλαίσιο ημερίδας για την Αδικαιοπρακτική ευθύνη του Κράτους  (Public Authorities Liability in Comparative Perspective) oργανωμένη από το EGTL, το Department of Civil, Foreign and International Private Law του Graz, το ECTIL και το Institute for European Tort Law με θέμα « State liability for police acts or omissions”.

-      Μάιος 2013. Συμμετοχή μετά από πρόσκληση από τον Κοσμήτορα  της Νομικής Σχολής της πρωτεύουσας της Εσθονίας Tartu, κ. Paul Varul, στο εκλεκτορικό σώμα για τη  διδακτορική δοκιμασία του φοιτητή του IKO NÕMM ως opponent. Θέμα της διδακτορικής του διατριβής :"Tortious liablity based on a breach of legal duty to maintain safety".

 - 9 Νοεμβρίου 2012, Κωνσταντινούπολη: Συνέδριο του Institut de Recherches et d’ Etudes Notariales Europeen) I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της  Ένωσης Αστικολόγων με θέμα  «Δίκαιο και Τέχνη». Δ. Καλλινίκου/Ε. Δακορώνια Εισήγηση σχετικά με τα Εργα Τέχνης

-      26, 27 Οκτωβρίου 2012 Συμμετοχή σε Συνέδριο με θέμα ‘Public Policy, Good Morals and Social Justice in European Private Law’ στο Groningen Ολλανδίας μετά από  πρόσκληση της καθ. Aurelia Colombii-Ciacchi. Εισήγηση με θέμα «Good morals in Greek private law»

-      5,6/10/2012. Συμμετοχή σε Συνέδριο που οργάνωσε στη Λωζάνη το Ελβετικό Ινστιτούτο Συγκριτικού Δικαίου με γενικό θέμα: QUEL DOMMAGE ? Aspects controversés de la notion de dommage en Europe (=Ποια ζημία; Αμφιλεγόμενες πτυχές της έννοιας της ζημίας στην Ευρώπη». Μέλος της ομάδας (panel) καθηγητών από διάφορα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στη συζήτηση για την εξαγωγή συμπερασμάτων του Συνεδρίου.

-      -10 Οκτωβρίου 2010 Πανεπιστήμιο Bocconi, Μιλάνο «DCFR What for?”), Προσκεκλημένη από την Oργάνωση της Ένωσης Ιταλών Αστικολόγων (Civilisti Italiani, Associazione per lo Studio del Diritto Civile), Παρουσίαση της προσέγγισης των θεμάτων του Αδικαιολόγητου Πλουτισμού από το DCFR (Draft Common Frame of Referεnce = Σχέδιο Κοινού Πλαισίου Αναφοράς) 

-      25, 26 /10/2007. Συμμετοχή σε συνέδριο στη Lleida Ισπανίας με γενικό θέμα : "Εuropean Private law Beyond the Common Frame of Reference" («Ευρωπαϊκό Ιδιωτικό Δίκαιο πέρα από το Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς»).

-          9-11/2/2006. Συμμετοχή με  εισήγηση στο Συνέδριο (Conference) της ELFA (European Law Faculties Association) που έλαβε χώρα στο Leuven Βελγίου με θέμα "Teaching Law. How legal education is taught? Who teaches law? Where is law taught?"

-          26/6/2009. Εισήγηση με θέμα: «Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί και Αστική Ευθύνη» στο πλαίσιο του Συνεδρίου Περιβαλλοντικού Δικαίου που οργάνωσε στις 26 και 27 Ιουνίου 2009 στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά σε συνεργασία με τη Νομαρχία Πειραιά με γενικό θέμα : «Περιβαλλοντική ευθύνη : Θεωρητικές εξελίξεις και ζητήματα εφαρμογής».

-          26-27/5/2005. Αθήνα. 1ο Διεθνές Συνέδριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με θέμα : «Το δικαίωμα σε ένα υγιές Περιβάλλον» («Le droit de l' homme à un environnement sain»).  Κοινή εισήγηση με τον Καθ. κ. Ι. Καράκωστα με θέμα: «Περιβάλλον και Ιδιωτικό Δίκαιο στην Ελλάδα»

-          19-20/11/2004. Τεργέστη Ιταλίας. Ελληνοϊταλική Συνάντηση Συγκριτικού Δικαίου με γενικό Θέμα: «Εναρμόνιση του Ευρωπαϊκού Αδικοπρακτικού Δικαίου: το παράνομο και η υπαιτιότητα» ("Harmonization of European Tort Law: Unlawfulness and Fault"). Οργάνωση: Πανεπιστήμιο Τεργέστης και Ελληνική Κοινότητα Τεργέστης. Εισήγηση με θέμα: "Τort Law in Greece. The state of art".

-          7-8/05/2004. Lleida Ισπανίας. 3ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: "The Principles of European Contract Law. Part Three" (= «Οι Αρχές του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων. Μέρος ΙΙΙ»). Εθνική Εισηγήτρια με θέμα: "PECL III- Plurality of creditors. A comparison with the Greek Civil Code" (= «Αρχές του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων - Πλειονότητα Πιστωτών. Σύγκριση με τον Ελληνικό Αστικό Κώδικα»).

-          8-10/02/2001. Αθήνα. Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Κληρονομικές σχέσεις και δίκαιο των διαθηκών στην Ευρωπαϊκή Ένωση» ("Hereditary relations and testament law in the European Union"). Εισήγηση με θέμα: «Ζητήματα ερμηνείας της διαθήκης» («Issues of interpretation under a will»).

-          Μάρτιος 2001. Αθήνα. Διάλεξη στη γαλλική με τίτλο: "Les acquisitions immobilières en Grèce (aspects de droit interne) et le rôle des notaires dans ces opérations" (= «Κτήση ακινήτων στην Ελλάδα και ο ρόλος των συμβολαιογράφων») στους μεταπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής Συμβολαιογράφων του Καθολικού Πανεπιστημίου της Louvain Βελγίου.

-          27-28/04/2000. Lleida Ισπανίας. 1ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: "Regional Private Laws in Europe" (= «Περιφερειακά Ιδιωτικά Δίκαια στην Ευρώπη»). Παρέμβαση με τίτλο "The evolution of the Greek Civil Code. From its Roman-byzantine origins to its contemporary European orientation" (= «Η εξέλιξη του Ελληνικού Αστικού Κώδικα. Από τη Βυζαντινορωμαϊκή καταγωγή του στοn σύγχρονο Ευρωπαϊκό προσανατολισμό του»). Δημοσίευση σε : H. Mc Queen/A. Vaquer/S. Espiau (eds.), Regional Private Laws and Codifications in Europe, Cambridge University Press 2003, σ. 288-305.

-          Δεκέμβριος 2000 - Μάϊος 2001. Συμμετοχή με εισηγήσεις με θέμα: «Αποζημίωση για περιβαλλοντικές βλάβες» σε Σεμινάρια Περιβαλλοντικού  Δικαίου για Διοικητικούς Δικαστές σε Πάτρα, Τρίπολη και Ιωάννινα. Οργάνωση: Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου στο πλαίσιο του Προγράμματος ROMANOS II - «Seminars on European  Union Environmental Law and Policy for Greek Administrative  Judges in five regional administrative Courts of Appeal- effecting implementation in the Greek region»).

-          Εθνική Εισηγήτρια στο ΧΙΙΙ, ΧΙV και ΧVΙΙΙ Διεθνές Συνέδριο Συγκριτικού Δικαίου στο Montreal (1990), στην Αθήνα (1994) και στη Washington, D.C., ΗΠΑ, (2010) αντίστοιχα. Θέματα των εισηγήσεων: "Time-sharing in Greece" (= «Η χρονομεριστική μίσθωση στην Ελλάδα»), δημοσίευση σε Revue Hellenique de Droit International (RHDI) 1991, σ. 211 επ., " Mass Torts: A Greek approach" (= «Μαζικές Αδικοπραξίες») δημοσίευση σε RHDI 1994, σ. 87 επ. Catastrophic Harms” (= «Καταστροφικές ζημίες») Δημοσίευση απο τις εκδόσεις Σάκκουλα (Αθήνα-Θεσ/κη) στον τόμο του Συνεδρίου, σ. 31-52.