Menu

Νομική Σχολή

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΝΤΗΣ

 Σπουδές

Πτυχίο – Νομική Σχολή Αθηνών

Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Νομική Σχολή Αννόβερου και Αμβούργου

Διδακτορικό δίπλωμα από τη Νομική Σχολή Αννόβερου

Ακαδημαϊκή  Θέση

Επίκουρος Καθηγητής

Τομέας

 Α’ Ιδιωτικού Δικαίου

Τηλέφωνο

 210 3641611

FAX

 210 3641671

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

 menslaw[at]otenet[dot]gr

'Ωρες Γραφείου

 09:00 – 18:00

Διδασκαλία Μαθημάτων

 

Διοικητικό Έργο

Σπουδές

Συγγραφικό Έργο

1. Βιβλία:

 1. Prozessuale Klauseln in Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Baden-Baden, 1994 (ΝOMOS Verlag)
 2. Γενικοί Όροι Συναλλαγών σε καταναλωτικές και εμπορικές συμβάσεις, Αθήνα, 2000
 3. Σιωπηρή πληρεξουσιότητα, Αθήνα, 2005
 4. Άμυνα και ελευθέρωση του υπερχρεωμένου οφειλέτη,  Αθήνα 2012

 

2. Άρθρα/Συμβολές:

 1. Ευθύνη των διοικητικών οργάνων της εταιρίας για ζημιές του επενδυτή, Εισήγηση στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, 2002, Πρακτικά Συνεδρίου, 2002, σ. 105.
 2. Das neue griechische Verbraucherschutzgesetz von 1994- Die Anpassung des griechischen Rechts an die EG- Verbraucherschutzrichtlinien (Ο νέος ελληνικός νόμος του 1994 για την προστασία του καταναλωτή. Η προσαρμογή του ελληνικού δικαίου στις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του καταναλωτή). Συμβολή στον τιμητικό τόμο Hilmar Fenge, Αμβούργο, 1996.
 3. -Umweltrecht und Umweltschutz in Griechenland. Eine Fallstudie unter Berücksichtigung ökonomischer, politischer und administrativer Problemaspekte (Δίκαιο του περιβάλλοντος και προστασία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Μελέτη με αναφορά σε οικονομικές, πολιτικές και διοικητικές παραμέτρους). Κοινή μελέτη με τον οικονομολόγο-καθηγητή Πολιτικής Οικονομίας (Volkswirtschaft) του Πανεπιστημίου του Αννοβέρου Γεώργιο Μαγουλά, ο οποίος συνέγραψε το δεύτερο μέρος (οικονομική, πολιτική και κοινωνική διάσταση του θέματος). Η μελέτη αυτή δημοσιεύθηκε στον τόμο «Umweltschutz zwischen Staat und Markt», 1989 (επιμέλεια έκδοσης από τους Donner/Simon/Wolf, Nomos-Verlag, σ. 571 επ.).
 4. Ρήτρα αποκλειστικής διεθνούς δικαιοδοσίας στην διεθνή οδική μεταφορά πραγμάτων (CMR) και ασφαλιστική υποκατάσταση (Με αφορμή την ΕΦΠειρ 840/86). Περιοδικό «Πειραϊκή Νομολογία», τομ. 14, τευχ. 2 σ. 271-278 επ.
 5. 5.    Άρση της αυτοτέλειας νομικού προσώπου στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο: Σχόλιο στην υπ’ αριθμ. 2155/90 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (ΝοΒ 1990, σ. 1473 – 1476).
 6. Civil liability for pure economic loss in Greece.  Κοινή μελέτη με τον καθηγητή Θανάση Λιακόπουλο, εθνική εισήγηση στο 15ο συνέδριο της Διεθνούς Ακαδημίας Συγκριτικού Δικαίου (Bristol, 1998), δημοσιευθείσα στην Revue Hellénique de droit international, Αθήνα, 1998, σ. 61 επ.
 7. Γενικοί Όροι Ασφαλίσεως Ζωής και Ασθένειας (Αρμ 1999, σ. 154 επ.): Γνωμοδότηση για το κύρος ασφαλιστηρίων ζωής, ασθένειας και ατυχημάτων ελληνικής ασφαλιστικής εταιρίας, κυρίως σχετικά με την έκταση και τις συνέπειες παράβασης ασφαλιστικών βαρών, επί της οποίας εξεδόθησαν οι ΠολΠρΑθ 3229/96 και ΕφΑΘ 1448/98. Δημοσιεύθηκε στον Αρμ 1999, σ. 154 επ.
 8. Γενικοί όροι τραπεζικών καταναλωτικών συμβάσεων (με αφορμή την ΑΠ 1219/2001, ΧρΙΔ 2001, σ. 558 επ.).
 9. Όρια της ευθύνης του εγγυητή στις τραπεζικές καταναλωτικές συμβάσεις, Εισήγηση στο 1ο  Συνέδριο της Ένωσης Δικαίου Προστασίας του Καταναλωτή, Ιούνιος 2002, Συλλογικός Τόμος του Συνεδρίου = «Η προστασία του καταναλωτή στις τραπεζικές συναλλαγές», 2004, σ. 259 επ = ΧρΙΔ 2004, σ. 185 επ.
 10. Τα άρθρα 3:301–3:304 των Αρχών του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων για την έμμεση αντιπροσώπευση.- Συμφιλίωση των δικαίων της ηπειρωτικής Ευρώπης («αρχή του εμφανούς») με τον αγγλικό νομολογιακό κανόνα της undisclosed agency («αφανής» αντιπροσώπευση), ΧρΙΔ 2008, σ. 97 επ.
 11. Η ισχύς συμφωνιών περί αποκλεισμού του συμψηφισμού σε περίπτωση πτώχευσης. Ερμηνευτική συμβολή στα άρθρα 450 ΙΙ ΑΚ και 361 νέου πτωχευτικού Κώδικα καθώς και στη μεταξύ τους σχέση, ΝοΒ 2009, σ. 2068 επ.
 12. Ερμηνεία των δικαιοπραξιών και αναιρετικός έλεγχος. Η ιδιωτική αυτονομία και η διάκριση μεταξύ νομικού και πραγματικού ζητήματος. Μελέτη δημοσιευθείσα στον Τιμητικό Τόμο για τον Καθηγητή Μιχάλη Σταθόπουλο.
 13. Auslegung von Rechtsgeschäften und Revisionskontrolle “Privatautonomie” v. “Unterscheidung zwichen Rechts-und Tatfrage” (griechisches Privatrecht,  Rechtsvergleichung), Βιέννη 2009            Εισήγηση στο συνέδριο Οκτωβρίου 2009 των Νομικών Σχολών Βιέννης και Αθήνας.
 14. Συμβάσεις διαφοράς-ιδίως η σύμβαση hedging στο παράδειγμα του κανονισμού του Χρηματιστηρίων Μετάλλων του Λονδίνου στον Τιμητικό Τόμο του καθηγητού Γ. Καλλιμόπουλου, 2010, σ. 395 επ.

 κ.α.