Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Νομική Σχολή

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Σπουδές

ΔρΝ ΔρΦ απόφοιτος Νομικής ΕΚΠΑ

Ακαδημαϊκή  Θέση

Καθηγητής

Τομέας

Α΄Ιδ Δικαίου

Τηλέφωνο

21 03688370

FAX

 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

kchristo@law.uoa.gr

'Ωρες Γραφείου

Αυτές αναζητούνται ανά εξάμηνο στη Γραμματεία του τομέως, ως γνωστόν τοις πάσιν

Διδασκαλία Μαθημάτων

Προπτυχιακό επίπεδο:

Γεν ΕνΔικαιο Συνθέσεις Αστ Δικαίου ΑθλΔίκαιο

Μεταπτυχιακό επίπεδο:

Ηλεκτρονικό Αστικό Δίκαιο Κτηματολόγιο Μεθοδολογία Ιδ ΔΙκαίου Προσωπικά Δεδομένα 

Διοικητικό Έργο

 

 

 

Συγγραφικό Έργο

 

1. Βιβλία:

Χρηματική ενοχή ενόψει και των κανονισμών του ευρώ (διδακτορική διατριβή –εκδ. Α. Σάκκουλα  1998

Ηλεκτρονικά έγγραφα και ηλεκτρονική δικαιοπραξία μετά τις νέες κοινοτικές ρυθμίσεις - Πρόλογος Γ. Καλλιμόπουλου, εκδ. Α. Σάκκουλα,

1η έκδ. 2001, σελ. ΧΧIII+ 279

2η έκδ. 2004, σελ. ΧΧΙΙΙ+300

Παραγραφή-Εγγύηση-Αναγωγή-Απαλλακτικές ρήτρες, στο συλλογικό τόμο “Το νέο δίκαιο της ευθύνης του πωλητή”, επιμ. Π. Παπανικολάου, εκδ. Α. Σάκκουλα 2003, σ.458-638.

Προστασία προσωπικότητας και συμβατικής ελευθερίας στα κοινωφελή δίκτυα. Προσωπικά δεδομένα και Ανταγωνισμός σε ενέργεια, επικοινωνίες και μεταφορές, εκδ. Α. Σάκκουλα, 2007

Η συμβίωση μεταξύ οικογενειακού και ενοχικού δικαίου – Το παράδειγμα του συμφώνου συμβιώσεως, εκδ. Α. Σάκκουλα, 2012, σελ. XXIV+264

Δίκαιο Κτηματολογίου – Σημειώσεις Ι, 2013

Δίκαιο Προσωπικών Δεδομένων, 2013

Επιτομή Ηλεκτρονικού Αστικού Δικαίου 1η έκδ. (2008), 2η αναθ. Έκδ. (2013)

Πλάνη Απάτη Απειλή, εκδ. Π. Σάκκουλα 2016

2. Άρθρα/Συμβολές:

ΙΙ. Δημοσιεύσεις μέχρι την εκλογή μου ως Ειδικού Επιστήμονα

Σχόλιο στην Ειρ Αθ 2160/1985, ΕΕΝ 53, 199

Φύση και έκταση της εξουσίας του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου α' περ. άρθρ. Σ 100 §1ε, Δ 1992, 96-110

Η υιοθεσία των ενηλίκων παθολογίες ενός θεσμού, εκδ. Α. Σάκκουλα σ. 123-156

Σκέψεις για τη δεσμευτικότητα των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας σε εκκλησιαστικά ζητήματα (διάλεξη στο Κέντρο Δικανικών Μελετών), Δίκη 1994, 600 και Δικανικοί Διάλογοι 1 (1994), 179

Η Εκκλησία και το Κράτος μπροστά στο χωρισμό; Περιοδικό "Συναξη", 73-87

Προβλήματα συνταγματικότητας στο θεσμό της δημόσιας κατάθεσης του εκπλειστηριάσματος Δ 1994, 692-702 και "Δικανικοί Διάλογοι", σελ. 331- 343

Βιολογικό και κοινωνικοσυναισθηματικό κριτήριο ή αλήθεια και φαινόμενο δικαίου στη συγγένεια;, παρέμβαση στο Α' Συνέδριο των Ελλήνων Αστικολόγων, σ. 267-282 στα πρακτικά του συνεδρίου, εκδ. Αντ.Ν. Σάκκουλα, 1995.

Γενετική αλήθεια και φαινόμενο δικαίου στη συγγένεια (Προς μια ενοποίηση του δικαίου πατρότητας-μητρότητας), ΚριτΕ 1995/1

Pure Economic Loss: Aspects of an Anglosaxon Legal Issue under Greek Law RHDI 51 (1998)

Ζητήματα ενδοσυμβατικής ευθύνης του προμηθευτή Σχόλιο στην ΕφΘεσ 626/ 1998, ΔΕΕ 12/ 1998, σ.1236-1239

Τόπος και υποκείμενα μεσιτείας – Σχόλιο στην ΑΠ 1719/ 1997, ΔΕΕ 12/ 1998, σελ. 1225-1227

Το πρόβλημα του έτους 2000 - Η ευθύνη του προμηθευτή πληροφορικής, ΚριτΕ 1998/2

Η νομική φύση του δικαιώματος πάνω στο software: Πνευματική ιδιοκτησία ή ευρεσιτεχνία; ΚριτΕ 1999/1

Ερμηνεία στα άρθρα 1749-1762 στον ΑΚ Γεωργιάδη-Σταθόπουλου

Ζητήματα “καθαρώς οικονομικής ζημίας” υπό το ελληνικό δίκαιο - συμμετοχή στον συλλογικό τόμο Pure Economic Loss in Europe της μόνιμης διεθνούς συνόδου συγκριτικού ευρωπαϊκού ιδιωτικού δικαίου του Trento (The Common Core of the European Private Law –The Trento Project), επιμ. M. Bussani, V.V. Palmer, εκδ. Canmbridge University Press 2003.

Ζητήματα της εμπράγματης ασφάλειας σε κινητά υπό το ελληνικό δίκαιο - συμμετοχή στον συλλογικό τόμο Security Rights in Movable Property in European Private Law της μόνιμης διεθνούς συνόδου συγκριτικού ευρωπαϊκού ιδιωτικού δικαίου του Trento (The Common Core of the European Private Law –The Trento Project), επιμ. E.-M. Kieninger, εκδ. Canmbridge University Press 2004.

Αστικός Κώδικας και Εθνικό Κτηματολόγιο, ΚριτΕ 1998/ 2, 142 επ.

ΙΙΙ. Δημοσιεύσεις από την εκλογή μου ως Ειδικού Επιστήμονα μέχρι την εκλογή μου ως Λέκτορα

Greek Case Note στην OGH vom 27.1. 1999, 3 Ob 225/ 98d, JBL 1999, 470 Zur Verzinsung eines Schadensersatzanspruches beim Schuldverzug, European Review of Private Law (ERPL) 2000, 716-727

Τρία νέα ζητήματα του δικαίου των ηλεκτρονικών εγγράφων Δ 2000, 1006 επ.

Προβλήματα προστασίας του χρηματιστηριακού επενδυτή από τη δογματική σκοπιά του αστικού δικαίου στον τόμο του 9ου συνεδρίου των ελλήνων εμπορικολόγων έκδ.2000

Παρατηρήσεις στην Μον Πρωτ Αθ 1327/ 2000 Δ 2001, 462 επ.

IV. Δημοσιεύσεις από την εκλογή μου ως Λέκτορα μέχρι την εκλογή μου ως Επίκουρου Καθηγητή

Η τάση για διεύρυνση του παρανόμου και οι πρακτικές επιπτώσεις της στο ελληνικό σύστημα ευθύνης, στον ΤιμΤόμ Κ. Μπέη (Ε΄), 4257-4302

Παρατηρήσεις στην ΕφΑθ 9553/ 2001, ΔΕΕ 2002, 864-870

Οι επιπτώσεις της μεταρρύθμισης του δικαίου της πώλησης (ν.3043/ 2002) στο λοιπό Ενοχικό Δίκαιο, Digesta 2003, 389-401

“Ηλεκτρονικό δίκαιο”: Ανάδυση ενός νέου κλάδου; Σύμμεικτα Γ. Κουμάντου, σελ. 1095-1122 = Δ 2004, 417 επ.

Ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου ιδιαιτερότητες του καθεστώτος των ηλεκτρονικών δικτύων, Δ 2004, 417-450

Άϋλοι ομολογιακοί τίτλοι, Δ 2004, 856-902

Αστική ευθύνη του παρόχου δικτύου ως μεσάζοντος στην παροχή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας ΔiΜΕΕ 2004, 350-356

Η συγκατάθεση στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ΔiMEE 2005, 357 επ. = Γενέθλιον Απόστολου Γεωργιάδη Ι, σελ. 971 επ.

Μεθοδολογικοί προβληματισμοί σχετικά με την έννοια της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ΔiΜΕΕ 2005, 391 επ.

Φορολογικοί περιορισμοί της ελευθερίας των συμβάσεων ΔΕΕ 2005, 800 επ.

Σχόλιο τη ΜονΠρωτΑθ 9275/ 2005, Δ 2006, 400 επ.

Κληροδοσία προς σύστασιν ιδρύματος και ίδρυσή του εν ζωή με άλλους όρους -Γνωμοδότηση από κοινού με Μιχ. Π. Σταθόπουλο, ΚριτΕ 2003, 323 επ.

Greek Case Note στη Fairchild v. Glenhaven Funeral Services Ltd and others, Fax v. Spousal (Midlands) Ltd, Mattheus v. Associated Portland Cement Manufacturers (1978) Ltd and others [2002] UKHL 22, European Review of Private Law (ERPL) 2004, 238 επ.

Βιβλιοκρισία στο βιβλίο Basic Elements of Civil Law της Π.Αγαλλοπούλου, RHDI 2004

V. Δημοσιεύσεις μετά την εκλογή μου ως Επίκουρου καθηγητή

Εισαγωγικές παρατηρήσεις σε Αναγκαστική Απαλλοτρίωση (επιμ. Β. Τσούμα) εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη 2007, σελ. 1-34

Διαταγή πληρωμής μετά από επικύρωση από δικηγόρο της εκτύπωσης αποσπάσματος από μηχανογραφικώς τηρούμενα βιβλία, Παρατηρήσεις στην ΑΠ 902/ 2006, ΧρηΔικ 2/ 2007, 278-284.

Η εκπαίδευση στη μεθόριο μεταξύ Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, ΝοΒ 2008, 40 επ.

Διορισμός προσωρινού διαχειριστή λόγω επικειμένου κινδύνου από την παράβαση καθηκόντων του υφισταμένου (γνμδ.), ΔΕΕ 2009, 278-285

Standard Contract Terms in Greece στον Τιμητικό Τόμο Κωνστ. Κεραμέως, σελ.233-255.

Έπαθλο σε τηλεπαιγνίδι γνώσεων: στοίχημα ή justum pretium; - Σκέψεις με αφορμή την ΑΠ 1636/ 2008, ΔiΜΕΕ 2009, 11-22

Η πρόταση οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών, ΕφΑΔ 2010, 9-23

Αυτοκαταστροφή ή αστική αυτοδιάθεση; στο συλλογικό τόμο Ψυχιατρική και Δίκαιο 4, 2010, σελ. 75-79 = προδημοσιευμένη περίληψη της μελέτης Αστική ευθύνη για αυτοτραυματισμό τρίτου - Αυτοκαταστροφή ή αστική αυτοδιάθεση; σε Τιμητικό Τόμο Μιχ. Σταθόπουλου, σελ. 3245-3270

Διαμεσολάβηση στις ιδιωτικές διαφορές ΝοΒ 2010, 287-310

Ζητήματα ηλεκτρονικών πληρωμών, υπό δημοσίευση στον Τιμητικό Τόμο Γεωργίου Καλλιμόπουλου

VI. Δημοσιεύσεις υποβληθείσες και ολοκληρωμένες μετά την μονιμοποίησή μου

Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Συμβάσεων – Η Πράσινη Βίβλος διερωτά τι σημαίνει Η ΗΗH    CFR, ΕφΑΔ 2011/ 1, 3-17

Δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο προσωπικών δεδομένων των οφειλετών του Δημοσίου, Εισήγηση ενώπιον της ΑΠΔΠΧ (από κοινού με τους Χαρ. Ανθόπουλο, Σπ. Βλαχόπουλο, Δ. Ζωγραφόπουλο και Γ.Παναγοπούλου), ΕφημΔΔ 2011, 678-689

Rechtsmethodische Ueberlegungen zur Feststellung des Beginns der Existenz der natuerlichen Person, σε Festschrift fuer F.-J. Saecker zum

Geburtstag, 2011, 1053-1064
Σύμφωνο συμβίωσης: Κατάλυση ή ενδοτικοποίηση του θεσμού του γάμου; Προς μια αξιολογική ομογενοποίηση του δικαίου της συμβίωσης ΕφΑΔ 1/ 2009, 50 επ.

Σύμφωνο συμβίωσης - Καταγραφή επί μέρους ζητημάτων ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου Δ 2009

 

VI. Δημοσιεύσεις υποβληθείσες και ολοκληρωμένες μετά την εκλογή μου ως Αναπληρωτή

Ζητήματα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, σε ΤιμΤομ Α. Αντάπαση
κ.ά.