Menu

Νομική Σχολή

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Σπουδές

1980 Γερμανική Σχολή Αθηνών (Dörpfeld Gymnasium). Eλληνικό Απολυτήριο Λυκείου, Deutsches Abitur

1985 Πτυχίο Νομικής Σχολής Αθηνών

1990 Διδακτορικό Δίπλωμα στο Εργατικό Δίκαιο. Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Βερολίνου (Freie Universität Berlin)

Ακαδημαϊκή Θέση

Επίκουρος Καθηγητής

Τομέας

Β' Ιδιωτικού Δικαίου

Τηλέφωνο

210 7299287

FAX

210 7294975

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

kbakopoulos[at]law.uoa[dot]gr ή kb[at]bklaw[dot]gr

'Ωρες Γραφείου

Εκδίδεται σχετική ανακοίνωση κάθε εξάμηνο

Διδασκαλία Μαθημάτων

Προπτυχιακό επίπεδο: Ατομικό Εργατικό Δίκαιο, Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο

Μεταπτυχιακό επίπεδο: Ευρωπαϊκό και Διεθνές Εργατικό Δίκαιο, με έμφαση στο ενωσιακό δίκαιο

Διεθνής Παρουσία

 

 
 • Προσκεκλημένος ερευνητής και συνεργάτης του Ludwig-Maximilians-Universität München, Zentrum für Arbeitsbeziehungen und Arbeitsrecht (ZAAR), από Σεπτέμβριο 2019 έως Απρίλιο 2020. Τομείς έρευνας: α) Δίκαιο προστασίας της θέσης εργασίας β) Ενωσιακό εργατικό δίκαιο
 • Προσκεκλημένος εισηγητής από το Ομοσπονδιακό Εργατικό Δικαστήριο της Γερμανίας (Bundesarbeitsgerichtστο 9. Europarechtliches Symposion, Erfurt, Απρίλιος 2018
 • Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου (wissenschaftlicher Beirat) του γερμανικού νομικού περιοδικού Vierteljahresschrift für das Sozial- und Arbeitsrecht (VSSAR), Verlag Wolters Kluwer
 • Τακτικό μέλος του Deutscher Arbeitsgerichtsverband
 • Μέλος Διοικητικού́ Συμβουλίου της European Employment Lawyers Association (www.eela.org) (εκλογή 2010, επανεκλογή 2015)
 • Ανάληψη εισηγήσεων και προσωπικές προσκλήσεις για συμμετοχή σε Συνέδρια και επιστημονικές Ημερίδες στο εξωτερικό (αναφορά κατωτέρω)
 • Ειδικός Επιστήμων του Υπουργείου Εργασίας (1991 - 1995): (α) Συμμετοχή σε επιτροπές επεξεργασίας σχεδίων οδηγιών, Βρυξέλλες (β) Εκπρόσωπος της Ελλάδος στις 79η (Ιούνιος 1992), 80η (Ιούνιος 1993) και 81η (Ιούνιος 1994) Διεθνείς Συνδιασκέψεις Εργασίας, Διεθνές Γραφείο Εργασίας, Γενεύη.
 

 

 

Συγγραφικό Έργο

1. Βιβλία:

 

 1. Η προδικαστική παραπομπή στο ΔΕΕ. Ο διάλογος του εθνικού με τον ενωσιακό δικαστή από την οπτική γωνία του εργατικού δικαίου, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2020, σελ. 202
 2. Συμβολές στο Εργατικό Δίκαιο. Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη, 2017, σελ. 566 (συλλογή δημοσιευμένων έως 2017 μελετών, ως κατωτέρω)
 3. Συνδικαλιστικά στελέχη και καταγγελία. Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη, 2014, σελ. 109
 4. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Ζητήματα ισορροπίας αναγκαστικού δικαίου και ιδιωτικής βουλήσεως. Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2012, σελ. 210
 5. Zuständigkeitsverteilung zwischen tarifvertraglicher und innerbetrieblicher Normsetzung. Duncker & Humblot, Berlin 1991, σελ. 200

 

2. Άρθρα/Συμβολές:

(κατανομή ανά θεματικές ενότητες)

 

 Ι. Η σύναψη και το περιεχόμενο της ατομικής σύμβασης εργασίας

 

 1. 1.    Απώλεια του δικαιώματος αδείας και τύχη των αποδοχών αδείας, ΔΕΝ 2019, 148 (-161).
 2. Οι εφημερίες των ιατρών και η έννοια της ετοιμότητας προς εργασία. Σχόλιο στη ΔΕΕ της 23.12.2015, υπόθεση C-180/14, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, ΕφημΔΔ 2015, 667 (-671).
 3. Δικαστικός έλεγχος της συμβατικής ελευθερίας; Σχόλιο στην ΑΠ 1366/2009, ΔΕΝ 2009, 1425 (- 1427).
 4. Σύμβαση εργασίας μέλους Δ.Σ. με Α.Ε. Παρατηρήσεις με αφορμή την ΑΠ 1791/2006, ΔΕΝ 2007, 449 (-453).
 5. Ζητήματα εφαρμοστέου δικαίου σε συμβάσεις εργασίας, ΕΕργΔ 2006, 193(-204).
 6. Οι εργασιακές σχέσεις στις ΔΕΚΟ μετά το ν. 3429/2005, ΔΕΝ 2006, 273 (-282).
 7. Το τεκμήριο της ανεξάρτητης εργασίας στο ν. 2639/1998, ΔΕΝ 1999, 7 (-12).
 8. Τα όρια εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης στην αμοιβή και η σχέση της με την ελευθερία των συμβάσεων, NoΒ 1995, 523 (-538).
 9. Σύμβαση απλής ετοιμότητας προς εργασία. Σχόλιο στην ΜΠΑ 5961/1992, ΕΕργΔ 1992, 889 (-891).

 

ΙΙ. Η καταγγελία της ατομικής σύμβασης εργασίας

 

 1. Αναδρομή και προοπτική στο δίκαιο της καταγγελίας (Συμβολή στον υπό έκδοση Τιμητικό Τόμο για τον Δημήτρη Α. Τραυλό-Τζανετάτο), Ελληνική Δικαιοσύνη 2020, 19 (-30).
 2. Ανώτατο όριο αποζημιώσεως και ευνοϊκότερες συμφωνίες, ΔΕΝ 2015, 1201 (-1205).
 3. Η προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών από την καταγγελία - Παλαιοί και νέοι προβληματισμοί. Tιμητικός Τόμος Καθηγητού Ιωάννη Κουκιάδη («Το ¨νέο¨ Εργατικό Δίκαιο» - συλλογικό έργο), Eκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη, 2014, σελ. 553 (-568).
 4. Η συνταξιοδότηση ως αιτία καταγγελίας, ΔΕΝ 2012, 1281 (-1286).
 5. Οι συμβάσεις με όριο ηλικίας και οι ρήτρες μονιμότητας μετά τον ν. 4046/2012 και την ΠΥΣ 6/2012, ΕΕργΔ 2012, 691 (-698).
 6. Oι οικονομικοτεχνικοί λόγοι ως αιτία καταγγελίας συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου – ιδίως συμβάσεων που διέπονται από κανονισμό εργασίας με όριο ηλικίας. Tιμητικός Τόμος Καθηγητού Νικ. Ρόκα, Νομική Βιβλιοθήκη 2011, σελ. 578 (-591) = ΔΕΝ 2011, 849 (-860).
 7. Περιορισμοί στο δικαίωμα καταγγελίας για σπουδαίο λόγο (ΑΚ 672) με διατάξεις κανονισμών εργασίας, ΔΕΝ 2007, 945 (-950).
 8. Zητήματα αστικού και δικονομικού δικαίου από την καταγγελία της συμβάσεως εργασίας, ΔΕΝ 2003, 1185 (-1198).
 9. Η ‘αιτία’ της καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας, ΕλλΔνη 1996, 1509 (-1511).
 10. Συμβατική αποζημίωση απολύσεως - Αποσβεστική προθεσμία της σχετικής αξιώσεως. Σχόλιο στην ΕφΑθ 1114/1995, ΔΕΕ 1995, 657 (-659).

 

ΙΙΙΟμαδικές απολύσεις

 

 1. Εθελουσία έξοδος και επιδότηση ανεργίας, ΔΕΝ 2020, 840 (-842).
 2. Massenentlassung und behördliche Kontrollbefugnisse, RdA 2018, 257 (-263).
 3. Ζητήματα εφαρμογής του νέου νόμου περί ομαδικών απολύσεων (άρθρο 17 ν. 4472/2017), ΕΕργΔ 2018, 665 (-678).
 4. Η απόφαση του ΔΕΕ της 21.12.2016 για τις ομαδικές απολύσεις (υπόθεση C‑201/15, ΑΓΕΤ Ηρακλής), ΕλλΔνη 2017, 649 (-656).
 5. Σκέψεις για τη νομοθεσία των ομαδικών απολύσεων (μετά και την υποβολή προδικαστικού ερωτήματος στο Δ.Ε.Ε. με την ΣτΕ 1254/2015), ΕΕργΔ 2015, 845 (-862).
 6. Massenentlassungen in Griechenland. Die Unvereinbarkeit des griechischen mit dem europäischen Recht und die Zuspitzung des Problems nach der Änderung der Rechtsprechung× εις Tιμητικό Τόμο Jobst-Hubertus Bauer, C.H. Beck 2010, σελ. 75 (-84).
 7. Η πρόσφατη τροπολογία περί ομαδικών απολύσεων. Καμία βελτίωση της προβληματικής κατάστασης, ΔΕΝ 2006, 1265 (-1269).
 8. Ζητήματα ομαδικών απολύσεων, ΔΕΕ 2002, 157 (-160).
 9. Τα όρια της αυτονομίας των μερών κατά τις διαβουλεύσεις για την εφαρμογή του ν. 1387/1983, ΔΕΕ 1997, 32 (-37).

 

IV. Μεταβίβαση επιχείρησης, ευθύνη τρίτων

 

 1. Μεταβίβαση επιχείρησης: Ο σύνδεσμος της εργασιακής σχέσης με την επιχείρηση και το δικαίωμα εναντίωσης του εργαζομένου, ΕΕργΔ 2018, 1119 (-1132).
 2. Αναδιάρθρωση επιχειρήσεων και προστασία των εργαζομένων. Η νομολογία του ΔΕΕ για την έννοια της μεταβίβασης επιχείρησης σε μια διαρκή αναζήτηση σημείων ισορροπίας. «Αναδιάρθρωση Επιχειρήσεων - Επίκαιρα ζητήματα εμπορικού, εργατικού και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου» (συλλογικό έργο), Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2015, σελ. 43 (-56).
 3. H ευθύνη της μητρικής εταιρίας έναντι αντισυμβαλλομένων της θυγατρικής της. Μια επισκόπηση με βάση τους λόγους ευθύνης, Γενέθλιον Απόστολου Γεωργιάδη, τ. ΙΙ, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα 2006, σελ. 1677-1698 (και εις ΧρΙΔ 2006, 106-113).
 4. Ζητήματα ευθύνης λόγω διαδοχής στην επιχείρηση, ΔΕΕ 2005, 556 (-566).
 5. Εξαγορά επιχειρήσεως και εργασιακές σχέσεις, ΔΕΕ 2000, 1191 (-1199).

 

V. Συλλογικές εργασιακές σχέσεις, διαιτησία, συνδικαλιστικά δικαιώματα

 

 1. Σχόλια και σκέψεις για τη διαιτησία με αφορμή την ΟλΣτΕ 2307/2014, ΕΕργΔ 2014, 913 (-924).
 2. Οι όροι εργασίας μετά τη λήξη της σ.σ.ε., ΕΕργΔ 2012, 1469 (-1474).
 3. Μεταρρυθμίσεις της εργατικής νομοθεσίας στο ν. 3845/2010, ΔΕΝ 2010, 641 (-648).
 4. Δικονομικά δικαιώματα συνδικαλιστικών οργανώσεων, ΕλλΔνη 2010, 17 (-25).
 5. Η επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας ως μέσο προσαρμογής σε νέα οικονομικά δεδομένα, ΔΕΕ 1995, 724 (-729).
 6. Ο κανονισμός εργασίας. Κατάρτιση, περιεχόμενο και σχέση με την πρακτική της εκμετάλλευσης, ΕΕργΔ 1993, 625 (-637).
 7. Υποχρέωση ίσης μεταχείρισης επιχειρησιακών συνδικαλιστικών οργανώσεων. Παρατηρήσεις με αφορμή την ΑΠ 1040/2009, ΕΠολΔ 2009, 655 (- 659).

 

VI. Απεργία

 

 1. Η νομιμότητα της απεργίας από την άποψη των αιτημάτων (ιδίως αυτών που σχετίζονται με επιχειρηματικές αποφάσεις και με νομικές διαφορές), ΕΕργΔ 2016, 1033 (-1058).
 2. Απεργία πολιτική, απεργία εργασιακή-πολιτική, απεργία διαμαρτυρίας, Σχόλιο στην ΕφΑθ 1/1992, ΔΕΝ 1992, 788 (-791).

 

     VII. Ξενόγλωσσες μελέτες για τo ελληνικό εργατικό δίκαιο κ.α.

 

 1. Das griechische Arbeitsrecht im Wandel. Ein Bericht über die krisenbedingten Reformen am Beispiel des Kündigungsschutzes und der Tarifautonomie, εις Festschrift für Professor Nikolaos K. Klamaris (συλλογικό έργο), Sakkoulas Publications, Athens – Thessaloniki, 2016, σελ. 35 (-51) = Reformen des griechischen Kündigungsschutzes und Tarifrechts nach 2010, Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeitsrecht (ZESAR) 2014, 323 (-331).
 2. „Aktuelle Fragen des griechischen Arbeitsrechts“× Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht (EuZA) 2010, 511 (-522).
 3. Der Einfluß des Gemeinschaftsrechts auf die Arbeitsverhältnisse in Griechenland, Zeitschrift für ausländisches und internationales Arbeits- und Sozialrecht (ZIAS) 1989, 116.
 4. Αρχή της επικουρικότητας και κοινοτικός κοινωνικός χώρος, ΕΕργΔ 1991, 1041 (-1055).
 5. «Θέσεις εργασίας και αλληλεγγύη». Μετάφραση από τα γερμανικά μελέτης του καθηγητή Κlaus Αdomeit, ΔΕΝ 1995, 737 (-743).

 

3. Εισηγήσεις σε Συνέδρια και Επιστημονικές Ημερίδες

 

 1. «Η προστασία από την απόλυση στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη». Εισήγηση στο Συνέδριο με γενικό θέμα «Το Εργατικό Δίκαιο: Mοχλός ανάπτυξης ή οπισθοδρόμησης της ελληνικής κοινωνίας;». Διοργάνωση: Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου σε συνεργασία με την Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, 29-30 Νοεμβρίου 2019, Βόλος.
 2. «Ο βάσιμος λόγος απόλυσης - Πρώτα συμπεράσματα για τη νέα νομοθετική ρύθμιση». Εισήγηση σε ημερίδα με γενικό θέμα «To νέο δίκαιο της απόλυσης μετά το άρθρο 48 ν. 4611/2019». Διοργάνωση περιοδικού «Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου», 7 Ιουνίου 2019, Αθήνα.
 3. «Προδικαστικά ερωτήματα στο ΔΕΕ». Εισήγηση στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, 19 Μαρτίου 2019, Αθήνα.
 4. „Griechisches Kündigungs- und Befristungsrecht. Europarechtliche Vorgaben und rechtspolitische Aspekte“. Εισήγηση σε ημερίδα. Bucerius Law School, 21 Φεβρουαρίου 2019, Αμβούργο.
 5. "Die Beendigung von Arbeitsverhältnissen in Griechenland und im unionsrechtlichen Kontext“. Εισήγηση σε ημερίδα. Ludwig-Maximilians-Universität München, Zentrum für Arbeitsbeziehungen und Arbeitsrecht, 25 Οκτωβρίου 2018, Μόναχο.
 6. «Ζητήματα εφαρμογής του νέου νόμου περί ομαδικών απολύσεων (άρθρο 17 ν. 4472/2017)». Εισήγηση στην ημερίδα με γενικό θέμα «Επίκαιρα θέματα από το δίκαιο των απολύσεων». Διοργάνωση περιοδικού «Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου», 15 Ιουνίου 2018, Αθήνα.
 7. „Gedanken über einige Aspekte des Betriebsübergangs - anlässlich aktueller griechischer Rechtsprechung“. Εισήγηση στην Ημερίδα «Deutsch-Griechischer Workshop: „Europäisches Arbeitsrecht“. Διοργάνωση: Νομική Σχολή ΑΠΘ, σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Κολωνίας, 21 Μαϊου 2018, Θεσσαλονίκη.
 8. „Massenentlassung und behördliche Kontrollbefugnisse - Die Entwicklung der Rechtslage in Griechenland im Lichte des europäischen Rechts“. Εισήγηση στο 9. Συμπόσιο Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Ομοσπονδιακό Εργατικό Δικαστήριο της Γερμανίας (9. Europarechtliches Symposion beim Bundesarbeitsgericht), 19–20 Απριλίου 2018, Erfurt.
 9.  «Η νομιμότητα της απεργίας από την άποψη των αιτημάτων». Εισήγηση στο Διεθνές Συνέδριο με γενικό τίτλο «Μια αναδρομή στο μέλλον του Εργατικού Δικαίου». Διοργάνωση περιοδικού “Επιθεώρησις Εργατικού Δικαίου”, 9-11 Σεπτεμβρίου 2016, Αθήνα.
 10. „Grundzüge des griechischen Arbeitsrechts“. Tagung der Vorsitzenden Richter/-innen der Landesarbeitsgerichte in NRW, 30.6.-1.7.2016, Recklinghausen (Εισήγηση στη Σύνοδο των Προέδρων των Εργατικών Εφετείων της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας).
 11. «Οι ατομικές και ομαδικές απολύσεις στο ελληνικό δίκαιο». Εισήγηση στην Διημερίδα με θέμα «Εργατικό Δίκαιο, Κοινωνική Ασφάλιση και οικονομική κρίση». Κοινή διοργάνωση: Νομική Σχολή ΑΠΘ, Eθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Κολωνίας, 14 - 15 Μαΐου 2015, Θεσσαλονίκη.
 12. «Αναδιάρθρωση επιχειρήσεων και προστασία των εργαζομένων - Η νομολογία του ΔΕΕ για την έννοια της μεταβίβασης επιχείρησης σε μια διαρκή αναζήτηση σημείων ισορροπίας». Εισήγηση στην Διημερίδα με θέμα «Αναδιάρθρωση Επιχειρήσεων. Επίκαιρα ζητήματα εμπορικού, εργατικού και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου», Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 6-7 Μαρτίου 2015, Λευκωσία.
 13. “Employment legislation reforms in Greece”. Εισήγηση στο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο: “Labour and employment laws in southern and eastern European countries: is there a trend to harmonisation within the European Union?” International Bar Association, Annual Employment and Discrimination Law Conference, 9-10 Απριλίου 2015, Ρώμη.
 14. “The future of employment law and employment law lawyers”. Εισήγηση σε Συνέδριο: Avvocati Giuslavoristi Italiani, Congresso Nazionale, 19-20 Ιουνίου 2015, Milano.
 15. “Employment legislation reforms in Greece”. Εισήγηση σε Συνέδριο: Avvocati Giuslavoristi Italiani, Congresso Nazionale, 19-20 Σεπτεμβρίου 2014, Genova.
 16. «Τα όρια του δικαστικού ελέγχου του κύρους της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας». Εισήγηση στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, 18 Μαρτίου 2014, Αθήνα.
 17. „Der Kündigungsschutz im griechischen Recht: Bestandsschutz- oder Abfindungsrecht?“ Εισήγηση στην επιστημονική ημερίδα: Symposium zum griechischen und deutschen Arbeits- und Sozialrecht, Διοργάνωση Universität zu Köln, 12.7.2013, Κολωνία.
 18. «Καταγγελία συλλογικής σύμβασης εργασίας και επιδείνωση όρων εργασίας». Εισήγηση στο 12ο  Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΔΕΚΑ, 25-26 Μαΐου 2012, Καρπενήσι.
 19. «Οι πρόσφατες αλλαγές στο δίκαιο των ΣΣΕ και της Διαιτησίας». Εισήγηση στην επιστημονική ημερίδα ΕΔΕΚΑ, 8 Δεκεμβρίου 2011, Αθήνα.
 20. “Εmployment law issues in the privatization process’’. Εισήγηση στην επιστημονική ημερίδα Ι.ΜΕ.ΔΙ.Π.Α., 25 Νοεμβρίου 2011, Αθήνα.
 21. “Die betriebsbedingte Kündigung in den gemeinnützigen Unternehmen und in Banken’’. Εισήγηση στην επιστημονική ημερίδα: Kölner Forum zum Arbeitsrecht, Universität zu Köln, 16 Ιουνίου 2011, Κολωνία.
 22. «H αναμόρφωση των εργασιακών σχέσεων στις ΔΕΚΟ». Εισήγηση στο 11ο  Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΔΕΚΑ, 6-7 Μαΐου 2011, Λάρισα.
 23. «Νομοθετική κατάργηση συλλογικών ρυθμίσεων». Εισήγηση στην επιστημονική ημερίδα ΕΔΕΚΑ, 18 Οκτωβρίου 2010, Αθήνα.
 24. «H νομιμοποίηση των επαγγελματικών οργανώσεων να ασκούν δικαιώματα υπέρ των μελών τους και να παρεμβαίνουν στις εργατικές διαφορές (άρθρο 669 ΚΠολΔ)». Εισήγηση στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, 13 Νοεμβρίου 2007, Αθήνα.
 25. «Ζητήματα εφαρμοστέου δικαίου σε συμβάσεις εργασίας». Εισήγηση στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, 29 Νοεμβρίου 2005, Αθήνα.
 26. ‘‘Μanagerial Authority in Hiring”. Εισήγηση στο 7οΣυνέδριο της European Employment Lawyers Association, Μάιος 2005, Αθήνα.
 27. «Ευθύνη λόγω διαδοχής στην επιχείρηση. Ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου». Εισήγηση στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, 2 Νοεμβρίου 2004, Αθήνα.
 28. “Alternative Dispute Resolution in Greek Employment Law”. Εισήγηση στο 6οΣυνέδριο της Εuropean Employment Lawyers Association, Απρίλιος 2004, Εδιμβούργο.
 29. «Ζητήματα ευθύνης στον όμιλο εταιριών». Εισήγηση στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, 27 Ιανουαρίου 2004, Αθήνα.
 30. «Zητήματα αστικού και δικονομικού δικαίου από την καταγγελία της συμβάσεως εργασίας». Εισήγηση στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, 26 Νοεμβρίου 2002, Αθήνα.
 31. «Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης: Η άποψη του Πολίτη». Εισήγηση σε Ημερίδα με θέμα: Αποτελεσματική Δικαιοσύνη (δημόσιος επιστημονικός διάλογος, 10.10.2001), έκδοση: Κίνηση Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία, Αθήνα 2002. [Η εισήγηση αναδημοσιεύεται και εις Κ. Τσούκα (επιμ.) «Ο ασάλευτος χρόνος της ελληνικής Δικαιοσύνης», σελ. 224-230, εκδ. Καλλιγράφος, Αθήνα, 2012].
 32. „Probleme der Rechtsangleichung im Bereich des Arbeitsrechts in der EG“, Εισήγηση στο 3οΣυνέδριο της Hanns Martin Schleyer - Stiftung, 1990, Βερολίνο.