Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Νομική Σχολή

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ

- Πτυχίο Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2007).

Προπτυχιακή φοίτηση στη Νομική Σχολή του Παν/μίου Essex (Ην. Βασίλειο), στο πλαίσιο του προγράμματος ακαδημαϊκής κινητικότητας της Ευρωπ. Επιτροπής (χειμ. εξαμ. ακαδ. έτους 2006/07).

- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Magister Legum (LL.M.) της Νομικής Σχολής Ludwig-Maximilians-Universität Μονάχου, με έμφαση στο Δημόσιο Δίκαιο (2010).

- Διδακτορικό Δίπλωμα Doctor iuris (Dr. iur.) της Νομικής Σχολής Ludwig-Maximilians-Universität Μονάχου, με αξιολόγηση summa cum laude  (2015).

Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με θέμα «Netzwerke im Europäischen Verwaltungsverbund. Legitimation durch Verantwortung polyzentrischer Governance-Strukturen» υπό την επίβλεψη του καθηγητή Peter MHuber, δικαστή στο Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας (BVerfG).

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ  ΘΕΣΗ

Επίκουρος καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Δίκαιο και ιδίως Συνταγματικό Δίκαιο» (2022-).

ΤΟΜΕΑΣ

Δημοσίου Δικαίου

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

210-3688673

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

n.simantiras[at]law[dot]uoa[dot]gr

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Βλ. τις ανακοινώσεις του Τομέα Δημοσίου Δικαίου για κάθε ακαδ. εξάμηνο.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Υποχρεωτικά μαθήματα

Συνταγματικό Δίκαιο (Α' εξαμ.).

Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα (Δ' εξαμ.).

Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου (Η' εξαμ.)

Μαθήματα επιλογής

Ευρωπαϊκό Συνταγματικό και Ευρωπαϊκό Διοικητικό Δίκαιο (Η' εξαμ.)

Μαθήματα ERASMUS+ 

National & International Protection of Fundamental Rights 

Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Συνταγματικό Δίκαιο Ι & ΙΙ

Διοικητικό

εργο

- Επιστημονικός συνεργάτης στο Νομικό Γραφείο της Προεδρίας της Δημοκρατίας (2015-2020).

- Μέλος του Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου  Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (από το 2019). Διδακτικό έργο και εισηγήσεις στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (2019-2021) και στο Ινστιτούτο Επιμόρφωσης («Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. Σύγχρονες εφαρμογές στη Δημόσια Διοίκηση», 2022).

- Μέλος του Επιστημονικού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (από το 2023).

- Μέλος ομάδων εργασίας και επιτροπών στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (2020-2021), το ΕΚΔΔΑ (2022-), το Γενικό Επιτελείο Στρατού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (2022-), το ΑΣΕΠ (2023), κ.ά.

- Εκπρόσωπος του Τομέα Δημοσίου Δικαίου στη Συνέλευση της Νομικής Σχολής (2023-2024), μέλος επιτροπής υποδοχής ξένων φοιτητών Νομικής Σχολής (2023-2025), μέλος εφορευτικής επιτροπής για την ανάδειξη Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής (2023), μέλος τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για την προαγωγή προσωπικού ΕΤΕΠ (2023), κ.ά.

διεθνεις

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

-  Επιστημονικός συνεργάτης (wissenschaftlicher Mitarbeiter) της Νομικής Σχολής Ludwig-Maximilians-Universität Μονάχου και διδάσκων Δημόσιο Δίκαιο στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών LL.M. (2010 - 2013).

- Εισηγητής σε συνέδρια, ημερίδες και σεμινάρια, μ.ά. στο Venice International University, στο Institute of European and Comparative Law του Παν/μίου Οξφόρδης, στο Institut für Glückspiel und Gesellschaft του Παν/μίου Bochum, κ.ά.

-  National rapporteur στο τριακοστό συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Ευρωπαϊκού Δικαίου (Fédération Internationale pour le Droit Européen) για τη θεματική «Mutual Trust, Mutual Recognition and the Rule of Law», 30th FIDE Congress, Σόφια 2023.

-  Μέλος της Societas Iuris Publici Europaei (SIPE) και της Ελληνικής Ένωσης Ευρωπαϊκού Δικαίου.

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ 

ΕΡΓΟ

Μονογραφίες

1. Netzwerke im europäischen Verwaltungsverbund. Legitimation durch Verantwortung polyzentrischer Governance-Strukturen, δημοσ. στη σειρά «Verfassungsentwicklung in Europa», τόμ. 10, εκδ. Mohr Siebeck, Tübingen 2016, σελ. ΧΧ, 1-293.

Βιβλιοκρισίες: - L. Hering, σε: Der Staat 2019, σελ. 307-309.

                       - Ε. Πρεβεδούρου, σε: ΘΠΔΔ 10/2018, σελ. 971-976.

2. Διοικητικές κυρώσεις. Δικαιοκρατικές εγγυήσεις και όρια επιβολής, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2021, σελ. ΧΙΧ, 1-329.

Μελέτες, συμβολές, σχόλια

1. Υπεροχή κοινοτικού δικαίου - Διάταξη θεσπίζουσα την αρχή του δεδικασμένου. Παρατηρήσεις στην ΔΕΚ, απόφ. της 3.9.2009, υποθ. C-2/2008, ΘΠΔΔ 11/2009, σελ. 1299 επ.

2. Grundstrukturen des unionalen Rundfunkrechts, EuR 2011, σελ. 784-807 (με M. Schladebach).

3. European Legal Education: A Unified Culture? - A constitutional approach on applied pluralism, σε: G. Helleringer/K. Purnhagen (επιμ.), Towards a European Legal Culture, Nomos Baden-Baden/Hart Oxford/C.H. Beck München, 2014, σελ. 223-242.

4. Δικαίωμα ειδικής κρατικής φροντίδας πολύτεκνων οικογενειών, επέκταση ευεργετικών μέτρων υπέρ τρίτεκνων οικογενειών και αρχή της ισότητας (με αφορμή την απόφαση ΣτΕ 2733/2017), ΘΠΔΔ 3/2018, σελ. 268 επ.

5. Ο θεσμικός ρόλος του Συμβουλίου της Επικρατείας μεταξύ δημοκρατικής αρχής και κράτους δικαίου, ΕφημΔΔ 5/2018, σελ. 588-609.

6. Ιδιωτικοποιήσεις και δημόσιο συμφέρον, ΤοΣ 3/2018, σελ. 813-837.

7. Οι βασικές σκέψεις της απόφασης της 5ης Μαΐου 2020 του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας στην υπόθεση Weiß σχετικά με το πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων (PSPP) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ΕφημΔΔ 2/2020, σελ. 239 επ.

8. Ισχύς, στάθμιση και όρια της αρχής ne bis in idem στο πλαίσιο του  ελληνικού  συστήματος δυαδικών κυρώσεων μετά την ΣτΕ Ολ 359/2020, ΘΠΔΔ 6/2020, σελ. 495-501.

9. Staatliches Kreditrisiko, Liquidität und EZB-Intervention: Ein Rechtsprechungsdialog aus der Legitimationsperspektive, σε: Th. Antoniou/M. Heintzen (επιμ.), Staatsverschuldung und Eurokrise im deutsch-griechischen Verfassungsdialog, Edition Romiosini/CeMoG, FU Berlin 2020, σελ. 243-263.

10. Η συνταγματική προβληματική των δικτύων διοικητικής συνεργασίας στην Ε.Ε.: Δημοκρατική νομιμοποίηση και δικαστικός έλεγχος, Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου 2020, σελ. 207-218.

11. Άρθρο 43 του Συντάγματος, σε: Σπ. Βλαχόπουλος/Ξ. Κοντιάδης/ Γ. Τασόπουλος (επιμ.), Σύνταγμα. Ερμηνεία κατ' άρθρο. Ηλεκτρονική έκδοση, 2023, σελ. 1-31.

12. Άρθρο 44 του Συντάγματος, σε: Σπ. Βλαχόπουλος/Ξ. Κοντιάδης/ Γ. Τασόπουλος (επιμ.), Σύνταγμα. Ερμηνεία κατ' άρθρο. Ηλεκτρονική έκδοση, 2023, σελ. 1-39.  

13. Mutual Recognition and the Rule of Law, Hellenic Review of European Law 2023, σελ. 7-27 (με Μ. Χρυσομάλλη)· επίσης σε: A. Kornezov (επιμ.), Mutual Trust, Mutual Recognition, and the Rule of Law. The 30th FIDE Congress in Sofia. 2023 Congress Publications, Vol. 1, 2023, σελ. 374-394.

14. Η γαλλική recours pour  excès  de  pouvoir και η γερμανική Anfechtungsklage,  σε: Α. Ράντος/Ε. Πρεβεδούρου (επιμ.), Η αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, 2023, σελ. 43-60  (με  Ε. Πρεβεδούρου).

15. Η επίδραση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην ακυρωτική δίκη, σε: Α. Ράντος/Ε. Πρεβεδούρου (επιμ.), Η αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, 2023, σελ. 967-993.

16. Ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης και εθνικό συνταγματικό δίκαιο. Πλαίσιο και σημασία της απόφασης NextGenerationEU του BVerfG, Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου 2023, σελ. 39-45.

17.  Άρθρο 69 του Συντάγματος, σε: Σπ. Βλαχόπουλος/Ξ. Κοντιάδης/ Γ. Τασόπουλος (επιμ.), Σύνταγμα. Ερμηνεία κατ' άρθρο. Ηλεκτρονική έκδοση, 2024, σελ. 1-11.

18. Άρθρο 77 του Συντάγματος, σε: Σπ. Βλαχόπουλος/Ξ. Κοντιάδης/ Γ. Τασόπουλος (επιμ.), Σύνταγμα. Ερμηνεία κατ' άρθρο. Ηλεκτρονική έκδοση, 2024, σελ. 1-17.

19. Το συνταγματικό δίκαιο ενώπιον των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής. Από την κλασική δογματική των συγκρούσεων στις ερμηνευτικές υπερβάσεις, Ενέργεια & Δίκαιο 37 (2023), σελ. 15-29 (προδημοσίευση από τον Τιμητικό Τόμο για τον Π. Παυλόπουλο).

20. Πολλαπλότητα των εννόμων τάξεων και πολυεπίπεδος συνταγματισμός. Η σύνθετη σχέση μεταξύ ενωσιακού δικαίου και εθνικής συνταγματικής τάξης, σελ. 1-14 (υπό δημοσίευση στον Τιμητικό Τόμο για τον Ευ. Βενιζέλο)

Ημερομηνία: 13/05/2024