Menu

Νομική Σχολή

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ

Σπουδές

Νομικό Τμήμα της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, (1986).

Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής «Rechtliche Auswirkungen der Verwaltungsautomation auf das Verwaltungsverfahren» (Νομικές επιρροές του διοικητικού αυτοματισμού στη διοικητική διαδικασία) (“summa cum laude”).

Ακαδημαϊκή  Θέση

Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου (από το 1994 επ. καθηγητής)

Τομέας

Δημοσίου Δικαίου

Τηλέφωνο

210 3620 163, 210 3612 985

FAX

210 7244 431

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

info[at]lazaratos[dot]gr

'Ωρες Γραφείου

 

Διδασκαλία Μαθημάτων

Προπτυχιακό επίπεδο:

 • Χειμερινό εξάμηνο:
 • Διοικητική Δικονομία
 • Εαρινό εξάμηνο:
 • Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου

ΙΙ. Μεταπτυχιακό επίπεδο:

 • Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο – Δίκαιο Κοινωνικής Ασφαλίσεως – Διοικητικό Δίκαιο
 

Διοικητικό Έργο

Διατελεί Πρόεδρος Ε.Ε.Δ.Δικαιοσύνης

*Συγγραφικό Έργο

1. Βιβλία:

 1. Το δικαίωμα ακροάσεως στη διοικητική διαδικασία (1992).
 2. Ανάκληση νόμιμων διοικητικών πράξεων (2 τόμοι) (1994,1996).
 3. Η αγωγή στο διοικητικό δικονομικό δίκαιο (2007).
 4. Η προσωρινή δικαστική προστασία κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (2007).
 5. Η διακρατική διοικητική πράξη ( 2 τόμοι, 2008).
 6. Η γραμματική ερμηνεία στο ευρωπαϊκό δίκαιο (2008).
 7. Προς μία θεωρία της Νομικής Υποσημειώσεως (2008).
 8. Διοικητικό δικονομικό δίκαιο (2011, με Π.Δ. Δαγτόγλου).
 9. Διοικητικό δικονομικό δίκαιο (2012).

 

2. Άρθρα/Συμβολές:

2012
•Συνταγματικό το επιτόκιο 6% για τις οφειλές του Δημοσίου - ΑΕΔ 25/2012 (ΘΠΔΔ 12/2012, 1079 επ)(με Α. Τραυλού)
•Η συνταγματικότητα εξαιρέσεων τίτλων από το PSI. (ΕφΔΔ 1/2012, 139 επ.)

2011
• Με ποιες προϋποθέσεις είναι νόμιμη η μεταβίβαση ποσοστού 40% μετοχών κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου της ΕΥΑΘ ΑΕ στο Ταμείο του ν. 3986/2011 (ΔτΑ 52/2011, 1151 επ.)
• Ανάκληση αποφάσεως συναινέσεως προσωρινής κυκλοφοριακής συνδέσεως πρατηρίου υγρών καυσίμων. (ΘΠΔΔ 3/2011, 241επ.)
• Προσωρινή δικαστική προστασία- παρατηρήσεις στην 806/2010 ΣτΕ. (ΘΠΔΔ 5/2011, 566 επ.)
• Ζητήματα κυριότητας σε παλαιό αιγιαλό. (Εφημ. ΔΔ 2/2011, 311 επ.), (με Μ. Παναγοπούλου)
• Η διακρατική διοικητική πράξη στο ευρωπαϊκό τραπεζικό δίκαιο. (ΕφΔΔ 4/2011, 561 επ.)
• Μερική υπαγωγή ΝΠΙΔ διεθνούς χαρακτήρα στον δημόσιο τομέα. (ΕφΔΔ 6/2011, 875 επ.), (με Α. Τραυλού)
• Το ζήτημα της νομιμότητας της επιβολής δημοτικών τελών στο Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας. (ΔΦΝ 2011, 1520 επ.), (με Μ. Παναγοπούλου)
• Περί εισηγήσεως. (ΘΠΔΔ 10-11/2011, 1066 επ.)
• Αναλογικότητα, Δικαστικός Έλεγχος και Σκεπτικισμός. (ΘΠΔΔ 8-9/2011, 769 επ.)

2010
• Έννομο συμφέρον προς αναστολή όρων Διακηρύξεως εκ μέρους τρίτης εταιρείας που δεν συμμετείχε σε διαγωνισμό. (22/2010 ΔΔικ, 4 επ.)
• Το ζήτημα των τελών προσημειώσεως υποθήκης προς ασφάλιση απαιτήσεως από ομολογιακό δάνειο κατ’ άρθρο 14§2 του ν. 3156/2003. (ΘΠΔΔ 6/2010, 617 επ.)
• Περί αρμοδιότητας προς ανάκληση διοικητικών πράξεων - Με αφορμή την ΣτΕ Ολ 1581/2010. (ΘΠΔΔ 8-9/2010, 849 επ.)

2009
• Αναστολή προθεσμιών υποβολής πανεπιστημιακών υποψηφιοτήτων κατά τις θερινές διακοπές. (ΘΠΔΔ 12/2009, 1322 επ.)
• Μερικές σκέψεις για την τελολογική συστολή. (Δ 40/2009, 339 επ.)
• Και πάλι: Περί της συνταγματικότητας του άρθρου μόνου α.ν 261/1968. (Δ40/2009, 565 επ.)
• Περί της έννοιας της «καθαιρέσεως άνευ ετέρας τινός διαδικασίας» στο άρθρο 160 ν. 5383/1932. (Δ40/2009, 610 επ.)

2008
• Αστική ευθύνη του κράτους από ανάκληση διοικητικών πράξεων. (ΘΠΔΔ 5/2008, 532 επ.)
• Η προσωρινή δικαστική προστασία στην Διοικητική Δίκη μετά τον ν. 3659/2008. (ΘΠΔΔ 8-9/2008, 916 επ.)
• Η έκταση του ελέγχου νομιμότητας μεγάλων συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο. (ΘΠΔΔ 10-11/2008, 1154 επ.)
• Περί της έννοιας της «οδού» ως δημοσίου πράγματος. (ΘΠΔΔ 12/2009, 1322 επ.), (με Ο. Βρεττού) 
• Οκτώ θεμελιώδεις σκέψεις για την πλήρωση συγκεκαλυμμένου κενού στο δίκαιο. (Δ39/2008, 841-845 επ.)

2007
• Αναλογίες μεταξύ μουσικής και δικαίου. (19/2007 ΔΔικ, 1 επ.)

2006
• Η γραμματική ερμηνεία στο ευρωπαϊκό δίκαιο. (18/2006 ΔΔικ, 1438 επ.)
• Η διαταγή πληρωμής για χρηματικές αξιώσεις από σχέσεις δημοσίου δικαίου - Σκέψεις με αφορμή την ΑΕΔ 18/2005 για την δικαιοδοσία εκδόσεως διαταγής πληρωμής. (Δ37/2006, 297 επ.)
• Το ζήτημα της επιδόσεως δικογράφων προς το Δημόσιο στην έκκλητη διοικητική δίκη της εκτελέσεως υπό τον ΚΔΔικ. (Δ 37/2006, 428 επ.)

2005
• Η ιστορική - γενετική ερμηνεία στο ευρωπαϊκό δίκαιο. (1/2005 ΔΔικ, 1389 επ.)
• Προϋποθέσεις και το κύρος της επιβολής σε εγκαλούμενο ηγούμενο του μέτρου της προσωρινής απαγορεύσεως τελέσεως ιεροπραξιών μέχρι εκδόσεως αποφάσεως εκκλησιαστικού δικαστηρίου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 102 του ν. 5383/1932. (ΕΔΔΔΔ 1/2005, 43 επ.), (με Θ. Παπαγεωργίου)

2004
• Ζητήματα ενεχυριάσεως και κατασχέσεως απαιτήσεως ΦΠΑ. (Δ 35/2004, 1277 επ.), (με Π. Μακρή)
• Προσωρινή δικαστική προστασία κατά παράνομης κατακυρώσεως. (Δ34/2004, 118 επ.)
• Παραπομπή εφέσεως προκειμένου να δικασθεί ως τριτανακοπή. (Δ35/2004, 137 επ.)
• Προδήλως βάσιμο της αιτήσεως ακυρώσεως σε συνδυασμό με απλή βλάβη του αιτούντος ως λόγος αναστολής εκτελέσεως διοικητικής πράξεως. (Δ 35/2004, 203 επ.)
• Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ παρανόμως χρησιμοποιηθέντων εγγράφων ενώπιον δικαστηρίου και απορριπτικής αποφάσεως. (Δ35/2004, 242 επ)

2003
• Ερμηνευτικά ζητήματα σχετικά με το άρθρο 8§2Α του ν. 2430/1996-που αφορά τον πόρο 7% των μηχανικών δημόσιων υπαλλήλων. (15/2003, ΔΔικ, 294 επ.)
• Το ζήτημα της εφαρμογής του άρθρου 19§28 ν. 2386/96 και της ερμηνείας του άρθρου 100§2 ΚΔιοικΔ (μη-αυτοτελής αντέφεση) στη διοικητική δίκη. (Δ34/2003, 1185 επ.)
• Η ρύθμιση καταστάσεως κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. (Δ34/2003, 103 επ.)
• Διοικητικές συμβάσεις του ΙΚΑ με φαρμακοποιούς στεγαζόμενους σε ιατρεία του ιδρύματος. (ΕΔΔΔΔ 2/2003, 532 επ.)
• Η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του ιδιώτη έναντι της διοικήσεως και του νομοθέτη. (ΔτΑ ΤεΣ 1/2003, 9 επ.)

2001
• Το ζήτημα της συνταγματικότητας του άρθρου 4 του ν. 29/2001 - Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και επανάκριση εργοληπτικών επιχειρήσεων. ( 13/2001 ΔΔικ, 1409 επ.)
• Η ικανότητα διαδίκου και η δικανική ικανότητα φυσικών προσώπων κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. (Δ32/2001, 122 επ.)

2000
• Η δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. (Δ31/2000, 260 επ.)
• Η αγωγή κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. (Δ31/2000, 274 επ.) 
• Το ζήτημα της κατά το άρθρο 215 § 5 εδ. β’ του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας υποχρέωσης επιστροφής του προσωρινά επιδικασθέντος τμήματος της επίδικης απαίτησης (Δ31/2000, 794 επ.)
• Αντισυνταγματικότητα του άρθρου 207 εδ β ΚΔοικΔ. Η πρώτη κήρυξη ως αντισυνταγματικής διάταξης του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας σχετικά με την αίτηση προσωρινής δικαστικής προστασίας ενώπιον αναρμόδιου δικαστηρίου. (Δ31/2000, 372 επ.)

1999
• Ποινικές κυρώσεις κατ’ άρθρο 28 του ν. 1650/86 σε πρόσωπα παραβαίνοντα εσωτερικούς και διεθνείς κανόνες προστασίας υγροβιότοπων. ( 11/1999 ΔΔικ, 17 επ.)
• Σκέψεις σχετικά με το ένδικο βοήθημα της διοικητικής συμβάσεως. (Δ30/1999, 155 επ.)
• Αναγκαστική εκτέλεση των αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά του Ελληνικού δημοσίου βάσει απογράφου του άρθρου 918ΚΠολΔ. (Δ 30/1999, 262 επ.)
• Περί του τρόπου ασκήσεως ενδίκων βοηθημάτων και μέσων ενώπιον των τακτικών δικαστηρίων (Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 28 §1 ν. 2597/98). (Δ30/1999, 699 επ.)
• Η ερμηνεία του νέου Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Η προσφυγή κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας-άρθρα 63-70). (Δ 30/1999, 1040 επ.)
• Προϋποθέσεις παραδεκτής ασκήσεως αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων του ν. 2522/97 σε διαφορές δημοσίων έργων και προμηθειών. (Δ 30/1999, 1058 επ.)
• Επέκταση κρατήσεων ασφαλισμένων του μετοχικού ταμείου Ναυτικού (ΜΝΤ) επί της ΑΤΑ. (ΕΔΔΔΔ 199, 56 επ.)

1998
• Η επιγενόμενα παράνομη διοικητική πράξη. (1998 ΔΔικ, 15 επ.)
• Σκέψεις για το πρόβλημα της κλητεύσεως του αιτούντος την ακύρωση διοικητικής πράξεως - Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 21 π.δ. 18/89. (Δ 29/1998, 85 επ.)
• Το πρόβλημα της νομιμοποιήσεως επί παραπομπής διοικητικών υποθέσεων. (Δ29/1998, 217 επ)
• Η επέκταση των αντικειμενικών ορίων του δεδικασμένου επί «ομοίων» πράξεων στο ελληνικό διοικητικό δίκαιο. (Δ29/1998, 319 επ.)
• Το πρόβλημα της εφαρμογής των άρθρων 9§4 ν. 1649/86 και 75§3 ΚΕΔΕ. (Δ29/1998, 367 επ.)
• 52 π.δ 18/1989- Νέα αίτηση αναστολής, μετά από απόρριψη αρχικής με βάση νέα στοιχεία στο ΣτΕ. (Δ29/1998, 490 επ.)
• Αίτηση αναστολής ενώπιον αναρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου. (Δ29/1998, 754 επ.)
• Η εφαρμογή των γενικών αρχών περί ανακλήσεως παράνομων διοικητικών πράξεων από τη νομολογία - Σχόλιο στην ΣτΕ 2403/97. (Δ29/1997, 1016 επ.)
• Παρατηρήσεις στο Σχέδιο Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. (Δ29/1998, 1030 επ.)
• Η έφεση επί προσφυγής - Ζητήματα ερμηνείας των παραπεμπτικών διατάξεων. (Δ29/1998, 1132), (με Π. Κουτρούλη)
• Πέντε σκέψεις για την πρόσθετη παρέμβαση στη διοικητική δίκη. (Δ29/1998, 1155 επ.)
• Το «εύλογο ενδιαφέρον» προς χορήγηση διοικητικών εγγράφων κατ’ άρθρο 16§1 ν. 1599/86 στην νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. (Δ29/1998, 1230 επ.)
• Νέες θέσεις της θεωρίας για την αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού στο διοικητικό δικονομικό δίκαιο - οι θέσεις του Παυλόπουλου και του Σοϊλεντάκη: Κριτική ανάλυση. ( Δ29/1998, 1237)
• Αναβολή της υποθέσεως και δεύτερη κοινοποίηση του αναιρετηρίου στην διοικητική δίκη. (Δ29/1998, 1388 επ)
• Διοικητικές κυρώσεις κατ’ άρθρο 30 ν. 1650/86 σε πρόσωπα παραβαίνοντα εσωτερικούς και διεθνείς κανόνες προστασίας των υγροβιότοπων. (ΕΔΔΔΔ 1998, 828 επ.)
• Η νομική έννοια της σχετικής με το περιβάλλον πληροφορίας. (Κριτική Επιθεώρηση 1998, 31 επ.)

1997
• Το αμετάκλητο της πράξεως εφαρμογής. (1997 ΔΔικ., 1116 επ)
• Η έννοια του «νέου στοιχείου» κατά την ανάκληση αποφάσεως προσωρινής δικαστικής προστασίας στην διοικητική δίκη. (Δ 28/1997, 419 επ)
• Η νομιμοποίηση του πληρεξουσίου στην διοικητική δίκη - Μερικές σκέψεις για την ερμηνεία των άρθρων 42§2 ΚΦΔ και 27§3 π.δ 18/89. (Δ 28/1997, 536 επ.)
• Και πάλι: Η λύση του προβλήματος της νομιμοποιήσεως στην διοικητική δίκη από το Συμβούλιο της Επικρατείας- Το ζήτημα μετά τις ΣτΕ 1845/1995 (Στ Τμήμα) και 3174/1996 (Ολομ). (Δ 28/1997, 920 επ.)
• Δικαίωμα ακροάσεως ενώπιον των διοικητικών αρχών και περιεχόμενο του ένδικου βοηθήματος ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων- Με αφορμή την ΣτΕ 5711/1995.(Δ28/1997, 186 επ.)
• Σκέψεις επί της συνταγματικότητας του άρθρου 12§3 εδ. β’ ν. 1418/1984 στην προδικασία των δημοσίων έργων. (Δ28/1997, 1316 επ.)
• Διαταγή επανάληψης συζήτησης, προκειμένου να προσκομιστεί πιστοποιητικό για τον αμετάκλητο χαρακτήρα των αποφάσεων που στηρίζουν τον ισχυρισμό του δεδικασμένου.(Δ 28/1997, 296 επ) 
• Η θεραπεία του απαραδέκτου λόγω λαθεμένης επιλογής δικαιοδοσίας- Η συνταγματικότητα και η ερμηνεία του άρθρου 9§4 ν. 1649/1986. (Δ28/1997, 514 επ.)
• Δικονομικά ζητήματα από αγωγή του διοικητικού δικονομικού δικαίου - διακοπή παραγραφής και αυτοτέλεια του ένδικου βοηθήματος. (Δ28/1997, 55 επ) 
• Δικονομικά ζητήματα από αγωγή του διοικητικού δικονομικού δικαίου - αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού. (Δ28/1997, 806)
• Τρόπος άσκησης ακυρωτικής αίτησης, απευθυνόμενης στο Συμβούλιο της Επικρατείας. (Δ28/1997, 678 επ)

1996
• Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ρητή διοικητική πράξη που ακολουθεί σιωπηρή άρνηση στην προδικασία των δημοσίων έργων. (1996 ΔΔικ, 536 επ.)
• Η δυνατότητα τροποποιήσεως της προσβαλλομένης διοικητικής πράξεως ως στοιχείο χαρακτηρισμού διοικητικής διαφοράς ως διαφορά ουσίας (με αφορμή την ΣτΕ 5352/1995). ( 1996 ΔΔικ, 597 επ.)
• Ο παρεμπίπτων έλεγχος της νομιμότητας διοικητικών πράξεων από τα διοικητικά δικαστήρια σε περιβαλλοντικές διαφορές. (Δ27/1996, 91 επ.)
• Αναστολή εκτελέσεως διοικητικών πράξεων στο δίκαιο των δημοσίων έργων και προμηθειών- Σκέψεις με αφορμή την ΕπΑν ΣτΕ 355/1995. (Δ27/1996, 687 επ.)
• Νόμιμη παράσταση του διαδίκου και ανακοπή ερημοδικίας στη διοικητική δίκη - Με αφορμή την ΣτΕ 1201/1993. (Δ27/1996, 578 επ.)
• Δεδικασμένο και επανάληψη της διοικητικής διαδικασίας- Με αφορμή την ΣτΕ1143/1995. (Δ27/1996, 985 επ.)
• Βεβαιωτική διοικητική πράξη και επανάληψη της διοικητικής διαδικασίας. (Δ27/1996, 838 επ.)
• Η διοικητική ενημέρωση του ιδιώτη ως προς τις δικονομικές προϋποθέσεις του παραδεκτού του ένδικου βοηθήματος (Δ27/1996, 1106 επ.)
• Ποιος δικαιούται να θέσει εκ νέου σε κίνηση διοικητική διαδικασία – Με αφορμή τη ΣτΕ 23/1995. (Δ27/1996, 435 επ.)
• Μερικές σκέψεις σχετικά με τη δικαστικά συναγόμενη αντικατάσταση διοικητικής πράξεως από άλλη – Με αφορμή τις ΣτΕ 2242/1994 και 880/1995. (ToΣ 1996, 755 επ.)
• Η σημασία της αποφάσεως ΣτΕ 3943/1995. (Νόμος και Φύση 1996, 128 επ.)

1995
• Η διοικητική υποχρέωση ενημερώσεως του ιδιώτη ως προς τις ενδικοφανείς προσφυγές και τα ένδικα βοηθήματα που διαθέτει- Σκέψεις σχετικά με τέσσερα ερωτήματα. (1995 ΔΔικ, 801 επ.)
• Προβληματισμοί σχετικά με την ανάκληση παράνομων ευμενών πράξεων στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. (1995 ΔΔικ, 533 επ.)
• Προς μια οριοθέτηση του κανονιστικού περιεχομένου του άρθρου 34§1 ν. 1968/91. (Δ26/1995, 512 επ)
• Η παρέμβαση στον νέο νόμο περί σημάτων - Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 12 ν. 2239/94. (Δ26/1995, 618 επ.)
• Συνιστούν οι διοικητικές διαφορές από αδικαιολόγητο πλουτισμό διοικητικές διαφορές ουσίας; (Δ 26/1995, 316 επ.)
• Υφίσταται ένδικο βοήθημα «αγωγής» αδικαιολογήτου πλουτισμού ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων; (Δ 26/1995, 404 επ).
• Το νομικό καθεστώς των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Γνωμοδότηση. (ΕλλΔ/νη 36/1995, 316 επ.)

1994
• Και πάλι: παραπομπή υποθέσεως από αναρμόδιο διοικητικό δικαστήριο στο αρμόδιο, μετά από εσφαλμένη άσκηση του ένδικου μέσου. (Δ25/1994, 100 επ.) 
• Ανάκληση διοικητικής πράξεως μετά από δικαστική ακύρωση παρανόμου πρόσθετου ορισμού – Προς μία νέα θεώρηση του προβλήματος της διαιρετότητας κύριας διοικητικής πράξεως και παρανόμου προσθέτου ορισμού. (Δ25/1994, 178 επ.)
• Καθ’ ύλην αρμοδιότητα και «δημοσίευση» στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Δ 24/1994, 57 επ.)
• Δικονομικά απαράδεκτα και «χαριστικές» ρυθμίσεις στο διοικητικό δικονομικό δίκαιο – Προβλήματα εφαρμογής του άρθρου 40§2 ν. 1968/1991. (Δ 25/1994, 770 επ.)
• Αντισυνταγματικότητα νομοθετικής διατάξεως με την οποία απαγορεύεται η παράσταση δικηγόρου στη διοικητική διαδικασία – Σχόλιο στην πρωτοποριακή απόφαση ΔΕφΑθ 1090/1993. (Δ 25/1994, 506 επ.)
• Το δικαίωμα προσβάσεως στα διοικητικά στοιχεία - προβληματισμοί σχετικά με τον δικαστικό έλεγχο της κατ’ άρθρον 16 §6 ν. 1599/1986 πράξεως. (Δ 25/1994, 445 επ.)
• Το δικαίωμα προσβάσεως στα διοικητικά στοιχεία - προβληματισμοί σχετικά με τον δικαστικό έλεγχο της κατ’ άρθρον 16 §6 ν. 1599/1986 πράξεως. (Δ 25/1994,1009 επ.)

1993
• Ρητή διοικητική πράξη μεταγενέστερη σιωπηρής αρνήσεως. (1993 ΔΔικ, 1322)
• Η θεραπεία της ελλείψεως προηγούμενης ακροάσεως του διοικούμενου στην ενδικοφανή προσφυγή- Με αφορμή την ΣτΕ 753/1991. (1993 ΔΔικ, 924 επ.) 
• Το πρόβλημα του δικαστικά προσβλητού ρητής επιβεβαιώσεως σιωπηρής αρνητικής πράξεως της διοικήσεως. (Δ24/1993, 1133 επ.)
• Ανάκληση παράνομης ευμενούς διοικητικής πράξεως στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο και στο δίκαιο των κρατών μελών της ΕΟΚ. (Δ24/1993, 422 επ)
• Νέα προβλήματα παραπομπής υποθέσεων από αναρμόδιο διοικητικό δικαστήριο σε άλλο μετά το ν. 1968/1991 - Με αφορμή το σχολιασμό της ΣτΕ 1169/1992. (Δ 24/1993, 542 επ.)

1992
• Το δικαστήριο των ευθυνών στους «Νόμους» του Πλάτωνα. (Δ 23/1992, 517 επ.)
• Το δικαίωμα παράστασης με δικηγόρο στη διοικητική διαδικασία. (Δ1992, 65 επ.)
• Η reformatio in pejus στην ενδικοφανή προσφυγή. (ΝοΒ 1992, 429 επ.)

1991
• Η δικονομική αντιμετώπιση των διοικητικών πράξεων υπό όρο. (Δ22/1991, 863 επ.)
• Αίτηση ακυρώσεως κατά διοικητικής πράξεως περιορισμένης χρονικής ισχύος μετά τη λήξη ισχύος της. (Δ22/1991, 614 επ.)
• Αποτελεσματικότητα της διοίκησης: ένα νομικό επιχείρημα με συνταγματική θεμελίωση. (ΤοΣ4/1991, 509 επ.)
• Σκέψεις γύρω από τις δυνατότητες διοικητικής και δικαστικής conversio διοικητικής πράξεως σε άλλη. (ΔΔικ 3/1991, 1041 επ.)
• Η αιτιολογία της απόρριψης αίτησης πολιτογράφησης αλλοδαπού. (Αρμ. 1991, 749 επ.)

1990
• Νομική φύση και τύπος αυτοματοποιημένων διοικητικών πράξεων. (ΤοΣ1990, 197 επ.)
• Το δικαίωμα της προηγούμενης ακροάσεως του άρθρου 20 παρ. 2 Συντ. κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών. (ΝοΒ 1990, 427 επ.)