Menu

Νομική Σχολή

ΠΑΥΛΟΣ - ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ

Σπουδές

 

 

Πτυχίο (1981): Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Ν.Ο.Π.Ε., Τμήμα Νομικής (βαθμός "Άριστα 9 4/8").
Διδακτορικό Δίπλωμα (1987): Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ruprecht-Karls Χαϊδελβέργης Γερμανίας (βαθμός "summa cum laude").

Ακαδημαϊκή Θέση

Αν. Καθηγητής

Τομέας

Τομέας Δημοσίου Δικαίου

Τηλέφωνο

210 3688 387

FAX

210 3688 387

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

pefstrat[at]law.uoa[dot]gr

'Ωρες Γραφείου

 

Διδασκαλία Μαθημάτων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ι. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών:

 • Συνταγματικό Δίκαιο (Α΄ εξάμ.)
 • Γενικό Διοικητικό Δίκαιο (Β΄ εξάμ.)
 • Διοικητική Δικονομία (Ε΄ εξάμ.)
 • Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο (Ε΄ εξάμ.)
 • Δίκαιο Μέσων Ενημερώσεως-Επικοινωνίας (Ε΄ εξάμ.)
 • Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο (Ζ΄ εξάμ.)
 • Σεμινάριο Κοινωνικού Δικαίου (Ζ΄ εξάμ.)
 • Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου (Η΄ εξάμ.)
 • Ευρωπαϊκά Διοικητικά Συστήματα (ERASMUS/SOCRATES)
 • Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλειας (JEAN MONNET)
 • Εθνική και Διεθνής Προστασία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (ERASMUS/ SOCRATES).

ΙΙ. Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών:

 • Διοικητικό Δίκαιο (υποχρ.)
 • Ειδικά Θέματα Δημοσίου και Ευρωπαϊκού Δικαίου: Δίκαιο Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού (επιλ.).
 

Διοικητικό Έργο

 

 

 

 

 
 • Ειδικός Συνεργάτης σε θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ).
 • Μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).
 • Μέλος του Δ.Σ. του Εργαστηρίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας & Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΑΥΠ).
 • Μέλος του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙ).
 • Μέλος Εξεταστικών Επιτροπών και Επιτροπών Επιλογής Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΙΚΥ, ΑΣΕΠ, ΕΚΔΔΑ, ΔΟΑΤΑΠ).
 

Διεθνείς Δραστηριότητες

 

 

 

 

 

 
 • Επιστημονικός Συνεργάτης του Ινστιτούτου Γερμανικού και Ευρωπαϊκού Διοικητικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Ruprecht-Karls Χαϊδελβέργης Γερμανίας.
 • Μέλος της Ένωσης Ευρωπαϊκού Δημοσίου Δικαίου (Societas Iuris Publici Europaei - SIPE).
 • Μέλος της Διεθνούς Επιτροπής Βιβλιοθήκης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (European Public Law Organization - EPLO).
 • Εθνικός Συντονιστής του Προγράμματος ERASMUS/ SOCRATES για τη Δημόσια Διοίκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ("Public Administration in the EU").
 

Συγγραφικό Έργο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1. Die Raumplanung in Griechenland, Die Verwaltung 17 (1984), σελ. 355-375
 2. Die Bestandskraft des öffentlich-rechtlichen Vertrages. Eine vergleichende Untersuchung zum griechischen, französischen und insbesondere deutschen Verwaltungsvertragsrecht, Schriften zum Öffentlichen Recht, τόμ. 535, Duncker & Humblot, Berlin 1988, σελ. 1-419
 3. Ο θεσμός της βασικής ισχύος στο σύγχρονο διοικητικό δίκαιο, Ελληνική Δικαιοσύνη 29 (1988), σελ. 1550-1568
 4. Grundgesetz und deutsche Verfassungsrechtsprechung im Spiegel ausländischer Verfassungsentwicklung: Landesbericht Griechenland, σε: Chr. Starck (εκδ.), Grundgesetz und deutsche Verfassungsrechtsprechung im Spiegel ausländischer Verfassungsentwicklung, Studien und Materialien zur Verfassungsgerichtsbarkeit, τόμ. 47, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1990, σελ. 119-169
 5. Die Verordnungsgebung in der Verfassung der III. Griechischen Republik von 1975/1986. Zugleich eine Studie zur verfassungsrechtlichen Stellung der Exekutive innerhalb der Staatsgewalten in der republikanischen parlamentarischen Demokratie Griechenlands, Jahrbuch des Öffentlichen Rechts der Gegenwart n. F. 39 (1990), σελ. 495-535
 6. Η εφαρμογή του άρθρου 6 (1) ΕΣΔΑ στις δίκες κοινωνικής ασφάλειας. Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις υποθέσεις Feldbrugge και Deumeland της 29.5. 1986, Επιθεώρηση Δικαίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως 34 (1992), σελ. 217-227 και 285-295· επίσης σε: Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου Ε΄ (ΙΙ/1992), σελ. 207-242
 7. Die gerichtliche Kontrolle administrativer Entscheidungen im griechischen Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsverwaltungsrecht, σε: J. Schwarze/E. Schmidt-Aßmann (εκδ.), Das Ausmaß der gerichtlichen Kontrolle im Wirtschaftsverwaltungs- und Umweltrecht. Vergleichende Studien zur Rechtslage in Deutschland, Frankreich, Griechenland und in der Europäischen Gemeinschaft, Schriftenreihe Europäisches Recht, Politik und Wirtschaft, τόμ. 155, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1992, σελ. 111-202
 8. Die Kontrolldichte bei der gerichtlichen Überprüfung von Handlungen der Verwaltung in Griechenland, σε: J. Abr. Frowein (εκδ.), Die Kontrolldichte bei der gerichtlichen Überprüfung von Handlungen der Verwaltung, Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht, τόμ. 106, Springer Verlag, Berlin/Heidelberg/New York/London/Paris/Tokyo/Hong Kong/Barcelona/Budapest 1993, σελ. 324-327
 9. Διοικητικές συμβάσεις και αρχή της νομιμότητας, σε: Σύγχρονοι προβληματισμοί στο χώρο του Συνταγματικού και Διοικητικού Δικαίου, 1962-1992: 30 χρόνια λειτουργίας των Διοικητικών Δικαστηρίων, Επίσημα Πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών (Κομοτηνή 1992), Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα 1996, σελ. 156-175· επίσης σε: Νομικό Βήμα 41 (1993), σελ. 656-684
 10. Σχέδιο Κώδικα Περιβάλλοντος - Γενικό Μέρος (UGB-AT). Η κωδικοποίηση του Γενικού Διοικητικού Δικαίου Περιβάλλοντος στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, Διεθνής Βιβλιοθήκη Δημοσίου Δικαίου, τόμ. 4, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1994, σελ. 76 + Παράρτημα
 11. Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας σε διοικητικές διαδικασίες και άρθρο 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Θεμελιώδεις εγγυήσεις μιας ευρωπαϊκής ρήτρας δικαστικής προστασίας σε διοικητικές υποθέσεις, τόμ. Α΄, Μονογραφίες Συνταγματικού και Διοικητικού Δικαίου, τόμ. 3, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1996, σελ. XXX + 288
 12. Towards a Unified Judicial Protection in Europe (?): National Report Greece, σε: G. Timsit/S. Flogaitis (εκδ.), Towards a Unified Judicial Protection in Europe (?)/Vers une protection juridic-tionnelle commune en Europe (?), European Review of Public Law/Revue Européenne de Droit Public 25 (1997), τόμ. 9, αριθ. 3, Esperia Publications Ltd., London 1997, σελ. 777-789
 13. Οι νέες διατάξεις του Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού (Ν. 2362/1995) για τις διοικητικές συμβάσεις, σε: Επίσημα Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών  (Καλαμάτα  1997),  Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα 2000, σελ. 353-366· επίσης σε: Διοικητική Δίκη Θ΄ (1997), σελ. 553-566
 14. Διοικητικές Συμβάσεις (Κεφάλαιο Δ΄, άρθρα 30-40), σε: Σ. Ι. Φλογαΐτης (εκδ.), Σχέδιο Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας/Draft Administrative Procedure Act, Διεθνής Βιβλιοθήκη Δημοσίου Δικαίου, τόμ. 7, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1998, σελ. 60-84
 15. Αποτελεσματική εκτέλεση του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου και αυτονομία του εθνικού διαδικαστικού και δικονομικού δικαίου. Προβληματισμοί με αφορμή την απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην υπόθεση Peterbroeck της 14.12.1995, σε: Π.-Μ. Ευστρατίου (επιμ.), Το Άτομο και το Κράτος, Liber Αmicorum επί τη συμπληρώσει τριάντα χρόνων τακτικής καθηγεσίας Πρόδρομου Δ. Δαγτόγλου, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2002, σελ. 73-100· επίσης σε: Δίκη 29 (1998), σελ. 152-173
 16. Access to Justice as a Fundamental Right, Revue Hellénique de Droit International 51 (1998), σελ. 291-310
 17. The Role of Judges in the Formation of Public Law, Activism or Autolimitation?: General Report, σε: G. Timsit/S. Flogaitis (εκδ.), The Foundations of Modern Public Law  in  Europe/Les  fondements  du  droit  public  moderne  en  Europe,  European  Review of Public Law/Revue Européenne de Droit Public 29 (1998), τόμ. 10, αριθ. 3, Esperia Publications Ltd., London 1998, σελ. 1011-1027· επίσης σε μετάφραση: Ο ρόλος των δικαστών κατά τη διαμόρφωση του δημοσίου δικαίου, ακτι-βισμός ή αυτοπεριορισμός;, Νομικό Βήμα 46 (1998), σελ. 1212-1222
 18. Η ενσωμάτωση της Οδηγίας για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (85/337/ΕΟΚ) στο ελληνικό δίκαιο, σε: Ι. Βελισσαροπούλου-Καράκωστα/Σ. Τρωιάνος/Κ. Μπουρδάρα/Μ. Σταθόπουλος/Ν. Κλαμαρής (εκδ.), ΤΙΜΑΙ Ιωάννου Τριανταφυλλοπούλου, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2000, σελ. 599-620· επίσης σε: Διοικητική Δίκη Ι΄ (1998), σελ. 561-575
 19. EuropeanPublicLawCenter (εκδ.), Prohibition of discrimination: Equality between men and women with regard to labour market opportunities and treatment at work,Dresden 1999, σελ. 1-15
 20. Νομοθετικός καθορισμός όρων για την προστασία του περιβάλλοντος και δικαίωμα δικαστικής προστασίας. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας στα Σπάτα και τη Ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου, Δικαιώματα του Ανθρώπου 4 (1999), σελ. 845-878
 21. Κύρωση περιβαλλοντικών όρων με νόμο και προστασία του περιβάλλοντος, Περιβάλλον & Δίκαιο 3 (1999), σελ. 524-543· επίσης σε: Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου ΙΑ΄ (Ι/1998), σελ. 1-29
 22. Towards a Unified Judicial Protection of Citizens in Europe (?): Greece, σε: E. Spiliotopoulos (εκδ.), Towards a Unified Judicial Protection of Citizens in Europe (?)/Vers une protection juridictionnelle commune des citoyens en Europe (?), European Public Law Series/Bibliothèque de Droit Public Européen, τόμ. XIII, Esperia Publications Ltd., London 2000, σελ. 341-440
 23. Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2001, σελ. XXII + 1344
 24. Διοικητική δικαιοσύνη και αναθεώρηση του Συντάγματος, Νομικό Βήμα 49 (2001), σελ. 166-176· επίσης σε: Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου ΙΓ΄ (ΙΙ/2000), σελ. 269-285
 25. Αναθεώρηση του Συντάγματος – Άρθρο 17: Αναγκαστική απαλλοτρίωση, Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου ΙΓ΄ (ΙΙ/2000), σελ. 546-556
 26. Πολεοδομικός σχεδιασμός, τοπική αυτοδιοίκηση, αναγκαστική απαλλοτρίωση και δικαστική προστασία. Προβληματισμοί με αφορμή τις προτάσεις της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, σε: Problèmes d’interprétation à la mémoire de Constantinos N. Kakouris/Προβλήματα ερμηνείας στη μνήμη Κωνσταντίνου Ν.  Κακούρη, Éditions Ant. Ν. Sak-koulas/Établissements Émile Bruylant S.A., Athènes-Komotini/Bruxelles 2004, σελ. 585-600· επίσης σε: Περιβάλλον & Δίκαιο 4 (2000) – Αφιέρωμα: Η αναθεώρηση του Συντάγματος, σελ. 475-484· επίσης σε: Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου ΙΔ΄ (2001)  –  Ειδικό Τεύχος: Αριστόβουλος Μάνεσης - Αναθεώρηση του Συντάγματος, σελ. 37-52
 27. Π.Δ. Δαγτόγλου, Γενικό διοικητικό δίκαιο – Ενημερωτικό συμπλήρωμα 2002, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2002, σελ. 1-90
 28. Οι νέες αρμοδιότητες των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων σε θέματα πολεοδομικού και οικοδομικού δικαίου, σε: Σύγχρονοι νομικοί προβληματισμοί στην απονομή της διοικητικής δικαιοσύνης, Πρακτικά εργασιών του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών (Ιωάννινα 2002), Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2004, σελ. 305-343· επίσης σε: Ελληνική Δικαιοσύνη 44 (2003), σελ. 34-56
 29. Η έλλειψη περιβαλλοντικής πληροφόρησης και αποτελεσματικής συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων που αφορούν το περιβάλλον, σε: Γ. Ζιάμος/Π. Παναγιωτόπουλος/Β. Ρουμελιώτου, Περιβαλλοντική πληροφόρηση και συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, Πρόλογος Γ. Παπαδημητρίου, Νόμος + Φύση, Βιβλιοθήκη Περιβαλλοντικού Δικαίου, τόμ. 10, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2003, σελ. 87-94
 30. Η αναίρεση του σχεδίου πόλεως στην ελληνική διοικητική πρακτική, σε: Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Συμβουλίου της Επικρατείας, Το Σχέδιο Πόλεως: Πραγματικότητα και μύθος, Διαδικτυακός  τόπος «Νόμος και Φύση» (http://www.nomosphysis.org.gr/articles), Σεπτέμβριος 2003, σελ. 1-20
 31. Η δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων ενόψει της αναθεώρησης του Συντάγματος, σε: H. Nakamura/H.W. Fasching/H.F. Gaul/Α. Γεωργιάδης (εκδ.), Τιμητικός τόμος Κώστα Ε. Μπέη, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα/Ευνομία, Αθήνα 2003, τόμ. ΙΙΙ, σελ. 2429-2450· επίσης σε: Διοικητική Δίκη ΙΕ΄ (2003), σελ. 303-319
 32. Ο νέος νόμος για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης. Προβληματισμοί με αφορμή την επαναφορά του θεσμού της μεταφοράς συντελεστή δόμησης με τις διατάξεις του Ν. 3044/2002, σε: Α. Γεωργιάδης/Μ. Σταθόπουλος/Θ.  Παπαχρίστου/Φ.  Σκορίνη-Παπαρρηγοπούλου/Δ.  Καλλινίκου  (εκδ.),  Σύμμεικτα  Γεωργίου Κουμάντου, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2004, σελ. 265-287· επίσης σε: Περιβάλλον & Δίκαιο 6 (2002), σελ. 445-460· επίσης σε: Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου ΙΣΤ΄ (Ι/2003), σελ. 27-44
 33. Η άσκηση αρμοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του κράτους από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Η ανάθεση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού στους Νομάρχες με το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 3044/2002 (Π.Ε. ΣτΕ 601-602/2002), σε: Διαφάνεια και ανεξαρτησία στον έλεγχο του δημοσίου χρήματος, Τιμητικός τόμος για τα 170 χρόνια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2004, σελ. 185-202· επίσης σε: Περιβάλλον & Δίκαιο 7 (2003), σελ. 24-35· επίσης σε: Δήμος 1/2004, σελ. 55-70
 34. Π.Δ. Δαγτόγλου, Γενικό διοικητικό δίκαιο, 5η έκδοση ενημερωμένη από Π.-Μ. Ευστρατίου, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2004, σελ. ΧLV + 1112
 35. Το θεμελιώδες ευρωπαϊκό δικαίωμα χρηστής διοικήσεως, σε: Τόμος τιμητικός του Συμβουλίου της Επικρατείας – 75 χρόνια, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2004, σελ. 1275-1291
 36. Το θεσμικό πλαίσιο εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, σε: Ν.-Κ. Χλέπας/Γ. Γιαννακούρου/Θ. Οικονόμου, Διαχείριση απορριμμάτων, Πρόλογος Κ. Μενουδάκος,   Νόμος + Φύση, Βιβλιοθήκη Περιβαλλοντικού Δικαίου, τόμ. 12, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2004, σελ. 77-84
 37. Η άμεση εφαρμογή της Οδηγίας για τις στρατηγικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (2001/42/ΕΚ) στο ελληνικό δίκαιο, σε: Στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση: Προκλήσεις και ευκαιρίες για το νομοθέτη και τη διοίκηση, Πρακτικά ημερίδας, Πρόλογος-Επιμέλεια Γ. Παπαδημητρίου, Νόμος + Φύση, Βιβλιοθήκη Περιβαλλοντικού Δικαίου, τόμ. 17, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2005, σελ. 85-92
 38. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ως φορέας άσκησης αρμοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του Κράτους (άρθρο 102 παρ. 1 Συντ.). Η αντισυνταγματικότητα της ανάθεσης αρμοδιοτήτων πολεοδομικών ρυθμίσεων σε άλλα όργανα της διοίκησης με το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 3044/2002 (ΣτΕ 3661/ 2005 Ολομ.), Περιβάλλον & Δίκαιο 9 (2005), σελ. 544-551
 39. Ο δικαστικός έλεγχος κατά την εφαρμογή του δικαίου του περιβάλλοντος: Ο ρόλος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου ΙΗ΄ (2005) – Ειδικό Τεύχος: Αφιέρωμα στον Δικαστικό Ακτιβισμό, σελ. 7-26
 40. Το δίκαιο της διοικητικής διαδικασίας και των έννομων συνεπειών των διαδικαστικών ελαττωμάτων, σε: Μ. Σταθόπουλος/Κ. Μπέης/Φ. Δωρής/Ι. Καράκωστας (εκδ.), Γενέθλιον Απόστολου Σ. Γεωργιάδη, τόμ. ΙΙ, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2006, σελ. 2241-2256· επίσης σε: Επιθεώρηση Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου 49 (2005), σελ. 245-257
 41. Πολεοδομικές πολιτικές και ελληνική πόλη. Από την εκσυγχρονιστική τομή του Ελευθερίου Βενιζέλου στις σημερινές ανακατατάξεις: Εισαγωγικό σημείωμα, Περιβάλλον & Δίκαιο 10 (2006) – Αφιέρωμα: Ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός στην Ελλάδα, σελ. 193-194
 42. Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΓΟΚ) και ολοκληρωμένος πολεοδομικός σχεδιασμός. Από τον παρακολουθηματικό χαρακτήρα  του  πρώτου  ελληνικού  ΓΟΚ/29  στην  πλήρη  αποσύνδεση  του  ισχύοντος ΓΟΚ/85 από κάθε  έννοια πολεοδομικού  σχεδίου,  Περιβάλλον  &  Δίκαιο  10  (2006)  – Αφιέρωμα: Ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός στην Ελλάδα, σελ. 201-206
 43. Η μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Το Σύνταγμα 2007, σελ. 1201-1244
 44. Ανεπίτρεπτη προσκύρωση τμήματος γειτονικού οικοπέδου στον ενοικοδομήσαντα εφόσον δεν είναι δυνατή  επιδίκαση  και  επί του  οικοπέδου  έχει  συσταθεί  διαιρεμένη  ιδιοκτησία  με αντιπαροχή  (άρθρα 1010 και 1056 ΑΚ) (γνμδ.), Νομικό Βήμα 56 (2008), σελ. 1448-1465
 45. Der Grundsatz der guten Verwaltung als Herausforderung an die Dogmatik des nationalen und europäischen Verwaltungsrechts, σε: H.-H. Trute/Th. Groß/H. Chr. Röhl/ Chr. Möllers (εκδ.), Allgemeines Verwaltungsrecht – zur Tragfähigkeit eines Konzepts, Mohr Siebeck Verlag, Tübingen 2008, σελ. 281-305
 46. Νομικά ζητήματα ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων στο παράδειγμα της Γερμανίας, σε: Φ. Δωρής/Θ. Παπαχρίστου/Π. Παπανικολάου/Ι. Καράκωστας/Δ. Παπαδοπούλου/Μ. Αυγουστιανάκης/Χρ. Σταμπέλου/Κ. Χριστοδούλου (εκδ.), Τιμητικός Τόμος Μιχ. Π. Σταθόπουλου, τόμ. Ι, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2010, σελ. 563-584· επίσης σε: Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Forum Σύγχρονη Πολιτεία, τόμ. 5, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2010, σελ. 1-73
 47. Το deal της «διπλής ανάπλασης» Λεωφόρου Αλεξάνδρας-Ελαιώνα Βοτανικού και το «εμπόδιο» του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η αντισυνταγματικότητα του άρθρου 12 του Ν. 3481/2006 για την ανέγερση πολυλειτουργικού δημοτικού κτιρίου και εμπορικού κέντρου σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου στο πλαίσιο της μετεγκατάστασης του γηπέδου του Παναθηναϊκού (ΣτΕ 3059/2009 Ολομ.), Διαδικτυακός τόπος «Νόμος και Φύση» (http://www.nomosphysis.org.gr/articles), Ιούλιος 2010, σελ. 1-28· επίσης σε: Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου ΚΓ΄ (Ι/2010), σελ. 390-418
 48. Richterrechtliche Vorgaben zum Grundsatz der Verfahrensautonomie der Mitgliedstaaten beim indirekten Vollzug des Unionsrechts, σε: I. Karakostas/K. Riesenhuber (εκδ.), Methoden- und Verfassungsfragen der Europäischen Rechtsangleichung, Schriften zum Europäischen und Internationalen Privat-, Bank- und Wirtschaftsrecht (EIW), τόμ. 39, De Gruyter Verlag, Berlin/New York 2011, § 6, σελ. 99-116
 49. Π.Δ. Δαγτόγλου, Γενικό διοικητικό δίκαιο, 6η έκδοση ενημερωμένη από Π.-Μ. Ευστρατίου και Θ. Παπαγεωργίου, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2012, σελ. ΧXXIX + 921
 50. Συστηματικά θεμέλια του ελληνικού διοικητικού δικαίου – ουσιαστικού και δικονομικού, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2013, σελ. XVIII + 182
 51. Griechenland, σε: O. Dörr (εκδ.), Handbuch Staatshaftung in Europa – Nationales und Unionsrecht, De Gruyter Verlag, Berlin/Boston 2014, § 8, σελ. 227-272
 52. Grundzüge des Verwaltungsrechts in gemeineuropäischer Perspektive: Griechenland, σε: A. von Bogdandy/S. Cassese/P. M. Huber (εκδ.), Verwaltungsrecht in Europa: Grundzüge, Handbuch Ius Publicum Europaeum (IPE), τόμ. V, C. F. Müller Verlag, Heidelberg 2014, § 76, σελ. 227-314
 53. Εκσυγχρονισμός της Διοίκησης στην Ελλάδα: το παράδειγμα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου/Verwaltungsmodernisierung in Griechenland am Beispiel der Kommunen und des Beamtenrechts, σε: Υπευθυνότητα, αλληλεγγύη και συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Ένας ελληνογερμανικός νομικός διάλογος εν έτει 2014/Verantwortung, Solida-rität und Kooperation in der Europäischen Union: Ein deutsch-griechischer Rechtsdialog im Jahre 2014, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2014
 54. Δημοκρατική αρχή και διοικητικό δίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2014, σελ. XI + 51· επίσης σε: Τιμητικός τόμος για τα 50 χρόνια ζωής των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2015 (υπό έκδοση)· επίσης σε: Νομικό Βήμα 63 (2015), σελ. 12-26
 55. Διοικητικό δίκαιο πληροφόρησης και δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε: Τιμητικός τόμος Κωνσταντίνου Δ. Κρεμαλή, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2015 (υπό έκδοση)· επίσης σε: Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου 2015, σελ. 230-249
 56. Administrative und verwaltungsgerichtliche Kontrolle, σε: A. von Bogdandy/J. Paužaitė-Kulvinskienė/P. M. Huber (εκδ.), Staatliche Verwaltungsgerichtsbarkeit, Handbuch Ius Publicum Europaeum (IPE), τόμ. IX, C. F. Müller Verlag, Heidelberg 2015-2016 (υπό έκδοση)