Menu

Νομική Σχολή

ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Σπουδές

 

 

 

4/1980 Απόκτηση πτυχίου Νομικής Σχολής Αθηνών με τον βαθμό Άριστα 8 4/8³
11/1980 -7/1985 Μεταπτυχιακές σπουδές στο Julius Maximilian Universität Würzburg της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Ακαδημαϊκή Θέση

 

1985  Απόκτηση διδακτορικού διπλώματος του Πανεπιστημίου Julius Maximilian Universität Würzburg της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας με τον βαθμό "Magna cum Laude".

Τομέας

Δημοσίου Δικαίου

Τηλέφωνο

210 3688388

FAX

210 3688 387  210 3215 858

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

 

thantoniou[at]law.uoa[dot]gr

 

 

'Ωρες Γραφείου

 

Διδασκαλία Μαθημάτων

 

 

 

 

 

 

Έχω διδάξει στο προπτυχιακό Τμήμα Συνταγματικό Δίκαιο, Φροντιστήριο Συνταγματικού Δικαίου, Ατομικά Δικαιώματα, Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, Ελληνική Πολιτική και Συνταγματική Ιστορία, Ιστορία Πολιτικών και Συνταγματικών Θεσμών, Γενική Πολιτειολογία, Σεμινάριο Δημοσίου Δικαίου, Ειδικά Θέματα Διοικητικού Δικαίου, Δίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχω διδάξει Εμβάθυνση στο Συνταγματικό Δίκαιο, Συνταγματικό Δίκαιο και Ευρωπαική Νομισματική Ένωση. Στο πρόγραμμα ERASMUS έχω διδάξει στα αγγλικά Συγκριτική Εισαγωγή στο Ελληνικό Συνταγματικό Δίκαιο  και στα γερμανικά Εθνική και διεθνής προστασία ατομικών δικαιωμάτων.

Διοικητικό Έργο

Εξετάστρια σε εξετάσεις αναγνώρισης μαθήματος Συνταγματικού Δικαίου  στο ΔΙΚΑΤΣΑ και ΔΟΑΤΑΠ, Συμμετοχή σε Επιτροπή για προκαταρκτική διοικητική εξέταση, σε Επιτροπές για κατατακτήριες εξετάσεις, σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου Παιδείας, Δικαιοσύνης και Πολιτισμού, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαικού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου

Διεθνείς Δραστηριότητες

Μέλος της Ευρωπαικής Ομάδας Δημοσίου Δικαίου, Μέλος των Ευρωπαίων Δημοσιολόγων (SIPE)

Συγγραφικό Έργο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) Μονογραφίες

 1. Europäische Integration und griechische Verfassung - Ein Beitrag zur Auslegung des Art. 28 par.2 GV -, Frankfurt a.M., 1985 (zugl. Dissertation Würzburg) (σελ. 268 = ΧVIII).
 2. Στοιχεία άμεσης δημοκρατίας στο αναθεωρημένο Σύνταγμα του 1975 - Από την αντιπροσώπευση στην ταυτότητα-, Τετράδια Συνταγματικού Δικαίου 11, Αθήνα - Κομοτηνή 1988, σελ. 102 + XXII.
 3. Η ισότητα εντός και δια του νόμου - Μία συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγματος του 1975-, Αθήνα - Κομοτηνή 1998, σελ. 250 +XVI σελ. 116-123.

 

β) Άρθρα

 1. Η νομική θεμελίωση του αμέσου αποτελέσματος και της υπεροχής των κανόνων του κοινοτικού δικαίου στην ελληνική έννομη τάξη - Μερικές σκέψεις με αφορμή την απόφαση 3596/1985 του Β' Τμήματος και την απόφαση 2152/1986 της Ολομέλειας του ΣτΕ -, ΤοΣ 1986, σελ. 440-447.
 2. Η ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου, ΔΙΚΗ 1986, σελ. 863-876.
 3. Το κοινωνικό δικαίωμα χρήσεως του περιβάλλοντος μεταξύ ελευθερίας και συμμετοχής - Μερικές σκέψεις με αφορμή την απόφαση 3682/1986 του Δ' Τμήματος του ΣτΕ και την απόφαση 3146/1986 της Ολομελείας του ΣτΕ -, ΤοΣ 1987, σελ. 116-123.
 4. Η νέα θέση του γερμανικού Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου απέναντι στο παράγωγο κοινοτικό δίκαιο, ΤοΣ 1987, σελ. 683-704.
 5. Παιδεία και ελεύθερη εγκατάσταση- Μία ελληνική συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 55 παρ. 1 ΣυνθΕΟΚ -, ΤοΣ 1988, σελ. 217-252 (αυτοτελές τμήμα σε συλλογική εργασία, σελ. 233 επ.).
 6. Τα πρώτα ελληνικά προδικαστικά ερωτήματα και η απάντηση του Δικαστηρίου Ευρωπαικών Κοινοτήτων, Επιθεώρηση των Ευρωπαικών Κοινοτήτων 1988, τεύχος 2, σελ. 247-256.
 7. Η "ρυθμιστική" επέμβαση του νομοθέτη στην επαγγελματική ελευθερία - Μερικές σκέψεις με αφορμή την απόφαση 475/1989 της Ολομελείας ΣτΕ -, ΤοΣ 1989, σελ. 124-133.
 8. Ζητήματα από το δίκαιο της ιδιωτικής παιδείας στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, ΤοΣ 1990, σελ. 31-52.
 9. Ausgewählte Probleme aus der Anwendung des Gleichberechtigungsgebots des Art. 4 par. 2 GV am Beispiel der bisherigen Rechtsprechung, Eur. Zeitschrift des öffentl. Rechts 1990, σελ. 323-357.
 10. Ο δικαστικός έλεγχος των περιορισμών της ελευθερίας του τύπου και της ελευθερίας της γνώμης (Μερικές σκέψεις με αφορμή την Πλημμ. Λαρ. 1074/1992, ΠοινΧρ. ΜΒ', 1221 επ.), ΠοινΧρ. ΜΒ' (1992), σελ. 1240-1245.
 11. Les aspects nouveaux de la libre circulation des personnes: vers une citoyenneté européenne, rapport national, FIDE XV Congrès III, Associacao Portuguesa de Direito Europeu, Lisbonne, 1992.
 12. Issues and Problems in the Greek Law of Aliens, to: Henry Schermers a.o. (ed.), Free Movement of Persons in Europe - Legal Problems and Experiences - ASSER INSTITUUT Colloquium of European Law Session XXI 1991, The Hague 1993, σελ. 125 επ.
 13. Is there any Discord between Constitutional and International Protection of the Archaeological Heritage?,εις: Archaeological Heritage: Current Trends in its Legal Protection, Athens 1995,σελ.87 επ.
 14. Public Administration and Human Rights: The Case on Non EU Aliens, REDP 1995, σελ. 897 επ.
 15. Ασφαλιστικές εταιρείες ως φορείς κοινωνικής ασφαλίσεως στο πλαίσιο μιάς ενιαίας εσωτερικής αγοράς; -Μία συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 22 παρ. 4 του Ελληνικού Συντάγματος -, εις: Κ. Κρεμαλής (Επιστημονικός Υπεύθυνος), Προβλήματα Οριοθέτησης της ιδιωτικής από την κοινωνική ασφάλιση - Περιθώρια συμπλήρωσης ή και μερικής υποκατάστασης της κοινωνικής από την ιδιωτική ασφάλιση -, Αθήνα-Κομοτηνή 1996, σελ. 89-144.
 16. Measures against the Illegal International Traffic of Cultural Goods, Εισήγηση σε Διεθνές Συνέδριο που οργανώθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στη Μαδρίτη / El Escorial στις 8-11 Ιουνίου 1993 με θέμα «The Preservation of Historical Complexes and their Movable Heritage» (υπό δημοσίευση).
 17. Ενδικα βοηθήματα δημοσίου δικαίου κατά των ρατσιστικών επιθέσεων και διακρίσεων - Μία συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 5 παρ. 2 του Συντάγματος, ΝοΒ 1997, σελ. 897-909.
 18. The Constitutional Restrictions of Privatisation, RHDI 1998, 277-289.
 19. Völkerrechtlicher und verfassungsrechtlicher Kulturgüterschutz - insbesondere die Frage der Rückkehr des Parthenon - Fries, in: G. Gornig u.a. (Hrsg.), Griechenland in Europa, Frankfurt a.M 1999, 97-117.
 20. Race Equality, REDP 1999,
 21. Ποσοστώσεις υπέρ και «κατά» των γυναικών στη δημόσια διοίκηση - Η νέα νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ Ολομ. 1917/1998, 1933/1998), εις: Π.Μ.Ευστρατίου (Εκδ), Liber Amicorum, Τιμητικός Τόμος Π.Δ.Δαγτόγλου, Αθήνα 2002, σελ. 5-35.
 22. Η αναθεώρηση του άρθρου 116 παρ. 2 του Συντάγματος του 1975, ΔτΑ 10 (2001), σελ. 473-477.
 23. Religion and Education, in: Συλλογικός Τόμος  της Διεθνούς Ενώσεως Συνταγματολόγων, Aθήνα - Κομοτηνή 2002
 24. Die Chancen des Verfassungsstaates im 21. Jh., in¨: Nikolaos Alivizatos a.o. (Edit.), Essays in Honour of Georgios Kassimatis, Athens 2003, p. 345 et. Seq.
 25. Η ανάπτυξη της εθνικής πολιτιστικής ταυτότητας υπό το πρίσμα του ισχύοντος Συντάγματος και του κοινοτικού δικαίου, εις: Η πολιτιστική κληρονομιά και το δίκαιο - Παρακτικά Συνεδρίου 3-4 Ιουνίου 2003-, Αθήνα 2004, σελ. 561 επ.
 26. Η στάθμιση ως μέθοδος ερμηνείας στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας-Μερικές σκέψεις με αφορμή τις 3478/2000 και 613/2002 αποφάσεις της Ολομελείας του ΣτΕ-, εις:Τιμητικός Τόμος Συμβουλίου της Επικρατείας, 2004, σελ. 969 επ.'
 27. Η άποψη του Δ΄Τμήματος του ΣτΕ για τη σχέση κοινοτικού και συνταγματικού δικαίου- Μερικές σκέψεις με αφορμή την απόφαση ΣτΕ 3242/2004 για τον βασικό μέτοχο, Εφαρμογές ΔημΔικ 2005, σελ. 29 επ.
 28. Περιορισμοί ατομικών δικαιωμάτων λόγω της τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων, εις: Ν.Κλαμαρής/Α. Μπρεδήμας/Α. Μαλάτος (Επιμ.), Ολυμπιακοί Αγώνες και Δίκαιο -Εισηγήσεις και Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου-, Αθήνα 21-23.05.2003, Αθήνα-Κομοτηνή 2005, σελ. 165 επ.
 29. Το θέμα των δημοσίων και μη δημοσίων Πανεπιστημίων, εις: Γ. Δονάτος/Α. Γιαννίτσης/Π.Καζάκος/Α.Μπρεδήμας (Εκδ.), Μεταρρύθμιση στην ανώτατη εκπαίσδευση, Αθήνα-Κομοτηνή 2006, σελ. 139 επ.
 30. Υπάρχουν ανεκτές αποκλίσεεις από την αρχή της ισότητας των δύο φύλων; ΕφημΔΔ 2006, σελ. 591 επ.
 31. Αντίο Πανεπιστήμιο των ομάδων, Καλωσόρισες Πανεπιστήμιο των αριθμών; -Μια πρώτη συνταγματική προσέγγιση των πρόσφατων νομοθετικών μεταρρυθμίσεων για τα ΑΕΙ και την αξιολόγησή τους, Εφαρμογές ΔΔ2006 (Ειδικό Τεύχος)
 32. Ο 'δημόσιος' ρόλος  και λόγος της Εκκλησίας, ΤοΣ 2006, σελ. 302 επ.
 33. Das Verhältnis zwischen Staat und Kirche in Griechenland, εις: Burckhard  Kämper/ Hans-Werner Thönnes (Εκδ.), Essener Gespräche zum Thema Staat und Kirche (40), Münster 2007), σελ. 157 επ.
 34. Τhe Role of Independent of Administrative Agencies, εις: Heinz Schäffer/Julia Iliopoulos Straggas (Ed.), State Modernisation in Europe, SIPE III, Athens-Berlin-Bruxelles 2007, 237 επ.
 35. Το απόρρητο της επικοινωνίας σε δοκιμασία! - Η Οδηγία 2006/24/ΕΚ υπό ενσωμάτωση-, Εφαρμογές ΔημΔικ 2008, σελ.13 επ.
 36. O Ευρωπαικός Σύνδεσμος Εθνικών Διοικήσεων και ο ρόλος των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, εις: Σύγχρονες Τάσεις στη Διοικητική Επιστήμη: 'Νέα Δημόσια Διοίκηση', Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Κοινωνία των Πολιτών, 2ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόων, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2009, σελ. 37 επ.

 

γ) Βιβλιοκρισίες

 1. Gilbert Hanno Gornig, Die sachbezogene hoheitliche Maßnahme, ΤοΣ 1985, σελ. 557 επ.
 2. Brun Otto Bryde, Verfassungsentwicklung - Stabilität und Dynamik im Verfassungsrecht der Bundesrepublik Deutschland, ΤοΣ 1985, σελ. 400 επ.
 3. Heinz Pfleghard, Regierung als Rechtsmittelinstanz, ΤοΣ 1986, σελ. 153 επ.
 4. Christoph Ehrentraut, Die Versammlungsfreiheit im amerikanischen und deutschen Verfassungsrecht, Schriften zum Internationalen Recht, Bd. 47, 225 S., Duncker u. Humblot, Berlin 1990, ΤοΣ 1991, σελ. 463-465.
 5. Winfried Koessinger, Die Durchführung des Europäischen Gemeinschaftsrechts im Bundesstaat: Bund/Länder- Verhältnis und Europäisches Gemeinschaftsrecht, Duncker & Humblot, Schriften zum öffentlichen Recht, Bd. 570, Berlin 1989 (zugleich: München, Univ. Diss., 1988), 187 Seiten, DM 72, AöR 1992, 296-299.