Menu

Νομική Σχολή

ΠΑΤΡΙΝΑ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

Σπουδές

 

 

 

1983    Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης της Νομικής Σχολής Αθηνών
1984    Mεταπτυχικός τίτλος σπουδών D.E.A με ειδίκευση στο Δημόσιο Δίκαιο (Diplôme des Etudes Approfondies de Droit Public) από το  Πανεπιστήμιο Paris II 
1985    Πτυχίο της Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (Λίαν Καλώς, 8/10). 
1990 Απόκτηση διδακτορικού διπλώματος στο Πανεπιστήμιο Paris I Pantheon - Sorbonne

ΑκαδημαϊκήΘέση

Καθηγήτρια

Τομέας

Δημοσίου δικαίου

Τηλέφωνο

2106711792

FAX

2106777031

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

patrina[at]paparigopoulos[dot]gr

'Ωρες Γραφείου

 

Διδασκαλία Μαθημάτων

 

 

 
 1. Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλειας (προπτυχιακό)  ΥΕ15
 2. Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλειας ιας μεταπτυχιακό) 0599
 3. Ιατρικό Δίκαιο (προπτυχιακό διατομεακό), 2073
 4. Δίκαιο της Δημόσιας Υγείας (μεταπτυχιακό), 0699
 5. Σεμινάριο Δημοσίου Δικαίου, 2085
 6. ΘΕ.ΦΥΛ.ΙΣ, Θέματα Φύλου και Ισότητας, Η Θεσμική Αποτύπωση στη λειτουργία του φύλου στην κοινωνική πολιτική, (Διατμηματικό) 2103
 

Διοικητικό Έργο

 

Διεθνείς Δραστηριότητες

 

Συγγραφικό Έργο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ι. ΒΙΒΛΙΑ

 1. 1990, Le contrôle du service public de la santé en France et en Angleterre, 1990, doctorate thesis.
 2. 2002, Supplementary Social Insurance in Community Law of Competition, ed. Ant. N. Sakkoulas, Athens, 2002, 220 p. (in Greek).
 3. 2004, The evolution in Social Security Law. More Market and more State, ed. Ant. N. Sakkoulas, Athens, 2004, 330 p. (in Greek).
 4. 2008, Εισαγωγή και επιμέλεια στο Ο νέος ασφαλιστικός νόμος. Ν. 3655/2008, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη 2008.
 5. 2009, Το δημόσιο δίκαιο της υγείας, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2009, σ. 352.

 

ΙΙ. ΑΡΘΡΑ

 1. «Συστήματα διοικητικού ελέγχου επί των νοσοκομείων», σε  « Οι υπηρεσίες  Υγείας, Οργάνωση - Διοίκηση - Προγραμματισμός»,  έκδοση του  Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Κοινωνικής Ασφάλειας, 1990, σ. 59-69.
 2. «Ο Κοινωνικός Χάρτης των Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων των Εργαζομένων», ΕΔΚΑ, 1991, σ. 409 - 416.
 3. «H κοινωνική ασφάλιση ως δημόσια υπηρεσία - Συνεργασία ιδιωτικών και δημοσίων φορέων», ΔιΔίκη, 2/1993  σ. 257 -277.
 4. «10 Χρόνια μετά την θέσπιση του Ε.Σ.Υ», ΕΔΚΑ, 6/1993, σ.353 -359.
 5. «Το δικαίωμα γιά προστασία της υγείας», ΔιΔίκη, 6/1994, σ.1051 -1057.
 6. «Η  ρύθμιση θεμάτων κοινωνικής ασφαλίσεως με ΣΣΕ, στο Ρήτρες Κοινωνικής Ασφάλισης σε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και  Κοινωνικός Διάλογος, επιστημονικός υπεύθυνος Κων/νος Κρεμαλής, εκδόσεις Σάκκουλα 1996, σ. 73-107.
 7. «Προοπτικές εναρμονίσεως των συστημάτων κοινωνικών ασφαλίσεων στην Ευρωπαϊκή Ενωση», ΕΔΚΑ, 1999, σ. 89-105.
 8. Παρέμβαση στην «Comité d'experts sur les services de santé dans une société multiculturelle,στις Βρυξέλλες, την 30-1-03 με θέμα συνεδριάσεως «Health Actions for gender specifities», που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Εuropean Women Lawyers Association», (ΕWLA), http://www.ewla.org.
 9. «Απουσία κοινωνικού διαλόγου για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα στην Ελλάδα», ΔτΑ. 2004, σ.115- 136.
 10. «Τα επαγγελματικά συστήματα στην πρόσφατη μεταρρύθμιση του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης», στο Επαγγελματικά συστήματα ασφάλισης και ζητήματα εργατικού δικαίου από την ιδιωτική ομαδική ασφάλιση, επιμ. Γ. Αμίτσης, Ι. Ληξουριώτης, Π. Πετρόγλου, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, σ. 23 - 35.
 11. «Το Ταμείο Ασφαλίσεως Τεχνικών Τύπου Αθηνών (Τ.Α.Τ.Τ.Α.), σκέψεις για την οργανική ανεξαρτησία του», Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου, 2004, τ. ΙΙΙ, σ. 793 - 824.
 12. «Η προστασία της μητρότητας και των οικογενειακών βαρών με προσφυγή στην εθνική αλληλεγγύη. Πρόταση για τη δημιουργία ενιαίου ταμείου», ΕΔΚΑ, 8/2005, σ. 561-570.
 13. Εισαγωγή στο Info 2/2006, «2005: 5 years after Lisbon. Time for a new commitment and a new social agenda» μαζί με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Γάνδης του Βελγίου, κ. Yves Jorens, δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας της Επιτροπής της Ε.Ε.,  www.europa.eu/employment_social/social_protection/missoc_info_en.htm,  σ. 1-10.
 14. «Αποτίμηση», στα πρακτικά της ημερίδας Ιατρικό απόρρητο, πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδομένα, ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος και αρχεία νοσοκομείων, που διοργάνωσε ο Συνήγορος του Πολίτη στην Αθήνα την 29-5-06, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη, 2006, σ. 338-353.
 15. «Η μερική απασχόληση στο κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο»,  ΕΔΚΑ 3/20062006, σ. 161-173.
 16. «Παρατηρήσεις» στην απόφαση με αριθμό 3969/03 του ΣτΕ., ΤοΣ, 2/2006, σ. 580-584.
 17. «Παρατηρήσεις» στο 184/2006 ΠΕ του Ε Τμήματος του ΣτΕ,  ΤοΣ, 4/2006, σ. 1285-1289.
 18. «Παρατηρήσεις» στην απόφαση του ΣτΕ με αριθμό (Ολ.) 3088/2007, ΤοΣ, 4/2007, σ. 1309-1312.
 19. «Age discrimination in the European Union Law», Revue de droit héllenique, 2/2006, σ. 781-793.
 20. «Η έκτακτη νοσηλεία ασφαλισμένων σε ιδιωτικά νοσοκομεία μη συμβεβλημένα με τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Με αφορμή την απόφαση ΣτΕ 2738/06», ΔιΔίκη, 2/2007, σ. 291-298.
 21. Εισαγωγή στο Info 2/2007, «Financing of Social Protection» μαζί με την Heike Engel ερευνήτρια του Ινστιτούτου Οtto Blum της Κολωνίας, δημοσιευμένη στην παραπάνω ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας της Επιτροπής της ΕΕ.
 22. «Λήψη του ζητουμένου. Με αφορμή το ΠΕ ΣτΕ 240/2006», ΝοΒ, 9/2007, σ. 2034-2051.
 23. «Η χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφαλίσεως. Τάσεις και εξελίξεις στην ΕΕ», Ευρωπαίων Πολιτεία, 2/2008, σ. 407-421.
 24. «Η αστική ευθύνη των δημόσιων νοσοκομείων (νπδδ) από ιατρικά λάθη», Εφαρμογές, 2/2008, σ. 461-469.
 25. Εφημερίδα Εξπρές Κυριακή 8.2.2009 στο ΘΕΜΑ, σ. 31 δημοσίευση των συμπερασμάτων μου στην ημερίδα της Ένωσης για την Προάσπιση των Κοινωνικών Δικαιωμάτων με θέμα «Ο ρόλος της επαγγελματικής ασφάλισης και η αξιοπιστία της εν μέσω οικονομικής κρίσης».
 26. «Οι ενοποιήσεις των ασφαλιστικών οργανισμών», ΕΔΚΑ  3/2008, σ.177-191.
 27. «Παρατηρήσεις» στην απόφαση ΣτΕ 1070/2008, ΘΠΔΔ 8-9/2008, σ. 1005-1008.
 28. «Συμπεράσματα» στο Η κοινωνική προστασία στο Ευρωπαϊκό δίκαιο, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 2009, σ. 121-132.
 29. «Η νομολογία του ΣτΕ και του ΔΕΚ σχετικά με την ίση κοινωνικοασφαλιστική μεταχείριση των φύλων συμπλέουν», ΕΔΚΑ 5/2009, σ 346-349.
 30. «Κλάδοι ασθένειας: Πρόκληση για τον εκσυγχρονισμό του ασφαλιστικού συστήματος», Θεωρία και πράξη διοικητικού δικαίου, 6/2009, σ. 682-691.
 31. «Συμπεράσματα» στο Πολιτικές για την ενίσχυση της απασχόλησης και ασφαλιστική κάλυψη της ανεργίας, Πρακτικά Ημερίδας 22 Νοεμβρίου 2007, εκδ. Σάκκουλα Αθήνα - Θεσσαλονίκη, 2009, σ. 221-237.
 32. «Η νομολογία του ΔΕΚ και του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την ίση κοινωνικοασφαλιστική μεταχείριση ανδρών και γυναικών συμπλέουν», ΕΔΚΑ 5/2009, 346-349.
 33. «Κατάργηση των ευνοϊκότερων για τις γυναίες ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ΔΕΚ C-559/07 απόφ. Eπιτροπή ΕΚ κατά Ελλάδας, ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ 77/2009, σ. 31-33.