Menu

Νομική Σχολή

AΝΘΗ ΠΕΛΛΕΝΗ - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Σπουδές

1975:Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

1978-1979: Μεταπτυχιακές σπουδές Ευρωπαϊκού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Φραγκφούρτης Γερμανίας, με υποτροφία από το τότε Υπουργείο Συντονισμού.

1979-1980: Ερευνητική δραστηριότητα στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Φραγκφούρτης Γερμανίας για τις ανάγκες συγγραφής της διατριβής μου.  

1992: Διδάκτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Ακαδημαϊκή  Θέση

  Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής Αθηνών

 

Τομέας

Α΄Ιδιωτικού Δικαίου

Τηλέφωνο

 

FAX

 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

apelleni@law.uoa.gr

'Ωρες Γραφείου

 

Διδασκαλία Μαθημάτων

Προπτυχιακό επίπεδο:

 

 1.   Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο
 2.   Κληρονομικό Δίκαιο
 3.   Εφαρμογές Αστικού Δικαίου
 4.   Δίκαιο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (έως 2016)
 5.   Ιατρικό δίκαιο
 6.   Οικογενειακό Δίκαιο (2017-2018)

 

-Πρόγραμμα Erasmus

Life Long Learning Programme ERASMUS: Μαθήματα Kληρονομικού Δικαίου, Δικαίου των Πιστωτικών Συμβάσεων, Οικογενειακού Δικαίου, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (CY NICOSIA 01) κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016 και 2016-2017.

 

 

Μεταπτυχιακό επίπεδο:

 1. Δίκαιο των τραπεζικών συναλλαγών
 2. Αστική ιατρική ευθύνη
 3. Δίκαιο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (έως 2017)
 4. Δίκαιο προστασίας του καταναλωτή

 

  (Στο πλαίσιο της πρώην β΄ κατεύθυνσης του ΜΠΣ συμμετείχα στη διδασκαλία των εξής    μαθημάτων:

 1.  Η καταναλωτική πίστη στην Ελλάδα
 2.  Η αναγκαστική κληρονομική διαδοχή
 3.  Συμβάσεις εκμετάλλευσης έργων
 4.  Ηθικό δικαίωμα και δικαίωμα προσωπικότητας)

  

 

Διοικητικό Έργο

- Από τον Νοέμβριο του 2017 εκλέχτηκα  Διευθύντρια του Τομέα Α΄ Ιδιωτικού Δικαίου.

- Μέλος της Ένωσης Αστικολόγων  (ΕΝ.ΑΣ) και από το 2016 μέλος του ΔΣ της ΕΝ.ΑΣ.

- Μέλος της «Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου και Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς».

- Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ηθικής και Δεοντολογίας (2006-2008).

- Μέλος του ΔΣ του Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου

- Μέλος της «Εταιρείας Οικογενειακού Δικαίου»

-Τακτικός ή αναπληρωματικός εξεταστής στον διαγωνισμό  υποψηφίων δικαστών για τις  ξένες γλώσσες  των γερμανικών και αγγλικών, που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη, τον Μάϊο και τον Οκτώβριο του 2011.

- Πρόεδρος της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών προς ανάδειξη, κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2013-15, μεταπτυχιακών υποτρόφων σε βάρος των εσόδων διαφόρων Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου.   

-Τακτικός ή αναπληρωματικός εξεταστής σε διαγωνισμούς υποτροφιών κληροδοτημάτων του  Πανεπιστημίου Αθηνών στα μαθήματα του Ενοχικού και Εμπραγμάτου Δικαίου.

-Από τον Σεπτέμβριο του 2017 ορίστηκα από τη Νομική Σχολή αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ της Εθνικής Σχολής Δικαστών και τον Δεκέμβριο του 2016 κληρώθηκα για μια διετία (2016-2017) τακτικό μέλος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου.

-Παράλληλα συνεχίζεται η  άσκηση του λοιπού διοικητικού έργου, όπως γραπτές και προφορικές εξετάσεις φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών), επίβλεψη και διόρθωση διδακτορικών εργασιών καθώς και μεταπτυχιακών διπλωματικών  εργασιών, συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της Σχολής.

 

 

 

 

Συγγραφικό Έργο

 

1. Βιβλία:

 1. Το ίδρυμα ιδιωτικού δικαίου (διδακτορική διατριβή), 1993.
 2. 50 πρακτικά θέματα Ειδικού Ενοχικού Δικαίου (συλλογικό έργο), 2002.
 3. Η κατάθεση σε κοινό λογαριασμό, 2005.
 4. Το ίδρυμα ιδιωτικού δικαίου, 2η έκδ. 2007.
 5. Ζητήματα από τις νέες ρυθμίσεις για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης, (σελ. ΧΧΙV + 300), 2012.
 6. Ιατρική αστική ευθύνη και Συναίνεση του ασθενούς, 2016, (σελ.  ΧΧΙΙ + 322).

 

2. Άρθρα/Συμβολές:

 1.  «Η αντιμετώπιση από τη νομολογία του άρθρου 179 περίπτ. α΄ ΑΚ», ΕλλΔνη 1994, 59-64
 2. Παρατηρήσεις στην ΟλΑΠ 17/1993, ΝοΒ 1993, 976-978
 3. “Massnahmen gleicher Wirkung wie mengenmässige Einfuhrbeschränkungen (unter besonderer Berücksichtigungen der Lage Griechenlands)“, RHDI 1995, 253-265.
 4. Παρατηρήσεις στην ΕφΘεσ 65/1995, ΔΕΕ 1995, 961-962.
 5. Ερμηνεία των άρθρων 1865-1870 του Αστικού Κώδικα, στον ΑΚ Γεωργιάδη/Σταθόπουλου, τόμος IX (Κληρονομικό Δίκαιο), 1996.
 6. Δραστηριότητες και υπηρεσίες του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, σε: Πρακτικά του Σεμιναρίου με θέμα: «Προστασία των ερευνητικών αποτελεσμάτων με πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία», 1997, 42-45.
 7. «Ιδρύματα της Ισραηλίτικης Κοινότητας Θεσσαλονίκης», Γνωμοδότηση, ΝοΒ 2000, 618-620
 8. «Διάταξη διαθήκης υπέρ κοινωφελούς σκοπού και επωφελέστερη διάθεση της καταλειφθείσης περιουσίας σε άλλον φορέα (ίδρυμα) που επεδίωκε αντίστοιχο σκοπό», Γνωμοδότηση, ΕλλΔνη 2001, 364-367.
 9. “The death of one joint account party and its influence on the account in Greek law”, RHDI 2002, 625-632.
 10. „Stiftung und Trust: Aspekte zwei verwandter Institute“, RHDI 2003, 1-14.
 11. “Contesting the compulsory portion by donations inter vivos on the part of the inherited person and consequences under Greek law”, Festschrift fur Apostolos Georgiades, 2005, 309-319.
 12. «Το ίδρυμα» (Επισκόπηση νομολογίας), Συνήγορος 2006, τ. 55, 38.
 13. «Ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας», ΝοΒ 2007, 2311-2323.
 14. Παρατηρήσεις  στην ΑΠ 1894/2006, ΧρΙΔ 2007, 444-446.
 15. Παρατηρήσεις  στην ΑΠ 1550/2007, ΧρηΔικ 2008, 93-95.
 16. «Το ζήτημα της εφαρμογής του Ν. 2251/1994 (όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 3587/2007), επί τραπεζικών συναλλαγών», ΧρηΔικ 2009, 2-16 = Τιμητικός τόμος  Γ. Δ. Καλλιμοπούλου, 2010, σ. 507-541.
 17. Παρατηρήσεις  στην ΜονΠρΖακύνθου 56/2008, ΕφΑΔ 2009, 1067-1069.
 18. «Η νέα Οδηγία 2008/48/ΕΚ για τις καταναλωτικές πιστωτικές συμβάσεις», ΝοΒ 2010, 275 επ.
 19. „Die neue Ärztliche Berufsordnung im griechischen Recht“, RHDI 2010, 795-811
 20. «Ανάκληση δωρεάς εν ζωή λόγω αχαριστίας», Τιμ. τόμ. Μ. Σταθόπουλου ΙΙ, σ. 2135-2154 = ΕφΑΔ 2010, 1156-1165.
 21. „Das Kriterium des „Durchschnittsverbrauchers“ für die nähere Bestimmung des Verbraucherbegriffs“, σε: Methoden- und Verfassungsfragen der Europäischen Rechtsangleichung, (Hrsg. bei Karakostas / Riesenhuber), 2011, σ. 129 - 144.
 22. “Die Pflicht zur Aufklärung des Patienten nach den Vorschriften der Griechischen Ärztlichen Berufsordnung“, σε: Riesenhuber/Klinck/Karakostas (Hrsg), Information als Schutzinstrument, 2013, σ. 15 - 24.
 23. “Obligation to assess the creditworthiness of the consumer and the responsibility of banks”, RHDI 2013, 907- 923.
 24. «H σύμβαση ιατρικής αγωγής ως νέος συμβατικός τύπος στον γερμανικό Αστικό Κώδικα (§§ 630a-630h BGB)», ΕφΑΔ 2013, 1034 - 1044.
 25. «Verbraucherleitbilder im griechischem Recht», σε: Klinck/ Riesenhuber (Hrsg), Verbraucherleitbilder, 2015, 179-192.
 26. «Η ελάχιστης εναρμόνισης Οδηγία 2014/17/ΕΕ σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία», ΧρηΔικ 2015, 330 επ.=Τιμ.Τόμ. Ιωάννη Καράκωστα, Φιλίας και μαθητείας χάριν, ΙΙ, 2017, 1087 επ.= Νομομάχεια 2017, 19 επ.
 27. Ερμηνεία των άρθρων 108-126 του Αστικού Κώδικα, στον ΑΚ Γεωργιάδη/Σταθόπουλου, τόμος I (Γενικές Αρχές), 2η έκδ. 2016, σ. 1142-1208.
 28. «Η συναίνεση του δικαστικού συμπαραστάτη για τη διενέργεια ιατρικών πράξεων στον συμπαραστατούμενο», στον Τιμητικό Τόμο Ν. Κλαμαρή, 2016, σ. 903 επ.
 29. «Ζητήματα κοινού τραπεζικού λογαριασμού», Γνωμοδότηση, στον Αναμνηστικό Τόμο (με επιμέλεια της ΤτΕ), για τον καθηγητή Λεωνίδα Γεωργακόπουλο, 2016, σ.715-726.
 30. Παρατηρήσεις στην ΕιρΚαλαμάτας 49/2016: Νομική φύση της συναίνεσης του ζώντος δότη για τη διενέργεια μεταμόσχευσης, ΧρΙΔ 2017,192-193.
 31. Παρατηρήσεις στην ΑΠ 579/2016: Προϋποθέσεις κύρους ιδιόγραφης διαθήκης, ΕΠολΔ 2017, 39-40.