Menu

Νομική Σχολή

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ

 

Σπουδές

 

1971-1976    Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

1977-1981. Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Κολωνία (Γερμανίας)

Ακαδημαϊκή Θέση

Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας

Τομέας

Β΄ Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου

Τηλέφωνο

210 - 3688430

Fax

210 - 3688359

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

gorfan[at]law.uoa[dot]gr

΄Ωρες Γραφείου

 

Διδασκαλία Μαθημάτων

Πολιτική Δικονομία Ι, ΙΙ,  Εφαρμογές Πολιτικής Δικονομίας, Ασφαλιστικά μέτρα-Εκούσια Δικαιοδοσία-Ειδικές Διαδικασίες, Διαιτησία-Διεθνές και Ευρωπαϊκό (Κοινοτικό και Συγκριτικό) Αστικό Δικονομικό Δίκαιο.

- Σεμινάριο Πολιτικής Δικονομίας

Διοικητικό έργο:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκπρόσωπος του Τομέα στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, συμμετοχές σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές της Πολιτείας, στα προγράμματα υποτροφιών του  ΙΚΥ και του Πανεπιστημίου, συμμετοχή στα προγράμματα  εκπαίδευσης και στις Πανελλήνιες Εξετάσεις των δικαστικών επιμελητών, συμμετοχή στα σεμινάρια του Δ.Σ.Α. για τους ασκούμενους δικηγόρους, σε διάφορες επιτροπές για πανεπιστημιακά θέματα (ΔΙΚΑΤΣΑ, μετεγγραφές, επιμορφωτικές εκδηλώσεις της Σχολής Δικαστών).

 

Διεθνείς δραστηριότητες

Μέλος διεθνών επιστημονικών ενώσεων αστικού δικο-νομικού δικαίου (Wissenschaftiche Vereinigung für internationales Verfahrensrecht, International  Associa-tion of Judicial Law) και συμμετέχων στη γερμανική  Vereinigung der Zivilprozessrechtslehrer.

Συγγραφικό έργο

ΑΜονογραφίες

 1. Die Berücksichtigung von Willensmängeln im Zivilprozeß, Prozeß-rechtliche Abhandlungen, τ. 54, Carl Heymanns Verlag, 1982, σελ. 215 + IV (συγχρόνως διδακτορική διατριβή).
 2. Η ομολογία στην πολιτική δίκη, Βιβλιοθήκη αστικού και δικονομικού δικαίου, τ. 8, Αθήνα - Κομοτηνή 1987, σελ. 485 + XXXVIII.
 3. Το επιτρεπτό των αποδεικτικών συμβάσεων, Δημοσιεύματα του  Ερευνητικού Ινστιτούτου Δικονομικών Μελετών τ. 13 , Αθήνα 1988, σελ. 412 + XLI.
 4. Συγκρούσεις συμφερόντων δανειστών στην αναγκαστική εκτέλεση (Συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 958 και 997 ΚΠολΔ), Δημοσιεύματα του Ερευνητικού Ινστιτούτου Δικονομικών Μελετών τ. 28, 2004, σελ. 435 + XVI.
 5. Οι προθεσμίες ενδίκων μέσων κατά τον ΚΠολΔ, Βιβλιοθήκη αστικού και δικονομικού δικαίου, τ. 56, Αθήνα-Κομοτηνή 2009, σελ. 381 + ΧΧ.

 

B. Υπομνηματιστικά έργα

 1. Ερμηνεία των άρθρ. 117-207 ΚΠολΔ και 466 - 494 ΚΠολΔ, σελ. 264-449,  825-880 και 15-22 στο έργο : Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας, Ερμηνεία Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας Ι, 2000 και Συμπλήρωμα 2003.

 

Γ. Μελέτες

 1. Η ειρηνική επίλυση των διαφορών - Ο συμβιβασμός στην πολιτική δίκη, Δίκη 1986, σελ. 3-39.
 2. Οι νέοι πραγματικοί ισχυρισμοί στην κατ' έφεση δίκη, στο συλλογικό έργο: Βασικά θέματα από την έφεση, 1988, σελ. 382-388.
 3. Μελέτη - Σχόλιο στην υπ' αρ. 7899/1990 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, ΝοΒ 1991, σελ. 1390-1393, αναφορικά με το αποδεικτικό μέσο των ενόρκων βεβαιώσεων.
 4. Μελέτη - Σχόλιο στην υπ' αρ. 241/1991 απόφαση του Εφετείου Κρήτης, Δίκη 23, σελ. 768-772, αναφορικά με το αποδεικτικό μέσο των ενόρκων βεβαιώσεων.
 5. Η προνομιακή κατάταξη της δικηγορικής αμοιβής, ΝοΒ 1993, σελ. 247-266.
 6. Die Berücksichtigung von Willensmängeln beim Rechtsmittelverzicht am Beispiel der arglistigen Täuschung, στο δικονομικό περιοδικό «Zeitschrift für Zivilprozeß (ZZP)» τόμ.100 σελ. 63-77 (αφορά το γερμανικό δίκαιο).
 7. Indirekte Vollstreckung, στο περιοδικό «Revue hellenique de droit international», Αθήνα 1988 σελ. 347-358 (έμμεση εκτέλεση) (αφορά ελληνικό δίκαιο).
 8. Alternativen zu und in der Justiz, στο συλλογικό έργο: Effektivität des Rechtsschutzes, σελ. 200-242 (Εναλλακτικές μορφές στη δικαιοσύνη και εντός της δικαιοσύνης) (αφορά ελληνικό δίκαιο).
 9. Die Zustellung von Urteilen an die prozeßunfähige Partei und der Lauf der Rechtsmittelfrist, στο περιοδικό «Zeitschrift für Zivilprozeß» τόμ.102, σελ. 371-384 (Επίδοση σε ανίκανο για δικαστική παράσταση και κίνηση της προθεσμίας για άσκηση ενδίκων μέσων, μελέτη - σχόλιο) (αφορά γερμανικό δίκαιο).
 10. Die Behandlung des Haupt - und Hilfsantrags in den Rechtsmit-telinstanzen, στο περιοδικό «Juristische Rundschau» (JR) 1989, σελ. 329-331 (Η κύρια και επικουρική αίτηση στους βαθμούς ενδίκων μέσων, μελέτη - σχόλιο) (αφορά γερμανικό δίκαιο).
 11. Μελέτη - Βιβλιοκρισία του βιβλίου «Prütting/Weth, Rechtskraft-durchbrechung bei unrichtigen Titeln», στο περιοδικό «Zeitschrift für Zivilprozeß» τ. 103, σελ. 119-126 (Διάσπαση δεδικασμένου σε περίπτωση εσφαλμένων τίτλων) (αφορά γερμανικό δίκαιο).
 12. Das vorweggenommene Geständnis, στο συλλογικό έργο: Festschrift für Gottfried Baumgärtel, (προκαταβολική ομολογία), 1990, σελ. 427-437 (αφορά γερμανικό δίκαιο).
 13. Probleme des gerichtlichen Geständnisses, στο περιοδικό «Neue Juristische Wochenschrift» (NJW) 1990, σελ. 3174-3178 (αφορά γερμανικό δίκαιο).
 14. Ersatzzustellung an den nichtehelichen Lebensgefährten, στο περιοδικό «Zeitschrift für Zivilprozeß» 104, σελ. 71-78 (Αναπληρωματική επίδοση στην ή στον εκτός γάμου σύντροφο, μελέτη - σχόλιο) (αφορά γερμανικό δίκαιο).
 15. Die Beschlagnahme von Grundstücken, στο: Dike International 1994, σελ. 154-160 (αφορά ελληνικό δίκαιο).
 16. Διεξαγωγή πλειστηριασμού παρά την ύπαρξη δικαστικής αποφάσεως που διέταξε την αναστολή του, Δίκη 1996 σελ 1082-1106.
 17. Δικονομικά ζητήματα της ευθύνης από αυτοκινητικά ατυχήματα, στο: Αστική ευθύνη από αυτοκινητικά ατυχήματα, 1997 σ. 203 - 243 και ανάτυπο (σ. 5 - 45).
 18. Η έννοια της ανώτερης βίας στην ανεύρεση του εγγράφου ως λόγου αναψηλαφήσεως (άρθρ. 544 αριθ. 7 ΚΠολΔ) Τόμος προς Τιμήν Παναγιώτου Καργάδου, 2004, σελ. 563-602 = ΕλλΔνη 2002 σελ. 959-994.
 19. Das Verhältnis zwischen Beschlagnahme und Hypothek, Zeitschrift für Zivilprozess International, 1998 σ. 165 - 169 (αφορά ελληνικό δίκαιο).
 20. Ζητήματα προθεσμιών στον ΚΠολΔ, Μνήμη Μιχαήλ Μηνούδη, 2004, σελ. 527-570 =  ΕλλΔνη 2002 σελ. 325-349.
 21. Alternative Dispute Resolution- Conciliation- Mediation  στο: Aktuelle Entwicklungen des europäischen und internationalen Zivilprozessrechts,  Veröffentlichungen der Wissenschaftlichen Vereinigung für Internationales Verfahrensrecht e.V. τ. 14 σ. 61-115.
 22. Rechtsbegriffe als Beweis - und Geständnisgegenstand, Festschrift für  A. Ishikawa 2001, σ. 381-396 (αφορά γερμανικό δίκαιο).
 23. Das Beweisrecht in Griechenland στον τόμο «The Law of Evidence in the European Union» 2004 (editor Jose Manuel  Lebre de Freitas) στο πλαίσιο της επιστημονικής σειράς «Civil Procedure in Europe 5», Kluwer Law International (Series editors M. Storme, P.A.M. Meijknecht), σελ. 211-243.
 24. Νέα πραγματικά γεγονότα και ο λόγος αναψηλαφήσεως για την ανεύρεση εγγράφου (άρθρ. 544 αρ. 7 ΚΠολΔ), στο έργο: Τιμητικός τόμος του Κώστα Μπέη, τ. πέμπτος 2003 σελ. 4477-4495.
 25. Set-off against a claim that has been awarded by an enforceable decision before the proceedings of the principal claim commenced, σχολιασμός αποφάσεως του γερμανικού αναιρετικού (BGH) στο:  European Review of private Law  1-2005 σελ. 55-61.
 26. Die Konkurrenz von Gläubigern im griechischen Zwangs-vollstreckungsrecht, στο: Festschrift für Peter Schlosser, 2005, σελ. 669-681.
 27. Η δυνατότητα  εφαρμογής της διατάξεως του άρθρ. 263 ΑΚ στις προθεσμίες ανακοπής, στο έργο: Γενέθλιον Απόστολου Σ. Γεωργιάδη, τ. Ι, 2006 σελ. 575-601 = Δ 36, 795-611.
 28. Εξουσία διαθέσεως και υποβολή αιτήσεως για θέση επιχειρήσεως σε εκκαθάριση κατ' άρθρο 46 και 46α ν. 1892/1990 στο έργο: Αφιέρωμα στην Πελαγία Γέσιου-Φαλτσή, τ. ΙΙ 2007 σελ. 999 -1031 = ΕΕμπΔ 2007, 24-54.
 29. Οι πραγματικοί ισχυρισμοί ενώπιον των ουσιαστικών δικαστηρίων, στον τόμο: Οι πραγματικοί ισχυρισμοί στην πολιτική δίκη, 2008, σελ. 89-137 (και ανάτυπο από το σχετικό τόμο των εργασιών του 32ου Πανελληνίου συνεδρίου της Ενώσεως Ελλήνων Δικονομολόγων, 2008 σελ. 5-52).
 30. Η κοινοπραξία, εξελίξεις στο ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο, Εισήγηση σε Επιστημονική Ημερίδα του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, 2008, υπό δημοσίευση.
 31. Η δικαιοπρακτική θεμελίωση της νομιμοποιήσεως, Εισήγηση στην ΄Ενωση Ελλήνων Δικονομολόγων, 2004, υπό δημοσίευση.
 32. Εξασφαλιστικά-Προληπτικά μέτρα στην πτώχευση, Εισήγηση στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου, 2009, υπό δημοσίευση.
 33. Κατάχρηση δικαιώματος ως λόγος ανακοπής τρίτου του άρθρ. 936 ΚΠολΔ, Εισήγηση στη Σχολή Δικαστών, Κομοτηνή 2009 και στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων, 2009, υπό δημοσίευση.
 34. Αναγκαστική Εκτέλεση, Ειδική παρέμβαση, στον τόμο: Προτάσεις της νομοπαρα-σκευαστικής επιτροπής για την 1αναμόρφωση του ΚΠολΔ, 2009, σελ. 371-379.
 35. Διάφορες παρεμβάσεις σε επιστημονικές ημερίδες και συνέδρια σε θέματα αστικού δικονομικού δικαίου που δημοσιεύθηκαν σε διάφορες θέσεις.